منبع پایان نامه با موضوع ابراز وجود، آموزش مهارت، عزت نفس، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

این منبع تکوین خود هستند.بیشترین بن بست ها در شناخت درمانی در رابطه با این بیماران رخ می دهد(یونسی،1379).
محققان دو گونه توجه و تمرکز به خود را مورد توجه قرار داده اند:1-توجه و تمرکز به خود مشکل ساز2-توجه و تمرکز به خود بهنجار.این محققان اعتقاد دارند که تفاوت کمی و کیفی در بین این دو فرآیند شناختی دیده می شود. در این زمینه اینگرام معتقد است که تمرکز بر خود،زمانی آسیب زا و مسئله ساز است که در شدت و درجه ای مفرط و بیش از اندازه بوده و مدت زمانی طولانی ادامه یابد.همچنین در این نوع تمرکز بر خود فرآیند های فکری بیشتر غیر منعطف بوده و نوعی سرسختی برخوردار باشند.آنچه واضح است سلامت روان مبتنی بر تعادل بین نیروها و بخش های مختلف شخصیت بنا شده است.هرگونه افراط در قسمتی می تواند دوری از بهنجاری را در بر داشته باشد.(یونگ،1960)
ب-کاهش شدید خود مشاهده گری و افزایش شدید در به کارگیری مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی:
چنانچه منابع بیرونی بر منبع درونی در رابطه با تکوین خود،ترجیح یابند پرسونای ورم کرده در فرد آسیب دیده از خود بر جای گذارند.پرسونا ماسکی است که افراد به چهره خود می زنند تا یک حالت و تاثیر خوب بر دیگران می شود:این اصطلاح توسط یونگ اعتقاد دارد کسی که دارای پرسونای بسیار فعال و ورم کرده است بسیاری از اعمال و رفتار را در سطح آگاهی خود نمی تواند بپذیرد لذا با راندن آن به ناخود آگاه فردی سبب تورم در نا خود آگاه فردی می شود.در این حال نوعی بیگانگی از خود را مشاهده می کنیم(مدی،1976).در حقیقت عدم آگاهی فرد از آنچه خود در روابط با دیگران انجام می دهد،می تواند نوعی از خود بیگانگی را در این فرآیند نتیجه دهد.اگر فرد بالعکس آگاه از آنچه که خود انجام می دهد باشد،چنانچه از پرسونا به وفور استفاده کند نوعی بیگانگی از دیگران را نتیجه می دهد،کاهش شدید خود مشاهده گری و افزایش سایر منابع خود می تواند بیگانگی از خود را تشدید کند.در مواقعی این تورم می تواند باعث کاهش شدید رفتارهای جرات آمیز شده و انسان هایی را بسازد که بله گو هستند به طوریکه جرات سخن گفتن به صورت مخالف در مقابل دیگران را بر طبق میل درونی شان ندارند.محققان رفتارهای جرات آمیز را وسیله ای میدانند که بر اساس آنها فرد قادر به بیان حقوق خود است(آلبرتی و ایمونز،1974).همچنین افرادی که دارای تورم در منابع بیرونی تکوین خود هستند،در موقعیت های اجتماعی آسیب پذیری بالایی برای ابتلا به اضطراب اجتماعی(فوبیای اجتماعی-اضطراب سخنرانی و یا گفت و گو در جمع )را دارا هستند.یکی از مولفه های اضطراب اجتماعی میزان تخمین توانمندی خود و ارزیابی دیگران از علائم اضطراب خود است.افراد دارای اضطراب اجتماعی،توانمندی های خود را بسیار پایین و امکان تظاهر علائم اضطراب خود به دیگران را بسیار بالا تخمین می زنند.کاهش شدید در فعالیت منبع خود مشاهده گری می تواند کاهش ارزیابی در مورد توانمندی های خود را در بر داشته باشد.به علاوه این گونه افراد،می توانند مستعدد کاهش اعتماد و احترام به نفس و کاهش حس صلاحیت خود باشند.روان شناسان ادراک صلاحیت از خود را به ارزیابی فرد از توانمندی ها و قابلیت های خود در انجام وظایف و کار ها در موقعیت های معین می دانند.تحقیقات نشان می دهد که افراد همواره در دیدگاه دیگران خود را و حتی بدن خود را (تصور بدنی)ضعیف تر از آنچه هستند ارزیابی می کنند(یونسی،1998)تحقیقاتی که توسط روان شناسان صورت گرفته است،نشان می دهد که کثرت استفاده از مقایسه اجتماعی به ویژه مقایسه با بالاتر از خود می تواند فشارهای هیجانی را افزایش داده و کاهش شدید احترام به نفس و مواقعی حتی کاهش انگیزه را نتیجه دهد.

بررسي متون:
اکنون در این قسمت مطالعاتی را که با متغیرهای پژوهش انجام شده اند آورده می شود. در تحقیقی صاحب الزمانی،نوروزی نیا(1388)مشخص کردند که آموزش ابراز وجود،باعث افزایش عزت نفس و قاطعیت در دانش آموزان می شود. حاج حسنی،پیر ساقی (1391)نشان دادند که بین ابراز وجود و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد. تابع بردار،طباطبایی (2010) در تحقیق خود نشان دادند که آموزش ابراز وجود می تواند در کاهش مشکلاتی که بعد از انتقال فرد به محیط دانشگاه و خوابگاه به وجود می آید،موثر باشد.
بهرامی،بنی هاشمیان (1388)مشخص کردند که آموزش ابراز وجود،عزت نفس دانش آموزان نابینا را افزایش می دهد و باعث بهبودی سلامت عمومی این دانش آمو.ان می گردد. موسوی زاده،سهرابی (1389)نشان دادند که آموزش ابراز وجود باعث افزایش رضایت زناشویی در زنان دانشجو می شود. دلاور،خسرو رشید (1383)نشان دادند که آموزش مهارت ابراز وجود در پیشگیری از ابتلا به مصرف سیگار در دانش آموزان موثر است. رنجبر کهن،سجادی نژاد (1389)نتیجه گرفتند که که می توان از آموزش مهارت های ابراز وجود به عنوان روشی در جهت افزایش بهداشت روانی دانشجویان رشته های پزشکی استفاده نمود.
جلالی،پور احمدی (1389)نتیجه گرفتند که آموزش مهارت ابراز وجود باعث افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب و افسردگی در نوجوانان می شود. عمیدنیا،نیسی (1389)نتیجه گرفتند که بین ابراز وجود و سازگاری فردی و سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه ی مثبتی وجود دارد. اعتمادی،حاج حسنی(1391)در تحقیق خود نشان دادند که گشتالت درمانی و درمان شناختی –رفتاری ابراز وجود دانش آموزان را افزایش می دهد. ابوالقاسمی (1389) نتیجه گرفت که آموزش ابراز وجود و آموزش مصون سازی در برابر استرس باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی می شود. دهکردی،دینانی(1389) نتیجه گرفتند که آموزش رویکرد مصون سازی در برابر فشار روانی و استرس باعث افزایش ابراز وجود در دختران معلول جسمی-حرکتی می شود.
میر صالحی (1388)نتیجه گرفت که آموزش ابراز وجود باعث ارتقاء جرأت مندی و عزت نفس در دانش آموزان کم جرأت می شود. قربانی و فاتحی زاده (1384)مشخص کردند که آموزش مهارت ابراز وجود باعث مصون سازی و کاهش گرایش نوجوانان به مواد مخدر می شود. حاج حسنی (1391 )مشخص کرد که ابراز وجود با آمادگی به اعتیاد در دختران دانشجو رابطه معکوس داردیار محمدی(1390) در تحقیق خود اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی را بر کاهش عود در مردان معتاد را مشخص کرد.در تحقیق دیگری توسط کمرزین(1391) اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر افزایش خودکارآمدی و بهبود علم اعتیاد مشخص شد.
یونسی و امیرجان(1387)نشان دادند که رواندرمانی مبتنی بر منابع شناخت خود بر افزایش احترام به نفس دختران دبیرستانی موثر است. ممقانی،یونسی،باقری،اسماعیلی(2011) نتیجه گرفتند که توانبخشی روانی مبتنی بر منابع شناخت خود باعث بهبود عزت نفس دختران نوجوان می شود. یونسی،محمدی(2004)در رابطه با تنظیم منابع شناخت خود جهت تغییر نگرش دانش آموزان نسبت اعتیاد مداخله ای را انجام دادند.در این پژوهش،توسط تشدید مقایسه اجتماعی(مقایسه با پایین تر از خود)دانش آموزان دبیرستانی تغییر نگرش محسوسی نسبت به اعتیاد نشان دادند.همچنین محققان بیان نمودند که توسط منابع شناخت خود و با تشدید فیدبک اجتماعی(پسخوراند های اجتماعی)می توان در قالب رویکرد نشر اطلاعات مدلی برای پیشگیری از اعتیاد داشت. خداياري فرد، سهرابي، شكوهي يكتا، غباري بناب، به پژوه، فقيهي، اكبري زردخانه، سعيد و عابديني، يونسي(1386)در پژوهشي با عنوان روان درمانگري و توان بخشي زندانيان و بررسي اثربخشي آن در زندان رجايي شهر، از تكنيك هاي منابع تكوين خود استفاده نمودند. نتايج نشان داد كه سازگار يهاي رواني اجتماعي در زندانيان افزايش یافته است.

فصل سوم

در این فصل گزارشی از نحوه بررسی موضوع پژوهش ارائه می شود.به این منظور نوع مطالعه،جامعه مورد بررسی،روش نمونه گیری،حجم نمونه،نحوه سنجش متغیرها،روش جمع آوری داده ها، و روش تجزیه و تحلیل داده ها ،ملاحضات اخلاقی و شیوه انجام مداخله بیان می شود.
نوع مطالعه :
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش ،یک تحقیق آزمایشی است .طرح تحقیق ،طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل می باشد .
جامعه آماری:
در این پژوهش جامعه آماری شامل تمام معتادان به مواد مخدر در درمانگاه کامرانیه شهر تهران می باشد.
نمونه و روش نمونه گیری:
از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد30 نفر از معتادان این مرکز انتخاب شده و به طور تصادفی به صورت 15 نفردر دو گروه آزمایش و 15نفر در گروه کنترل قرار می گیرند.
ملاک های ورود:
– معتادانی که حد اقل دارای سطح سواد پنجم ابتدایی بودند.
– معتادان مبتلا به مواد مخدر سنتی مانند تریاک و نه معتادان مبتلا به مواد صنعتی محرک مانند آمفیتامین ها
-سن این افراد بین25تا45سال بود.
-طبق پرونده مراجعین از درمان دارویی چهار ماه گذشته بود.
معیارهای خروج از پژوهش
– غیبت بیش از دو جلسه در فرایند درمان.
-همزمان در روش توانبخشی روانی دیگری قرار نگرفته بودند.
ابزار پژوهش:
پرسشنامه ابراز وجود گمبریل 124و ریجی125:
پرسشنامه ابراز وجود بر اساس آزمون ابراز وجود توسط گمبریل و ریجی( 1975) تهیه شده است و دارای 40 ماده اصلی می باشد که در برخی از مواد آن به دلیل عدم تطابق با فرهنگ ایرانی، تغییراتی در آن داده شده است، و به 22 سوال رسیده است. هر ماده آزمون یک موقعیتی را که مستلزم رفتار جرآت ورزی است را نشان می دهد از آزمودنی خواسته می شود که برای پاسخ دادن به سوالات بر حسب یک مقیاس درجه بندی 5 گزینه ای عمل نماید. این آزمون دارای چند رشته سوال است: الف) رد کردن تقاضا ب) بیان کردن محدودیت های شخصی ج) پیش قدم شدن در آعاز یک برخورد اجتماعی و بیان احساسات مثبت ج) کنار آمدن و قبول انتقاد چ) قبول تفاوت داشتن با یکدیگر ح) ابراز وجود در موقعیتهایی که باید کمک کرد خ) پسخوراند منفی. این پرسشنامه بر خلاف سایر پرسشنامه های جرات ورزی برای افراد خاصی ساخته نشده است و سوالات آن محدوده وسیعی از موقعیت های مختلف را در بر می گیرد ( ارجمند، 1386).
روایی و پایایی پرسشنامه
از نظر میزان پایایی، همبستگی بالایی بین ماده های آزمون با یکدیگر قرار دارد. بار عاملی ماده های مختلف آزمون بین 39 تا 70 درصد گزارش شده است. ضریب پایایی توسط گمبریل و ریجی 81/0 گزارش شده است.پس از حذف 18 ماده و هماهنگی با فرهنگ ایرانی ضریب پایایی توسط شهره آملی(1373) در انستیتو روانپژشکی تهران بر روی 40 دانش آموز دختر راهنمایی با فاصله زمانی 25 روز، 82/0 تعیین شد( محمودی و همکاران، 1383). پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که میزان آن 80/0 برآورد گردیده است. روایی صوری این پرسشنامه توسط استادان دانشگاه مورد تایید واقع گردیده و روایی عاملی ماده های این آزمون بین 39/0 تا 75/0 گزارش شده است (بهرامی، 1375).
شیوه نمره گذاری پرسشنامه:
ماده های این مقیاس دارای 5 گزینه است: 1- بسیار زیاد ناراحت می شوم2
) زیاد ناراحت می شوم3) به طور متوسط ناراحت می شوم4) کمی ناراحت می شوم5) اصلا ناراحت نمی شوم. آزمودنی ها یکی از این گزینه ها را انتخاب می کند و علامت می زند. در این مقیاس ماده ها بر اساس مقادیر «1، 2، 3، 4، 5» نمره گزاری می شوند در پایان حاصل جمع نمرات میزان جرات ورزی فرد را نشان می دهد.( ارجمند، 1386).
شیوه جمع آوری داده ها:
در ابتدا با مراجعه به درمانگاه کامرانیه فهرستی از معتادان مبتلا به مواد مخدر مراجعه کننده به این مرکزتهیه شد. سپس تعداد30نفر از معتادان که حاضر به شرکت در این پژوهش بودند، انتخاب شدند و پرسشنامه ابراز وجود گمبریل را هر دو گروه تکمیل کردند.سپس مداخله در گروه آزمایش انجام گردید ولی در گروه کنترل انجام نشد.بعد از10جلسه یک ونیم ساعته مداخله،و بعد 48ساعت از آخرین جلسه پرسشنامه ابراز وجود دوباره توسط هر دو گروه تکمیل شد.بعد تحلیل آماری نتایج با استفاده از نرم افزار – 16 spss نتایج استخراج شد.
روش اجرا :
از بین کسانی که واجد ملاک های ورود به تحقیق بودند و حاضر به شرکت در تحقیق شدند رضایت گرفته شد و از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مقایسه اجتماعی، فیزیولوژی، اضطراب اجتماعی، کودکان و نوجوان Next Entries پایان نامه درمورد اشتیاق شغلی، روانشناسی، روانشناسی سلامت، فرسودگی شغلی