منبع پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

داده‌ها از محيطي که به گونه‌ طبيعي وجود داشته يا از واقعه‌اي که بدون دخالت مستقيم محقق رخ داده، فراهم شود. به بيان ديگر، اين روش براي انجام تحقيقاتي بكار مي‌رود كه محقق در جست و جوي علت يا علل روابط معيني است كه در گذشته رخ داده و تمام شده است. بنابراين، اين نوع طرح تحقيق از روايي بيروني بالايي برخوردار است (نمازي، 1379: 39).
براي گردآوري اطلاعات نظري تحقيق نيز، از نشريات و کتب و همچنين پايگاه‌هاي اطلاعاتي در دسترس استفاده مي‌شود. همچنين، داده‌هاي مورد نياز براي تجزيه و تحليل، از اطلاعات صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و گزارش هيأت‌مديره به مجمع عمومي عادي شرکت‌ها استخراج مي‌شود. به اين منظور، بخش عمده‌اي از اطلاعات از طريق پايگاه‌هاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پايگاه اطلاعاتي متعلق به مرکز مديريت پژوهش و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ساير اطلاعات نيز از نرم افزارهاي رهآورد نوين و تدبيرپرداز استخراج مي‌شود. در همين راستا، ابتدا دادههاي خام مربوط به متغيرهاي تحقيق، براي شرکت‌هاي نمونه و سال‌هاي مورد بررسي جمعآوري شده و با استفاده از نرم افزار Excel نسخه 2010، متغيرهاي اصلي محاسبه مي‌شوند. سپس با استفاده از نرم‌افزار EViews نسخه 7، دادههاي گردآوري شده تجزيه و تحليل شده و آمار توصيفي متغيرها و آزمون معناداري فرضيهها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

3-6- مدل تحقيق
در اين تحقيق، با توجه به نوع داده‌ها و روش‌هاي تجزيه و تحليل موجود، براي آزمون فرضيه‌ها از مدل کلي رگرسيون داده‌هاي ترکيبي به شرح زير استفاده مي‌شود:

که در آن، : متغيرهاي وابسته مدل شامل عدم کارايي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري بيشتر از حد و سرمايه‌گذاري کمتر از حد،: مقدار ثابت،: ضرايب متغيرهاي مستقل، : معيارهاي هزينه‌هاي نمايندگي شامل نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش، نسبت گردش دارايي‌ها و تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد به عنوان متغيرهاي مستقل،: ضرايب متغيرهاي کنترلي مدل، : متغيرهاي کنترلي مدل شامل اهرم مالي و اندازه شرکت و : جمله اخلال مدل است.
با توجه مدل کلي بالا، مدل‌هاي مورد استفاده براي هر يک از فرضيه‌هاي اصلي تحقيق به شرح زير ارائه شده است:

مدل مورد استفاده براي آزمون فرضيه‌هاي فرعي مربوط به فرضيه اصلي اول:

که در آن، متغير وابسته عبارت از : عدم کارايي سرمايه‌گذاري شرکت در دوره ؛ : مقدار ثابت مدل و : ضرايب متغيرهاي مدل؛ متغيرهاي مستقل مدل شامل: : نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش شرکت در دوره ، : نسبت گردش دارايي‌هاي شرکت در دوره و : تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد شرکت در دوره ؛ متغيرهاي کنترلي مدل شامل: : اهرم مالي شرکت در دوره و : اندازه شرکت در دوره ، و : جمله اخلال مدل است.

مدل مورد استفاده براي آزمون فرضيه‌هاي فرعي مربوط به فرضيه اصلي دوم:

که در آن، متغير وابسته عبارت از : سرمايه‌گذاري بيشتر از حد شرکت در دوره ؛ : مقدار ثابت مدل و : ضرايب متغيرهاي مدل؛ متغيرهاي مستقل مدل شامل: : نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش شرکت در دوره ، : نسبت گردش دارايي‌هاي شرکت در دوره و : تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد شرکت در دوره ؛ متغيرهاي کنترلي مدل شامل: : اهرم مالي شرکت در دوره و : اندازه شرکت در دوره ، و : جمله اخلال مدل است.

مدل مورد استفاده براي آزمون فرضيه‌هاي فرعي مربوط به فرضيه اصلي سوم:

که در آن، متغير وابسته عبارت از : سرمايه‌گذاري کمتر از حد شرکت در دوره ؛ : مقدار ثابت مدل و : ضرايب متغيرهاي مدل؛ متغيرهاي مستقل مدل شامل: : نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش شرکت در دوره ، : نسبت گردش دارايي‌هاي شرکت در دوره و : تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد شرکت در دوره ؛ متغيرهاي کنترلي مدل شامل: : اهرم مالي شرکت در دوره و : اندازه شرکت در دوره ، و : جمله اخلال مدل است.

3-7- متغيرهاي تحقيق
به منظور آزمون فرضيه‌ها، متغيرهاي اين تحقيق به سه گروه متغيرهاي مستقل، وابسته و کنترلي تقسيم مي‌شوند. متغير مستقل و وابسته دو نوع از متغيرهايي هستند که در تحقيقات رفتاري، معمولاً براي آزمون فرضيهها مورد استفاده قرار ميگيرند. متغير مستقل که گاه متغير درونداد يا محرک ناميده مي‌شود، علت احتمالي متغير وابسته است. متغير وابسته نيز، معلول احتمالي است که گاه متغير پاسخ يا برونداد ناميده مي‌شود. متغيرهايي که لازم است تأثير آن‌ها از بين برود نيز، متغيرهاي کنترل ناميده مي‌شود (آذر و مؤمني، 1384: 12-11).

3-7-1- متغير وابسته
در اين تحقيق، همانند يانگ و جيانگ (2008) از عدم کارايي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري بيشتر از حد و سرمايه‌گذاري کمتر از حد به عنوان متغيرهاي وابسته استفاده مي‌شود. يانگ و جيانگ (2008) در تحقيق خود سرمايه‌گذاري را به عنوان وجه نقد پرداختي شرکت براي تحصيل يا ساخت دارايي‌هاي ثابت، دارايي‌هاي نامشهود يا ساير دارايي‌هاي غيرجاري تقسيم بر کل دارايي‌هاي آغاز دوره، در نظر گرفته‌اند.
براي محاسبه سرمايه‌گذاري بيشتر (کمتر) از حد نيز از مدل بيدل و همکاران (2009) به صورت زير استفاده مي‌شود:

در مدل بالا، : نشان‌دهنده رشد فروش است که از تقسيم تغييرات فروش به فروش اول دوره، حاصل مي‌شود و : معيار سرمايه‌گذاري آتي است که روش محاسبه آن در قسمت قبل توضيح داده شد. اگر سرمايه‌گذاري سال آينده (آتي) متفاوت از رشد فروش باشد، شرکت با عدم کارايي سرمايه‌گذاري مواجه است. در اين صورت، اگر سرمايه‌گذاري سال آينده (آتي) بيشتر از رشد فروش باشد، باقيمانده مدل بالا مثبت و به اين معناست که سرمايه‌گذاري بيشتر از حد انجام شده و اگر سرمايه‌گذاري سال آينده کمتر از رشد فروش باشد، باقيمانده مدل بالا منفي و به اين معناست که سرمايه‌گذاري کمتر از حد انجام شده است.

3-7-2- متغيرهاي مستقل
متغيرهاي مستقل تحقيق حاضر، معيارهاي هزينه‌هاي نمايندگي است که به شرح زير اندازه گيري مي‌شود:
نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش: نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش، معياري از افراط‌گرايي مديريت در انجام مخارج اختياري است. نسبت مزبور، چگونگي کنترل هزينه‌هاي علمياتي شرکت توسط مديران را اندازه گيري کرده و به عنوان معيار مستقيم هزينه‌هاي نمايندگي به کار مي‌رود. به عبارت ديگر هر چه اين نسبت بالاتر باشد هزينه‌هاي نمايندگي بيشتر خواهد بود (آنگ و همکاران، 2000: 89).
OPeR_it=(OPeR_it)/(Sales_it )
که در آن، OPeR_t: هزينه‌هاي عملياتي، و Sales_t: فروش شرکت i در دوره t است.
نسبت گردش دارايي‌ها: اين نسبت، معياري از کيفيت مديريت دارايي‌هاي شرکت‌هاست. نسبت گردش دارايي‌ها، چگونگي استفاده و بهره‌وري از دارايي‌هاي شرکت توسط مديران، براي ايجاد فروش بيشتر در قبال استفاده از منابع در اختيار مدير را اندازه‌گيري کرده و به عنوان معکوس براي هزينه‌هاي نمايندگي به کار مي‌رود، به اين معني که هر چه ابن نسبت بالاتر باشد، هزينه‌هاي نمايندگي کمتر خواهد بود (آنگ و همکاران، 2000، 89).
AssTit =〖SaleS〗_it/〖Asset〗_it
که در آن، Assett: ميانگين مجموع دارايي‌هاي شرکت i در دوره t است.

تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد: به اعتقاد جنسن (1986)، ترکيب جريان‌هاي نقدي آزاد با فرصت‌هاي رشد پايين، باعث ايجاد هزينه‌هاي نمايندگي مي‌شود. نگهداري جريان‌هاي نقدي آزاد موجب کاهش توانايي بازار سرمايه براي نظارت بر تصميم‌هاي مديران مي‌شود. از اين رو، افزايش جريان‌هاي نقدي آزاد، موجب افزايش منابع تحت کنترل و قدرت مديران مي‌شود که در نتيجه افزايش هزينه‌هاي نمايندگي را به دنبال خواهد داشت. در تحقيق حاضر از نسبت Q- ‌توبين که عموماً به عنوان معياري از عملکرد مديريت به کار مي‌رود، به عنوان شاخص و معيار فرصت‌هاي رشد استفاده مي‌شود. اعتقاد بر اين است که عملکرد ضعيف مديريت، احتمالاً باعث اخذ تصميم‌هايي مي‌شود که هزينه‌هاي نمايندگي را افزايش خواهد داد. از اين رو، نسبت Q‌- توبين پايين‌تر که بيانگر عملکرد ضعيف مديران است، نشان دهنده وجود مشکلات نمايندگي است. در تحقيق حاضر، مطابق با تحقيقات مهدوي و منفرد مهارلوئي (1390) و دوکاس و همکاران (2000) نسبت Q- توبين از طريق فرمول زير محاسبه مي‌شود:

که در آن؛ MVOCE: ارزش بازار سهام عادي در پايان سال، PSLV: ارزش نقد شوندگي سهام ممتاز در پايان سال، BVOLTD: ارزش دفتري بدهي‌هاي بلند مدت در پايان سال، BVOSHTA: ارزش دفتري داراييهاي جاري در پايان سال، BVOSHTL: ارزش دفتري بدهي هاي جاري در پايان سال، و BVOTA: ارزش دفتري کل داراييها در پايان سال است.
در تحقيق حاضر، مطابق با تحقيقات مهدوي و منفرد مهارلوئي (1390)، دوکاس و همکاران (2000) و جرکوس و همکاران67 (2010)، شرکتهاي مورد بررسي با استفاده از ميانه نسبت Q- توبين به دو گروه شرکت‌هاي با رشد بالا و شرکتهاي با رشد پايين تقسيم مي‌شود. به شرکتهايي که در آنها نسبت Q- توبين بالاتر از ميانه باشد عدد صفر، و به شرکتهايي که در آنها نسبت Q- توبين پايين‌تر از ميانه باشد عدد يک اختصاص مييابد. ضمناً، براي محاسبه جريانهاي نقدي آزاد نيز، از مدل لي‌هن و پولسن68 (1989) به شرح زير استفاده مي‌شود:

که در آن؛ FCF: جريانهاي نقدي آزاد، OIBD: سود عملياتي قبل از کسر هزينه استهلاک، CITAXP: ماليات بر درآمد پرداختي شرکت، INTEXP: هزينههاي بهره، DIVP: سودهاي پرداختي به سهامداران، و TA: جمع ارزش دفتري داراييهاي شرکت است. با ضرب دو عامل بالا در يکديگر (نسبت Q- توبين و جريانهاي نقدي آزاد)، هزينه‌هاي نمايندگي بدست ميآيد. در نتيجه، بالاتر بودن حاصل ضرب مذکور بيانگر هزينه‌هاي نمايندگي بالاتري براي شرکت است ( به نقل از مهدوي و منفرد مهارلوئي، 1390).

3-7-3- متغيرهاي کنترلي
دليل استفاده از متغير‌هاي کنترلي، کنترل تأثير عوامل شناخته شده و ناشناخته در رابطه بين متغير‌هاي وابسته و مستقل اصلي است. در پزوهش حاضر، مطابق با تحقيقات وردي (2006)، بيدل و همکاران (2009) و گارسيا لارا و همکاران (2010) از متغير‌هاي کنترلي به شرح زير استفاده مي‌شود.
اهرم مالي: اهرم مالي به حد و اندازهاي که يک شرکت از طريق وام يا استقراض، تأمينمالي نموده است، دلالت دارد. به‌عبارت ديگر، اهرم مالي بيانگر ميزان هزينههاي ثابت مالي از قبيل بهره يا سود ثابت وامها در شرکت است. يکي از مهمترين مقياسهاي اهرم، نسبت بدهي است که از تقسيم بدهيها به داراييها بدست ميآيد (بزرگاصل، 1385). عليرغم سودمندي شاخصهاي مبتني بر بازار براي سنجش اهرم مالي و سودآوري، بهنظر مي‌رسد بهدليل وجود وقفههاي معاملاتي طولاني مدت يا اندک بودن حجم مبادلات سهام بسياري از شرکتهاي مورد بررسي، کاربرد شاخصهاي مذکور از قابليت اتکاي کافي برخوردار نميباشد. افزون بر اين، يافتههاي تحقيقات تجربي انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکي از نبود کارايي، حتي در سطح ضعيف است (نمازي و شوشتريان، 1374 و نمازي، 1382). بنابراين، به‌نظر مي‌رسد متغيرهاي مبتني بر ارزش دفتري از قابليت اتکاي بيشتري برخوردار باشند. بنابراين، در تحقيق حاضر از نسبت کل بدهي به کل دارايي‌ها به عنوان معيار اهرم مالي استفاده مي‌شود.
اندازه شرکت: براي سنجش اندازه شركت از معيارهاي متفاوتي از قبيل ارزش بازار، فروش و مجموع دارايي‌هاي شرکت استفاده ميشود. استفاده از ارزش بازار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بهدليل وجود شرايط تورمي اقتصاد ايران و نامربوط بودن اقلام داراييها بر اساس ارزشهاي تاريخي، داراي مزيت است. با اين وجود، بهدليل وجود وقفههاي معاملاتي طولاني مدت يا اندك بودن حجم مبادلات انجام شده بر روي سهام بسياري از شركتهاي مورد بررسي، كاربرد معيار مذكور از قابليت اتكاي كافي برخوردار نميباشد و در صورت انتخاب اين معيار به عنوان شاخص اندازه شرکت، لازم است محدوديت ديگري براي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام، حقوق صاحبان سهام Next Entries منبع مقاله درباره گردشگری مذهبی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، محصول گردشگری