منبع پایان نامه با موضوع انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

t-test
T:-4.609
99/97 Df:
001/0>P
معنی دار

زن
71/0±97/3

وضعیت تاهل
متاهل
85/0±46/3
t-test
T:-4/294
Df:31/276
025/0>P
معنی دار

همسر فوت شده
51/0±13/4

تحصیلات
بیسواد
±0/7705/4
ANOVA
P425/0>
F:047/1
NS

سواد خواندن و نوشتن
3/61±0/73

راهنمایی و دبیرستان
3/73±0/86

دیپلم
3/64±1/1

دانشگاهی
3/08±0/93

سابقه بستری
بلی
3/64±0/82
t-test
257/0>P
NS

خیر
3/46±0/86

سابقه جراحی
بلی
75/0±3/3
t-test
53/4 T:-
65/100 Df:
001/0>P
معنی دار

خیر
3/85±0/84

ادامه جدول8: میانگین و انحراف معیار درک بیمار ازمراقبت ارائه شده مرتبط با درد بر حسب متغیرهای دموگرافیک
درک از ارائه مراقبت
متغیرهای فردی
میانگین و انحراف معیار
نوع آزمون
نتیجه آزمون
نوع عمل جراحی
آنژیوپلاستی
3/3±0/93
ANOVA
P029/0>
F:388/1
معنی دار

چشم
3/2±1/12

شکم
4/13±0/7

سایر جراحی ها
4/04±0/69

سابقه درد قفسه سینه
بلی
3/6±0/78
t-test
728/0>P
NS

خیر
3/54±0/88

مدت زمان کلامپ آئورت
کمتر از 40 دقیقه
85/0±51/3
اسپیرمن
153/0 R:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، عروق کرونر، رضایت بیمار Next Entries پایان نامه با موضوع فقهای امامیه، گناهان کبیره، فقه امامیه