منبع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، متغیرهای جمعیت شناختی، جمعیت شناختی، پنج عامل بزرگ شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

ه به بررسی نظریه های مختلف در خصوص تأثیر اعتقادات مذهبی در رشد پس از ضربه و بررسی مقالات مرتبط با آن محقق ضرورت بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه بر اساس ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در افراد مبتلا به سرطان در شهر بندرعباس به عنوان یک پژوهش احساس نموده است.

4-1. اهداف تحقيق

1-4-1. اهداف کلی :
بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه بر اساس ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در افراد مبتلا به بیماری سرطان

2-4-1. اهداف ویژه :
– بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه بر اساس عامل روان رنجورخویی در افراد مبتلا به بیماری سرطان.
– بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه بر اساس عامل برون گرایی در افراد مبتلا به بیماری سرطان.
– بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه بر اساس عامل باز بودن به تجربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان.
– بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه بر اساس عامل توافق پذیری در افراد مبتلا به بیماری سرطان.
– بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه بر اساس عامل وجدانی بودن در افراد مبتلا به بیماری سرطان.
-بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه بر اساس پنج عامل شخصیت و اعتقادات مذهبی در افراد مبتلا به بیماری سرطان.
– بررسی رابطه بین ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در افراد مبتلا به بیماری سرطان.

3-4-1. اهداف کاربردی :
این پژوهش می تواند در زمینه های پزشکی، مشاوره ای، روان شناسی و علمی – پژوهشی کاربرد زیادی داشته باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند برای کمک به بهبود وضعیت بیماران مبتلا به سرطان و همچنین جهت استفاده در بیمارستانها و مراکز مشاوره و توانبخشی، دانشگاه های علوم پزشکی، کتابخانه ها، مراکز علمی – پژوهشی، مفید واقع گردد.

5-1. تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

1-5-1. رشد پس از ضربه :
تعریف مفهومی رشد پس از ضربه :

از نظر زولنر و مارکر (2006) رشد پس از ضربه، به تجربه تغییرات معنی دار مثبت ناشی از مخاطرات مربوط به مواقع فوق العاده بحرانی زندگی گفته می شود. در پزشكي اصطلاح «رشد پس از ضربه» به استخوان هايي گفته مي شود كه در نقطه ي التيام يافته ي پس از شكستن، بسيار ضخيم و قوي مي گردد و در ادبيات ضربه شناسي، اين اصطلاح به معني تغيير در ادراك از خود روابط با ديگران، تغيير فلسفه ي زندگي پس از ضربه هاي شديد، تغيير در باورهاي بنيادي، تغيير حاصله در هويت و تغيير در ادراك از خود به صورت خودتأييدي و خودكارآمدي بالا به كار مي رود(فوربیس44،2010؛ دامسک45، 2012).

تعریف عملیاتی رشد پس از ضربه :
در اين پژوهش، منظور از رشد پس از ضربه، نمره اي است كه فرد در پرسشنامه رشد پس از ضربه46 21 سؤالی تدیسکی و کالهون(1996) بدست مي آورد.

2-5-1. پنج عامل بزرگ شخصیت :
تعریف مفهومی پنج عامل بزرگ شخصیت :
منظور از «پنج عامل بزرگ شخصیت» (ويژگي های پنج گانه شخصيتي)، 5 شاخص، روان رنجورخویی یا بی ثباتی هیجانی (دارای زیر مجموعه های، اضطراب، خشم و کینه، خلق افسرده، شرم، تکانشی بودن، آسیب پذیری از استرس)؛ برون گرایی (دارای زیر مجموعه های، صمیمیت، جمع گرایی، قاطعیت، فعالیت یا جنب و جوش، هیجان جویی، و عواطف مثبت)؛ باز بودن به تجربه ها (دارای زیر مجموعه های، تخیل، زیبایی شناسی، احساسات، فعالیت، دامنه سلیقه ها، ارزش ها)؛ توافق با دیگران (دارای زیرمجموعه های، اعتماد، سادگی، همدردی، تبعیت، تواضع، و درک دیگران)؛ و شاخص وجدانی بودن (دارای زیر مجموعه های، حس شایستگی، نظم، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت، پیگیری، و انعطاف ناپذیری در اهداف) می باشد.

تعریف عملیاتی شخصیت :

منظور از ويژگي شخصيتي در اين پژوهش میزان نمره ای است که افراد از پرسشنامه فرم كوتاه شخصيتي نئو47 60 سئوالي کسب نمایند.

3-5-1. اعتقادات مذهبی48:

تعریف مفهومی اعتقادات مذهبی:
منظور از اعتقادات مذهبی، ميزان ایمان، گرايش، باورهای درونی فرد نسبت به خدا و آمادگي فرد براي انجام اعمال مذهبي، هدفدار بودن زندگی، پای بندی اخلاقی، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی زندگی، آگاﻫﻲ از ﻫﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺎدي زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﻋﻤﻴﻘﻲ از وﺣﺪت ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎت است(باقری یزدی و همکاران،1374، ص 15؛ مولر49و همکاران،2001؛ ﺑﺎﻟﺒﻮﻧﻲ50 و همکاران، 2007). سلامت معنوي داراي دو بعد مي باشد. بعد عمودي كه شامل ارتباط با خدا یا یک قدرت بی نهایت و ماوراء است و بعد افقي هم منعكس كننده اتصال ما به ديگران و طبيعت و هم اتصال دروني ما است، كه عبارت است از توانايي ما براي يكپارچه كردن ابعاد مختلف وجودمان و توانايي ما براي انتخاب هاي مختلف شامل ارتباط با ديگران و محيط مي باشد (لاین51،1987).
تعریف عملیاتی اعتقادمذهبی :

منظور از اعتقاد مذهبی در اين پژوهش نمره اي كه آزمودني از پرسشنامه آذربايجاني و دادستان، 1382 بدست مي آورد.
6-1. فرضيه‏ هاي تحقیق :
فرضیه اصلي :
1) ویژگی های پنج گانه شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری، وجدانی بودن) توانایی پيش بيني مؤلفه های رشد پس از ضربه (ارتباط با دیگران، فرصتهای تازه، قدرت شخصی، رشد معنوي و ارزش زندگی) در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.

2) مؤلفه های اعتقادات مذهبی (عقاید و مناسک، اخلاق) توانایی پيش بيني مؤلفه های رشد پس از ضربه (ارتباط با دیگران، فرصتهای تازه، قدرت شخصی، رشد معنوي و ارزش زندگی) در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
3) متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات) توانایی پيش بيني مؤلفه های رشد پس از ضربه (ارتباط با دیگران، فرصتهای تازه، قدرت شخصی، رشد معنوي و ارزش زندگی) در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.

فرضیه هاي فرعي :
ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني رشد ارتباط با دیگران پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني رشد فرصت های تازه پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني رشد قدرت شخصی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني رشد تغییر معنوی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني رشد ارزش زندگی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد ارتباط با دیگران پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد فرصتهای تازه پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد قدرت شخصی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد تغییر معنوی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد ارزش زندگی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد ارتباط با دیگران پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد فرصت های تازه پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد قدرت شخصی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد تغییر معنوی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.
متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد ارزش زندگی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.

فصل دوم:

مباني نظري و پيشينه پژوهشی
1-2. مقدمه :
سرطان يك بيماري نيست بلكه نوعي از بيماري است. بيش از 200 نوع متفاوت از بيماري سرطان وجود دارد كه هر كدام به شيوه هاي خاص ايجاد مي شوند. چيزي كه در همه آنها مشترك است اين است كه همه آنها به روشي مشابه، یعنی «با تغيير در ساختار طبيعي يك سلول»، شروع مي شوند. تقسيم سلولهاي غير طبيعي تحت كنترل نيستند و معلوم نيست كه چه زماني متوقف مي شود يك دسته از سلول هاي غير طبيعي يك «غده52» ناميده مي شود. همه تومورها سرطان نيستند دو نوع تومور وجود دارد، خوش خيم و بدخيم. تومورهاي خوش خيم، سرطانی نيستند. تومورهاي بدخيم، همان سرطانها هستند و مي توانند به قسمتهاي مجاور بدن حمله كنند و مانع فعاليت سلول هاي سالم آن منطقه شوند. در عين حال سلول هاي تومورهاي بدخيم مي توانند گسترش يافته و به نقاط ديگر بدن دست اندازي كنند و در مكاني دور از محل اوليه تجمعاتي از سلولهاي غير طبيعي را ايجاد كنند. اين مرحله را «متاستاز53» مي نامند (آندرسن54،2002).
در سال 2005، در دنيا 6/7 ميليون نفر جان خود را به دليل ابتلا به سرطان از دست داده اند. پیش بینی پژوهشگران نشان می دهد که در سال 2020، حدوداً، 16 ميليون نفر به سرطان مبتلا مي شوند و در همين زمان، سالانه 10 ميليون نفر از اين بيماري مي ميرند. در 10 سال آينده در صورتي كه اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت نگيرد حدود 85 ميليون نفر بدليل سرطان خواهند مرد. بيش از 70% موارد مرگ و مير ناشي از سرطان در كشورهاي داراي درآمد پايين يا متوسط است. اما مشكل واقعي سرطان بيشتر از اين اعداد است، چرا كه يك سوم بيماران دچار افسردگي و اضطراب در حد باليني هستند؛ و همچنين به دليل از دست رفتن درآمد و لزوم تأمين مخارج درمان، آسيب شديدي به عملكرد اقتصادي خانواده وارد مي شود(وایلر55 و هانتیکاینن56،2005).
بيش از 40 درصد موارد سرطان قابل پيشگيري هستند و ثلث ديگر بيماران در صورت تشخيص به موقع قابل درمان قطعي مي باشند. در بقيه بيماران نيز كه غير قابل درمان هستند، انجام درمان هاي حمايتي به بهبود كيفيت زندگي بيماران كمك اساسي خواهد نمود. در آخرين آمار در كشور ما ایران، سرطان با 4/9 درصد بعد از گروه بيماريهاي دستگاه گردش خون (4/33 درصد) و سوانح مسموميت و خودكشي (4/13 درصد) به عنوان سومين علت مرگ مطرح گرديده است. در هر سال در كشور ایران حدود 100 هزار مورد جديد سرطان بروز مي نمايد. تفاوت بازري در نحوه بروز سرطان و ميزان آن در مناطق مختلف جغرافيايي كشور ما مشاهده شده است. در برنامه ريزي ملي مبارزه با سرطان، تحقيقات سرطان داراي نقش اساسي و محوري است. با توجه به هزينه زياد درمان سرطان در مراحل پيشرفته بيماري، سرمايه گذاري در امر تحقيقات سرطان، از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه است(رحیمیان بوگر،1386).

2-2. شخصیت
شخصیت از واژه ي یونانی پرسونا به معناي نقابی که هنرپیشه ها در اجراي نقش به چهره می زنند، گرفته شده است و می توان آن را الگوهاي اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و رفتار دانست، که اسلوب شخصیت عامل با محیط فیزیکی و اجتماعی هر شخص را رقم می زند (اتکینسون و همکاران،۲۰۰۰).
از نظر فلسفى، مجموعه نفسانيات هر كسى شخصيت او را تشكيل مي دهد ولى در اصطلاح عموم، شخصيت اشخاص در نتيجه ظهور و بروز صفت خاصى مشخص و تعيين مي گردد مثلاً كسى كه شم قوى در امور سياسى داشته باشد شخصيت سياسى ناميده شده و اگر عالم و دانشمند باشد به عنوان شخصيت علمى از وى نام مى‏برند و چون در روان شناسى ثابت شده است كه نفسانيات و صفات جسمانى در همديگر اثر دارند لذا براى معرفى كامل شخصيت هر فردى بايد صفات جسمانى و خصوصيات روحى و اخلاقى او را بررسى نمود. شخصيت، مفهومي كلي است، بنابراين بين روان شناسان مختلف براي تعريف ماهيت آن توافق نظر وجود ندارد. از اين رو روان شناسان مايل هستند به جاي بحث دربارة ماهيت شخصيت، به تدوين نظريه هاي مختلف و بررسي روش هاي ارزيابي آن بپردازند (کریمی،۱۳۹۱).
پرداختن به زبان طبیعی برای توصیف شخصیت با كارهای كلاگس57 (۱۹۲۶) و باومگارتن58(۱۹۳۳) آغاز گردید. پس از آنها، آلپورت59 و ادبرت60(۱۹۳۶) در یك مطالعه ی جریان ساز به بررسی صفات مربوط به شخصیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع فشار روانی، بیماران مبتلا، روان شناختی، افراد مبتلا Next Entries منبع پایان نامه با موضوع فشار روانی، روان شناختی، ابتلا به بیماری، عوامل شخصیتی