منبع پایان نامه با موضوع ابراز وجود، گروه کنترل، رضایت آگاهانه، ماهیت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

طریق نمونه گیری هدفمند نمونه تحقیق انتخاب گردید و گروه ها به صورت تصادفی در در گروه ها قرار گرفتند.سپس پرسشنامه ابراز وجود توسط هر دو گروه تکمیل و نتایج آن استخراج شد .سپس پروتکل درمانی در طی 10 جلسه یک و نیم ساعته برای گروه آزمایشی اجرا گردید ولی برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد.برای گروه آزمایشی در مورد تشکیل جلسه و قوانین گروه توضیحاتی داد شد.سپس دو گروه مجددا پرسشنامه ابراز وجود را تکمیل کردند.
چارچوب درمان:
این برنامه، بر اساس یک طرح از پیش تعیینشده با بهره گیری از رسالههای کارشناسیارشد(ساره امیر جان،1387) و با راهنمایی دکتر یونسی و مقاله های موجود(میر صالحی1388،ممقانی،اسماعیلی،یونسی2011) با موضوع مشابه تدوین شدهاست.اولویت بندی مضامین پیش بینی شده برای هر جلسه ممکن است در هنگام اجرا تحت تاثیر شرایط خاص هر مراجع تغییرات جزئی پیدا کند تا بیشترین تناسب را با شرایط خاص مراجع فراهم آورد. به دلیل ماهیت انسانی جلسهها، چارچوب آنها نیز لزوما به ترتیب اتفاق نمیافتد و درمانگر خود را آمادهی مواجهه با این مضامین کرده و موقعیت را مدیریت میکند.زمان درنظر گرفته شده برای هر جلسه ٩٠ دقیقه منظور شدهاست.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در سطح آمار توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف استاندارد برای مقایسه دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. و در سطح آمار استنباطی از روش تجزیه و تحلیل تی تفاوت(t-different) برای بررسی معناداری یا عدم معنادری فرضیه تحقیق استفاده شد.
نکات اخلاقی:
– از هر دو گروه کنترل و آزمایشی رضایت آگاهانه گرفته شد.
– نحوه ارائه گزارش يا اعلام نتيجه تحقيقات بايد متضمن رعايت حقوق مادي و معنوي عناصر ذيربط (آزمودني، پژوهشگر، پژوهش و سازمان مربوطه) باشد.
– محقق بايد به آزمودني اعلام كند كه او ميتواند در هر زمان كه مايل باشد از شركت د

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مقایسه اجتماعی، فیزیولوژی، اضطراب اجتماعی، کودکان و نوجوان Next Entries پایان نامه درمورد اشتیاق شغلی، روانشناسی، روانشناسی سلامت، فرسودگی شغلی