منبع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، گروه کنترل، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

بر حسب گرم بر ليتر، ميزان فعاليت ويژه گلوتاتيون پراکسيداز بر حسب واحد گرم بر هموگلوبين (U/gr Hb) بدست می‌آيد.

3-16-اندازه‌گيري كاتالاز گلبول‌هاي قرمز خون

ميزان فعاليت كاتالاز در هموليز تهيه شده از گلبول‌هاي قرمز بوسيله روش Beers و Sizer در سال 1952 اندازه‌گيري شد.
فعاليت كاتالاز با استفاده از اكسيداسيون آهن زايلنول ارنج(Xylenol orange) اندازه‌گيري شد.
نمونه‌هاي هموليز گلبولهاي قرمز كه حاوي كاتالاز هستند در فواصل زماني مختلف با انكوبه مي‌شوند. قبل از آنكه اين تركيب انكوبه شده با محلول زايلنول ارنج سريعاً مخلوط شود. از اين طريق باقيمانده اندازه‌گيري مي‌شود. پس از 30 دقيقه انكوباسيون نمونه در درجه حرارت اتاق، جذب نوري آن در 560 نانومتر خوانده مي‌شود. ميزان تجزيه با ميزان فعاليت كاتالاز در نمونه متناسب است.

3-17-اندازه‌گيري مالون دی آلدئيد (MDA) گلبول‌هاي قرمز خون

مالون دی آلدئيد (MDA) بر اساس روش اسيدتيوباربيتوريك اندازهگیری شد.
مالات دهيدروژناز (MDA) بر اساس روش اسيد تيوباربيتوريك (Thioborbituric acid) كه توسطPlaser و همکاران در سال 1966 طراحي شد، ‌اندازه‌گيري شد.
اسيدتيوباربيتوريك و MDA با يكديگر واكنش مي‌دهند تا يك تركيب شيف- باز (Schiffbase) در شرايط اسيدي و درجه حرارت بالا تشكيل دهند. در اين حالت يك محصول رنگي بوجود مي‌آيد كه مي‌توان آن را به آساني به روش اسپكتروفتومتري اندازه‌گيري كرد.
3-18-روش تجزیه و تحلیل دادها

پس از جمع آوري دادهها توسط نرم افزار آماريspss ويرايش 16 و آزمونهاي آماري t _ test، ANOVA و دانكن در سطح 05/0>pمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

فصل چهارم: نتایج

4-1- بررسی وزن موش صحرايي نر بالغ از نژاد Wister در گروههای مورد بررسی در طول دورهی آزمایش

در مقایسهی میانگین وزن بین گروه کنترل و دیگر گروهها اختلاف آماری معناداری مشاهده نگردید. در طول دورهی مطالعه در گروههای مختلف میانگین وزن همهی گروهها به جز گروه 6 یک افزایش تدریجی تا انتهای دوره را نشان داد که اختلاف آماری معناداری در مقایسه با ابتدای دوره ایجاد گردید(05/0>P). (جدول 4-1)

جدول 4-1: مقایسهی میانگین (± انحراف معیار) وزن (گرم) موش صحرايي نر بالغ از نژاد Wister در گروههای مورد بررسی در طول دورهی آزمایش
گروه
زمان
A**
B
C
D
E
F
پیش از دوره
a9/21±5/217
a4/7±6/209
a5/4±6/218
a9/2±0/220
a95/8±25/222
13/18±8/219
هفتهی اول
ab5/25±2/246
b9/12±8/242
b0/13±6/258
b4/12±7/264
ab5/18±2/252
2/27±8/251
هفتهی دوم
ab5/29±7/243
b8/14±8/251
b8/19±5/257
b7/11±7/270
ab9/24±3/242
7/36±0/238
هفتهی سوم
ab3/35±8/261
b8/17±3/247
b2/12±8/279
b2/16±3/270
b3/23±6/256
3/33±6/245
هفتهی چهارم
b8/41±0/279
b4/19±2/258
b8/14±3/281
b9/12±7/282
b5/26±5/268
9/32±4/257

abحروف غیر یکسان در هر ستون بیانگر اختلاف معنیدار در هر گروه در هر نمونهي آزمايشي میباشد(05/0>P).
** A: گروه شاهد؛ B: گروه تغذيه با نان حاوي جوش شيرين؛ C: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن دو برابر مورد نياز؛ D: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز؛ E: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز و حاوي جوش شيرين؛ F: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 6 برابر مورد نياز
تعداد موشها در هر گروه آزمايشي برابر با 5 سر مي باشد (5=n).

4-2-بررسی میزان تغییرات مقادیراسید فیتیک در گروههای مختلف نان

میزان اسید فیتیک نان در گروههایی که همراه جوششیرین بود افزایش آماری معناداری را نشان داد.
(جدول4-2)

جدول 4-2- : مقایسهی مقادیراسید فیتیک(mg/100g) در گروههای مختلف نان
(میانگین ± انحراف معیار)
گروه
A**
B
C
D
E
F
مقدار
a4/17±241
b3/11±290
a24 ±234
a08/14±228
b9/12±282
a6/33±215

abحروف غیر یکسان در هر ردیف بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 05/0>P بین گروههای مختلف میباشد.
** A: نان تهیه شده برای گروه شاهد؛ B: نان تهیه شده برای گروه تغذيه با نان حاوي جوش شيرين؛ C: نان تهیه شده برای گروه تغذيه با نان غني شده با آهن دو برابر مورد نياز؛ D: نان تهیه شده برای گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز؛ E: نان تهیه شده برای گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز و حاوي جوش شيرين؛ F: نان تهیه شده برای گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 6 برابر مورد نياز

4-3- بررسی مقادیر آهن سرم و مدفوع در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش

میزان آهن سرم در گروههای تغذیه با نان حاوی جوششیرین کاهش و در گروههای تغذیهای با آهن 2 برابر، آهن برابر و آهن 6 برابر،افزایش معناداری را نشان داد.
میزان آهن مدفوع در تمام گروههای تحت مطالعه (به جزگروه کنترل و نان غنی شده با آهن 2برابر) در انتهای دورهی مطالعه افزایش آماری معناداری را نشان داد. (جدول 4-3)

جدول 4-3 : مقایسهی مقادیر آهن سرم و مدفوع (µg/dl) (میانگین + انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف
نمونه
گروه
زمان
A**
B
C
D
E
F
سرم
ابتدای دوره
16/30±50/176
85/37±40/195
08/22±00/155
22/91±50/245
01/50±50/310
13/36±00/227

انتهای دوره
18/23±25/144
٭86/36±40/100
٭33/22±00/206
٭40/21±75/415
٭90/12±00/343
٭85/48±20/434
مدفوع
ابتدای دوره
7567±210140
7492±138652
9365 ± 48807
19627±55935
16823±77561
4/72±44971

انتهای دوره
11830±136662
٭14874±200341
38610±68470
٭7021±818324
٭13128±131640
22/32±89899

* نشاندهندهی اختلاف آماری معنادار در سطح05/0>P در هر ستون در هر نمونهي آزمايشي میباشد.
** A: گروه شاهد؛ B: گروه تغذيه با نان حاوي جوش شيرين؛ C: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن دو برابر مورد نياز؛ D: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز؛ E: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز و حاوي جوش شيرين؛ F: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 6 برابر مورد نياز
تعداد موشها در هر گروه آزمايشي برابر با 5 سر مي باشد (5=n).

4-4- بررسی مقادیر آهن در اندامهای استخوان ران و کبد در گروههای مورد بررسی در انتهای دورهی آزمایش

میزان آهن در استخوان ران در گروههای تغذیه با نان غنی شده با آهن2 برابر و آهن 4 برابر همراه جوششیرین در انتهای دوره مطالعه نسبت به گروه کنترل و همچنیندر گروههای تغذیه بانان غنی شده با آهن 4 برابر و آهن برابر،نسبت به گروههای مذکور افزایشمعناداری را نشان داد. در ارتباط با میزان آهن در کبد در گروههای تغذیه با نان غنی شده با آهن 4برابر و آهن 6 برابر در انتهای دورهمطالعه نسبت به سایرگروها و همچنین در گروههای تغذیه با نان غنی شده با آهن 4 برابر همراه جوششیرین در مقایسه با گروه حاوی جوششیرین افزایش معناداری را نشان داد. (جدول 4-4)

جدول 4-4 : مقایسهی مقادیر آهن در اندامهای کبد و استخوان ران(µg/dl) (میانگین ± انحراف معیار) در انتهای دورهی غنیسازی در گروههای آزمایشی مختلف
گروه
اندام
A**
B
C
D
E
F
ران
a707 ± 6228
a754 ± 5735
b1287 ± 15002
c786 ±21008
b2763±13128
c3910 ± 24248
کبد
ab4/2667±11592
a9/1663±3/9917
ab9/1499±2/12691
c2280±15751
bc1504±13479
c1516±15289

abcحروف غیر یکسان در هر ردیف بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 05/0>P بین گروههای مختلفدر هر نمونهي آزمايشي میباشد.
**A: گروه شاهد؛ B: گروه تغذيه با نان حاوي جوش شيرين؛ C: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن دو برابر مورد نياز؛ D: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز؛ E: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز و حاوي جوش شيرين؛ F: گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 6 برابر مورد نياز
تعداد موشها در هر گروه آزمايشي برابر با 5 سر مي باشد (5=n).

4-5- بررسی مقادیر روی سرم و مدفوع در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع ميلیليتر، آنزيم، ميزان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی منابع معتبر