منبع پایان نامه با موضوع استان گیلان، اوقات فراغت، آداب و رسوم، جدول داده

دانلود پایان نامه ارشد

ر این، تعداد 384 پرسشنامه در سطح شهرستان ماسال و عمدتا در هتلها ونمایشگاه و مکانهای فرهنگی و تاریخی و گردشگری تکمیل گردید و پس از انجام محاسبات آماری نتایج زیر بدست آمد.

ویژگی های فردی و عمومی پاسخ دهندگان
جنس
در میان کلیه پاسخدهندگان، 4/59 درصد افراد را مردان و 6/40 درصد آنها را زنان تشکیل میدهند. نشان می دهد که درصد سهم مردان در پاسخ دادن بیشتر بوده است.
جدول ‏411: جنس پاسخگویان
مرد
زن
جمع
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
228
4/59
156
6/40
384
100
منبع: مطالعات میدانی، نگارنده 1394

نمودار ‏41 : جنس پاسخگویان
سن
با توجه به جدول داده های بدست آمده مشخص است که، بیشترین فراوانی در گروه زیر 30 سال با 6/39 درصد ودرگروه بین 30-40 سال 6/29 درصدودرگروه بین 40 -50 سال 3/21 درصدو کمترین آن در گروه بالای 50 سال با 5/9 درصد مشاهده شده است.
جدول ‏412 : سن
زیر30 سال
بین30 تا40 سال

بین40 تا50 سال

بالای 50 سال
جمع
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
150
39.6
112
29.6
81
21.3
36
9.5
380
100
منبع: مطالعات میدانی، نگارنده 1394

نمودار ‏42 : سن
میزان تحصیلات
با توجه به جدول بیشترین فراوانی در گروه لیسانس با 1/30 درصد و درگروه دوم دیپلم با7/27 درصد وفوق لیسانس در گروه سوم با1/15 درصد ودرگروه چهارم فوق دیپلم 5/14وکمترین آن در گروه زیردیپلم با 7/12 درصد مشاهده شد. بیانگر آن است که افراد تحصیل کرده بیشتر راغب به جواب دادن پرسشنامه و علاقه بیشتری جهت شرکت درجاذبه های فرهنگی از خودنشان دادند
جدول ‏413 : میزان تحصیلات گردشگران
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
جمع
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
47
12.7
104
27.7
54
14.5
113
30.1
56
15.1
374
100
منبع: مطالعات میدانی، نگارنده 1394

نمودار ‏43 : میزان تحصیلات

شغل
بیشترپاسخ دهندگان در گروه شغل آزاد با 4/36 درصد و کارمندان دولت با8/19 در گروه دوم وکمترین آن در گروه کارفرما با 7/3 درصد مشاهده شد (جدول شماره….). نشانگر آن است که سطح درآمدودر دسترس داشتن اوقات فراغت بیشترو وسع مالی نقش چشمگیری درانجام سفر دارد.
جدول ‏414 : شغل
آزاد
کارمند دولت
کارمند بخش خصوصی
کارفرما
سایر
جمع
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
120
36.4
66
19.8
56
16.7
20
3.7
78
23.5
384
100
منبع: مطالعات میدانی، نگارنده 1394

نمودار ‏44 : شغل
هدف و انگیزه سفر به شهرستان ماسال
به دلیل تنوع در جاذبه ها و امکان بازدید از تعداد زیادی جاذبه در مدت کوتاه و با هزینه کم، معمولاً گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. با توجه به فصل سوم و جاذبه های طبیعی و تاریخی، فرهنگی نام برده شده و براساس تحقیقات بدست آمده، نزدیک به نیمی از گردشگران این شهرستان 1/49 درصد با انگیزه تفریح و گردش (اکوتوریسم) سفر می کنند. یعنی بالاترین درصد را به خود اختصاص داده اند. و 6/3 درصد مربوط به آشنایی با آداب ورسوم وآئینها می باشد.
جدول ‏415 : هدف و انگیزه سفر
سفر کاری
دیدار اقوام و آشنایان
گردشگر عبوری
تفریح و گردش
سفر علمی
آشنایی با آداب و رسوم
سایر
کل
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
36
10.1
94
25.4
33
8.9
181
49.1
7
1.8
14
3.6
5
1.2
352
100
منبع: مطالعات میدانی، نگارنده 1394

نقشه ‏43 : هدف و انگیزه سفر
فصل سفر به استان گیلان
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه ها و جدول در پاسخ به سوال فوق بیشترین درصد5/59 گردشگران در فصل تابستان به استان گیلان سفر می گنند.آمار بدست آمده حاکی از آن است که شرایط جوی درفصول پائیز وزمستان موجب رکودگردشگربه استان گیلان ومطلوب بودن آب وهواواوقات فراغت درفصول بهار تابستان موجب افزایش گردشگر و کاهش گردشگر به استان گیلان می شود.
جدول ‏416 : فصل سفر به استان گیلان
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
کل
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
97
26.2
220
59.5
35
9.5
18
4.8
369
100
منبع: مطالعات میدانی، نگارنده 1394

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع میراث فرهنگی، استان گیلان، جاذبه های طبیعی، صنایع دستی Next Entries