منبع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، رگرسیون، سطح معنادار، متغیرهای جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

بالاترین همبستگی را دارد. برای ورود، F تغییر (F تغییر در R²) باید دارای سطح معناداری 05/0 یا کمتر باشد. برای خروج، F تغییر (F تغییر در R²) باید دارای سطح معناداری 1/0 یا بیشتر باشد.

فرضیه یک : « ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني رشد ارتباط با دیگران پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه دو : « ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني رشد فرصت های تازه پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه سه : « ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني قدرت شخصی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه چهار: « ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني تغییر معنوی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
همان طور که در جدول 6-4 مشاهده می شود بین رشد قدرت شخصی (T3) و عامل وجدانی بودن (C) در سطح معناداری 05/0p≤ همبستگی وجود دارد. بنابراین، در گام بعدي، عامل وجدانی بودن به عنوان پیش بین رشد قدرت شخصی وارد معادله ي رگرسیون شد که نتایج آن در جدول 8-4 آمده است. نتایج نشان می دهد که عامل وجدانی بودن (C) توانایی پیش بینی مؤلفه رشد قدرت شخصی (T3) پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارد (297/0= β ، 021/0p≤). از میان عوامل شخصیت، فقط عامل وجدانی بودن (C)، توانست 8/8 درصد از واریانس قدرت شخصی (T3) پس از ضربه را در افراد مبتلا به بیماری سرطان تبیین کند (088/0= R²).
جدول 8-4 جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش
مدل
متغیرها
B
خطای انحراف استاندارد

β
t
معناداری

1

وجدانی بودن
140/0
059/0
297/0
373/2
021/0p ≤
088/0
مولفه رشد قدرت شخصی (T3) پس از ضربه (متغیر وابسته)

نتایج فوق نشان می دهد که فرضیه سه تأیید می شود و فرضیه های یک، دو و چهار رد می شوند.

فرضیه پنج : « ویژگی های پنج گانه شخصیت توانایی پيش بيني رشد ارزش زندگی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
نتایج مندرج در جدول در جدول 6-4 نشان می دهد که بین رشد ارزش زندگی (T5) و عامل وجدانی بودن (C) در سطح معناداری 05/0p≤ همبستگی وجود دارد. بنابراین، در گام بعدي، عامل وجدانی بودن به عنوان پیش بین رشد ارزش زندگی وارد معادله ي رگرسیون شد که نتایج آن در جدول 9-4 آمده است. در گام بعد عامل باز بودن به تجربه (O) نیز به عنوان پیش بین رشد ارزش زندگی وارد معادله ي رگرسیون می شود. در گام آخر، عامل روان رنجورخویی (N) نیز به عنوان پیش بین رشد ارزش زندگی وارد معادله ي رگرسیون می شود.
در مدل1، عامل وجدانی بودن(C)، (258/0= β ، 047/0p≤)، توانست 7/6 درصد از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را در افراد مبتلا به بیماری سرطان تبیین کند. (067/0= R²). در مدل2، عامل وجدانی بودن(C)، (381/0= β ، 004/0p≤)، و عامل باز بودن به تجربه (O)، (376/0-= β ، 004/0p≤)، توانستند 3/19 درصد از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را در افراد مبتلا به بیماری سرطان تبیین کنند. (193/0= R²). در مدل3، عامل وجدانی بودن(C)، (356/0= β ،005/0p≤)، عامل باز بودن به تجربه (O)، (461/0-= β ، 001/0p≤)، و عامل روان رنجورخویی (N)، (277/0-= β ، 028/0p≤)، توانستند 1/26 درصد از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را در افراد مبتلا به بیماری سرطان تبیین کنند. (261/0= R²).
جدول 9-4 جدول رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش
مدل ها
متغیرها
B

خطای انحراف استاندارد
β
t
معناداری

مدل 1
وجدانی بودن
085/0
042/0
258/0
033/2
047/0p ≤
067/0
مدل 2
وجدانی بودن
126/0
042/0
381/0
026/3
004/0p ≤
193/0

باز بودن به تجربه
164/0-
055/0
376/0-
991/2-
004/0p ≤

مدل 3
وجدانی بودن
018/0
040/0
356/0
917/2
005/0p ≤
261/0

باز بودن به تجربه
200/0-
055/0
461/0-
623/3-
001/0p ≤

روان رنجورخویی
099/0-
044/0
277/0-
262/2-
028/0p ≤

مولفه رشد ارزش زندگی (T5) پس از ضربه (متغیر وابسته)

نتایج فوق نشان می دهد که فرضیه پنج تأیید می شود.

فرضیه شش : «مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد ارتباط با دیگران پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه هفت: «مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد فرصتهای تازه پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه هشت: «مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد قدرت شخصی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه نه: «مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد تغییر معنوی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه ده: «مؤلفه های اعتقادات مذهبی توانایی پيش بيني رشد ارزش زندگی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
همان طور که در جدول 6-4 مشاهده می شود، نتایج همبستگی تحقیق حاضر نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، بین مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی (R1) و مؤلفه رشد ارزش زندگی (T5) پس از ضربه در سطح معناداری 01/0p≤ همبستگی وجود دارد. بنابراین، در گام بعدي، مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی (R1) به عنوان پیش بین مؤلفه رشد ارزش زندگی (T5) پس از ضربه وارد معادله ي رگرسیون شد که نتایج آن در جدول 10-4 آمده است. مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی(R1) (313/0= β ، 015/0p≤)، توانست 8/9 درصد از واریانس رشد ارزش زندگی (T5) پس از ضربه را در افراد مبتلا به بیماری سرطان تبیین کند. (098/0= R²).

جدول 10-4 رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش


متغیرها
B
خطای انحراف استاندارد
β
t
معناداری

عقاید و مناسک مذهبی
082/0
032/0
313/0
513/2
015/0p ≤
098/0
مؤلفه رشد ارزش زندگی (T5) پس از ضربه (متغیر وابسته)
نتایج فوق نشان می دهد که فرضیه ده تأیید می شود و فرضیه های شش، هفت، هشت، و نه رد می شوند.

2-1-3-4- بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی مؤلفه های رشد پس از ضربه در بیماران سرطانی
برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات) در پیش بینی مؤلفه های رشد پس از ضربه (ارتباط با دیگران، فرصت های تازه، قدرت شخصی، رشد معنوي و ارزش زندگی)، مجموعه ای از معادلات رگرسیون چندگانه در نظر گرفته و سپس تحلیل شد.
فرضيه ی شماره یازده: « متغیرهای جمعیت شناختی پيش بيني كننده رشد ارتباط با دیگران پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان مي باشند.»
فرضیه دوازده : « متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد فرصت های تازه پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه سیزده : « متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد قدرت شخصی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه چهارده: « متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد تغییر معنوی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
فرضیه پانزده : «متغیرهای جمعیت شناختی توانایی پيش بيني رشد ارزش زندگی پس از ضربه در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند.»
همان طور که در جدول 7-4 مشاهده می شود، نتایج همبستگی تحقیق حاضر نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، بین رشد فرصت های تازه و سن، در سطح معناداری 05/0p ≤ همبستگی وجود دارد. بنابراین، در گام بعدي، متغیر سن به عنوان پیش بین مؤلفه رشد فرصت های تازه (T2) پس از ضربه، وارد معادله ي رگرسیون شد که نتایج آن در جدول 11-4 آمده است. متغیر سن، (272/0= β ، 035/0p≤)، توانست 4/7 درصد از واریانس مؤلفه فرصت های تازه (T2) پس از ضربه را در افراد مبتلا به بیماری سرطان تبیین کند. (074/0= R²).
جدول 11-4 جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش
مدل
متغیرها
B
خطای انحراف استاندارد

β
t
معناداری

1

سن
061/0
028/0
272/0
155/2
035/0p ≤
074/0
مولفه فرصت های تازه (T2) پس از ضربه (متغیر وابسته)

نتایج فوق نشان می دهد که فرضیه دوازده تأیید می شود.
همان طور که در جدول 7-4 مشاهده می شود، نتایج همبستگی تحقیق حاضر نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، بین رشد قدرت شخصی و متغیر سطح تحصیلات، در سطح معناداری 05/0p ≤ همبستگی وجود دارد. بنابراین، در گام بعدي، متغیر سطح تحصیلات به عنوان پیش بین مولفه رشد قدرت شخصی (T3) پس از ضربه وارد معادله ي رگرسیون شد که نتایج آن در جدول 12-4 آمده است. متغیر تحصیلات، (272/0= β ، 035/0p≤)، توانست 4/7 درصد از واریانس مولفه رشد قدرت شخصی (T3) پس از ضربه را در افراد مبتلا به بیماری سرطان تبیین کند (074/0= R²).

جدول 12-4 جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش
مدل
متغیرها
B
خطای انحراف استاندارد

β
t
معناداری

1

تحصیلات
318/0
148/0
272/0
154/2
035/0p ≤
074/0
مولفه رشد قدرت شخصی (T3) پس از ضربه (متغیر وابسته)

نتایج فوق نشان می دهد که فرضیه سیزده تأیید می شود و فرضیه های یازده، چهارده و پانزده رد می شوند.

4-4-یافته های جانبی پژوهش
در اینجا به بررسی یافته های جانبی پژوهش پرداخته شده است. در این پژوهش برای پژوهشگر دو سؤال پیش آمد سؤال شماره یک پژوهشگر: «آیا مؤلفه های رشد پس از ضربه (ارتباط با دیگران، فرصت های تازه، قدرت شخصی، رشد معنوي و ارزش زندگی)، توانایی پيش بيني مؤلفه های اعتقادات مذهبی (عقاید و مناسک مذهبی، اخلاق مذهبی) در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند؟ کدام یک از مؤلفه های رشد پس از ضربه (ارتباط با دیگران، فرصت های تازه، قدرت شخصی، رشد معنوي و ارزش زندگی)، توانایی پيش بيني مؤلفه های اعتقادات مذهبی (عقاید و مناسک مذهبی، اخلاق مذهبی) در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند؟»
نتایج مندرج در جدول در جدول 6-4 نشان می دهد که در میان مؤلفه های رشد پس از ضربه، بین رشد ارزش زندگی (T5) و مؤلفه عقاید و مناسک (R1) در سطح معناداری 01/0p≤ همبستگی وجود دارد. بنابراین، در گام بعدي، مؤلفه رشد ارزش زندگی (T5) پس از ضربه، به عنوان پیش بین مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی (R1) وارد معادله ي رگرسیون شد که نتایج آن در جدول 13-4 آمده است. نتایج نشان می دهد مؤلفه رشد ارزش زندگی (T5) پس از ضربه، (313/0= β ، 015/0p≤)، توانست 8/9 درصد از واریانس مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی (R1) را در افراد مبتلا به بیماری سرطان تبیین کند (098/0= R²).

جدول 13-4 جدول رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش
مدل
متغیرها
B
خطای انحراف استاندارد

β
t
معناداری

1

رشد ارزش زندگی
082/0
032/0
313/0
513/2
015/0p ≤
098/0
مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی (R1) (متغیر وابسته)

سؤال شماره دو پژوهشگر: «آیا ویژگی های پنج گانه شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری، وجدانی بودن) توانایی پيش بيني مؤلفه های اعتقادات مذهبی (عقاید و مناسک مذهبی، اخلاق مذهبی) در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند؟ کدام یک از ویژگی های پنج گانه شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری، وجدانی بودن) توانایی پيش بيني مؤلفه های اعتقادات مذهبی (عقاید و مناسک مذهبی، اخلاق مذهبی) در افراد مبتلا به بیماری سرطان را دارند؟»»
همان طور که در جدول 6-4 مشاهده می شود، نتایج همبستگی تحقیق حاضر نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، در میان عوامل شخصیت، بین عامل توافق پذیری (A) و مؤلفه اخلاق مذهبی (R2)، در سطح معناداری 05/0p ≤ همبستگی وجود دارد. بنابراین، در گام بعدي، عامل توافق پذیری (A)، به عنوان پیش بین مؤلفه اخلاق مذهبی (R2)، وارد معادله ي رگرسیون شد که نتایج آن در جدول 14-4 آمده است. عامل توافق پذیری (A) ، (265/0-= β ، 040/0p≤)، توانست 7 درصد از واریانس مؤلفه اخلاق مذهبی (R2)، را در افراد مبتلا به بیماری سرطان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بیماران سرطانی، مکان کنترل، تاب آوری، خودکارآمدی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، سطح معنادار، بیماران سرطانی، روان رنجورخویی