منبع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، شهرستان رودبار، دانش آموزان متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

آباد و شهررودبار پخش شده است.توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که پرسشنامه به تمامی مدارس مقطع دبیرستان شهرستان رودبار رسیده است و معلمان و دانش آموزان هر سه منطقه پاسخ دهندگان این پرسشنامه ها را تشکیل داده اند.

1)توزیع پاسخگویان بر حسب سن
بررسی های صورت گرفته در زمینه ترکیب سنی پاسخگویان نشان می دهد که از مجموع پاسخگویان، سن پاسخگویان در پنج گروه 20-10 سال،30تا20سال، 30 تا 40 سال، 40 تا 50 سال و 50 و بالاتر دسته‌بندی شد که گروه‌های سنی مشارکت‌ کننده در این پژوهش بدین شرح می‌باشد: درصد سن پرسش شوندگان در شهرستان رودباردر جدول زیر آمده است و بیان گر این است که بیشترین سن پاسخگویان دانش آموز در سن 10تا20سال است،که 97.3درصد را به خود اختصاص داده است.و بیشترین سن پاسخگویان معلم در سن 40تا50سال است.
جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن
شرح
10تا 20
20 تا 30
30تا 40
40 تا50
50 و بالاتر
اظهارنشده
دبیر
تعداد
0
33
100
127
8
2

درصد
0
12.5
35.8
48
3
0.7
دانش آموز
تعداد
365
0
0
0
0
5

درصد
95
0
0
0
0
5

نمودار 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن

2)توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
بررسی های صورت گرفته در زمینه ترکیب جنسی پاسخ گویان نشان می دهد که از مجموع پاسخگویان46.8 درصد از افرادی که در این پژوهش مورد پرسش قرار گرفتند مرد بودند و49.7 درصد از پرسش شوندگان را زنان تشکیل می دهند.
جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
شرح
مرد
زن
اظهار نشده
دبیر
تعداد
126
111
33

درصد
46.7
41.1
12.2
دانش آموز
تعداد
173
184
13

درصد
46.8
49.7
3.5

جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس

3)درصد و فراونی میزان تحصیلات پاسخگویان
بررسی های صورت گرفته در زمینه میزان تحصیلات پاسخگویان نشان می دهد که، بر اساس موضوع پایان نامه در مورد اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار ، لذا پرسشنامه در بین معلمان و دانش آموزان منطقه مورد مطالعه، تقسیم شده و افراد بیسواد و ابتدایی در تکمیل پرسشنامه لحاظ نگردیده اند. در این میان معلمان با تحصیلات لیسانس 74.8درصد بالاترین رتبه را کسب نموده است و با توجه به تعداد دانش اموزان مقطعه متوسطه تعداد دیپلمه ها نیز بیشتر است.
جدول 4-3: درصد و فراونی میزان تحصیلات پاسخگویان
شرح
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
اظهار نشده
دبیر
تعداد
.
.
4
202
64
0

درصد
.
.
1.5
74.8
23.7
0
دانش اموز
تعداد
156
185
0
0
0
21

درصد
42.2
52
0
0
0
5.7

نمودار 4-3: درصد و فراونی میزان تحصیلات پاسخگویان

4)درصد و فراونی افراد بومی و غیر بومی پاسخگویان
مطالعات صورت گرفته در زمینه بومی و غیر بومی بودن پاسخگویان نشان می دهد که، غالب افرادی که پرسشنامه را پر نمودند، معلمان و دانش آموزان بومی منطقه مورد مطالعه هستند که 96.3 درصد، معلمان شهرستان را تشکیل می دهند. در این میان 75.7درصد دانش آموزان نیز بومی هستند

جدول 4-4: درصد و فراونی افراد بومی و غیر بومی پاسخگویان
شرح
بومی
غیر بومی
اظهار نشده
دبیر
تعداد
187
79
4

درصد
69.3
29.3
1.5
دانش اموز
تعداد
280
88
2

درصد
75.7
23.8
0.5

نمودار 4-4: درصد و فراونی افراد بومی و غیر بومی پاسخگویان

5)میزان پر شدن اوقات فراغت با تماشای برنامه های سیاسی و اخبار
جدول4-5:میزان پر شدن اوقات فراغت با تماشای برنامه های سیاسی و اخبار
شرح
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
اظهار نشده
دبیر
تعداد
49
61
99
41
17
3

درصد
18.1
22.6
36.7
15.2
6.3
1.1
دانش آموز
تعداد
26
40
118
103
83
0

درصد
7
10.8
31.9
27.8
22.4
0

نمودار4-5:میزان پر شدن اوقات فراغت با تماشای برنامه های سیاسی و اخبار

با توجه به نمودار4-5 و جدول4-5اکثر معلمان پاسخ دهنده (58% گزینه ی زیاد و متوسط) اوقات فراغت خودشان را با تماشای برنامه های سیاسی و اخبارپر میکنند.اما دانش آموزان در حد متوسط به این مورد علاقه نشان داده اند.

6)میزان تامین اطلاعات سیاسی از رسانه های ملی
جدول4-6:میزان تامین اطلاعات سیاسی از رسانه های ملی
شرح
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
دبیر
تعداد
30
93
95
34
18

درصد
11.1
34.4
35.2
12.6
6.7
دانش آموز
تعداد
25
92
141
87
25

درصد
6.8
24.9
38.1
23.5
6.8

نمودار4-6:میزان تامین اطلاعات سیاسی از رسانه های ملی

با توجه به نمودار4-6 و جدول4-6 اکثرمعلمان (70% گزینه ی متوسط و زیاد) اطلاعات سیاسی خود را از رسانه های ملی ملی تامین می کنند.در این باره نیز دانش آموزان در حد متوسط علاقه نشان داده اند.

7) میزان اعتماد به پوشش خبری مسایل سیاسی ایران و جهان در رسانه ملی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع شهرستان رودبار، آداب و رسوم، استان گیلان Next Entries قانون مدنی، حقوق مدنی، فقه امامیه