منبع پایان نامه با موضوع استرس شغلی، سطح معنی داری، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

افزایش عزت نفس مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش می یابد. در نتیجه این فرضیه تایید میشود.

فرضیه فرعی دوم : بین روابط بين فردي مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول4-17) ضریب همبستگی بين روابط بين فردي مدیران و استرس شغلی کارمندان

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
رابطه معنی دار
مدیر
روابط بين فردي مدیران و استرس شغلی کارمندان
27
0.191-
0.036
0.034
وجود دارد
پرستار
روابط بين فردي مدیران و استرس شغلی کارمندان
257
0.282-
0.080
0.000
وجود دارد

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم تحقیق از دیدگاه مدیران کوچکتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین روابط بين فردي مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 19.1 – درصد میباشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر است. یعنی در صورت افزایش روابط بين فردي مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش می یابد.
در بین پرستاران سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین روابط بين فردي مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 28.2 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت افزایش روابط بين فردي مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش می یابد. در نتیجه این فرضیه تایید میشود.

فرضیه فرعی سوم: بین حل مسئله مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول4-18) ضریب همبستگی بين حل مسئله مدیران و استرس شغلی کارمندان

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
رابطه معنی دار
مدیر
حل مسئله مدیران و استرس شغلی کارمندان
27
0.328-
0.108
0.014
وجود دارد
پرستار
حل مسئله مدیران و استرس شغلی کارمندان
257
0.285-
0.081
0.000
وجود دارد

با توجه به جدول مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم تحقیق از دیدگاه مدیران کوچکتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین حل مسئله مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 32.8 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر است. یعنی در صورت افزایش حل مسئله مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش می یابد.
در بین پرستاران مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از پنج صدم میباشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین حل مسئله مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 28.5 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر است. یعنی در صورت افزایش حل مسئله مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش مییابد. در نتیجه این فرضیه تایید میشود.

فرضیه فرعی چهارم : بین خوشبيني مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول4-19) ضریب همبستگی بين خوشبيني مدیران و استرس شغلی کارمندان

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
رابطه معنی دار
مدیر
خوشبيني مدیران و استرس شغلی کارمندان
27
0.263-
0.069
0.015
وجود دارد
پرستار
خوشبيني مدیران و استرس شغلی کارمندان
257
0.318-
0.101
0.000
وجود دارد

با توجه به جدول مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم تحقیق از دیدگاه مدیران کوچکتر از پنج صدم میباشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین خوشبيني مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 26.3 – درصد است که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر میباشد. یعنی در صورت افزایش خوشبيني مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش می یابد.
از دیدگاه پرستاران سطح معنی داری بدست آمده کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین خوشبيني مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 31.8 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر است. یعنی در صورت افزایش خوشبيني مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش مییابد. در نتیجه این فرضیه تایید میشود.

فرضیه فرعی پنجم: بین تحمل فشار رواني مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معناداری وجود دارد

جدول4-20) ضریب همبستگی بين تحمل فشار رواني مدیران و استرس شغلی کارمندان

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
رابطه معنی دار
مدیر
تحمل فشار رواني مدیران و استرس شغلی کارمندان
27
0.444 –
0.197
0.02
وجود دارد
پرستار
تحمل فشار رواني مدیران و استرس شغلی کارمندان
257
0.205-
0.042
0.001
وجود دارد

با توجه به جدول مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی پنجم تحقیق از دیدگاه مدیران کوچکتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین تحمل فشار رواني مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 44.4 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت افزایش تحمل فشار رواني مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش می یابد.
در بین پرستاران نیز سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین تحمل فشار رواني مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 20.5 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر است. یعنی در صورت افزایش تحمل فشار رواني مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش مییابد. در نتیجه این فرضیه تایید میشود.

فرضیه فرعی ششم: نفوذ ایدهآل رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند.
جدول 4-21) آزمون رگرسیون فرضیه فرعی ششم در بین مدیران
مدير
مقدار R
مربع R
مقدار B استاندارد نشده
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.406-
0.165
2.832

2.388
0.025
هوش هيجاني مديران

0.218 –
0.14 –
0.688 –
0.048
نفوذ ايده آل

0.38-
0.441-
2.17-
0.04

با توجه به جدول 4-21 تاثیر هر دو متغیر هوش هيجاني مديران و نفوذ ايده آل از دیدگاه مدیران منفی و معنی دار بوده است. تاثیر متغیر هوش هيجاني مديران برابر 0.14 – و تاثیر نفوذ ايده آل نیز برابر 0.441 – میباشد. میزان رابطه دو متغیر هوش هيجاني مديران و نفوذ ايده آل بر استرس شغلی کارمندان برابر 40.6 -درصد می باشد، ضریب تعیین نیز برابر 0.165 میباشد، بیانگر آنست که از دیدگاه مدیران متغیرهای توضیحی 5/16 درصد متغیر استرس شغلی کارمندان را تبیین میکند، بنابراین در از دیدگاه مدیران نفوذ ايده آل رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند.

جدول 4-22) آزمون رگرسیون فرضیه فرعی ششم در بین پرستاران
پرستار
مقدار R
مربع R
مقدار B استاندارد نشده
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.378-
0.143
2.409

17.197
0.000
هوش هيجاني مديران

0.162-
0.237-
3.225-
0.001
نفوذ ايده آل

0.093-
0.183-
2.485-
0.014

با توجه به جدول 4-22 مشاهده می شود از دیدگاه پرستاران تاثیر هر دو متغیر هوش هيجاني مديران و نفوذ ايده آل منفی و معنی دار بوده است. تاثیر متغیر هوش هيجاني مديران برابر 0.237- و تاثیر نفوذ ايده آل نیز برابر 0.183- می باشد. میزان رابطه دو متغیر هوش هيجاني مديران و نفوذ ايده آل بر استرس شغلی کارمندان برابر 37.8 – درصد می باشد، ضریب تعیین نیز برابر 0.143 می باشد که بیانگر آنست که در بین پرستاران متغیرهای توضیحی در حدود 14 درصد متغیر استرس شغلی کارمندان را تبیین میکند، بنابراین از دیدگاه پرستاران نفوذ ايده آل رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند.

فرضیه فرعی هفتم: انگیزش الهام بخش رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری می کند.
جدول 4-23) آزمون رگرسیون فرضیه فرعی هفتم در بین مدیران
مدير
مقدار R
مربع R
مقدار B استاندارد نشده
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.073-
0.005
3.261

2.494
0.02
هوش هيجاني مديران

0.046-
0.029-
0.143-
0.007
انگيزش الهام بخش

0.035-
0.065-
0.316-
0.004

با توجه به جدول 4-23 مشاهده می شود از دیدگاه مدیران، تاثیر هر دو متغیر هوش هيجاني مديران و انگیزش الهام بخش منفی و معنی دار بوده است. تاثیر متغیر هوش هيجاني مديران برابر 0.029- و تاثیر انگیزش الهام بخش نیز برابر 0.065- می باشد. میزان رابطه دو متغیر هوش هيجاني مديران و انگیزش الهام بخش بر استرس شغلی کارمندان برابر 7.3- درصد می باشد، ضریب تعیین نیز برابر 0.5 می باشد که بیانگر آنست که در بین پرستاران متغیرهای توضیحی 5/0 درصد متغیر استرس شغلی کارمندان را تبیین میکند، بنابراین از دیدگاه مدیران انگيزش الهام بخش رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند.

جدول 4-24) آزمون رگرسیون فرضیه فرعی هفتم در بین پرستاران
پرستار
مقدار R
مربع R
مقدار B استاندارد نشده
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.398-
0.158
2.413

17.433
0.000
هوش هيجاني مديران

0.122-
0.179-
2.309-
0.022
انگيزش الهام بخش

0.134-
0.256-
3.303-
0.001

با توجه به جدول 4-24 مشاهده می شود از دیدگاه پرستاران تاثیر هر دو متغیر هوش هيجاني مديران و انگیزش الهام بخش منفی و معنی دار بوده است. تاثیر متغیر هوش هيجاني مديران برابر 0.179- و تاثیر انگیزش الهام بخش نیز برابر 0.256 – می باشد. میزان رابطه دو متغیر هوش هيجاني مديران و انگیزش الهام بخش بر استرس شغلی کارمندان برابر 39.8- درصد می باشد، ضریب تعیین نیز برابر 0.158 می باشد که بیانگر آنست که از دیدگاه پرستاران متغیرهای توضیحی در حدود 16 درصد متغیر استرس شغلی کارمندان را تبیین میکند، بنابراین از دیدگاه پرستاران انگيزش الهام بخش رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند.

فرضیه فرعی هشتم: توجه فردی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند.

جدول 4-25) آزمون رگرسیون فرضیه فرعی هشتم در بین مدیران
مدير
مقدار R
مربع R
مقدار B استاندارد نشده
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.398-
0.158
2.978

2.525
0.019
هوش هيجاني مديران

0.231 –
0.148 –
0.717 –
0.04
توجه فردي

0.363-
0.437-
2.116-
0.045

با توجه به جدول 4-25 مشاهده می شود از دیدگاه مدیران تاثیر هر دو متغیر هوش هيجاني مديران و توجه فردی منفی و معنی دار بوده است. تاثیر متغیر هوش هيجاني مديران برابر 0.148- و تاثیر توجه فردی نیز برابر 0.437 – می باشد. میزان رابطه دو متغیر هوش هيجاني مديران و توجه فردی بر استرس شغلی کارمندان برابر 39.8- درصد می باشد، ضریب تعیین نیز برابر 0.158 می باشد که بیانگر آنست که از دیدگاه پرستاران متغیرهای توضیحی در حدود 16 درصد متغیر استرس شغلی کارمندان را تبیین میکند، بنابراین از دیدگاه پرستاران توجه فردی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع استرس شغلی، انحراف معیار، عزت نفس Next Entries منبع پایان نامه با موضوع استرس شغلی، هوش هیجانی، رهبری تحولگرا