منبع پایان نامه با موضوع اهميت، کاري،

دانلود پایان نامه ارشد

تجزيه و تحليل:
هنگامي که يک ارزياب کار و زمان “کاري” را جهت مطالعه کار و روش سنجي انتخاب مي کند بايد معيارهاي مختلفي را در نظر بگيرد و در صورتي که بدون اين ملاحظات کار را انتخاب کند بررسي آن مقرون به صرفه نخواهد بود. اهم ملاحظاتي که بايد درنظر گرفته شوند عبارتند از:
الف- ملاحظات اقتصادي
ب – ملاحظات فني
ج – ملاحظات انساني
الف- ملاحظات اقتصادي- در همه مراحل حائز اهميت خواهد بود، بديهي است اگر کاري که داراي اهميت اقتصادي کمي است مورد مطالعه قرار گيرد يا کاري را که پس از مدت کوتاهي وجود نخواهد داشت در برنامه کارسنجي قراردهيد، اتلاف وقت ومنابع است.اولين پرسشي که بايد جواب داده شود اين است: آيا اين کار براي مطالعه ارزش خواهد داشت و يانه؟ آنقدرمنافع مي رساند که هزينه هاي مطالعه کار را جبران کند؟
از معيارهاي زير ميتوان جهت اين انتخاب کمک گرفت.
وجود گلوگاهها: که موجب بازداشتن سايرعمليات توليد مي شود.نظير حرکت مواد به مسافت هاي طولاني که درميان کارگاهها صورت مي گيرد.
-عملياتي که مستلزم استفاده از نيروي انساني زياد است و يا عملياتي که جابجايي دستي و تکراري مواد را در بردارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد خارج از خانه، رابطه نامشروع، زنان و دختران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، زنان وابسته به مواد