منبع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، عروق کرونر، رضایت بیمار

دانلود پایان نامه ارشد

دارم.
78
2/72
30
8/27
0
0
0
0
0
0
0
0
44/0±7/4

12. من در درمان درد بيمار با پزشك همراهی می کنم.
82
9/75
23
3/21
3
8/2
0
0
0
0
0
0
5/0±72/4
فعالیت
2. بعد از عمل،با بيمار درباره نحوه دلخواه درمان دردش صحبت شده است.
43
8/39
33
6/30
19
6/17
0
0
13
12
13
12
28/1±86/3

3. كمك و حمايت لازم برای حفظراحتی بيمار در تخت و جلوگيري از درد داده شده است.
82
9/75
13
12
13
12
0
0
0
0
0
0
68/0±63/4

6. موقعي كه بيمار نفس عميق مي كشيد،سعی در نشستن و يا چرخيدن در تخت داشت،در مورد دردش از او سوال پرسيده شده است.
72
7/66
22
4/20
2
9/1
0
0
12
11
12
11
26/1±31/4

7.حداقل يك بار در صبح،بعد از ظهر و عصر از بيمار درخواست شده است كه با بیان عددي بين 1 تا10شدتدردش اندازه گيري شود
32
6/29
13
12
44
7/40
2
9/1
17
7/15
19
6/17
35/1±37/3
ادامه جدول 3 : میزان درک پرستاران از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
حیطه
عبارات
کاملاً موافقم…………………………………………………………. کاملاً مخالفم
موارد ویژه (مجموع نمرات حیطه 1 و 2)
میانگین و
انحراف معیار

5
4
3
2
1

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اعتماد
5. داروي مسكن، حتي بدون درخواست بيمار، به او داده شده است.
68
63
37
2/34
2
9/1
1
9/0
0
0
1
9/0
58/0±59/4

10.درباره چگونگي تسكين درد بيمار، آگاهي لازم را دارم.
88
5/81
19
6/17
0
0
1
9/0
0
0
1
9/0
46/0±79/4

11.گفته هاي بيمار درباره دردش را باور دارم.
71
7/65
26
1/24
11
2/10
0
0
0
0
0
0
67/0±55/4
محیط
4.امكان حفظ آرامش و راحتي لازم براي خواب كافي در شب، براي بيمار فراهم شده است.
92
2/85
8
4
7
5/6
1
9/0
0
0
1
9/0
6/0±76/4

8.اتاق بيمار در بيمارستان دلپذير و خوب است.
42
9/38
26
24
29
9/26
11
2/10
0
0
11
2/10
3/10±91/3
جدول فوق نشان می دهد که بیشترین درصد (7/15%) پاسخ کاملاً مخالفم به عبارت شماره 7 : ” حداقل يك بار در صبح،بعد از ظهر و عصر از بيماردرخواست مي شود كه با بیان عددي بين 1 تا10شدت دردش اندازه گيري شود” بود که در حیطه فعالیت قرار دارد و بیشترین درصد(2/85%) پاسخ کاملاً موافقم به عبارت شماره 4 : ” امكان حفظ آرامش و راحتي لازم براي خواب كافي در شب، براي بيمار فراهم شده است.” توسط پرستاران داده شده بود که در حیطه محیط قرار دارد. هر چند که بالاترین میانگین نمرات به عبارت “آگاهی لازم در مورد نحوه تسکین درد (79/4) داده شده است. در نهایت 6/17 درصد پرستاران به عبارت حداقل يك بار در صبح، بعد از ظهر و عصر از بيمار درخواست شده است كه با بیان عددي بين 1 تا10 شدتدردش اندازه گيري شود پاسخ کاملاًمخالفم و مخالفم داده بودند.
جدول 4 : میانگین و انحراف معیار درک پرستار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد به بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغیرهای زمینه ای
درک ازارائه مراقبت
متغیرهای فردی
میانگین و انحراف معیار
نوع آزمون
نتیجه آزمون
سن
کمتر از 30 سال
49/0±48/4
Kruskal-wallis
07/0P
NS

40-30 سال
56/0±25/4

بیشتر از 40 سال
31/0±41/4

وضعیت تاهل
مجرد
38/0±41/4
Mann-whitney
93/0P
NS

متاهل
54/0±36/4

بخش
زنان
32/0±64/4
Mann-whitney
001/0P
معنی دار

مردان
51/0±17/4

نوبت کاری معمول
صبح
24/0±53/4
Mann-whitney
001/0P
معنی دار

در گردش
98/0±36/4

وضعیت استخدامی
رسمی
2/0±5/4
Kruskal-wallis
784/0P
NS

قراردادی
54/0±34/4

طرحی
43/0±29/4

پیمانی
72/0±28/4

سابقه کار
کمتر از 5 سال
58/0±35/4
Kruskal-wallis
35/0P
NS

10-5 سال
58/0±26/4

بیشتر از 10 سال
3/0±47/4

سابقه کار در بخش جراحی قلب
کمتر از یک سال
4/0±42/4
Mann-whitney
816/0P
NS

بیشتر از یک سال
54/0±35/4

سابقه جراحی
بلی
46/0±54/4
Mann-whitney
024/0P
معنی دار

خیر
05/0±32/4

نوع جراحی
سپتورینوپلاستی
64/0±59/4
Kruskal-wallis
27/0P
NS

سزارین
37/0±33/4

کوله سیستکتومی
25/0±6/4

جدول فوق نشان می دهد که بین درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد با بخش محل خدمت (001/0P)، نوبت کاری معمول (001/0P) و سابقه جراحی (045/0(P ارتباط معنادار آماری وجود دارد به گونه ای که پرستاران شاغل در بخش زنان، دارای سابقه عمل جراحی و نوبت کاری صبح، میانگین بالاتری از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد داشتند.
جدول 5 : میانگین نمره درک پرستاران از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر و حیطه های آن و میانگین و انحراف معیار درک پرستار از رضایت بیمار از تسکین درد
متغیر
میانگین و انحراف معیار
کل درک از ارائه مراقبت(با محدوده 5 -1)
41/0±55/4
حیطه ارتباط(با محدوده 5 -1)
93/0±04/4
حیطه فعالیت(با محدوده 5 -1)
1±9/3
حیطه محیط(با محدوده 5 -1)
48/0±4/4
حیطه اعتماد(با محدوده 5 -1)
49/0±37/4
رضایت بیمار از تسکین درد(با محدوده 10 -0)
97/0±87/8

جدول فوق نشانگر میانگین و انحراف معیار درک پرستاران از کل مراقبت ارائه شده مرتبط با درد (41/0±55/4) و رضایت بیمار از تسکین درد (97/0±87/8) حیطه دارای بالاترین میانگین در میان زیرگروه های ارائه مراقبت، محیط، (48/0±4/4) است.

جدول 6: میانگین و انحراف معیار درک پرستار از رضایت بیمار از تسکین درد بر حسب متغیرهای زمینه ای
رضایت از تسکین درد
متغیرهای فردی
میانگین و انحراف معیار
نوع آزمون
نتیجه آزمون
سن
کمتر از 30 سال
12/9±05/1
Kruskal-wallis
009/0P
معنی دار

40-30 سال
72/0±9/8

بیشتر از 40 سال
1±4/9

وضعیت تاهل
مجرد
34/1±64/8
Mann-whitney
435/0P
NS

متاهل
73/0±97/8

بخش
زنان
01/1±91/8
Mann-whitney
585/0P
NS

مردان
95/0±83/8

نوبت کاری معمول
صبح
54/0±4/8
Mann-whitney
211/0P
NS

در گردش
98/0±89/8

وضعیت استخدامی
رسمی
94/0±5/8
Kruskal-wallis
046/0P
معنی دار

قراردادی
87/0±1/9

طرحی
34/1±9

پیمانی
65/0±06/9

سابقه کار
کمتر از 5 سال
01/1±9
Kruskal-wallis
082/0P
NS

10-5 سال
72/0±9

بیشتر از 10 سال
03/1±57/8

سابقه کار در بخش جراحی قلب
کمتر از یک سال
01/1±69/8
Mann-whitney
241/0P
NS

بیشتر از یک سال
89/0±95/8

سابقه جراحی
بلی
71/0±1/9
Mann-whitney
133/0P
NS

خیر
1±7/8

نوع جراحی
سپتورینوپلاستی
47/0±9
Kruskal-wallis
691/0P
NS

سزارین
72/0±03/9

کوله سیستکتومی
98/0±1/9

جدول فوق نشان دهنده این است که رضایت پرستار از تسکین درد بیمار فقط با سن (009/0P) و وضعیت استخدامی (045/0P) دارای ارتباط معنی دار بوده است. بدین ترتیب که افراد بالای 40 سال و دارای استخدام قراردادی میانگین بالاتری از رضایت از تسکین درد بیمار داشتند.
جدول 7 : میزان درک بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد
حیطه
عبارات
کاملاً موافقم………………………………………………………………..کاملاً مخالفم
موارد ویژه (مجموع نمرات حیطه 1 و 2)
میانگین و
انحراف معیار

5
4
3
2
1

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

ارتباط
1. قبل از عمل اطلاعات لازم درباره نوع درمان درد بعد از جراحي به من داده شد.
17
7/15
8
4/7
6
6/5
10
3/9
67
62
78
3/71
05/2±55/1

11. در ابتداي هر شيفت ،پرستاران درباره شدت درد من، درمان دريافت شده ام در شيفت قبل اطلاع دارند.
38
2/35
38
2/35
16
7/14
10
3/9
6
6/5
16
9/14
85/3±16/1

14.پرستاران و پزشكان در درمان درد من همكاري و مشارکت دارند
43
8/39
38
2/35
22
3/20
3
8/2
2
9/1
5
7/4
08/4±93/0
فعالیت
2. بعد از عمل، با پرستار درباره نحوه مطلوب درمان درد صحبت كردم.
27
25
17
7/15
7
5/6
6
6/5
51
2/47
57
8/52
65/2±73/1

3. كمك و حمايت لازم برای حفظ راحتی در تخت برای جلوگيري از درد دريافت كردم.
46
6/42
31
7/28
20
5/18
4
7/3
7
5/6
11
2/10
97/3±63/1

6. موقعي كه نفس عميق مي كشيدم و سعي در نشستن يا چرخيدن در تخت داشتم، پرستاردر مورد درد از من سوال مي کرد.
48
4/44
32
6/29
24
3/22
3
8/2
1
9/0
4
7/3
13/4±92/0

7.يكي از پرستاران حداقل يك بار در صبح،بعد از ظهر و عصر از من می خواست كه با بیان عددي بين 1 تا 10 (يا علامتي روي يك خط راست)شدت دردم را تعيين كنم.
9
2/8
2
9/1
2
9/1
4
7/3
91
3/84
95
88
46/1±18/1
ادامه جدول 7 : میزان درک بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد
حیطه
عبارات
کاملاً موافقم………………………………………………………………کاملاً مخالفم
موارد ویژه (مجموع نمرات حیطه 1 و 2)
میانگین و
انحراف معیار

5
4
3
2
1

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اعتماد
5.داروي مسكن حتي بدون درخواست به من داده مي شد.
41
38
25
23
33
6/30
6
6/5
3
8/2
9
4/8
87/3±07/1

8.پرستاران تا زمان ابراز رضایت من از تسکین درد،به من کمک می کنند.
39
1/36
32
6/29
20
5/18
5
6/4
12
2/11
17
8/15
75/3±29/1

12.پرستاران می دانند که چگونه درد من را تسکین دهند.
38
2/35
38
2/35
16
8/14
6
6/5
0
0
6
6/5
16/4±88/0

13. پرستاران گفته هايم را درباره دردم باور دارند.
46
6/42
38
2/35
20
5/18
3
8/2
1
9/0
4
7/3
15/4±88/0
محیط
4. امكان حفظ آرامش و راحتي لازم براي خواب كافي در شب برايم فراهم بود.
50
3/46
26
1/24
23
3/21
9
3/8
0
0
9
3/8
08/4±1

9.اتاق من در بيمارستان دلپذير و خوب است.
42
9/38
24
2/22
27
25
7
5/6
8
4/7
15
9/13
78/3±23/1

10.تعدادكافي پرستار براي هر بيمار وجود دارد به گونه اي كه سريعاً به درخواستم براي تسكين درد پاسخ مي دهند..
32
6/29
42
9/38
25
2/23
5
6/4
4
7/3
9
9/11
86/3±01/1
جدول فوق نشان می دهد که بیشترین درصد (3/84%) پاسخ کاملاً مخالفم به عبارت شماره 7 : ” حداقل يك بار در صبح، بعد از ظهر و عصر از بيماردرخواست مي شود كه با بیان عددي بين 1 تا10شدت دردش اندازه گيري شود” بود که در حیطه فعالیت قرار دارد و بیشترین درصد (3/46%) پاسخ کاملاً موافقم به عبارت شماره 4 : ” امكان حفظ آرامش و راحتي لازم براي خواب كافي در شب، براي بيمار فراهم شده است. ” توسط بیماران داده شده بود که در حیطه محیط قرار دارد. البته بالاترین میانگین نمرات به عبارت “آگاهی لازم در پرستاران درمورد نحوه تسکین درد (16/4) داده شده است. در نهایت3/71 درصد نمونه ها به عبارت” ارائه اطلاعات در مورد تسکین درد در قبل ا ز عمل” پاسخ مخالفم و کاملاً مخالفم داده بودند.
جدول8: میانگین و انحراف معیار درک بیمار ازمراقبت ارائه شده مرتبط با درد بر حسب متغیرهای دموگرافیک
درک از ارائه مراقبت
متغیرهای فردی
میانگین و انحراف معیار
نوع آزمون
نتیجه آزمون
سن
کمتر از 50 سال
84/0±21/3
ANOVA
P022/0
F:047/1
معنی دار

60-50 سال
72/0±47/3

70-60 سال
95/0±74/3

بیشتر از 70 سال
63/0±03/4

جنس
مرد
81/0±29/3
t-test
T:-4.609
99/97

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، انحراف معیار، توزیع فراوانی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع انحراف معیار