منبع پایان نامه با موضوع استان مازندران، رطوبت نسبی، طرح منطقه ای، ژئومورفولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر از قطب های کشاورزی در سطح استان و کشور محسوب می شود.
اين شهر با 20 متر ارتفاع از سطح دريا در منطقه ای هموار واقع شده است (روابط عمومي شهرداري سلمانشهر 1385).

3-2-4- ژئومورفولوژی
به طور كلي ناهمواري هاي استان مازندران را با توجه به شكل طبيعي آن مي توان به سه ناحيه كوهستاني، ناحيه كوهپايه اي و جلگه اي تقسيم بندي كرد. فعاليت نيروهای درونی و بيرونی زمين، پيشروی و عقب نشينی سطح آب درياهای قديمی و فرسايش سبب شد تا رسوبات تمام دوره های زمين شناسی در اين استان پديد آيد.قديمی ترين سنگ های اين استان از نوع سنگ های شيستی پيش از دوران اول(پرکامبرين) است.
سلمانشهر و حریم آن از نظر اين تقسيم بندي جزء ناحيه جلگه اي محسوب مي شود. به علت تغييرات شرايط آب وهوايي در دوره كواترنري «چهارمين دوره زمين شناسي» نوسان شديدي در سطح آب درياي مازندران پديد آمد به طوريكه درگذشته هاي نه چندان دور«آخرين عصر يخچالي» سطح آب دريا، دهها متر از سطح درياهاي آزاد بالاتر بوده و حد جنوبي و شرقي آن تا كوهپايه هاي البرز مي رسيده است. پس از عقب نشيني درياي مازندران و ته نشين شدن رسوبات رودخانه اي، زمين هاي وسيع و همواري بين خط ساحلي و كوهپايه اي البرز تشكيل شده است كه اراضي اين شهر به اين دوره تعلق دارد . چهره ساحل عمدتاً تحت تأثیر عواملی چون ساختار زمین‌شناختی ناحیه، رژیم امواج و جریان‌ها، ‌تراز آب حوضه، وضعیت فیزیكو- شیمیایی آب و رسوبات ساحلی و نوع فرآیندهای زیستی قرار می‌گیرد. عناصر مهم شكل‌دهندة ساحل در دریای خزر در درجة نخست فرآیندهای زمین‌شناختی است كه در دو میلیون سال گذشته چهرة عمومی سواحل را به صورت كنونی ایجاد كرده است. رسوبات رودخانه‌ای به همراه امواج و جریانی‌های ناشی از امواج در گستره زمانی با روند کاهش تراز آب از دیگر عوامل شکل دهنده ساحل خزر هستند. شيب اراضی در این شهر از جنوب به سمت شمال مي باشد.
مناطق كوهپايه اي و كوهستاني شهرستان عباس آباد در يك سيستم گسل هاي موازي روند البرز واقع شده است كه اغلب اين گسل ها بصورت رانده و فشاري هستند و لذا از پتانسيل لرزه خيزي و قدرت تخريب بالايي برخوردارند. بطور كلي بخش شرقي سواحل جنوبي درياي خزر در مقايسه با بخش غربي آن از لرزه خيزي و قدرت تخريب كنندگي بيشتري برخوردار است .از خصوصيات منطقه البرز وقوع زلزله هاي با شدت زياد و فراواني كم است . با اين حال بر اساس مطالعات موجود شهر در پهنه با خطر بالا قرار دارد . شواهد تاريخي ثبت شده ، قدرت تخريب زلزله تا 5 ريشتر را در اين منطقه نشان مي دهد .مرکز لرزه نگاری کشور دو زمین لرزه را در تاریخ 7 مرداد ماه 1391 ، در ساعات 1 و 49 دقیقه بامداد به بزرگی 3 /4 ریشتر در اعماق درونی زمین در 6 کیلومتری شمال سلمانشهر و دیگری 2 و 9 دقیقه و 4 ثانیه بامداد در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کردند.
بر اساس آيين نامه 2800 طرح ايمن سازي ساختمان ها در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه در پهنه با خطر بالا با شتاب مبناي تا 3/0 ) واقع شده است و براي كاهش خطرات و درجه تخريب حاصل از زلزله ، بايستي طراحي ساختمان ها متناسب با شتاب مبناي اين پهنه انجام گرفته و افزايش مقاومت كالبدي شهر بايد مورد توجه قرار گيرد ( طرح منطقه ای گیلان- مازندران 1368) .

3-2-5- توپوگرافی
سلمانشهر از نظر فيزيوگرافي شامل دو قسمت مي باشد : اراضي نوار ساحلي و اراضي نواحي جلگه اي. نوار ساحلي ، محدوده باريكي است با عرض 100 تا 200 متر كه از تپه هاي ماسه ساحلي در امتداد دريا تشكيل شده است .در جنوب جاده شهر،‌ نواحي جلگه اي كه تا كوهپايه هاي البرز امتداد يافته ، واقع شده است .وضعيت توپوگرافي سلمانشهر به نحوي است كه اراضي شهر از سطح دريا ارتفاع لازم را ندارد . نقاطي كه پايين تر از سطح دريا قرار گرفته با بالا آمدن آب و پيشروي آب دريا به سمت خشكي ،‌ زير آب مي روند.
بخش شمالي اين شهر بر روي بستر ماسه ساحلي بنا شده است كه پستي و بلندي خيلي كمي دارد . بطور كلي ارتفاعات نسبتاً مرتفعي در جنوب حريم شهر وجود دارد كه فاصله آن تا شهر7 كيلومتر مي باشد .
بر اساس گزارش طرح اسكان جمعيت در سواحل درياي خزر در مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ، اراضي پايين تر از خط تراز 22- متر بعنوان حريم ممنوعه ساخت و ساز اعلام شده است ( طرح منطقه ای گیلان- مازندران ،1368) .
3-2-6- بررسی مسائل اقلیمی
خصوصيات اقليمي و آب و هوايي استان متاثر از عملكرد كوه هاي البرز مي باشد . به طوري كه اين ارتفاعات مانع ورود توده هواي مرطوب درياي خزر به نواحي جنوبي و ايران مركزي شده و باعث ريزش هاي جوي فراوان در دامنه هاي شمالي البرز مي شود . به همين دليل در نواحي جنوبي استان كوه ها پوشيده از جنگل هاي انبوه و مراتع سبز مي باشد . در سطح استان از غرب به شرق دما افزايش و ميزان بارش كاهش مي يابد.
برمبناي اقليم شناسي، سلمانشهر داراي آب و هواي معتدل خزري است، زمستاني نسبتاً سرد و خنك و تابستاني مرطوب دارد. تغييرات درجه حرارت بدليل مجاورت با دريا در طول روز و شب چندان زياد نيست. حداكثر درجه حرارت سالانه در اين شهر 37 درجه سانتي گراد و حداقل دماي آن 4/0- و متوسط سالانه 7 /16 درجه سانتي گراد است. بارندگي در اين شهر ميزان نسبتاً چشم گيري دارد .چنانچه دريكسال به 1500 ميلي متر مي رسد، تعداد روزهاي باراني تقريباً 129 روز است و مجموع روزهاي ابري به 90 روز در سال مي رسد.

3-2-6-1- دما
دما یکی از عناصر اساسی شناخت هوا می باشد ، با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا می گردد. دمای هوا را به وسیله دماسنج اندازه گیری می کنند.
براساس آمار ایستگاه کلیماتولوژی سلمانشهر(که در سال 1383 تاسیس شده است) اوضاع جوی گزارش شده در جدول زیر آمده است.
جدول شماره (3-1) میزان دمای هوای سلمانشهر
دمای هوا (درجه سانتی گراد)
حداکثر مطلق
حداقل مطلق
متوسط سالانه
37
4/0-
7/16
ماخذ: ایستگاه کلیماتولوژی، سال 1392
3-2-6-2- بارندگی
ریزش های جوی که به صورت باران ، برف و تگرگ و یا مخلوطی از برف و باران و شبنم انجام می گیرد، بارندگی نام دارد.
جدول شماره ( 3-2) میزان بارندگی سلمان شهر
مجموع بارندگی سالانه
حداکثر بارندگی روزانه
تعداد روزهای یخبندان
تعداد روزهای
بارندگی
تعداد روزهای
ابری
1500-1274
4/114
20 روز
129
90

ماخذ: اداره کل هواشناسی استان مازندران،1392
3-2-6-3- رطوبت نسبی
رطوبت نسبی عبارت است از مقدار رطوبت موجود در یک حجم هوا با دمای مشخص به حداکثر رطوبتی که آن هوا می تواند در همان دما داشته باشد.
جدول شماره (3-3) میزان رطوبت نسبی سلمانشهر
میزان متوسط رطوبت نسبی (درصد)
حداقل
حداکثر
1/77
3/91
ماخذ: اداره کل هواشناسی استان مازندران،1392

3-2-6-4-باد:
حرکت افقی هوا در سطح زمین و در سطوح فوقانی جو را باد می گویند .در منطقه ساحلي خزر دو نوع باد غالب وجود دارد :‌
الف ) بادهاي ساحلي :
اين بادها معمولاً هنگام روز از اوايل صبح تا ظهر به علت ايجاد مركز پرفشار در دريا و مركز كم فشار در ساحل ،از دريا به سمت ساحل و هنگام شب از ساحل به سمت دريا مي وزند. اين بادها سبب مي شوند بخار آب حاصل از دريا به سمت دشت و ارتفاعات جنوبي منطقه منتقل شود .
ب ) بادهاي منطقه اي :‌
– بادهاي غربي(مديترانه اي):كه تحت تاثير توده هواي مديترانه اي بوده و باران زا هستند.رژيم بارندگي حاصل از اين بادها ممتد و داراي شدت كم است كه در زمستان باعث ريزش باران مي شود و در تابستان بر رطوبت هوا مي افزايد .
– بادهاي شمال غربي (‌قطبي ، اروپايي): كه تحت تاثير توده هواي قطبي آتلانتيك بوده و از شمال غرب كشور وارد مي شوند . به نظر مي رسد كه رگبارهاي تند بهار و پاییز و برف هاي زمستان تحت تاثير اين بادها اتفاق مي افتد . فراواني وزش اين بادها در طي يك دوره چهار ساله معادل 3/7 درصد ثبت شده است .
– بادهاي شمال و شمال شرقي (سيبري): كه تحت تاثير توده هواي قطبي سيبري بوده و از اواسط پایيز تا اواخر بهار در منطقه مي وزند . اين بادها به تنهايي خشك و سرد هستند اما در اثر برخورد با توده هواي مديترانه اي باعث نزول برف و باران زياد در منطقه مي شوند .
سلمان شهر تحت تاثير بادها و توده هواهاي فوق الذكر بوده و جهت اصلي وزش باد در بهار و تابستان از شمال غرب و غرب و در پایيز و زمستان از شمال غربي و شمال شرقي مي باشد .
– بادهاي محلي
– دشت باد : كه در منطقه از سمت شرق به غرب مي وزد .
– گيل باد : كه در منطقه از سمت غرب و شمال غرب اين منطقه مي وزد . اين جريان باد، باران زا است و در هر فصلي توانايي تشكيل ريزش باران را دارد .
– گرمش باد :‌ كه در منطقه از سمت جنوب به شمال است و باعث گرمي هوا مي شود . بيشتر در زمستان و پاییز مي وزد .
همچنين بادهاي سورتوك ، تورباد ، اورز ، از انواع ديگر بادهاي محلي منطقه محسوب مي شوند(طرح منطقه ای گیلان مازندران ،1368) .

3-2-7- منابع آب
منابع آب زيرزميني سلمانشهر شامل سازندهاي سخت واقع در ارتفاعات آهكي جنوب شهر و آبخوان آبرفتي دشت سيلابي مي باشد . آبخوان زيرزميني دشت سلمان شهر، وضعيت تقريباً متعادلي داشته و امكان توسعه بهره برداري از اين منبع وجود دارد .
آب آشاميدني اين شهر از مخروط افكنه رودخانه تيله رود که بوسيله 10 حلقه چاه آب كه توسط پمپ هاي شناور آب را از عمق 100- 70 متري برداشت كرده و توسط خطوط انتقال آب چاه را به مخزن جمع كننده زميني در بالادست منابع انتقال مي دهند .اين مخزن 2000 مترمكعبي در روستاي دانيال در جنوب شهر قرار دارد و آب آشاميدني شهر را پس از مراحل كلرزني بوسيله لوله هاي خطوط انتقال به درب منازل فرستاده مي شود و به هر يك از خانوارها يك كنتور داده مي شود تا به مصارف مختلف برسد(شرکت آب و فاضلاب سلمانشهر،1392).
كيفيت آب زيرزميني در حد مناسبي است . شبكه آب شهر مشكل حادي ندارد و مشكلات عمده شبكه ، نداشتن يك طرح توسعه و تا حدودي فرسودگي لوله ها مي باشد .

جدول شماره (3-4) اطلاعات عمومی منابع آب سلمانشهر
ردیف
توضیحات
واحد
سلمانشهر
1
جمعیت تحت پوشش شهری براساس محدوده ارائه خدمات شهری
نفر
27046
2
جمعیت تحت پوشش روستایی و توریستی
نفر
11114
3
کل جمعیت تحت پوشش (جمع ردیف 1و2)
نفر
38160
4
تعداد مشترکین آب
اشتراک
8890
5
تعداد مشترکین آب
آحاد
11139
6
طول خطوط انتقال آب
کیلومتر مربع
5/4
7
طول کل شبکه آب
کیلومتر مربع
2/98
8
جمع مخازن در مدار( زمینی و هوایی)
متر مکعب
7600
9
تعداد چاه
حلقه
10
10
تعداد چشمه
دهنه
0
11
ظرفیت تامین چاه
لیتر در ثانیه
124
12
ظرفیت تامین چشمه
لیتر در ثانیه
0
13
کل ظرفیت منابع تامین (چاه وچشمه)
لیتر در ثانیه
124
ماخذ: شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران ،1392

3-2-8- پوشش گیاهی
از نظر پوشش گياهي بدليل برخورداري از شرايط اقليمي مساعد داراي تنوع خاصي از پوشش گياهي مي باشد بدين معني كه تنوع آب و هوايي منجر به پوشش گياهي شده است، لذا پوشش گياهي تابعي از اقليم و توپوگرافي است چشم انداز پوشش گياهي اين شهر شامل زراعي و باغي و جنگلي مي باشد به نحوي كه با افزايش ارتفاع پوشش گياهي آن نيز تغيير مي يابد . بطور كلي خاك اراضي كوهپايه اي و جلگه اي سلمانشهر داراي مرغوبيت بسيار بالايي مي باشد . اراضي اين منطقه از نوع مرغوب و درجه يك كشاورزي بوده و براي برنج كاري ، مركبات و كيوي خيلي مناسب است . از نظر خصوصيات خاك و قابليت اراضي ، تيپ هاي مشخص اراضي اين منطقه از جنوب به شمال عبارتند از :‌
– كوههاي جنگلي كم ارتفاع با خاك هاي نيمه عميق اسيدي با بافت سنگين ˡ با پوشش جنگلي نسبتاً‌

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع استان مازندران، پوشش گیاهی، سرچشمه ها، استان خراسان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع استان مازندران، صنایع دستی، قالی بافی، اعتمادالسلطنه