منبع پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، احتمال خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

صورتحسابهاي صادره درچارچوب بخش هاي (الف) و (ب) بند 3 اين دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورتحسابهاي صادره در چارچوب بخش (ج)بند 3 ضرورت نخواهد داشت.ج) درج نشاني کامل کد پستي 10 رقمي و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختياري مي باشد، ليکن درج ساير اطلاعات مربوطه اجياري خواهد بود.
?- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط که در چارچوب اين دستورالعمل از ساير موديان مشمول ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي اخذ گردد، با رعايت احکام ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالياتي دريافت کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالياتهاي پرداختي ايشان و يا استرداد به آنان خواهد بود.
2-4-14- بيمه هاي باربري :
? تعريف بيمه و بيمه حمل و نقل كالا :
بيمه در لغت به معناي اطمينان و ضمانت يا حفظ و نگهداري در برابر خطراتي است كه بيم وقوع آن مي رود، اين كلمه مشتق از كلمه بيم13 هندي به معناي ضمانت است و در اصطلاح حقوقي عبارتست از توزيع و تحميل خسارات و زيان ناشي از حادثه معين يا غيرمعين اتفاقي يا حتمي براي فرد يا افراد يا اموال و اشياء به عهده شخص يا اشخاص غير متضرر.
بيمه عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
در بيمه حمل و نقل، با دريافت مبلغي بعنوان حق بيمه از طرف بيمه گذار، بيمه گر متعهد پرداخت خساراتي خواهد بود كه تحت چارچوب خطرات بيمه شده مي باشد.
3- ماهيت حقوقي عقد قرارداد
طبق قانون مدني ايران ((عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد برابري نمايند و مورد قبول آنها باشد.))
در عقد بيمه، رابطه حقوقي كه بين بيمه گذار و بيمه گر به وجود مي آيد منشأ تعهد است، متعهد كه بيمه گر است تعهد مي‏كند كه تحت شرايط معيني درصورت بروز حادثه كه به تعهد بيمه‏گر تحقق مي‏بخشد از بيمه شده رفع زيان كند.
اصولاً بجز بيمه‏هاي عمر، بيمه عقدي است لازم، به موجب قانون مدني ايران ((عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ نداشته باشند، مگر در موارد مشخص.))
هرگاه هر يك از طرفين يا هر دو بتوانند عقد را به ميل خود فسخ نمايند آن عقد جايز است، در مواردي عقد ممكن است نسبت به يك طرف عقد لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد. بيمه عمر را مي توان نسبت به بيمه‏گر لازم و نسبت به بيمه گذار جايز دانست.
4- انواع طبقه بندي در بيمه هاي باربري
بيمه باربري را مي توان به سه طريق تقسيم بندي كرد :
الف) تقسيم بندي براساس طريقه حمل
ب) تقسيم بندي بر پايه مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافيائي
ج ) تقسيم بندي براساس نوع پوشش بيمه اي
الف) تقسيم بندي براساس طريقه حمل
به سه نوع است، حمل و نقل زميني، حمل و نقل دريايي و حمل و نقل هوائي، البته در بعضي حملها از دو يا سه روش حمل براي ارسال محموله ها استفاده مي نمايند كه به آنها حمل مركب مي گويند.
ب) تقسيم بندي براساس مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافيائي
1- بيمه حمل و نقل خارج از كشور يا بيمه هاي وارداتي – صادراتي – ترانزيت
2- بيمه حمل و نقل داخل كشور يا بيمه حمل و نقل داخلي
بيمه وارداتي : در اين حالت مبدأ حركت خارج و مقصد داخل ايران مي باشد.
بيمه صادراتي : در اين حالت مبدأ داخل ايران و مقصد خارج از ايران مي باشد.
بيمه ترانزيت : مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها خارج از ايران مي باشد، بطوريكه ايران در مسير حمل قرارگيرد.
بيمه حمل و نقل داخلي : مبدأ و مقصد در بيمه هاي داخلي، داخل ايران مي باشد.
ج ) تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه اي
1- بيمه با شرايط تمام خطر14
2- بيمه با شرايط B
3- بيمه با شرايط C
4- بيمه با شرايط خسارت كلي15
4-1) حمل و نقل داخلي
همانطور كه گفته شد مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها داخل كشور ايران مي باشد.
بيمه نامه هاي باربري را مي توان به چند شكل صادر نمود.
الف) بيمه نامه هاي عمومي
ب ) بيمه نامه با پوشش باز
ج ) بيمه نامه هاي ساده
الف )بيمه نامه هاي عمومي16
يك قرار داد كلي است كه بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مي گردد و در آن شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوقي وتعهدات طرفين مانند خطرات تحت پوشش، شيوه حمل معين مي‏شود ودرآن با يك سرمايه بيمه‏اي معين ومشخص موافقت مي گرددكه شامل حمل هاي متعددي مي باشدوبه همين دليل،قرارداد تا زماني كه سرمايه توافق شده از طريق حمل هاي متعدد به پايان رسد داراي اعتبار مي باشد، همانطور كه گفته شد در اين قرارداد با شرايط و مسائل كلي قرارداد توافق مي شود ولي مشخصات محموله، نام وسيله نقليه، تاريخ حمل و ميزان سرمايه حمل در زمان حمل بايد به اطلاع بيمه گر برساند. با چنين توافقي كليه كالا هائي كه بيمه گذار در آينده اقدام به حمل آنها مي نمايد، تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد، مشروط بر اينكه بيمه گذار كليه اطلاعات مربوط به حمل و نقل هر محموله را در اختيار بيمه گر قرار دهد. چنانچه مواردي در قرارداد موردموافقت قرارنگرفته باشدبايدقبل ازحمل كالا به اطلاع بيمه گر رسيده و موافقت وي اخذ شده باشد.
يكي از منافع اين نوع قراردادها و بيمه نامه ها در اين است، كه براي حملهاي مختلف نياز به مراجعه بيمه گذار و صدور بيمه نامه از طرف بيمه گر نبوده و باعث كاهش هزينه ها و جلوگيري از اتلاف وقت مي شود.
ب ) بيمه نامه با پوشش باز17
يكي از محدوديتهائي كه در روش بيمه نامه با شرايط عمومي وجود داشت اين بود كه بيمه گذار در ابتدا صدور بيمه نامه صدرصد حق بيمه يا درصد بالائي از حق بيمه را پرداخت مي نمود، و اين خود مشكلي بود چرا كه ممكن بود حملهاي نهائي در ماههاي ديگر حمل مي‏گرديد، لذا روش ديگري مطرح گرديد بنام صدور بيمه نامه يا قرارداد به روش پوشش باز.
مشخصات اصلي اين نوع قراردادها بشرح ذيل مي باشد :
1) بيمه گر و بيمه گذار درباره بعضي موارد كلي، مانند نرخ و شرايط قرارداد – خطرهاي تحت پوشش توافق مي نمودند. در اين حالت ديگر نياز نبود كه بيمه گذار قبل از حركت مشخصات وسيله نقليه و سرمايه تحت پوشش را اعلام نمايد بشرطي كه كليه حملهاي بيمه گذار تحت پوشش بيمه دربيايد، و در صورتي كه قسمتي از محمولات بيمه گذار بيمه نشود، بيمه گر مي بايست كاملاً روي حملها كنترل لازم داشته باشد.
2) در اين حالت با توافقي كه بين بيمه گر و بيمه گذار انجام مي‏شود هر يك هفته گواهي بيمه از سوي بيمه گر صادر مي شود و حق بيمه متناسب با سرمايه هاي حمل شده از سوي بيمه گذار پرداخت مي گردد در نتيجه در اين پوشش بيمه گذار از آسايش فكري بهره مند است، زيرا كليه محمولاتي كه در طول مدت يكسال حمل خواهد شد با نرخ معين و مناسبي تحت پوشش بيمه اي قرار دارد. مزيت ديگر آن اين است كه كليه دفعات حمل كالا تحت پوشش قرار دارد و نياز به اين نيست براي هر حمل پوشش و درخواست جداگانه اي ارسال گردد، در ضمن چون مدت قرارداد معمولاً يكسال است نيازي نيست كه مجدداً طرح ريزي و مورد مذاكره و توافق قرار گيرد. معمولاً شركت هاي حمل و نقل كالا كه در شبانه روز اقدام به حمل كالا مي نمايند، يك قرارداد به اين شكل منعقد مي كنند، و خيال بيمه گذار از حملهايي كه در طول شبانه روز انجام مي شود راحت مي شود، وديگر نيازي نيست براي هر حمل با بيمه گر تماس حاصل نمايد.
ج ) بيمه نامه هاي ساده
بيمه نامه اي است كه براي حمل كالاي معيني صادر مي شود و در آن مشخصات مورد بيمه طبق فرم پيشنهاد باربري در آن قيد مي گردد، لازمه صدور اين نوع بيمه نامه حمل و نقل كالا اين است كه بيمه گذار قبلاً از وضعيت مورد بيمه و چگونگي حمل آن اطلاع داشته و اين اطلاعات را در اختيار بيمه گر قرار دهد.
بيمه باربري داخلي : همانطور كه گفتيم مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها داخل كشور ايران مي باشند.
4-1-1) خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي
خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي به دو دسته به شرح ذيل تقسيم مي شوند :
الف. خطرات اصلي
ب. خطرات اضافي
الف. خطرات اصلي :
خطرات كه معمولاً در بيمه هاي داخلي تحت پوشش بيمه اي در مي آيد، خطر آتش سوزي و حادثه وسيله نقليه مي باشد، كه معمولاً در متن چاپي بيمه نامه هاي داخلي مي آيد و منظور از حادثه وسيله نقليه، تصادف وسيله نقليه، پرت شدن وسيله نقليه و واژگون شدن وسيله نقليه مي باشد. حدود 70% خسارت هاي ايجاد شده در حوادث جاده معمولاً ناشي از خطرات فوق مي باشد.
ب. خطرات اضافي :
در حمل و نقل خطرات ديگري نيز وجود دارد كه محمولات را تهديد مي نمايد مانند پرت شدن محموله از روي وسيله نقليه – برخورد جسم خارجي با مورد بيمه و بالعكس، خسارات ناشي از بارگيري و تخليه و سرقت كلي محموله.
خطرات فوق بنا به درخواست بيمه‏گذار و پس از منظور نمودن اضافه نرخ مربوطه، تحت پوشش بيمه نامه‏هاي داخلي درمي آيد، بديهي است مي بايست خطرات اضافي دقيقاً در شرايط خصوصي بيمه نامه آورده شود.
نرخ حق بيمه در بيمه هاي داخلي
نرخ حق بيمه دربيمه‏هاي باربري داخلي به‏عوامل مختلفي بستگي داردكه مهمترين آنها به شرح ذيل مي‏باشد.
الف) بر اساس تعداد خطرات و نوع خطرات تحت پوشش : به اين معني كه بيمه گذار هر چه خطرات بيشتر را تحت پوشش قرار دهد نرخ حق بيمه بيشتر خواهد بود.
ب) مقدار فاصله بين مبدأ و مقصد : واضح و روشن است كه هر چه فاصله مبدأ و مقصد كمتر باشد احتمال اتفاق حادثه و در نهايت خسارت كمتر مي شود.
ج) نوع محموله از لحاظ آسيب پذيري و خطرناك بودن : هر چه آسيب پذيري كالاها بالاتر شود احتمال خسارت بيشتر مي شود، مثلاً اگر كالا شكستني باشد مانند شيشه يا تخم مرغ شدت خسارت بيشتر خواهد بود پس منطقي است كه براي اينگونه كالاها حق بيمه بيشتري گرفته شود.
د) مسير حركت و نوع وسيله نقليه : اصولاً در جاده هاي كوهستاني آمار خسارت و حادثه ناشي از پرت شدن وسيله نقليه بيشتر است و در بعضي مسيرها مي‎بايست قسمتي از حمل در مسير دريا انجام شود،كه اين خودمخاطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت. اصولاً وسائل نقليه كه در حين حمل با سرعت بالايي حركت نمايند احتمال خطربيشتري راخواهندداشت،مثلاًحمل بانيسان به مراتب درمقايسه باحمل باكاميون پرريسك ترمي باشد
2-4-15- بررسي مولفه هاي ترافيکي سيستم هاي حمل ونقل شهري وعوامل موثربرآن:
?در اين مقاله با توجه به اهميتي که مباحث ترافيکي در برنامه ريزي سيستم هاي حمل ونقل شهري دارد، مولفه هاي ترافيکي انواع متداول سيستم هاي حمل ونقل شهري بررسي گشته است.متدولوژي برنامه ريزي حمل ونقل شهري، عوامل اقتصادي – اجتماعي، چگونگي توليد سفر وعوامل موثر برآن، تفکيک (توزيع)سفر براساس هدف، تخصيص ترافيک، ظرفيت، سرعت و زمان جابجايي مسافر انواع سيستم هاي حمل ونقل شهري نيز مورد بررسي قرارگرفته وبايکديگرمقايسه شده اند و در نهايت کاراترين سيستم (سيستمها)از لحاظ مولفه هاي ترافيکي بيان شده اند.
? با توجه به رشد روزافزون جمعيت و متعاقب آن افزايش تقاضاي سفر و همچنين توليد و ورود روز افزون خودروها بخصوص در شهرهاي بزرگ و لحاظ کردن محدوديت هاي افزايش طولي و عرضي معابر شهري، اين امر سبب افزايش ترافيک خودروها، افزايش آلودگي هاي هوا، ديداري و شنيداري، افزايش هزينه هاي ناشي از مصرف سوخت، اتلاف وقت مردم، تعمير ونگهداري معابر، تصادفات رانندگي و بيمه حوادث واستهلاک خودروها، هزينه هاي درمان و پزشکي و درنتيجه کاهش سرعت متوسط جابجايي وسائط نقليه در سطح شهر مي گردد. لذا سيستم حمل ونقل شهري که بيشترين کارايي و اثربخشي رادر حمل و نقل همگاني دارد با در نظرگرفتن عوامل فوق الذکر و مشخصه هاي ذيل بايد انتخاب گردد:
(ايمني، راحتي، سرعت و ظرفيت جابجايي مسافرين- برنامه زمانبندي دقيق اعزام انواع وسائط حمل ونقل شهري- ارزيابي اقتصادي ساخت، تعمير و نگهداري وبهره برداري از سيستم -جلب رضايت مسافرين و خشنود سازي ايشان-جلوگيري از دوباره

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روم باستان، مواد مخدر، جنس مخالف Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مديريت، برنامه‌ريزي، كنيد.