منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، میانگین دما، اسلام آباد غرب

دانلود پایان نامه ارشد

فرآيندهاي بيروني به شمار مي روند، تثبيت گرديده است. در اين مدل، گسيختگي حاشيه برخوردار قاره اي ناشي از فشار صفحه عربستان، هند و مقاومت صفحه توران و صفحات داخلي ايران به موازات گسل هاي رانده زاگرس عمل مي كند.
به طور كلي گسل هاي مهم و اصلي در اين واحد ساختي، نقش عمده اي نداشته و رسوبات موجود در آن كــه تناوبي از آهك، دولوميت، ماسه سنگ، مـارن و شيل تشكيل شـده اند، جابه جايي هاي عمده اي را ايجاد ننموده اند. گسل هاي فرعي موجود در اين زون تكتونيكي اكثراً داراي جهت شمال غربي، جنوب شرق و به موازات گسل رورانده و گسل زاگرس است اين گسل بيشتر در شمال شرقي سرپل ذهاب و شرق زمان آباد قابل رويت هستند. همچنين در اين واحد زمين ساختي فعاليت هاي ماگماتيسم و متامورفيسم تاكنون گزارش نشده است. ضمناً سن جوان و درازاي گسله ها، آنها را در گروه گسله هاي لرزه زا و خطرناك گستره قرار مي دهد.
در ذیل به پهنه بندی خطر در سطح استان کرمانشاه اشاره میگردد:
3-2-3-1. پهنه بندي خطر در سطح ناحیه
آخرين حوزه‌بندي بر اساس تقسيمات ناحيه‌اي به پهنه بندي خطر برمي‌گردد كه خود در دو گروه پهنه‌هاي گسل و زلزله و پهنه‌هاي مستعد سيل تفكيك شده‌اند. حوزه‌هاي شناسايي شده در بخش زلزله و گسل به چهار دسته زير تقسيم مي‌شوند.
الف ـ حوزه پهنه خطر بالا
اين حوزه با 5/130305 هكتار مساحت4/11درصد از سطح ناحيه را تشكيل می‌دهد و شامل دهستانهاي كرماجان و قزوينه، دهستان‌هاي صحنه، هجر، دينور، حر و كندوله است.
ب ـ حوزه پهنه با خطر نسبتاً بالا
اين حوزه با 3/226916 هكتار وسعت92/19 درصد از سطح ناحيه را تشكيل می‌دهد و شامل بخشهايي از دهستان‌هاي خزل غربی، گودين، فش، پارسينه، سراب، سطر، كيونانات، گاماسياب، چمچمال، پشت دربند و راز آور است.
پ ـ حوزه پهنه خطر نسبتاً پايين
اين حوزه با 7/709619 هكتار مساحت و 3/62 درصد از سطح ناحيه شامل بخشهاي شمال دهستانهاي باوله، گاوه رود، آگاهان و دهستانهاي چشمه كبود، هرسين، شيرز، بطور كامل و بخشهاي جنوبي دهستان چمچمال از شهرستان هرسين و دهستانهاي عثمانوند، جلالوند، سرفيروزآباد، قره سو، ماهيدشت، چقانرگس، هفت آشتيان، سنجابي، بالا دربند و ميان دربند بطور كامل و بخشهاي شمالي دهستانهاي درود فرامان، پشت دربند و راز آور از شهرستان كرمانشاه و بطور كلي اطراف شهر كرمانشاه است.

شکل شماره(3-2): خصوصیات زمینشناسی

(مأخذ:www.kermanshahmet.ir)

به طور کلی میتوان گفت شهر کرمانشاه در منطقه خسارت متوسط واقع شده است که در آن احتمال وقوع زلزلههایی با 6 درجه مرکالی وجود دارد.
3-2-4. بررسی وضعیت اقلیمی منطقه
– اقليم :
محقق برای بررسی وضعیت اقلیمی کرمانشاه از روش کوپن استفاده کرده در اين روش از تقسيم بندي اقليمي،استـان كـرمـانشـاه داراي آب و هـواي معتـدل كـوهستـاني است و براساس طبقه بندي كوپن (Koppen) داراي 4 اقليم متفاوت به شرح زير است:
1. اقليم زمستـان سـرد و تـابستـان خشك كـه شـامل شهرستانهاي پاوه و جوانرود و بخشي از شهرستان اسلام آباد غرب است .
2. اقليم نيمه خشك و استپي خنك كه شامل شهرستانهاي سنقر و دهستان پشت دربند از شهرستان كرمانشاه است .
3. اقليم نيمه خشك و استپي گرم كه شامل شهرستانهاي كنگاور، کرمانشاه، صحنه و بخش مركزي شهرستان هرسين است.
4. اقليم زمستان ملايم و تابستان گرم و خشك كه شامل شهرستانهاي قصرشيرين و سرپل ذهاب و دهستان ازگله در جنوب غربي جوانرود است( سازمان برنامه و بودجه، 1377، صص 8-7 ).
با توجه به اطلاعات كسب شده از ايستگاه هواشناسي کرمانشاه موارد زير خلاصه اي از اطلاعات اقليمي منطقه است.
الف:دما
با توجه به جداول دما، ميانگين دماي سالانه در دوره 85-1355 برابر 14.8 درجه سانتيگراد، ميانگين دماي حداكثر 32.47+ و ميانگين دماي حداقل 6.26- است.
جدول شماره(3-1): میانگین ماهیانه و سالانه دمای هوا در دوره 1385- 1355
نام ایستگاه
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
ساليانه
کرمانشاه
11.4
16.4
22.5
27.5
28.4
24.3
18.4
11.4
5.8
2.4
2.5
6.5
14.8
مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه – 1385
جدول شماره(3-2): میانگین دمای حداکثر هوا در دوره 1385- 1355
نام ایستگاه
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
ساليانه
کرمانشاه
28.8
34.3
40.2
44.1
42.9
42.1
36.6
28.9
25.4
20.2
19.6
26.5
32.47
(مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه : 1385)
جدول شماره(3-3): میانگین دمای حداقل هوا در دوره 1385- 1355
نام ایستگاه
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
ساليانه
کرمانشاه
6.2-
1.7-
4.4
4.8
10
2
0
11-
11.6-
22.2-
24-
19.6-
6.26-
(مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه : 1385)
ب) بارندگی:
آب و هوا نسبت به سایر عوامل طبیعی در گسترش تجمع های زیستی تأثیر بسزایی دارد. شرایط آب و هوایی در نحوه استقرار انواع کاربری ها، تیپ واحد های مسکونی، طول و عرض پنجره ها، ضخامت دیوارها، نوع سقف و سایر عوامل ساختمانی تأثیر می گذارد. از این رو برای برنامه ریزی هر مجتمع زیستی باید به عناصر آب و هوایی توجه خاصی صورت گیرد.
شکل شماره(3-3) : طبقه بندی آب و هوای استان بر اساس روش دمارتن

(مأخذ:www.kermanshahmet.ir)
مهمترين سيستم بارانزا در غرب کشور و منطقه مورد مطالعه، کم فشار مديترانه است، بطوري که توده هواهاي تشکيل شده در اقيانوس اطلس مجدداً با مستقر شدن بر روي مديترانه رطوبت را جذب کرده و طي حرکت به سمت شرق با برخورد با ارتفاعات زاگرس در دامنه غربي آن ريزش ميکنند، بدين طريق بخش اعظم بارش منطقه ناشي از اين فرايند است.
سيستم کم فشار سودان نيز از طريق خوزستان به ايـن ناحيه نفوذ نموده و موجب ريـزش جوي گرم (باران) ميشـود. در طـول تابستان نيز تحت حاکميت پرفشار آزور، جريانات هـوايي بـه منطقه وارد نميشود به علاوه توده هواي گـرم عربستان و صحرا بر اين مناطق تأثير گذاشته و موجب افزايش دما ميگردد.
میزان بارندگي ساليانه درايستگاه هواشناسي کرمانشاه در سال 1385 برابر با 435.3 ميليمتر است كه بيشترين ميزان ريزش نزولات جوي مربوط به ماه آبان به مقدار 118.8 ميلي متر و كمترين ميزان نزولات جوي مربوط به ماههای تیر، مرداد و شهریور بوده كه صفر ميلي متر است.
جدول شماره(3-4) : میزان بارش ماهیانه و سالیانه در سال 1385
نام ایستگاه
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
ساليانه
کرمانشاه
91
29
1
0
0
0
11.3
118.8
25
35.3
81.3
42.6
435.3
(مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه : 1385)
نمودار شماره(3-1) : میزان بارندگی در استان کرمانشاه طی ماههای مختلف سال

ج : رطوبت نسبي
میزان رطوبت نسبي ساليانه در اين ايستگاه 34.75 درصد استكه بيشترين ميزان نم نسبي مربوط به ماههاي سرد سال (دی ماه) به ميزان 61 درصد و كمترين ميزان رطوبت نسبي نيز مربوط به ماه شهریور است كه به ميزان 10 درصد است.

جدول شماره (3-5): میزان رطوبت نسبی هوا در سال 1385
نام ایستگاه
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
ساليانه
کرمانشاه
43
36
14
13
11
10
25
55
52
61
54
43
34.75
(مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه : 1385)

شکل شماره (3-4): بارش نرمال سالانه استان کرمانشاه بر اساس آخرین آمار تا سال 1388

مأخذ:www.kermanshahmet.ir
د: يخبندان
با توجه به داده هاي آماري متوسط تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه کرمانشاه در سال 1385 برابر 89 روز است.
جدول شماره(3-6): میزان تعداد روزهاي يخبندان در سال 1385
نام ایستگاه
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
ساليانه
کرمانشاه
2
0
0
0
0
0
0
3
23
27
16
18
89
(مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه : 1385)
ه: باد
جهت باد غالب در ایستگاه کرمانشاه غربی – شرقی و سرعت متوسط آن بین 14.38 متر بر ثانیه است، شدید ترین باد وزیده شده در کرمانشاه مربوط به فروردین ماه است که این باد با سرعت 26 متر بر ثانیه جریان داشته است.
جدول شماره(3-7): سرعت بادهای غالب در ایستگاه شهر کرمانشاه در سال 1385
پارامتر
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
ساليانه
سرعت باد غالب
26
12
15.5
11
10
11
17
10
18
15
14
13
172.5
(مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه : 1385)
– تيپ خاك و اراضي :
از نظر تيپ خاك و اراضي 6 حوزه متمايز از هم تفكيك شده اند كه به شرح زير است:
دشتهاي دامنه اي با 2/16 درصد از مساحت ناحيه و 175875 هكتار وسعت ، دشتهاي رسوبي و رودخانه اي با مساحتي بالغ بر 86600 هكتار و 97/7 درصد سطح ناحيه ، دشتهاي سيلابي با 6125 هكتار وسعت و 56/0 درصد از سطح ناحيه ، واريزه ها با 58695 هكتار مساحت و 4/5 درصد از سطح ناحيه و كوهها و تپه ها با 60 درصد مساحت ناحيه و فلاتها و تراسها با 01/9 درصد مساحت ناحيه.
جدول شماره (3-8 ) : تيپ خاك و اراضي ناحیه
نام حوزه
مساحت
درصد
دشت های دامنه ای
175875
2/16
دشت های رسوبی
86600
97/7
دشت های سیلابی
6125
56/0
واریزه ها
58695
4/5
کوهها و پته ها
651389
60
فلاتها
97817
01/9
کل
1076501
100
(مأخذ: طرح عمران ناحیه کرمانشاه:1384)
3-2-5. توپوگرافی جغرافیایی شهر کرمانشاه
شهر کرمانشاه واقع در ناهمواریهای پایکوهی است. مراد از ناهمواریهای پایکوهی و یا دشتهای پایکوهی زمینهایی است که بلاواسطه در دامنۀ کوهها قرار داشته و با شیب نسبتاً ملایم از کوهها فاصله میگیرند. رشتهکوههای مرتفع، دشتهای وسیع، تنگههای تشکیل شده در بین کوهها، درههای عمیق بستر رودخانههای جاری، ناهمواریهای شهر کرمانشاه را بوجود میآورند.

شکل شماره (3-5): توپوگرافی استان کرمانشاه

(مأخذ:www.kermanshahmet.ir)

الف)کوه ها
کوههای استان جزء رشته کوههای طولانی زاگرس اند و با همان جهت، یعنی شمال غربی- جنوب شرقی، قرار گرفته اند، که از سمت شمال شرقی به جنوب غربی از ارتفاع ناهمواریها کاسته می شود و در منطقه ی قصرشیرین این ارتفاع به حداقل می رسد.
کوه های استان کرمانشاه را با توجه به ارتفاع و موقعیت، به سه دسته تقسیم می کنند :

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع زمین لرزه، شهرستان کرمان، اورامان تخت، میراث فرهنگی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ظرفیت حرارتی، دینامیکی