منبع پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، نفت و گاز، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

ريشه‌هاي‌حيات‌ اقتصادي‌ بشر را تغذيه‌ مي‌کند و به‌ آن‌ روح‌و دوام‌ مي‌بخشد. لئون‌ سه‌1 اقتصاددان‌ معروف‌اظهار مي‌دارد “حمل‌ و نقل‌ شالوده‌ تمام‌ فعاليتهاي‌انساني‌ است‌. ارمغان‌ اين‌ بخش‌ براي‌ نوع‌ بشردستيابي‌ به‌ زندگي‌ بهتر و شايسته‌تر در سايه‌امنيت‌، رشد و بالندگي‌ بيشتر در سايه‌ روابط انساني‌ آسانتر و شرايط کار و تجارت‌ باصرفه‌تر است‌. درجه‌ ارتقا و اعتلاي‌ جوامع‌ امروزي‌ بامعيارهاي‌ ارقام‌ توسعه‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌ و ميزان ‌بهره‌وري‌ افراد جامعه‌ از امکانات‌ و تسهيلات‌ اين‌بخش‌ سنجيده‌ مي‌شود و در صدر مقايسه‌اي‌اعتبارات‌ جذب‌ شده‌ در اين‌ بخش‌ از اقلام‌مشخصه‌ تعالي‌ فرهنگي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ملتها به‌ شمار مي‌آيد.
حمل‌ و نقل‌ کارامد و موفق‌ زمينه‌ساز اقتصادسالم‌ است‌. حمل‌ و نقل‌ از امور زيربنايي‌ و يکي‌ ازاجزاي‌ مهم‌ چرخه‌ توليد ـ مصرف‌ است‌. هر چندفعاليتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ (عمليات‌ تغيير مکان‌کالاها) خود بخشي‌ از فرايند توليد است‌ درطبقه‌بندي‌ بخشهاي‌ اقتصادي‌ از بخشهاي‌ خدماتي‌محسوب‌ مي‌شود. بعضي‌ محققان‌ رشد بخش‌حمل‌ و نقل‌ را منوط به‌ رشد توليد و برخي‌ ديگررشد توليد را منوط به‌ رشد بخش‌ حمل‌ و نقل‌مي‌دانند. در هر حال‌ با گسترش‌ جوامع‌ بشري‌ وپيچيده‌ شدن‌ روابط اجتماعي‌ و اقتصادي‌، تعيين‌اين‌ که‌ توليد مقدم‌ است‌ يا حمل‌ و نقل‌ کار مشکلي‌است‌.
? شرکتهاي‌ موفق‌
شرکتهاي‌ موفق‌ پايبند اصولي‌ خدشه‌ناپذيرهستند. اغلب‌ آنها به‌ ارزشهاي‌ مشابه‌ و مشترکي‌اعتقاد دارند. در شرکتهاي‌ موفق‌ مديريتها قادرندعنصر سازماني‌ خود را هم‌ از حيث‌ سازمان‌ و هم‌از حيث‌ فردي‌ و شخصي‌ ارضا کنند و در واقع‌ بامديريت‌ درست‌ از گرايشهاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ به‌صورت‌ ترکيب‌ متعادل‌ استفاده‌ کنند. واقعيت‌اين‌ است‌ که‌ همه‌ مي‌پرسند که‌ شرکتهاي‌ موفق‌ چه‌کاري‌ انجام‌ مي‌دهند که‌ ديگران‌ انجام‌ نمي‌دهند؟ وچه‌ مواردي‌ را فراتر از ديگران‌ انجام‌ مي‌دهند؟بررسيها نشان‌ مي‌دهد که‌ شرکتهاي‌ موفق‌ ازساختار غيرمتمرکز برخوردارند و عملکردهاي‌کارکنان‌ سازمان‌ اهميت‌ دارد.
بنا به‌ اعتقاد کارل‌ ويک‌ از دانشگاه‌ کرنل‌يادگيري‌ و تطبيق‌پذيري‌ کند است‌ و سازمانهابيشتر پايبند روشهاي‌ متعارف‌ هستند و تصاويرمکانيکي‌ از سازمانها دارند.
اندرو پتيگرو2، پژوهشگر انگليسي‌ که‌ درزمينه‌ سياستهاي‌ تصميم‌گيري‌ راهبردي‌ مطالعه‌کرده‌ است‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسد که‌ به‌ رغم‌ تغييرپيوسته‌ شرايط جهان‌ اغلب‌ شرکتها در ده‌ سال‌گذشته‌ زندگي‌ مي‌کنند، حال‌ آنکه‌ شرکتهاي‌ موفق‌متعلق‌ به‌ ده‌ سال‌ آينده‌اند.
در شرکتهاي‌ موفق‌ مديران‌ و ديدگاههاي‌ آنان‌ وطرز برخورد آنها با کار در زمينه‌ انديشه‌هاي‌ نظري‌ بيش‌ از آنکه‌ به‌ نظريات‌ منطقي‌ و مبتني‌ بر خردمندي‌ چندلر يا تيلور شباهت‌ داشته‌ باشد با نظرات‌ کارل‌ ويک‌ و جيمز مارچ‌ سازگار است‌. يکي‌ از ويژگيهاي‌ شرکتهاي‌ موفق‌ اين‌ است‌ که‌ در شرايط تناقضها مديريت‌ مي‌کنند آنچه‌ اقتصاددانان‌ منطق‌گرا غيرممکن‌مي‌پندارند شرکتهاي‌ موفق‌ همه‌ روزه‌ آن‌ را انجام‌مي‌دهند.
در اوايل‌ سال‌ 1977 توجه‌ عمومي‌ به‌ مسائل‌اثربخشي‌ مديريت‌ و توجه‌ خاص‌ به‌ طبيعت‌ وماهيت‌ رابطه‌ ميان‌ راهبرد، ساختار و اثربخشي‌مديريت‌ موجب‌ شد در مک‌کينزي‌ دو گروه‌ داخلي‌تشکيل‌ شد. وظيفه‌ بررسي‌ راهبردي‌ به‌ يک‌ گروه‌ ووظيفه‌ بررسي‌ درباره‌ اثربخشي‌ سازمان‌ به‌ گروه‌ديگر واگذار شد.
? معيارهاي‌ موفقيت‌
نتيجه‌ بررسيهاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در دهه‌هاي‌ 70 و80 عبارت‌ بود از اين‌ که‌ هر برخورد درست‌ ومدبرانه‌ با سازمان‌ بايد دست‌کم‌ به‌ هفت‌ متغييرساختار، راهبرد، کارکنان‌، سبک‌ مديريت‌،سيستمها، ارزشهاي‌ مشترک‌ (يعني‌ فرهنگ‌ وتواناييهاي‌ موجود) و مهارتها توجه‌ داشته‌ باشد.
بسياري‌ از پژوهشگران‌ اين‌ يافته‌ هفتگانه‌(چارچوب‌ هفتگانه‌ مک‌کينزي‌) را در کتاب‌ هنرمديريت‌ ژاپني‌ مورد استفاده‌ قرار دادندوظايف‌، مسئوليتها و حقوق‌ ناظر بر فعاليت‌حامل‌ جاده‌اي‌ کالا در شرکتهاي‌ حمل‌ و نقل‌بين‌المللي‌.
? وظايف‌ حامل‌
1ـ انعقاد قرارداد حمل‌ و صدرو راهنامه‌.
2ـ تهيه‌ اسناد و مدارک‌ براي‌ امکان‌ سفر ازقبيل‌ کارنه‌تير، کارنه‌دوپاساژ، دوزبلاغ‌، ويزا،بيمه‌نامه‌، گواهي‌ قبول‌ و….
3ـ توديع‌ ضمانتهاي‌ لازم‌ به‌ ارگانهاي‌ ذيربط جهت‌ مدارک‌ و اسناد ضروري‌
4ـ تامين‌ کاميون‌ مناسب‌ براي‌ حمل‌ با توجه‌به‌ مهلت‌ مقرر در قرارداد
5ـ تحويل‌ گرفتن‌ کالا از فرستنده‌ يا فورواردر ونظارت‌ در بارگيري‌ کاميون‌ از نظر تطبيق‌مندرجات‌ اسناد حمل‌ با محموله‌
6ـ ارائه‌ اسناد مربوط به‌ مقامات‌ گمرکات‌ ازمبدا تا مقصد راهنامه‌ و مراقبت‌ در سالم‌نگهداشتن‌ پلمپهاي‌ گمرکي‌
7ـ تحويل‌ کالا به‌ گيرنده‌ در محلهايي‌ که‌ به‌وسيله‌ مقامات‌ گمرکي‌ تعيين‌ و اجازه‌ داده‌ مي‌شود.
8ـ رعايت‌ مسير مشخص‌ شده‌ و مدت‌ زمان‌حمل‌ کالاي‌ ترانزيتي‌ که‌ مقامات‌ گمرکي‌ تعيين‌مي‌کنند.
9ـ رعايت‌ مسير و مدت‌ زمان‌ حمل‌ کالا برطبق‌ قرارداد حمل‌.
10ـ تخليه‌ يا نظارت‌ بر تخليه‌ و شمارش‌ کالاو امضاي‌ اسناد کسر و اضافه‌ و آسيب‌ديدگي‌.
11ـ دقت‌ در تحويل‌ محموله‌ به‌ مقصد و اخذگواهيهاي‌ مربوطه‌.
مسئوليتها
1ـ پرداخت‌ کرايه‌ حمل‌ و نقل‌ و حق‌ توقف‌ وساير حقوق‌ متعلقه‌ به‌ راننده‌.
2ـ قبول‌ کليه‌ مسئوليتهاي‌ مذکور درکنوانسيون‌ 3CMR در زمينه‌ مفقود شدن‌، تاخير وآسيب‌ ديدگي‌ کالا و تعهد پرداخت‌ غرامت‌ به‌ميزان‌ توافق‌ شده‌ يا طبق‌ کنوانسيون‌ مذکور.
3ـ مراقبت‌ در تاييد روي‌ ته‌ قبضهاي‌ کارنه‌تيرتوسط مقامات‌ گمرکي‌ بين‌راهي‌ و مقصد واسترداد لاشه‌ کارنه‌ به‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ ومعادن‌ ايران‌ در مهلت‌ مقرر.
4ـ رعايت‌ کليه‌ دستورعملها و آيين‌نامه‌هايي‌که‌ در رابطه‌ با امور حمل‌ به‌ تصويب‌ مراجع‌ذيصلاح‌ مي‌رسد.
5ـ آگاهي‌ از مقررات‌ مربوط به‌ تردد کاميونهادر کشورهاي‌ مسير و اعلام‌ آنها به‌ رانندگان‌.
6ـ آموزش‌ رانندگان‌ براي‌ اجراي‌ صحيح‌ حمل‌بين‌المللي‌ کالا براساس‌ دستورعملهاي‌ ابلاغي‌.
7ـ قبول‌ کليه‌ مسئوليتهاي‌ مذکور درکنوانسيون‌ TIR و ضمائم‌ مربوط در مواردي‌ که‌کالا به‌ صحابت‌ کارنه‌تير حمل‌ مي‌شود.
8ـ شرکتهاي‌ حامل‌ ضمن‌ مراقبت‌ در حسن‌انتخاب‌ و اعمال‌ و رفتار راننده‌ و ساير عوامل‌مربوط در صورت‌ احراز مراتب‌ تخلف‌، همکاري‌لازم‌ را با سازمانها و موسسات‌ و اشخاص‌ ذيربطجهت‌ برخورد قانوني‌ لازم‌ با عوامل‌ فوق‌الذکر به‌عمل‌ خواهند آورد.
حقوق‌
1ـ مسئوليتهاي‌ حامل‌ در پرداخت‌ غرامت‌محدود به‌ موارد مذکور در کنوانسيون‌CMR و به‌شرط رعايت‌ مفاد اين‌ کنوانسيون‌ از جانب‌فرستنده‌ و گيرنده‌ کالا خواهد بود.
2ـ در صورتي‌که‌ حوادث‌ و عواملي‌ خارج‌ ازحيطه‌ اختيارات‌ حامل‌ (مثلا قوه‌ قهريه‌) موجب‌عدم‌ اجراي‌ تعهد شود حامل‌ مسئوليتي‌ درپرداخت‌ غرامت‌ ندارد.
3ـ حامل‌ مسئوليتي‌ در قبال‌ مغايرت‌ ناشي‌ ازمحتويات‌ بسته‌هاي‌ آکبند يا کانتينرهايي‌ که‌ باپلمپ‌ شماره‌دار سالم‌ به‌ همان‌ نحوي‌ که‌ تحويل‌گرفته‌ شده‌ است‌ به‌ مقصد تحويل‌ مي‌شود نخواهدداشت‌.
4ـ در صورتي‌ که‌ فرستنده‌ کالا با اظهار خلاف‌واقع‌خود از نظر کميت‌ و کيفيت‌ کالا موجبات‌زيان‌ و يا انجام‌ هزينه‌هاي‌ غيرعادي‌ براي‌ حامل‌فراهم‌ کند متعهد به‌ جبران‌ آن‌ است‌.
5ـ تا هنگامي‌ که‌ کرايه‌ و هزينه‌هاي‌ مربوط به‌آن‌ پرداخت‌ نشده‌ باشد حامل‌ مي‌تواند اجازه‌ دخل‌و تصرف‌ در کالا را به‌ صاحب‌ آن‌ ندهد.
6ـ در مواردي‌ که‌ کاميون‌ به‌ انتظار بارگيري‌ ياتخليه‌ بيش‌ از حد مقرر معطل‌ بماند مشتري‌ متعهدبه‌ پرداخت‌ حقوق‌ توقف‌ خواهد بود.
اهداف‌ تحقيق‌
در اين‌ بررسي‌ پس‌ از بحث‌ در مورد شرکتهاي‌موفق‌ و معيارهاي‌ موفقيت‌ و همچنين‌ ذکر اصول‌وظايف‌ و مسئوليتها و حقوق‌ ناظر بر فعاليت‌حمل‌ جاده‌اي‌ شرکتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ باتوجه‌ به‌ اين‌ مهم‌ که‌ توسعه‌ و بهبود حمل‌ و نقل‌بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ کالا در کميت‌ و کيفيت‌ اقتصاداثر قابل‌ توجهي‌ دارد و هزينه‌ عمليات‌ مربوط به‌صادرات‌ و واردات‌ را کاهش‌ مي‌دهد و موقعيت‌رقابتي‌ صادرات‌ کشور را تقويت‌ مي‌کند وموفقيت‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ کالامي‌تواند توسعه‌ تجارت‌ خارجي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ را تسريع‌ کند، با هدف‌ مطالعه‌ در اين‌بخش‌ و بررسي‌ عوامل‌ موفقيت‌ شرکتهاي‌ حمل‌ ونقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ کالا در راستاي‌ يک‌ مطالعه‌کلي‌ تلاش‌ بر اين‌ است‌ که‌ به‌ سئوالهاي‌ زير پاسخ‌داده‌ شود.
1ـ تعيين‌ شاخصهاي‌ موفقيت‌ شرکتهاي‌ حمل‌و نقل‌ بين‌المللي‌ حمل‌ جاده‌اي‌ کالا.
2ـ انتخاب‌ شرکتهاي‌ موفق‌ براساس‌شاخصهاي‌ تدوين‌ شده‌.
3ـ بررسي‌ عوامل‌ پنجگانه‌ در شرکتهاي‌ موفق‌حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ کالا شامل‌:
ــ بازاريابي‌
ــ ساختار سازمان‌
ــ مالکيت‌
ــ سبک‌ مديريت‌
ــ آموزش‌
2-4-11- آثار تورمي افزايش قيمت سوخت وسايل حمل ونقل جاده اي :
بخش حمل ونقل چه از لحاظ ميزان مصرف انرژي و سهم آن از ارزش افزوده کل کشور و چه از لحاظ ارتباطات پسين و پيشين با ساير بخش هاي اقتصادي، اهميتي درخور توجه دارد.همچنين هر تغيير در هزينه ها و مصارف اين بخش، به سبب رابطه گسترده آن با ساير بخش هاي اقتصادي، تاثير چشمگيري بر ديگر بخش ها مي گذارد.انرژي به عنوان يکي از عوامل رشد و توسعه اقتصادي و به دليل نقش قابل توجهي که در هزينه هاي توليدي و خدماتي و نيز محيط زيست دارد، مورد توجه بسياري قرار گرفته است.در کشور ما به دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و دسترسي آسان و ارزان به اين منابع، نقش هزينه انرژي در مقايسه با ساير هزينه ها، ناچيز است و شايد به اين خاطر، حساسيت و انگيزه زيادي براي صرفه جويي و استفاده معقول از اين موهبت الهي وجود ندارد.دو ديدگاه مختلف در زمينه تغيير قيمت حامل هاي انرژي در کشور وجود دارد، ديدگاه اول از افزايش قيمت حامل هاي انرژي حمايت مي کند و براين باور است که براي کاهش مصرف انرژي سوخت و بهبود بهره وري استفاده از آن در کشور بايد از سياست هاي قيمتي استفاده شود.ديديگاه دوم بر بي کششي مصرف سوخت نسبت به قيمت آن متکي است و در نتيجه افزايش يا آزاد سازي قيمت انرژي را چندان موثر نمي داندو توصيه مي کند که سياست گزاران به ابزارهاي غير قيمتي از قبيل نوسازي ناوگان حمل ونقل، افزايش راندمان مصرف سوخت خودروها و گسترش انواع ديگر حمل ونقل توجه نمايند.اما مهمترين محل اختلاف اين دوديدگاه مربوط به ميزان تعديل قيمت حامل هاي انرژي و يا به اصطلاح ميزان يارانه انرژي در کشور است.گروه اول فاصله بين قيمت وارداتي يا منطقه اي با قيمت فروش داخلي سوخت را براساس تحليل هزينه – فرصت ميزان يارانه انرژي که توسط دولت پرداخته مي شود، در نظر گرفته و حذف اين يارانه را خواستارند.بنابراين قيمت هاي انرژي بايد تا سطح قيمت مرجع افزايش يابند. درمقابل، گروه دوم معتقدند که درآمدها وهزينه ها بايد با هم سازگار باشند پس در حالي که درآمد مردم ريالي و مبتني بر شرايط داخلي است هزينه ها نبايد ارزي و متناسب با شرايط منطقه اي باشد، به ويژه که متوسط درآمد آنها از متوسط درآمد خانوارهاي ايراي بسيار بيشتر و راندمان خودروهاي ساخت نيز بسيار پايين است، بنابراين قيمت کالا در منطقه نمي تواند ملاک مناسبي باشد و بايد دنبال ملاک ديگري براي محاسبه يارانه انرژي و تعديل قيمت حاصل هاي انرژي بود.
دليل ديگر گروه دوم براي مخالفت با افزايش قيمت هاي حامل انرژي، هزينه هايي است که با افزايش قيمت انرژي بر بخشهاي مختلف اقتصاد و در نهايت برسطح عمومي قيمت ها تحميل مي شود. در سال هاي اخير، روش اصلاح الگوي مصرف سوخت، تغيير قيمت آن به همراه سياست هاي تکميلي اعلام شده است.سوال اصلي اين است که آيا افزايش شديد قيمت اين حامل هاي تاثير شديدي برافزايش هزينه ها در بخش هاي مختلف و نيز افزايش سطح عمومي قيمت ها درکشور خواهد داشت؟ به اين ترتيب وبا توجه به شواهد موجود، دو فرضيه زير مطرح و آزموده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، سن ازدواج Next Entries منبع پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، اقتصاد کشور