منبع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، سطح تحصیلات، سطح معنادار، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

، از راه جمع‌ ‌آوري نظرات كارشناسان اسلامي، ميزان آن 775/0 به ‌دست آمد (آذربايجاني، 1382).
آذربايجاني (1382) درگزارش خود دربارة سنجش اعتبار دو زيرمقياس عقايد ـ مناسك (1R) و اخلاق (2R) ضريب آلفاي كرونباخ، اعتبار (1R) معادل 947/0 و اعتبار (2R) معادل 793/0 گزارش نموده است. گزارش وي در مجموع ضريب آلفاي كرونباخ جهت‌گيري مذهبي كلّ (R) در سه حوزه عقايد ـ مناسك، و اخلاق را معادل 936/0 نشان مي‌دهد. همچنين در پژوهش حاضر بر اساس نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ براي جهت‌گيري مذهبي (كلّ) در سنجش اعتبار اين مقياس معادل 844/0 به ‌دست آمد.
در ارتباط با پايائي اين مقياس، آذربايجاني (1382) با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي زير مقياس عقايد- مناسك را 95/0 و زير مقياس اخلاق را 79/0 همچنين در مجموع پايايي آزمون 66 سؤالي را با عنوان جهت‌گيري هاي مذهبي اسلامي94/0 گزارش كرده است. هاشمي (1385) پايايي اين آزمون را از طريق آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرار داد كه براي زير مقياس عقايد و مناسك 90/0 و زير مقياس اخلاق 67/0 و در مجموع جهت گيري مذهبي 88/0 بدست آورده است. از آنجا كه در پژوهش هاي گوناگون از اين آزمون استفاده شده است مثل (آذربايجاني،1382؛ هاشمي،1385) در نتيجه اين آزمون از اعتبار مناسب برخوردار است. در اين پژوهش براي به دست آوردن پايايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه ضريب آن در زير مقياس عقايد و مناسك 82/0 و زير مقياس اخلاق 60/0 و در مجموع جهت گيري مذهبي 85/0 بدست آمده است.
مقیاس ها
محتوای مقیاس
RI
عقاید مناسک
R2
اخلاقیات
R3
جهت گیری مذهبی اسلامی
جدول 3-3 . مقیاس های آزمون جهت گیری مذهبی

6-3. روش اجرا
روش اجرای این تحقیق به این صورت خواهد بود که با همکاری پزشکان داخلی و یا متخصصان سرطان افراد مبتلا به بیماری سرطان شناسایی شده و با دادن پرسشنامه های رشد پس از ضربه، پرسشنامه پنج عامل شخصیت (نئو) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی دعوت به همکاری می شود و از آنها خواسته می شود که این پرسشنامه ها را پر نمایند. روش کامل کردن پرسشنامه، برای افراد مورد مطالعه بصورت شفاهی توضیح داده می شود. اطلاعات دموگرافیک پرسشنامه پس از شرح اهميت و اهداف پژوهش و شرح نحوه كار و اطمينان دادن از محرمانه بودن داده هاي مربوط به افراد و كسب رضايت آگاهانه، از آنان خواسته می شود تا ابزار را مطالعه و تكميل نمايند. بجای استفاده از نام، از روش کد گذاری استفاده می شود.

7-3 . روش تحلیل داده ها
روش تجزيه و تحليل داده ها بصورت توصيفي و استنباطي انجام شده كه در روش توصيفي، اطلاعات و داده هاي خام با استفاده از روشهاي معين طبقه بندي شده و به صورت جداول و نمودارهاي آماري ابتدا از تك تك آزمودني ها حاصل شده است. در قسمت استنباطي به تعيين ارتباط و شدت و جهت ارتباط بين نظرات آزمودني ها در مورد هر يك از ابعاد پرداخته مي شود. جهت انجام اين كار از به منظور آزمون فرضيه ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگي پيرسون استفاده می شود. تمام تحلیلها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام می گیرد.

فصل چهارم :

یافته های پژوهش

1-4. مقدمه
در این فصل، اطلاعات حاصل از پژوهش در دو سطح توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و سطح استنباطی (ماتریس کلی همبستگی، آزمون t در نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه) ارائه می شود.

2-4. یافته هاي توصیفی
1-2-4. بررسی داده های جمعیت شناختی نمونه ي پژوهش
در این قسمت، نمونه ي پژوهش حاضر بنابر برخی از ویژگی هاي جمعیت شناختی توصیف می شوند.
در جدول 1-4- فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه ي سن برحسب جنسیت در کل افراد سرطانی ارئه شده است.

جدول 1-4- میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه ی سن بر حسب جنسیت در کل نمونه های پژوهش
شاخص های آماری
مرد
زن
کل
فراوانی
38
22
60
درصد
3/63
7/36
100
میانگین
7/40
1/35
6/38
انحراف معیار
4/1
2/1
34/1
بیشینه
64
55
64
کمینه
22
22
22

همانگونه که در جدول 1-4- مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مربوط به افراد سرطانی مرد بوده است و همان گونه که مشاهده می شود، میانگین و انحراف استاندارد سن در نمونه ي پژوهش حاضر به ترتیب، 6/38 و 34/1 می باشد. میانگین سن افراد سرطانی مرد و زن در نمونه پژوهش حاضر به ترتیب 7/40 سال و 1/35 سال، می باشد. کم سن ترین افراد سرطانی مرد و زن در نمونه ي پژوهش حاضر به ترتیب دارای 22 سال و 22 سال سن می باشند.

در جدول 2-4- فراوانی و درصد فراوانی افراد سرطانی بر حسب گروه های سنی و جنسیت آمده است.

جدول 2-4- فراوانی و درصد افراد سرطانی بر حسب جنسیت و گروه هاي سنی
گروه سنی
28-22
38-30
49-40
55-50
64-60
کل
آماره
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
7
7/11
12
20
7
7/11
4
7/6
8
3/13
38
3/63

زن
10
6/16
3
5
6
10
3
5
0
0
22
7/36
کل

17
3/28
15
25
13
7/21
7
7/11
8
3/13
60
100

همان گونه که در جدول 2-4- مشاهده می شود، بیشترین و کمترین توزیع فراوانی در هر دو جنس و کل نمونه به ترتیب مربوط به گروه سنی 28-22سال و 64-60 سال است.

در جدول 3-4 افراد سرطانی بر حسب جنسیت و سطح تحصیلات توصیف شده اند.

جدول 3- 4- فراوانی و درصد افراد سرطانی برحسب جنسیت و سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
آماره
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
۲
۳/۳
۶
۱۰
۵
۸/۳
۱
۱/۷
۶
۱۰

زن
۰
۰
۴
۶/۷
۴
۶/۷
۱
۱/۷
۱
۱/۷
کل

۲
۳/۳
۱۰
۱۶/۷
۹
۱۵
۲
۲/۸
۷
۱۱/۷
سطح تحصیلات
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

آماره
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

جنسیت
زن
۲
۳/۳
۱۱
۱۸/۳
۵
۳/۸

مرد
۶
۱۰
۵
۸/۳
۱
۱/۷

کل

۸
۱۳/۳
۱۶
۲۶/۶
۶
۵/۵

در جدول 4-4- افراد سرطانی بر حسب جنسیت و وضعیت تأهل توصیف شده اند.

جدول 4-4- فراوانی و درصد افراد سرطانی برحسب جنسیت و وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
کل
آماره
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
جنسیت
زن
1
7/1
21
35
22
7/36

مرد
5
3/8
33
55
38
3/63
کل
6
10
54
90
60
100

همان طور که در جدول 4-4- مشاهده می شود، تعداد اعضاء نمونه پژوهش که متأهل هستند، بیش از افرادي است که مجرد می باشند.

2-2-4. بررسی داده های مربوط به متغیرهای پژوهش

در جدول 5-4– آماره های توصیفی میانگین و انحراف معیار بین متغیر های پژوهش آمده است.

جدول 5-4– آماره های توصیفی متغیر های پژوهش
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف معیار

رشد پس از ضربه
ارتباط با دیگران
60
30/24
89/4

فرصت های تازه
60
23/18
03/3

قدرت شخصی
60
82/15
57/2

تغییر معنوي
60
45/8
06/1

ارزش زندگی
60
05/12
82/1

ويژگي هاي شخصيتي

روان رنجورخویی
60
28/39
08/5

برون گرایی
60
73/39
02/4

باز بودن به تجربه
60
95/32
18/4

توافق پذیری
60
57/37
55/5

وجدانی بودن
60
43/41
48/5
جهت گیری مذهبی
عقاید و مناسک
60
13/50
98/6

اخلاق
60
42/32
80/4
3-4. یافته هاي استنباطی
در جدول 6-4- ضرایب هبستگی بین متغیرهاي گوناگون پژوهش حاضر ارائه شده است.

جدول 6-4– ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ارتباط با دیگران
1

فرصت هاي تازه
**467/ 0
1

قدرت شخصی
**416/ 0
**364/ 0
1

تغییر معنوي
*278/ 0
*288/ 0
198 / 0
1

ارزش زندگی
*307/ 0
**358/ 0
**393/ 0
* 277 /0
1

روان رنجورخویی
147/ 0-
058/ 0-
134 /0-
080 / 0 –
190 /0-
1

برون گرایی
059/ 0-
053/ 0-
044 /0-
203 /0
155 /0
** 658 /0
1

باز بودن به تجربه
068/ 0-
037/ 0-
190 /0
216 / 0 –
252 / 0 –
** 334 /0-
164 /0
1

توافق پذیری
037/ 0
089/ 0
094 /0
050 /0-
172 / 0
** 626 /0-
** 510 /0
214 /0
1

وجدانی بودن
039/ 0
098/ 0
*297/0
034 /0-
*258/0
189 /0-
197 /0
* 327 /0
** 375 / 0
1

عقاید و مناسک
137/ 0
073/ 0
217/ 0
099/ 0-
**313/0
229 /0-
133 /0
104 /0-
007 /0
213 /0-
1

اخلاق
017/ 0
011/ 0
116/ 0
157/ 0-
103 /0
039 /0
046 /0-
074 /0
* 265 /0-
007 /0
** 420 /0
1

* همبستگی معنادار در سطح 05/0
** همبستگی معنادار در سطح 01/0

همان طور که در جدول 6-4 مشاهده می شود، نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاضر نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، بین رشد قدرت شخصی (T3) و عامل وجدانی بودن (C) در سطح معناداری 05/0p≤ همبستگی معناداری (297/0r = و 048/0p ≤) وجود داشت، بین رشد ارزش زندگی (T5) و عامل وجدانی بودن (C) در سطح معناداری 05/0p≤ همبستگی معناداری (258/0r = و 048/0p ≤) وجود داشت، بین رشد ارزش زندگی (T5) و مؤلفه عقاید و مناسک (R1) در سطح معناداری 01/0p≤ همبستگی معناداری (313/0r = و 040/0p ≤) وجود داشت، و بین بقیه مؤلفه های رشد پس از ضربه و سایر متغیرهاي تحقیق همبستگی معناداری وجود نداشت.
در جدول7-4- ضرایب هبستگی بین متغیرهاي جمعیت شناختی و مؤلفه های رشد پس از ضربه افراد سرطانی در پژوهش حاضر ارائه شده است.
متغیرها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جنسیت
1

سن
185 / 0-
1

سطح تحصیلات
032 / 0-
** 529 / 0-
1

وضعیت تأهل
138 / 0
** 414 / 0
102 / 0-
1

ارتباط با دیگران
046 / 0
164 / 0
147 / 0
032 / 0
1

فرصت هاي تازه
013 / 0-
* 269 / 0
003 / 0 –
011 / 0-
** 467 / 0
1

قدرت شخصی
135 / 0-
061 / 0
* 272 / 0
150 / 0
** 416 / 0
** 364 / 0
1

تغییر معنوي
062 / 0-
176 / 0
137 / 0
195 / 0
* 278 / 0
* 288 /0
198 / 0
1

ارزش زندگی
079 / 0-
246 / 0
178 / 0-
133 / 0
* 307 / 0
** 358 / 0
** 393 / 0
** 277 / 0
1

* همبستگی معنادار در سطح 05/0 ** همبستگی معنادار در سطح 01/0

جدول 7-4 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای جمعیت شناختی و مؤلفه های رشد پس از ضربه
همان طور که در جدول 7-4 مشاهده می شود، نتایج همبستگی تحقیق حاضر نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، بین رشد فرصت های تازه و سن، در سطح معناداری 05/0p ≤ همبستگی معناداری (269/0r = و 047/0p ≤) وجود داشت، بین رشد قدرت شخصی و سطح تحصیلات، در سطح معناداری 05/0p ≤ همبستگی معناداری (272/0r = و 047/0p ≤) وجود داشت، و بین بقیه متغیرهاي جمعیت شناختی و سایر مؤلفه های رشد پس از ضربه همبستگی معناداری وجود نداشت.

1-3-4-یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
1-1-3-4- ویژگی های پنج گانه شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری، وجدانی بودن) و اعتقادات مذهبی (عقاید و مناسک، اخلاق) پيش بيني كننده رشد پس از ضربه (ارتباط با دیگران، فرصت های تازه، قدرت شخصی، رشد معنوي و ارزش زندگی) در افراد مبتلا به بیماری سرطان مي باشد.
تحلیل هایی که بر روی کل آزمودنی ها انجام شد نشان داد بهتر است از روش رگرسیون گام به گام استفاده شود. در روش رگرسیون گام به گام اولین متغیری که وارد معادله رگرسیون می شود متغیری است که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بیماران سرطانی، مکان کنترل، تاب آوری، خودکارآمدی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، سطح معنادار، بیماران سرطانی، روان رنجورخویی