منبع پایان نامه با موضوع برنامه ریزی گردشگری، جامعه آماری، گردشگری فرهنگی، صومعه سرا

دانلود پایان نامه ارشد

ترین شکل آینده، ازیک سو و سطح توسعه برای یک ناحیه ویا یک پروژه توسعه خاص ازسوی دیگرمربوط می شود. تجربه نشان داده است که در کشورها ومناطق کمتر توسعه یافته که مهارتهای کارآفرینی ضعیف ومنابع سرمایه گذاری محدود است توسعه، حداقل نوع مطلوب آن بدون بهره گیری ازبرنامه ریزی، تحقق نخواهد یافت. (همان).
2-9-1: انواع برنامه ریزی
انواع اصلی برنامه ریزی که امروزه کاربرد دارد مشتمل برچندوجه است:
– برنامه ریزی توسعه اقتصادی
– برنامه ریزی کالبدی کاربری زمین
– برنامه ریزی زیرساخت ها، برای تسهیلات حمل ونقل وخدمات، تهیه آب، نیروی برق، ارتباطات الکترونیکی و دفع فاضلاب وزباله
– برنامه ریزی تسهیلات اجتماعی، برای آموزش وپرورش وبهداشت ودرمان، خدمات وتسهیلات تفریحی وسرگرمی.
– برنامه ریزی حفاظت وتوسعه پارکها
– برنامه ریزی تجاری
– برنامه ریزی شهری و منطقه ای که امروزه از رویکرد برنامه ریزی فراگیر برای همپیوند سازی اقتصاد، کاربری زمین، زیرساختار، تسهیلت اجتماعی وحفاظت پارک استفاد ه می شود. (بروجنی، 1391: 80)
2-9-2: برنامه ریزی گردشگری
گردشگری، فعالیتی ترکیبی ومستلزم مشارکت بخشهای متعدد و مختلف است وبه همان میزان نیز اثرات گسترده ای دربردارد، از همین رو در هر مرحله نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی است. برنامه ریزی بعنوان یک ابزارعلمی به دست اندرکاران صنعت گردشگری کمک می کند تا دریک فرآیند پیوسته وعلمی، بهترین مسیرراهکارتوسعه گردشگری یک منطقه را مشخص نموده این توسعه را در مسیرتوسعه سایربخشهای اقتصادی قراردهند. نکته قابل توجه در برنامه ریزی گردشگری، پویا بودن این فرایند می باشد، بدین مفهوم که برنامه ریزی هیچگاه متوقف نشده و با تغییر شرایط و حصول اطلاعات جدید نیازمندبازنگری و اصلاح مستمراست. برنامه ریزی گردشگری در سطوح مختلف از سطح کلی تریا عمده گرفته تا سطح داخلی یاجزئی تر انجام می پذیرد. هرسطح، برموضوعات خاصی متمرکز می شود این سطوح به شرح زیر است:
1- سطح بین المللی 2- سطح ملی 3- در شهرومنطقه ای 4- محل (همان).

2-10: پیشینه پژوهش
– مطیعی لنگرودی و همکاران (1392) در مفاله ای با عنوان جمعه پارک بازار؛ الگویی نوین در راستای به روز شدن بازارهای سنتی (مطالعه موردی جمعه پارک بازار شهر لنگرود). در این تحقیق به دلیل درک چگونگی تعامل پارک بازارها با سنت و رویکردهای سنتی، به دنبال آن است که علاوه بر بررسی ویژگی های جمعه پارک بازار شهر لنگرود، خصوصیت های متمایز کننده آن از بازارهای سنتی را نیز واکاوی کند. این تحقیق به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین جمعه پارک بازار و بازارهای سنتی می پردازد. وهمچنین به بررسی رابطه میان رضایت مندی مردم از بازارهای سنتی و تعداد دفعات مراجعه آنها به پارک بازار می پردازد. روش تحقیقی این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات می توان گفت جمعه پارک با وجود شباهت های متعدد با بازارهای سنتی، تفاوت های اساسی وآشکاری نیز با این بازارها دارد. تفاوت عمده میان این بازارها، اغلب از دید برخورداری از ویژگی های فروشندگان و خریداران است که خود عناصر اصلی هر بازاری را تشکیل می دهند. بسیاری از این تفاوت ها ناشی از کارکرد خاص تفریحی-تجاری جمعه پارک بازار است. از دید مردم جمعه پارک بازار نه یک بازار سنتی است ونه یک بازار مدرن، بلکه ترکیبی از این دو نوع بازار را در خود دارد. نتیجه پژوهش نشان از ارتباط معکوس بین دو متغیر میزان رضایت مندی مردم از بازارهای سنتی وتعداد دفعات مراجعه آنها به جمعه پارک بازار دارد. و می توان گفت که در حال حاضر جمعه پارک بازار، به مثابه جانشینی برای بازارهای سنتی در حال ایفای نقش است واین نقش (جانشینی) در صورت ادامه چنین روندی، در آینده پررنگ تر نیز خواهد شد.
– کاظمی (1385)، در کتاب مدیریت گردشگری، ضمن بیان مفهومرزو تعریف فرهنگ، گردشگری فرهنگی را از جنبه های مختلفی چون انواع جاذبه های فرهنگی، ارتباط بین فرهنگ و گردشگری و منشور بین المللی گردشگری فرهنگی مورد توجه قرار داده به نقل از شاو و ویلیامز می نویسد: «گردشگری از جمله بزرگترین فعالیت های چند ملیتی محسوب می شود و بررسی آن فقط در سطح مسایل اقتصادی به معنی نادیده گرفتن نقش انکار ناپذیر این پدیده به عنوان یک عامل تغییر فرهنگی است. گردشگری به ویژه در سطح بین المللی یک عامل بالقوه تغییر فرهنگی است». وی در ادامه اشاره می کند که این نوع گردشگری در سال های اخیر از منابع فرهنگی سخت مانند ابنیه تاریخی به منابع فرهنگی نرم مانند کارکردهای فرهنگی تغییر جهت داده است.
– اصلاح عرباني در سال 1374 در جلد اول کتاب گیلان درمورد فرهنگ عامه مردم وآداب و رسوم و موسیقی، بازیهای محلی و بازارهای محلی گیلان غذاها ی و نحوه پوشش به توصیف هریک جداگانه پرداخته است و از این کتاب بعنوان منبع بسیار خوبی براب آشنا شدن با فرهنگ گیلان می توان استفاده نمود. چون از مطالب کتاب گیلان جهت شناساندن و حفظ آداب و رسوم استان گیلان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
– ضرغام 1391 نیزعلاوه بر برنامه ریزی گردشگری در موردالگوهای شاخص گردشگری فرهنگی، موزه ها وسایر تسهیلات فرهنگی، جشنواره های فرهنگی مانند انواع کارناوال در یودوژانیو، فستیوالهای موسیقی که سالانه در اروپا و شمال امریکا برگزار می شود، فیستیوال هفته خداحافظی در هاوایی، فستیوالهای هنری سالیانه فستیوال برای هنرهای نمایشی، مهرورزی ساکنان محلی، انواع جاذبه های خاص و ویژه که بخصوص، به ویژگیهای طبیعی و فرهنگی وابسته نیستند و به صورت مصنوعی خلق شده اند، مثل پارکهای موضوعی به موضوعات ویژه ای مانند موضوعات تاریخی، حادثه جویی، خیالی و… می پردازندو خوراک بعنوان یکی دیگر ازجاذبه تعریف شده است.
– مهدوی و همکاران (1390) در تحقیق خود با عنوان نقش بازارهای هفتگی استان گیلان در توسعه و زایش شهرهای جدید در استان (مطالعه موردی شهرستان صومعه سرا).در این تحقیق به بررسی توزیع جغرافیایی بازارهای هفتگی از نظر دسترسی در محدوده مورد مطالعه پرداخته است. در چهاچوب فرآیند تحقیق پس از بررسی روند گذشته و تبیین وضعیت موجود از روش توصیفی-تحلیلی در این پژوهش بهره گرفته است. با بررسی سیستمی بازارهای هفتگی شهرستان صومعه سرا تأثیر نقش عوامل جغرافیایی در ایجاد بازارهای هفتگی واستمرار آنها ونیز تنوع تولیدات وسهولت دسترسی وجود مراکز زیستی پر جمعیت در حوزه نفوذ بازار هفتگی وکارکردهای اجتماعی-فرهنگی متنوع این بازارها به عنوان عوامل روستایی و زایش شهرهای جدید، قابل توجه وتامل می باشد که خود می تواند به برنامه ریزی اقتصادی در جهت خط دهی وبرنامه ریزی در رابطه با توسعه مناطق روستایی کشور کمک قابل توجهی رساند.

فصل سوم
مواد و روش ها

3- روش شناسی
3-1: روش تحقیق و مراحل آن
3-1-1: روش تحقیق
روش علمی به‌کار گرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی می‌باشد که در آن ابتدا به توصیف ویژگی‌ها و پتانسیل های شهرستان ماسال پرداخته و سپس با بررسی آئین های بومی و محلی راهکارهای توسعه گردشگری بیان شده است.
3-2: متغیرهای پژوهش
متغیرهای در نظر گرفته شده با توجه به ماهیت تحقیق بدین شرح است:
• متغیر مستقل: گردشگری
• متغیر وابسته: دانش و مدیریت بومی
3-2-1: مرحله جمع‌آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به دو طریق اسنادی (کتابخانه‌ای) و میدانی بدست آمده است. بدین ترتیب که در روش اسنادی با مراجعه به مراکز علمی و تحقیقاتی و اسناد کتابخانه‌ای، منابع و مأخذ مرتبط با موضوع تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا برای دستیابی به برخی از اطلاعات اولیه تحقیق، به کتابخانه‌های شهرداری ماسال و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مراجعه شد. همچنین به‌منظور تکمیل اطلاعات اسنادی از روش میدانی و پیمایشی نیز استفاده شده است. لذا با مشاهده و عکس‌برداری از مناظر و مصاحبه با کارشناسان و مشاهدات محقّق در منطقه، اطلاعات لازم تهیه گردید.
3-2-2: سازمان‌دهی و طبقه‌بندی اطلاعات
در این مرحله پس از جمع‌آوری داده‌ها از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی، اطلاعات بدست آمده جهت استفاده در پژوهش در قالب جداول، نمودار و نقشه، سازمان‌دهی و طبقه‌بندی شده است.
3-2-3: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
متناسب با داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده از روش‌های تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی در زمینه ارزیابی وضعیت گردشگری شهر ماسال بهره‌برداری شده است. در این راستا به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و ترسیم جداول و نمودارها از نرم‌افزار Excel و برای تهیه نقشه‌های مورد نیاز از نرم‌افزارهای ArcGIS و AutoCad سود برده شده است.
3-3: جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش گردشگران وارد شده به شهرستان ماسال می باشند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری حجم نمون با استفاده از جدول تعداد 384 نفر می باشد.

3-4: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
استان گيلان ‌در شمال ايران و در جنوب غربي درياي خزر واقع شده است. از نظر موقعيت جغرافیایی در محدوده 36 درجه و 34 دقيقه الي 38 درجه و 27 دقيقه عرضي شمالي و 48 درجه و 53 دقيقه الي 50 درجه و 34 دقيقه طول شرقي از نصف النهار قرار دارد.
درازاي استان از شمال غربي به جنوب شرقي 235 کيلومتر و پهناي آن از 25 تا 105 کيلومتر تغيير مي کند. کمترين فاصله کوه از درياي خزر (در حويق) نزديک به 3 کيلومتر و بيشترين فاصله آن از دريا (در امام زاده هاشم) حدود 50 کيلومتر مي باشد. بر اساس آخرين برآورد معاونت مديريت و برنامه ريزي مساحت استان 503/ 13810کيلومتر مربع مي باشد که به لحاظ مساحت 86/0 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. گيلان از شمال به درياي خزر و کشور آذربايجان از غرب و شمال غربي به استان اردبيل از غرب به استان زنجان از جنوب استان قزوين و از شرق به استان مازندران محدود مي گردد.بر اين اساس مرز شمالي استان ( به جز باريکه در شهرستان آستارا ) از مرز آبي تشکيل يافته و در امتداد ساحل درياي خزر از آستارا تا چابکسر ادامه مي يابد. مرز غربي و جنوبي آن را خط الرأس کوههاي تالش و البرز غربي محدود مي کند. از شرق در امتداد ساحل درياي خزر و کوههاي البرز غربي با استان مازندران مرز مشترک پيدا مي کند.
براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان 1390، استان گيلان داراي 16 شهرستان، 43 بخش 109 دهستان، 52 نقطه شهري و 2914 آبادي که شامل 2582 آبادي داراي سکنه و 232 آبادي خالي از سکنه بوده است.شهرستانهاي استان شامل آستارا، آستانه اشرفيه، املش، بندرانزلي، تالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، ماسال ، سياهکل، شفت، صومعه سرا، فومن، لاهيجان، لنگرود و ماسال مي باشند. جمعيت استان گيلان براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان 1390 برابر 2480874 نفر بوده که 7/49 درصد آن را مرد و 3/50 درصد آن را زن شامل می شود.
گيلان به لحاظ طبيعي به دو واحد اصلي جلگه و کوهستان تقسيم مي‌گردد. جلگه گيلان شامل زمين هاي همواري است که بين ساحل درياي خزر و کوهستان که به شکل هلالي دامنه جنوبي و غربي را در بر گرفته است واقع شده است. بين اين دو واحد اصلي توپوگرافي، نوار باريک کوهپايه اي قرار دارد، که بعنوان يک واحد مستقل طبيعي قابل تصور نيست، فقدان پهنه وسيع کوهپايه اي در سراسر جنوب و غرب جلگه گيلان، حاصل تحولات تکنونيکي بوده است که موجب فرو افتادن جلگه گيلان در امتداد گسل هاي البرز و تالش (آستارا) شده است. اين فرو رفتگي موجب شده است تا زمين هاي هموار جلگه اي در ارتفاع حدود 200 متري از سطح درياهاي آزاد به ناگهان ارتفاع شدت يافته و ناحيه کوهستاني بدون گذار تدريجي از پهنه کوهپايه اي به سرعت پديدار مي گردد. در نتيجه چنين گذار ارتفاعي نابهنگام در اطراف جلگه پست گيلان، ارتفاعات بلند و حصار مانندي ظاهر مي شود که آن را از غرب و جنوب به طور کامل با موانع ارتفاعي بلند و سخت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع گردشگری روستایی، گردشگری فرهنگی، اصالت واقع، عوامل جذب Next Entries منبع پایان نامه با موضوع دریای خزر، منابع طبیعی، توزیع فراوانی، تقسیمات کشوری