منبع پایان نامه با موضوع استرس شغلی، انحراف معیار، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

هیستوگرام متغیر استرس شغلي کارکنان
مطابق جدول و نمودار (4-5) میانگین امتیاز متغیر استرس شغلي کارکنان از نظر مدیران برابر 3.5833 و انحراف معیار برابر 0.4869 می باشد. همچنین میانگین امتیاز متغیر استرس شغلي کارکنان از نظر پرستاران برابر 3.2681 و انحراف معیار برابر 0.43095 می باشد.

توصیف متغیر هوش هيجاني مديران

جدول4-6) توصیف متغیر هوش هيجاني مديران

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مدير
هوش هيجاني مديران
27
3.3
4.6
3.9728
0.31188
0.097
پرستار
هوش هيجاني مديران
257
1
4.83
3.4506
0.62989
0.397

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر هوش هيجاني مديران

مطابق جدول و نمودار (4-6) میانگین امتیاز متغیر هوش هيجاني مديران از نظر مدیران برابر 3.9728 و انحراف معیار برابر 0.31188 می باشد. همچنین میانگین امتیاز متغیر هوش هيجاني مديران از نظر پرستاران برابر 3.4506 و انحراف معیار برابر 0.62989 می باشد.

توصیف ابعاد هوش هيجاني مدیران از دید مدیران

جدول4-7) توصیف ابعاد هوش هيجاني مدیران از دید مدیران
مدير
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عزت نفس
27
3.33
5
3.9136
0.39864
0.159
روابط بين فردي
27
2.67
5
4.4198
0.59623
0.355
حل مسئله
27
3.67
5
4.3148
0.43934
0.193
خوشبيني
27
3.33
5
4.0802
0.50079
0.251
تحمل فشار رواني
27
2.33
5
3.1358
0.67785
0.459
.

نمودار4-7) نمودار میله ای ابعاد هوش هيجاني مدیران از دید مدیران
با توجه به جدول و نمودار (4-7) مشاهده میشود که بالاترین میانگین در بین ابعاد هوش هيجاني مدیران از دید مدیران، مربوط به بعد روابط بين فردي با مقدار 4.4198 و کمترین میانگین مربوط به بعد تحمل فشار رواني با مقدار 3.1358 می باشد. بیشترین پراکندگی در بین پاسخهای پاسخ دهندگان مربوط به بعد تحمل فشار رواني و کمترین پراکندگی نیز مربوط به بعد عزت نفس می باشد.

توصیف ابعاد هوش هيجاني مدیران از دید پرستاران

جدول4-8) توصیف ابعاد هوش هيجاني از دید پرستاران
پرستار
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عزت نفس
257
1
5
3.6044
0.74092
0.549
روابط بين فردي
257
1
5
3.6036
0.93265
0.87
حل مسئله
257
1
5
3.3839
0.88892
0.79
خوشبيني
257
1
5
3.5179
0.77043
0.594
تحمل فشار رواني
257
1
5
3.1427
0.71224
0.507

با توجه به جدول (4-8 ) مشاهده میشود که بالاترین میانگین در بین ابعاد هوش هيجاني مدیران از دید پرستار، مربوط به بعد عزت نفس با مقدار 3.6044 و کمترین میانگین مربوط به بعد تحمل فشار رواني با مقدار 3.1427 میباشد. بیشترین پراکندگی در بین پاسخهای پاسخ دهندگان مربوط به بعد روابط بين فردي و کمترین پراکندگی نیز مربوط به بعد تحمل فشار رواني می باشد.

نمودار4-8) نمودار میلهای ابعاد هوش هيجاني مدیران از دید پرستاران

توصیف متغیر رهبري تحولگرا

جدول4-9) توصیف متغیر رهبري تحولگرا

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مدير
رهبري تحولگرا
27
2.85
5
4.1574
0.54768
0.3
پرستار
رهبري تحولگرا
257
1
4.92
3.2265
0.80701
0.651

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر رهبري تحولگرا

مطابق جدول و نمودار (4-9) میانگین امتیاز متغیر رهبري تحولگرا از نظر مدیران برابر 4.1574 و انحراف معیار برابر 0.54768 میباشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار میباشد، همچنین میانگین امتیاز متغیر رهبري تحولگرا از نظر پرستاران برابر 3.2265 و انحراف معیار برابر 0.80701 می باشد که میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار می باشد.

توصیف ابعاد رهبري تحولگرا از دید مديران

جدول4-10) توصیف ابعاد رهبري تحولگرا از دید مديران
مدير
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
نفوذ ايده آل
27
3
5
4.2556
0.56455
0.319
انگيزش الهام بخش
27
1
5
4.0037
0.89923
0.809
تحريک فکري
27
2.9
5
4.1741
0.53392
0.285
توجه فردي
27
2.56
5
4.2016
0.58636
0.344

با توجه به جدول (4-10) مشاهده می شود که بالاترین میانگین در بین ابعاد رهبري تحولگرا از دید مديران، مربوط به بعد نفوذ ايده آل با مقدار 4.2556 و کمترین میانگین مربوط به بعد انگيزش الهام بخش با مقدار 4.0037 می باشد. بیشترین پراکندگی در بین پاسخ های پاسخ دهندگان مربوط به بعد انگيزش الهام بخش و کمترین پراکندگی نیز مربوط به بعد تحريک فکري می باشد.

نمودار4-10) نمودار میله ای ابعاد رهبري تحولگرا از دید مديران

توصیف ابعاد رهبري تحولگرا از دید پرستار

جدول4-11) توصیف ابعاد رهبري تحولگرا از دید پرستار
پرستار
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
نفوذ ايده آل
257
1
5
3.2169
0.84714
0.718
انگيزش الهام بخش
257
1
5
3.2225
0.81967
0.672
تحريک فکري
257
1
5
3.2005
0.87548
0.766
توجه فردي
257
1
5
3.2705
0.95231
0.907

با توجه به جدول (4-11) مشاهده می شود که بالاترین میانگین در بین ابعاد رهبري تحولگرا از دید پرستار، مربوط به بعد توجه فردي با مقدار 3.2705 و کمترین میانگین مربوط به بعد تحريک فکري با مقدار 3.2005 می باشد. بیشترین پراکندگی در بین پاسخهای پاسخ دهندگان مربوط به بعد توجه فردي و کمترین پراکندگی نیز مربوط به بعد انگيزش الهام بخش میباشد.

نمودار4-11) نمودار میله ای ابعاد رهبري تحولگرا از دید پرستار

4-4) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف پرداخته میشود.

متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد:H_0
متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال نمی باشد:H_1

جدول4-12) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیرهای تحقیق

آماره آزمون
سطح معنی داری
استرس شغلي
0.841
0.48
رهبري تحولگرا
1.168
0.131
هوش هيجاني
0.743
0.639

با توجه به جدول (4-12) مربوط به آزمون كولموگروف- اسميرنف متغیرهای اصلی تحقیق مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای هر متغیر بالاتر از 05/0 میباشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته میشود. بنابراین متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال میباشد. حال میتوان از روشهای پارامتریک برای بررسی فرضیات تحقیق حاضر استفاده نمود.

4-5) آزمون فرضیات تحقیق
در این بخش از فصل چهارم به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته میشود و جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود.
فرضیه‌های اصلی این تحقیق عبارت است از:
بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول4-13) ضریب همبستگی بين هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
رابطه معنی دار
مدیر
هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان
27
0.28-
0.001
0.000
وجود دارد
پرستار
هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان
257
0.35-
0.123
0.000
وجود دارد

با توجه به جدول مشاهده می شود از دیدگاه مدیران مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 28 – درصد میباشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر است. یعنی در صورت افزایش هوش هیجانی مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش مییابد.
از دیدگاه پرستاران مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 35 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر میباشد. یعنی در صورت افزایش هوش هیجانی مدیران، استرس شغلی کارمندان کاهش می یابد. در نتیجه این فرضیه تایید میشود.

رهبری تحولگرا رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند.

جدول 4-14) آزمون رگرسیون فرضیه اصلی دوم در بین مدیران
مدير
مقدار R
مربع R
مقدار B استاندارد نشده
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.319-
0.102
2.835

2.276
0.000
هوش هيجاني مديران

0.126 –
0.081 –
0.392 –
0.001
رهبري تحولگرا

0.3-
0.338-
1.64-
0.021

با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون از دیدگاه مدیران مشاهده میشود، تاثیر هر دو متغیر هوش هيجاني مديران و رهبري تحولگرا منفی و معنی دار بوده است. تاثیر متغیر هوش هيجاني مديران برابر 0.081 – و تاثیر رهبري تحولگرا نیز برابر 0.338- میباشد. میزان رابطه دو متغیر هوش هيجاني مديران و رهبري تحولگرا بر استرس شغلی کارمندان برابر 9/31 – درصد میباشد، ضریب تعیین نیز برابر 102/0 می باشد که بیانگر آنست که از دیدگاه مدیران متغیرهای توضیحی در حدود 10 درصد متغیر استرس شغلی کارمندان را تبیین میکند، بنابراین از دیدگاه مدیران رهبری تحولگرا رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند.

جدول 4-15) آزمون رگرسیون فرضیه اصلی دوم در بین پرستاران
پرستار
مقدار R
مربع R
مقدار B استاندارد نشده
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.384-
0.147
2.439

17.538
0.000
هوش هيجاني مديران

0.126-
0.184-
2.199-
0.029
رهبري تحولگرا

0.122-
0.229-
2.738-
0.007

با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون از دیدگاه پرستاران مشاهده میشود، تاثیر هر دو متغیر هوش هيجاني مديران و رهبري تحولگرا منفی و معنی دار بوده است. تاثیر متغیر هوش هيجاني مديران برابر 0.184- و تاثیر رهبري تحولگرا نیز برابر 0.229- میباشد. میزان رابطه دو متغیر هوش هيجاني مديران و رهبري تحولگرا بر استرس شغلی کارمندان برابر 38.4 – درصد می باشد، ضریب تعیین نیز برابر 0.147 می باشد که بیانگر آنست که از دیدگاه پرستاران متغیرهای توضیحی در حدود 15 درصد متغیر استرس شغلی کارمندان را تبیین میکند، بنابراین از دیدگاه پرستاران رهبری تحولگرا رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجیگری میکند. در نتیجه این فرضیه تایید میشود.

فرضیه های فرعی این تحقیق عبارت است از:
فرضیه فرعی اول: بین عزت نفس مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-16) ضریب همبستگی بين عزت نفس مدیران و استرس شغلی کارمندان

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
رابطه معنی دار
مدیر
عزت نفس مدیران و استرس شغلی کارمندان
27
0.085 –
0.007
0.043
وجود دارد
پرستار
عزت نفس مدیران و استرس شغلی کارمندان
257
0.259-
0.067
0.000
وجود دارد

با توجه به جدول مشخص میشود از دیدگاه مدیران سطح معنی داری بدست آمده کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین عزت نفس مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 8.5 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت افزایش عزت نفس مدیران، استرس شغلی کارمندان نیز کاهش مییابد.
از دیدگاه پرستاران سطح معنی داری بدست آمده کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد بین عزت نفس مدیران و استرس شغلی کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 25.9 – درصد می باشد که این بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، رهبری تحولگرا، تحلیل داده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع استرس شغلی، سطح معنی داری، ضریب همبستگی