منبع پایان نامه با موضوع اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب نمونه اضافه شود که اين موضوع کاهش تعداد اعضاي نمونه و در نتيجه کاهش تعميم‌پذيري تحقيق را در پي خواهد داشت. استفاده از معيار فروش نيز نسبت به معيار مجموع داراييها مزيت دارد. زيرا رقم فروش نسبت به مجموع داراييها مربوطتر است و معمولا با افزايش تورم، فروش نيز افزايش مييابد ولي مبلغ دارايي‌هاي قبلا تحصيل شده، تغيير نميکند. بنابراين، در تحقيق حاضر، از لگاريتم طبيعي فروش شرکت i در دوره t براي سنجش اندازه شرکت استفاده مي‌شود (ستايش و کاظم‌نژاد، 1388).

3-8- روش تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها
براي تحليلهاي تجربي عموماً سه نوع داده قابل دسترس است:
1. دادههاي سري زماني: در دادههاي سري زماني، مقدار يک يا چند متغير در طول يک دوره زماني مشاهده مي‌شود.
2. دادههاي مقطعي69: در دادههاي مقطعي، مقادير يک يا چند متغير براي چندين واحد اقتصادي (مشاهدات نمونهاي) براي يک زمان مشخص جمعآوري مي‌شود.
3. دادههاي ترکيبي70: در دادههاي ترکيبي، عناصر هر دو دسته از دادههاي سري زماني و مقطعي وجود دارد. يعني اطلاعات مربوط به دادههاي مقطعي در طول زمان مشاهده مي‌شود. به بيان ديگر، چنين دادههايي داراي دو بعد ميباشند که يک بعد آن مربوط به واحدهاي مختلف در هر مقطع زماني خاص است و بعد ديگر آن مربوط به زمان ميباشد (گجراتي، 2004: 26).
در اين تحقيق با توجه به نوع دادهها و روشهاي تجزيه و تحليل موجود، براي بررسي رابطه بين هزينه‌هاي نمايندگي و کارايي سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل ‌رگرسيون حداقل مربعات معمولي به روش دادههاي ترکيبي استفاده مي‌شود.

3-8-1- آزمون ريشه واحد در داده‌هاي تركيبي
به علت غيرايستا71 بودن بيشتر متغيرهاي اقتصادي، برآورد الگوهاي اقتصادسنجي در سري‌هاي زماني به کمک اين متغيرها باعث بروز رگرسيون كاذب72 مي‌شود. بنابراين، به كارگيري متغيرهاي اقتصادي در الگوهاي اقتصادسنجي به انجام آزمون‌هاي پايايي منوط شد. اما بحث پايايي و هم‌جمعي متغيرها و آزمون‌هاي مربوط، در حالتي که از داده‌هاي تركيبي مقطعي- سري زماني استفاده مي‌شود، با حالتي كه داده‌ها به صورت سري‌هاي زماني است، تفاوت عمده‌اي دارد. پارامترهاي (گشتاورهاي) مربوط به متغيرهاي هر مدل اعم از مستقل و وابسته بايد در طول زمان در يک مدل رگرسيوني از نوع سري زماني ثابت باشد، که براي تعيين ايستايي (پايايي) متغيرهاي مدل از آزمون ريشه واحد73 استفاده ميشود. ايستايي به دو صورت ضعيف و قوي وجود دارد كه در ادبيات اقتصادسنجي بيشتر مفهوم ايستايي ضعيف مد نظر است. يك متغير زماني داراي ايستايي ضعيف مي‌باشد كه ميانگين متغير در طول زمان ثابت باشد و با تغيير زمان آغاز و پايان سري تغيير نكند، واريانس متغير در طول زمان ثابت باشد و با تغيير زمان آغاز و پايان سري تغيير نكند و كوواريانس ميان مقادير متغير در زمان‌هاي مختلف تنها تابعي از ميزان فاصله زماني بين مقادير آن باشد و به زمان بستگي نداشته باشد (عباسي‌نژاد، 1380: 189-185).
آزمون‌هاي ريشه واحد داده‌هاي تركيبي كه عموماً مورد استفاده قرار مي‌گيرد عبارتند از آزمونهاي لوين74، لين75 و چو76 (2002)، ايم77، پسران78 و شين79 (1997)، ديكي فولر تعميم يافته80 (1981)؛ فليپس- پرون81 (1998) و هاردي82 (2003). چنانچه آزمون‌هاي ريشه واحد، ناايستا بودن متغيرها را نشان دهد، بايد از آزمون‌هاي هم‌جمعي داده‌هاي تركيبي پدروني83 و كائو84 استفاده كرد (بالتاجي، 2005: 253).

3-8-2- چارچوب کلي مدل رگرسيون به روش دادههاي ترکيبي
دادههاي ترکيبي، شامل عناصر هر دو دسته از دادههاي سري زماني و مقطعي است. نحوه چيدمان اين نوع دادهها، به دو صورت انجام مي‌شود:
در نوع اول، دادههاي يک واحد مقطعي براي T سال در کنار هم قرار ميگيرد و سپس اين عمل براي واحد مقطعي دوم و واحدهاي بعدي تکرار مي‌شود. اين نحوه چيدمان دادهها را اصطلاحاً «دادههاي تلفيقي» ميگويند.
نوع دوم چيدمان دادههاي ترکيبي نيز، قرار دادن دادههاي واحدهاي مقطعي در هر سال در کنار هم است. به گونهاي که اين روند براي سالهاي بعد تکرار مي‌شود. نحوه چيدمان دادهها به اين صورت را اصطلاحاً «دادههاي تابلويي» ميگويند.
چارچوب كلي آماري داده‌هاي ترکيبي به صورت زير مي‌باشد:

به طوري كه در اين رابطه، متغير وابسته و در برگيرنده متغيرهاي توضيحي مي‌باشد. تعداد شرکت‌ها (مشاهدات نمونه‌اي) و بيانگر زمان است. اسكالر و داراي بعد كه در آن تعداد متغيرهاي توضيحي مي‌باشد. جزء خاص مقطع‌هاي زماني85 و اثرات باقي مانده86 است (بالتاجي87، 2005: 11).
مدل‌هاي رگرسيون دادههاي ترکيبي، با استفاده از روش اثرات تلفيقي88 و داده‌هاي تابلوئي به روش اثرات ثابت89 يا اثرات تصادفي90 برآورد مي‌شود. در روش اثرات اثرات تلفيقي فرض بر اين است كه ها براي برش‌هاي مقطعي ثابت است ( ). مدل اثرات ثابت مدلي است که در آن عرض از مبدأ بين واحدها تغيير ميکند، به طوري که در اين مدل عرض از مبدأ هر واحد از واحد ديگر متفاوت است، اما عرض از مبدأ هر واحد طي زمان ثابت است. در روش اثرات تصادفي نيز، فرض مي‌شود تفاوت بين شرکت‌ها تصادفي بوده كه در اين صورت يك جزء تصادفي مانندU1 به معادله اضافه مي‌گردد (همان، 2005: 11). براي تشخيص روش تخمين مناسب بايد آزمون‌هاي مختلفي انجام داد.

3-8-3- آزمون قابليت ادغام (F ليمر)
به منظور گزينش يکي از روش‌هاي داده‌هاي تابلوئي يا داده‌هاي تلفيقي، از آزمون F ليمر استفاده شده است. آماره آزمون F ليمر تعيين مي‌کند که آيا عرض از مبدأ جداگانه براي هر يک از مقاطع يا دوره‌ها وجود دارد يا خير؟ در صورتي که بين مشاهدات، ناهمگني يا تفاوت‌هاي فردي وجود داشته باشد، از روش داده‌هاي تابلوئي و در غير اين‌صورت، از روش داده‌هاي تلفيقي استفاده مي‌شود. زيرا داده‌ها فقط روي هم انباشت شده‌اند و تفاوت بين آن‌ها لحاظ نشده است. در آزمون F ليمر، فرضيه صفر بيانگر يکسان بودن عرض از مبدأها (داده‌هاي تلفيقي) و فرضيه مقابل، نشان‌دهنده ناهمساني عرض از مبدأها (داده‌هاي تابلوئي) است.
بالتاجي (2005) با فرض نرمال بودن توزيع جملات اختلال آماره مورد نياز براي انجام اين آزمون را اين‌گونه بيان مي‌نمايد (همان، 2005: 59):

مجموع مربعات پسماندهاي مقيد حاصل از روش حداقل مربعات معمولي
مجموع مربعات پسماندهاي غيرمقيد حاصل از روش حداقل مربعات با متغيرهاي مجازي
سال مورد بررسي
تعدادمقاطع
تعداد رگرسورها ( متغيرها)

3-8-4- آزمون هاسمن
در صورتي که فرضيه صفر آزمون F ليمر پذيرفته نشود (روش داده‌هاي تابلوئي مرجح شناخته شود)، اين پرسش مطرح مي‌شود که مدل مورد بررسي، در قالب کدام يک از روش‌هاي اثرات ثابت يا اثرات تصادفي قابل برآورد است؟ بنابراين، براي انتخاب يکي از روش‌هاي اثرات ثابت و اثرات تصادفي، از آزمون هاسمن استفاده مي‌شود. در اين آزمون، فرضيه صفر عبارت است از استقلال (نبود ارتباط بين) جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغيرهاي توضيحي (روش اثرات تصادفي). در حالي که، فرضيه مقابل حاکي از وجود همبستگي بين جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغيرهاي توضيحي است. در صورت پذيرفته شدن فرضيه صفر، از روش اثرات تصادفي و در غير اين صورت از روش اثرات ثابت استفاده مي‌شود (بالتاجي، 2005).

3-8-5- تحليل همبستگي در الگوهاي رگرسيون
تحليل همبستگي ابزاري است که براي تعيين ميزان ارتباط متغيرهاي مستقل و وابسته، استفاده مي‌شود. تحليل همبستگي، عموماً با استفاده از معيارهايي نظير ضريب همبستگي، ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده انجام مي‌شود (آذر و مومني، 1384: 203). ضريب همبستگي ()، شدت و نوع رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را نشان ميدهد. ليکن، ضريب تعيين نسبت به ضريب همبستگي معيار گوياتري است (همان، 1384: 207). ضريب تعيين معياري است كه قوت رابطه ميان متغير مستقل و متغير وابسته را تشريح مي‌كند. مقدار اين ضريب در واقع مشخص كننده آن است كه چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل توضيح داده مي‌شود. مقدار از رابطه زير تعيين مي‌شود (پينديك و روبينفيلد، 1370: 112):

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام، حقوق صاحبان سهام Next Entries منبع مقاله درباره گردشگری مذهبی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، محصول گردشگری