منبع پایان نامه با موضوع اهورامزدا

دانلود پایان نامه ارشد

ham-pursiøn ī Ohrmazd xwad¦y ras§d ud d§n ī m¦zd§st¦n az Ohrmazd xwad¦y pad §w-b¦r b§ ئø§d ud warm b§ kun§d ud xwarø§d r¦y pad may¦n ī asm¦n abar n§m-r©z dah r©z øab¦n ab¦z gīr§d ud mard©m¦n r¦y pad d§n ī m¦zd§st¦n ab§-gum¦n b§ kun§d ud haz¦rag ī huø§daran bun baw§d ud ¦n ī zardu (x)øt¦n pad sar baw§d.
30
ماه فروردين روز خرداد، هوشيدر پسر زردشت به ديدار و همپرسگي اوهرمزد خداي مي‌رسد و دين مزديسنان از اوهرمزد خداي به يكبار بياموزد و از بَر بكند و خورشيد را به ميان آسمان ]هنگام[ظهر، ده شبانه‌روز باز گيرد و مردمان را به دين مزديسنان بي‌گمان بكند و هزاره‌ي هوشيدران آغاز بشود و آن [هزاره كه مربوط] به زردشت است به سر رسد.

31
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt s’m Y nylym’n’n ‘c Y d’hk l’d BRA YKTLWN-yt W BNPŠE PWN hpt kyøwl PWN hwt’yyh BRA YTYBWN-yt cnd kd-hwslwb PWN dyt’l YATWN-yt W s’m p’thø’yh OL kdhwslwb ‘psp’l-yt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d S¦m ī nirīm¦n¦n ¦z ī dah¦g r¦y b§ ©zan§d ud xwad pad haft kiøwar pad xwad¦yīh b§ niøīn§d Øand kay-husraw pad dīd¦r ¦y§d ud S¦m p¦dixø¦yīh © kay-husraw abesp¦r§d.

31
ماه فروردين روز خرداد، سام نريمانان اژدهاك را بكشد و خود به هفت كشور به پادشاهي بنشيند اندكي [بعد] كي‌خسرو به ديدار آيد و سام پادشاهي به كيخسرو سپارد.

32
50 W 7 ŠNT kdhwslwb hpt kyøwl hwt’y YHWWN-yt. W swø’ns mgwpt Y mgwpt’n YHWWN-yt.
Panj¦h ud haft s¦l Kay-husraw haft kiøwar xwad¦y baw§d. ud s©ø¦ns mowbed ī mowbed¦n baw§d.

32
كيخسرو پنجاه و هفت سال در كشور پادشاه شود و سوشيانس موبدان موبد شود.

33
W AHL ZK AMT wøt’spø’ l’d k’lpwt’wmnd OBYDWN-d kdhwslwb ŠLYTAyh OL wøt’spø’ ‘p ̅sp’l-yt W swø’ns mgwpt’n mgwptyh OL zltw (h)øt AB Y NPŠE ‘p ̅sp’l-yt.
ud pas ¦n ka wiøt¦sp-ø¦ r¦y k¦lbod©mand kun§d kay-husraw padixø¦yīh © wiøt¦sp-ø¦ abesp¦r§d ud s©ø¦ns mowbed¦n mowbedīh © zarduxøt pid ī xweø abesp¦r§d.
33
و پس از آنكه ويشتاسب‌شاه را داراي بدن كنند، كيخسرو پادشاهي به ويشتاسب‌شاه سپارد، و سوشيانس موبدان موبدي به زردشت پدر خويش سپارد.

34
BYRH plwtyn YWM Y hwrdt ‘whrmzd Y hwt’y lyst’hyc W tn’ psyn OBYDWN-x gyh’n ‘mlg W ‘zlm’n W ‘byø W ‘ptyd’lk BRA YHWWN-yt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Ohrmazd ī xwad¦y rist-¦x§z ud tan pas§n kun§d g§h¦n a-marg ud a-zarm¦n ud a-b§ø ud a-pety¦rag b§ baw§d.

34
ماه فروردين روز خرداد، اوهرمزد خداي رستاخيز و تنِ پسين كند. جهان بي‌مرگ و بي‌پيري و بي‌درد و بي‌بدي بشود.

35
‘hlmn LWTE ŠDYA’n W dlwc’n’ W hwnøk’n W s’st’l’n W kdk’n W klp’n ‘k’l BRA YHWWN-d ‘c-ŠYDA ŠYDA’n W dlwc’n l’d hm’k BRA OŠTEN-yt W slow ‘hlwb’ŠYDA ‘c l’d ‘k’l BRA OBYDWN-x.
Ahreman ab¦g d§w¦n ud druz¦n ud hunuøag¦n ud s¦st¦r¦n ud kayak¦n ud karp¦n a-k¦r b§ baw§nd ¦z d§w d§w¦n ud druz¦n r¦y ham¦g b§ xwar§d ud Sr©ø ahlaw ¦z d§w r¦y a-k¦r b§ kun§d.

35
اهريمن همراه ديوان و دروجان و فرزندان اهريمن و ستمگران و روحانيان دشمن زردشت ناكار بشوند ديو آز ديوان و دروجان همه را بخورد و سروش پرهيزگار ديو آز را ناكار بكند.

36
‘whrmzd Y hwt’y ‘hlmn l’d BRA znyt W stlt W ‘k’l BRA OBYDWN-x.
Ohrmazd ī xwad¦y Ahreman r¦y b§ zan§d ud stard ud a-k¦r b§ kun§d.

36
اُهرمزد خدای اهریمن را بزند و گیج و ناکار بکند.

37
AMT LA AHL MN ZK gn’k’mynwk LA MN ZK Y OLE d’m W dhøn QDM zmyk p’thø’ LA YHWWN-d.
Ka n§ pas az ¦n gan (n)¦gm§n©g n§ az ¦n ī ©y d¦m ud dahiøn abar zamīg p¦dixø¦ n§ baw§nd.

37
که نه از آن پس اهریمن نه از آن آفریده و آفرینش [او] بر زمین پادشاه [=مقتدر] نباشند.

38
‘hlmn PWN ZK hm swl’k AMT BYN dwb’lst TME DBLWN-d W LOYŠE BRA PSKWN-d W dwøhw PWN 7 ‘ywkhøwst BRA hmb’lynd.
Ahreman pad ¦n ham sªr¦g ka andar dw¦rist ¦n©h nay§nd ud sar b§ brīn§nd ud duøox pad haft ay©xøust b§ hamb¦r§nd.

38
اهریمن به همان سوراخ که از [آن] هجوم آورد، هدایت شود، و سر[ش] را ببرند و دوزخ [را] با هفت فلز پر کنند.

39
ZNE zmyk LAWHL OL stlp’d (y)k OZLWN-yt W glwtm’n MN ZK gyw’k AMT ‘st ‘p’c OL stlp’d (y)k YATWN-yt W hm’k gyw’k glwtm’n BRA YHWWN-yt.
§n zamīg ab¦z © star-p¦yag øaw§d ud gar©dm¦n az ¦n gy¦g ka ast ab¦z © star-p¦yag ¦y§d ud ham¦g gy¦g gar©dm¦n b§ baw§d.

39
این زمین باز به ستاره پایه شود (=رود) و گرودمان از آن جای که هست باز به ستاره پایه آید و همه جا گرودمان شود.

40
mltwm ‘mlg W ‘zlm’n BRA YHWWN-d AMT AHL MN ZK hwløn LA ‘p ̅’yt.
mard©m a-marg ud a-zarm¦n b§ baw§nd ka pas az ¦n xwariøn n§ ab¦y§d.

40
مردم بی‏مرگ و بی‏پیری بشوند [طوری که] پس از آن خورش (=خوردن)روا نباشد.

41
W AMT BSLYA hwlt YKOYMWN-yt PWN d’t Y 40 ŠNTK QDM hngyØynd. W AMT gwøt LA OŠTEN-t YKOYMWN-yt PWN d’t Y 15 ŠNTK LALA hngØynd.
ud ka g©øt xward §st§d pad d¦d ī Øehel s¦lag abar hang§z§nd. ud ka g©øt n§ xward §st§d pad d¦d ī p¦nzdah s¦lag ul hang§z§nd.

41
و آنهایی که گوشت خورده‌اند به سن چهل سالگی برانگیخته شوند و آنان که گوشت نخورده‌اند به سن پانزده ساله برانگیخته شوند.

42
AP-ø’n MN ZK gyw’k LALA hngØynd AYK-ø’n gy’g MN tn’ BRA OZLWN-t.
u-ø¦n az ¦n gy¦g ul hang§z§nd kª-ø¦n gy¦g az tan b§ øud.

42
آنها از همان جا که جان از تنشان برفت، برانگیخته شوند.

43
KRA GBRA MNW NYŠE LOYT spndrmt NYŠE YHBWN-yt. W KRA NYŠE MNW øwd LOYT ‘whrmzd øwd YHBWN-yt.
har mard k§ zan n§st Spandarmad zan dah§d. ud har zan k§ ø©y n§st Ohrmazd ø©y dah§d.

43
هرمزد که زن نیست سپندارمد زن دهد و هر زن که شوهر نیست اوهرمزد شوهر دهد.

44
BYN 50 7 ŠNT OLE-ø’n l’d prznd YLDWN-ønyh YHWWN-yt.
andar pan¬¦h haft s¦lag ©y-ø¦n r¦y frazand z¦yiønīh baw§d.

44
در پنجاه و هفت سالگی برای ايشان فرزند زایشی باشد.

45
ZK GBRA l’d MNW hklØ NYŠE LA krt W ZK NYŠE l’d MNW hklØ øwd LA krt AHL MN ZK wyø hkl prznd YLYDWN-ønyh LA YHWWN-yt.
¦n mard r¦y k§ hagriz zan n§ kard ud ¦n zan r¦y k§ hagriz ø©y n§ kard pas az ¦n w§ø hagriz frazand z¦yiønīh n§ baw§d.

45
آن مرد را که هرگز زن نکرد و آن زن را که هرگز شوهر نکرد پس از آن بیشتر هرگز فرزندزایشی نباشد.

46
GBRA W NYŠE ‘ywk LWTE TWB ‘s’dynd BRA-ø’n prznd YLYDWNønyh LA YHWWN-t.
mard ud zan §k ab¦g did ¦s¦y§nd b§-ø¦n frazand z¦yiønīh n§ baw§d.

46
مرد و زن هر یک با یکدیگر بیاسایند برای ایشان فرزندزایشی نباشد.

47
W PWN hm’k g’s sgl W ptyhw BRA YHWWN-d W MNDOM-yc hwløn’ ‘lØwk LA YHWWN-yt W gyh’n ‘p ̅yØk BRA YHWWN-yt W mltwm ‘ptyd’lk OD hm’k W hm’k lwbønyh ‘hwø BRA YHWWN-d. plØpt PWN ŠRM W ø’tyh W l’møn ø’t W ‘hlwb’ W plhw W dgl-zywøn W pylwØkl W k’mk-lwb’k W k’mk-hnØ’m YHWWN-‘t MNW npøt W MNW NPŠE W MNW KLYTWN-‘t W MNW k’l plm’dt. ‘ytwn YHWWN-‘t. ‘ytwntl YHWWN-‘t.
ud pad ham¦g g¦h sagr ud padex b§ baw§nd ud Øiø-iz xwariøn ¦rzªg n§ baw§d ud g§h¦n ab§zag b§ baw§d ud mard©m a-pety¦rag t¦ ham¦g ud ham¦g rawiønīh ah©ø b§ baw§nd. frazaft pad dr©d ud ø¦dīh ud r¦miøn ø¦d ud ahlaw ud farrox ud dagr-zīwiøn ud p§r©zgar ud k¦mag-raw¦g ud k¦mag-han¬¦m baw§d k§ nibiøt ud k§ xw§ø ud k§ xw¦n¦d ud k§ k¦r fram¦y§d. §d©n baw¦d. §d©n-tar baw¦d.
47
و برای همیشه سیر و کامیاب1 باشند و در آرزوی خوردن چیزی نباشند و جهان پاک2شود و مردم بی‏بدبختی3 تا همه جاودانه بشوند. به درود و شادی و آرامش شادو پارسا و فرخ عمر پربرکت و پیروزگر و کامیاب و کام انجام باد آنکه نوشت و آنکه خویش (مؤلف بود) و آنکه خواند و آنکه کار فرماید. ایدون باد. ایدون‏تر باد.

aødm ‘hl’yyh.
… ahl¦yīh.

3-2 یادداشت‏ها

1-1 ahlaw [اهلو]: (بهار، 1347: 91)”اهلو” ترجمه كرده است. (كيا، 1331: 71) “اشو” نوشته است. (ميرزاي ناظر، 1373: 53)”اشو” در ترجمه‌ي خود آورده است. (عريان، 1371: 141)”اشو” ترجمه كرده است. نگارنده نيز “اشورا” را مناسب‌تر دانسته، زيرا صفت متداول‌تري براي زردشت است.

1-2 Zardu(x)øt [زردشت]: از ستودگر «نسک» چنین پیداست که: زردشت از اورمزد بی‏مرگی خواست. پس اورمزد خردِ همه آگاه (=خرد اورمزدی) را به زردشت نمود (=نشان داد). قبل از زردشت ديوها به شكل و شمايل انسان بودند. بعد از اينكه زردشت چهار مرتبه دعاي اهونور را خواند همة آنها به زير زمين مخفي شدند. به اين دليل زردشت از بهشت بهره بيشتري مي‌برد كه صاحب خرد بيشتري است. اهريمن به زردشت وعده داده بود كه اگر از اين دين دست بكشي به تو سلطنت هزار ساله مي‌دهم و زردشت به دليل خردمندي به او گوش نكرد و به او گفت و با اين دين تو را نابود مي‌كنم. در هزارة چهارم زردشت دين را از اهورامزدا پذيرفت. گشتاسپ اين دين را رواج داد. زردشت به دست توربرادروش كشته شد. نطفة زردشت در درياي كيانسه نگهداري مي‌شود. دختري به نام نامي بد در آب دريا آب ثني خواهد كرد و باردار خواهد شد و اوشيدر به دنيا خواهد آمد. اوشيدرماه نيز به همين صورت زاده خواهد شد. مهمترين شخصي كه كلام آسماني به او الهام مي‌شود زردشت است. زردشت از هرمزد پرسيد قبل از من اين دين را به كه عرضه نمودي؟ اين دين پيش از زردشت بر زمين آشكار شد. فره زردشت از نزد هرمزد به آتش آمد و به مادر زردشت پيوست فروهر او ابتدا به هوم و بعد به پدر و مادرش رسيد. نوزاد به هنگام تولد خنديد جادوگران ترسيدند و قصد جانش كردند. اما توفيق نيافتند. در سي سالگي او به همپرسگي هرمزد رسيد. سه مرتبه خرد را به نزد زردشت بردند. در يك سال زردشت هفت بار به ديدار اورمزد رفت. او در سن هفتاد و هفت سالگي درگذشت. اندرز او چنين است به مردم ظلم نكنيد و در برابر ظلم عدالت پيشه كنيد (راشدمحصل، 1370: 1، 56؛ تفضلی، 1354: 46، 74-75، 87؛ آموزگار، 1372: 41، 96؛ راشدمحصل، 1366: 52؛ بهار، 1375: 76، 123، 185، 187، 201).

1-3 meh [بزرگتر]: (بهار، 1347: 91)”مه” اصل پهلوي آن را آورده است. (كيا، 1331: 7) “مه” را جايگزين كرده است. (ميرزاي ناظر، 1373: 53)”مه” آورده است. (عريان، 1371: 141)”بزرگتر” آورده است. نگارنده نيز واژه‌ي “بزرگتر” را مناسب ديده است. به اين دليل كه اين واژه در زبان فارسي امروز متداول‌تر است.

1-4 weh [بهتر]: (بهار، 1347: 91)”به” در متن خود آورده است. (عريان، 1371: 141)”بهتر” در نظر گرفته است. نگارنده واژه‌ي “بهتر” را مناسب ديده است.

3-1 §r-iz an§r-iz [ايراني و نيز غير ايراني]: (بهار، 1347: 91)”ايرژ انيرژ” ترجمه كرده است. (كيا، 1331: 7)”اير و نير” آورده است. (ميرزاي ناظر، 1373: 53)”ايري نيز ناايري” نوشته است. (عريان، 1371: 141)”اير و نيز انير” ترجمه كرده است. نگارنده “ايراني و نيز غيرايراني” را براي ترجمه‌ي خود مناسب‌تر ديده است. ترجمه‌هايي كه ديگران از اين واژة پهلوي كرده‌اند ديگر در فارسي نو متداول نيست.

4-1 Gay©mart [كيومرث]: نخستين انسان كه طبق اسطوره‌هاي اوستاي متأخر و متون پهلوي به دست اهريمن از بين رف. نام مشهورترين مزداپرستان از انسان نخستين تا آخرين نجات‌بخش، سوشيانس است. در يسنا هات 26 كيومرث اولين آفريده‌ي اهورامزدا ياد شده و در آن به ستايش فروهرهاي مردان و زنان پاك پرداخته است. كيومرث اولين كسي است كه به گفتار اوهرمزد گوش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع متون پهلوی، ایران باستان، درخت آسوری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شاهنامه فردوسی، انسان کامل، اهورامزدا