منبع پایان نامه ارشد درمورد m، هزينه، سازي

دانلود پایان نامه ارشد

RDisC
مرکز دفع DC
مرکز بازيافت RYC
مرکز ترميم RCC
مرکز جمع آوري CIC

جدول (2-3): مرور ادبيات در طراحي شبکه لجستيک
هدف
خروجي
مدلسازي
تعريف مسئله
مراحل شبکه لجستيک
مقاله مرجع
لجستيک رو به جلو
C
L, TA
MILP
Ca, D, UCF, MP, En, SPr
SC, PC, DisC
Jayaraman and Pirkul
C
L, SR
CA
UC, D, UCF, SP, En, SPr
PC
Dasci and Verter
C
L, TA
MILP
Ca, D, UCF, MP, En, SPr
PC, DisC
Jayaraman and Ross
C, Res
L, TA
MILP
Ca, D, UCF, MP, En, SPr
PC, DisC
Melachrinoudis et al.
C
L, FC, TA
MILP
Ca, D, UCF, SP, En, SPr
PC, DisC
Amiri
C
L, TA
MILP
Ca, D, UCF, SP, En, SPr
PC, DisC
Gen et al.
C, Res
L, TA
MINLP
Ca, D, UCF, SP, En, SPr
SC, PC,DisC
Altiparmak et al.
لجستيک معکوس
C
L, TA
MILP
UC, D, UCF, SP, En, SPr
PC
Marı n and Pelegrin
C
L, TA
MILP
Ca, D, UCF, MP, En, SPr
CIC, RCC, RDisC
Jayaraman et al.
C
L, TA, I
MILP
UC, D, UCF, SP, Ex, SPr
CIC, RCC, RDisC
Krikke et al.
C
L, TA, I
MILP
Ca, D, UCF, SP, En, SPr
CIC*, RCC
Jayaraman et al.
C
L, TA, I
SMIP
Ca, S, UCF, MP, En, SPr
CIC, RYC
Listes and Dekker
C
L, TA, I
MILP
UC, D, UCF, SP, En, MPr
CIC, RCC
Min et al.
C
L, TA, I
MILP
UC, D, UCF, MP, En, SPr
CIC, RCC, PC, DisC
Uster et al.
C, Res
L, FC, TA
MILP
Ca, D, UCF, MP, En, SPr
RCC, PC, DisC
Du and Evans
لجستيک يکپارچه
C
L, TA, DS
MILP
UC, D, UCF, SP, En, SPr
CIC, RCC, PC, DisC
Fleischmann et al.
C
L, TA
MILP
UC, D, UCF, SP, En, SPr
CIC, RCC, DC, PC, DisC
Lu and Bostel
C
L, TA
MINLP
Ca, D, UCF, MP, En, MPr
RCC, PC, DisC
Ko and Evans
C
L, TA
MINLP
Ca, D, UCF, MP, En, MPr
CIC, RCC, PC, DisC
Min and Ko
C
L, TA
MILP
Ca, D, CF, SP, Ex, SPr
CIC, RCC, PC, DisC
Lee and Dong

جدول (2-2) و (2-3) مروري بر ادبيات در مدلسازي زنجيره تامين روبه جلو و معکوس و يکپارچه را نشان مي دهد.
در اين پايان نامه، مدلي براي زنجيره تامين معکوس چند لايه اي و چند محصولي براي محصولات برگشتي ارائه شده است، که شامل مراکز بازگشت، مراکز جداسازي، مراکز کنترل، تمييزکاري و مرتب سازي، مراکز توليد، مراکز بازيافت، مراکز مواد و مراکز توزيع مي شود. هدف اين مدل به حداقل رساندن هزينه هاي زنجيره تامين معکوس است.

فصل سوم:
تعريف مسئله و ارائه مدل رياضي

3- تعريف مسئله و ارائه مدل رياضي
3-1- تعريف مسئله
زنجيره تامين مورد بررسي يک زنجيره تامين معکوس چند لايه اي، چند محصولي است. در مدل طراحي شده، محصولات برگشتي بعد از جمع آوري و بازرسي به دو گروه محصولات قابل جداسازي و غيرقابل جداسازي تقسيم مي شوند. محصولاتي که قابل تفکيک به قطعات هستند به مراکز جداسازي فرستاده مي شوند و در آن جا به قطعات تبديل مي گردند. قطعات به دو دسته قابل احيا و غير قابل احيا تقسيم مي شوند. قطعات غير قابل احيا به صورت ايمن دفع و قطعات قابل احيا به مراکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي فرستاده مي شوند.
در فرآيند ساخت مجدد، براساس ميزان تقاضاي مراکز توليد، قطعاتي که قابل استفاده مجدد هستند پس از کنترل، تميزکاري و مرتب سازي به کارخانه ها فرستاده مي شوند و پس از ترکيب با قطعات ديگر به محصولات جديد تبديل مي شوند و به چرخه توزيع باز مي گردند.
در فرايند بازيافت قطعات جداسازي شده قابل بازيافت براساس تقاضاي مراکز بازيافت به منظور توليد مواد خام به صورت مستقيم از مراکز جداسازي به مراکز بازيافت منتقل مي شوند.
برخي از محصولات که به جداسازي نياز ندارند، براساس نوع محصول به صورت مستقيم از مراکز جمع آوري به مراکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي منتقل مي شوند و از آن جا براساس نوع محصول و تقاضاي مراکز توليد يا تقاضاي مراکز بازيافت، به اين مراکز فرستاده مي شوند.شکل (1-3) نمايي را از زنجيره تامين معکوس نشان مي دهد.
در اين تحقيق، مدل زنجيره تامين معکوس براي محصولات برگشتي با هدف حداقل سازي هزينه هاي زنجيره تامين معکوس در نظر گرفته شده است.

شکل(1-3): چارچوبي از شبکه لجستيک

با در نظر گرفتن روابط در شبکه لجستيک معکوس در شکل (1-3) ، شکل (2-3) نمايي از شبکه لجستيک معکوس چند لايه اي، چند محصولي را نشان مي دهد که در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد.

شکل(2-3): چارچوبي از شبکه لجستيک معکوس چند رده اي و چند محصولي
3-2- هدف
در اين تحقيق، مدل زنجيره تامين معکوس براي محصولات برگشتي با هدف حداقل سازي هزينه هاي زنجيره تامين معکوس در نظر گرفته شده است.
3-3- مفروضات
تعداد مراکز بازگشت، مراکز جداسازي، مراکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي، مراکز توليد، مراکز بازيافت، مراکز مواد و مراکز توزيع مشخص است.
بعضي از محصولات به طور مستقيم از مراکز برگشت به مراکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي منتقل مي شود.
بعضي از قطعات به طور مستقيم از مراکز جداسازي به مراکز بازيافت منتقل مي شوند.
3-4- مدلسازي رياضي
انديس ها، پارامترها و متغيرهاي تصميم استفاده شده در مدل رياضي براي زنجيره تامين معکوس در جداول (1-3)، (2-3) و (3-3) نشان داده شده اند.

3-4-1- انديس ها، پارامترها و متغيرهاي تصميم گيري

جدول(3-1): انديس ها
تعريف نماد
مجموعه نقاط مراکز برگشت I
مجموعه نقاط مراکز جداسازي J
مجموعه نقاط مراکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي K
مجموعه نقاط مراکز توليد F
مجموعه نقاط مراکز بازيافت R
مجموعه نقاط مراکز مواد W
محصولات P
قطعات M
مجموعه نقاط مراکز توزيع L
مشتريان C

جدول(3-2): پارامترها
تعريف نماد
ظرفيت مرکز برگشت i براي محصول p aip
ظرفيت مرکز جداسازي j براي قطعه m bjm
ظرفيت مرکز کنترل،تميزکاري و مرتب سازي k براي قطعه m ukm
ظرفيت مرکز بازيافت r براي قطعه m drm
ظرفيت مرکز توليد f براي قطعه m hfm
ظرفيت مرکز توزيع l براي قطعه m Elm
تقاضاي مرکز توليد f براي قطعه m DMfm
تقاضاي مرکز بازيافت r براي محصول p DRCPrp
تقاضاي مرکز بازيافت r براي قطعه m DRCMrm
تقاضاي مرکز توزيع l براي قطعه m DDlm
تقاضاي مشتري c براي قطعه m DCcm
تقاضاي مرکز مواد w براي قطعه m DMAwm
تعداد قطعات m بوجود آمده از جداسازي يک محصول p nmp
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از محصول p از CSRDijp
مرکز برگشت i به مرکز جداسازي j
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از محصول p از CSRPikp
مرکز برگشت i به مرکز کنترل،تميزکاري و مرتب سازي k
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از قطعه m از مرکز CSDPjkm
جداسازي j به مرکز کنترل،تميزکاري و مرتب سازي k
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از قطعه m از مرکز CSDRCjrm
جداسازي j به مرکز بازيافت r
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از قطعه m از مرکز CSPMkfm
کنترل،تميزکاري و مرتب سازي k به مرکز توليد f
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از قطعه m از مرکز CSPRCkrm
کنترل،تميزکاري و مرتب سازي k به مرکز بازيافت r
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از قطعه m از مرکز CSRCMrwm
بازيافت r به مرکز مواد w
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از قطعه m از مرکز CSPDCflm
توليدf به مرکز توزيع l
هزينه حمل و نقل و جابجايي يک واحد از قطعه m از مرکز CSDClcm
توزيع l به مشتريان c
هزينه ثابت احداث مراکز جداسازي j براي قطعه m FOCDjm
هزينه ثابت احداث مرکز کنترل،تميزکاري و مرتب سازي k FOCPkm
براي قطعه m
هزينه ثابت احداث مراکز جمع آوري i براي محصول p FOCRip
هزينه ثابت احداث مرکز بازيافت r براي قطعه m FOCRCrm
هزينه بازتوليد براي يک واحد از قطعهm در مرکز توليد f RMCfm
هزينه نگهداري موجودي يک واحد از محصول p در مرکز جمع آوري i ICip
هزينه عمليات يک واحد از قطعه m در مرکز جداسازي j OCDjm
هزينه عمليات يک واحد از قطعه m در مرکز کنترل،تميزکاري OCPkm
و مرتب سازي k
هزينه عمليات يک واحد از قطعه m در مرکز بازيافتr OCRCrm
Min تعداد مراکز جمع آوري براي احداث و عمليات NRSmin
Max تعداد مراکز جمع آوري براي احداث و عمليات NRSmax
Min تعداد مراکز جداسازي براي احداث و عمليات NDSmin
Max تعداد مراکز جداسازي براي احداث و عمليات NDSmax
Min تعداد مراکز کنترل،تميزکاري ومرتب سازي براي احداث و عمليات NPSmin
Max تعداد مراکز کنترل،تميزکاري ومرتب سازي براي احداث و عمليات NPSmax
Min تعداد مراکز بازيافت براي احداث و عمليات NRCSmin
Max تعداد مراکز بازيافت براي احداث و عمليات NRCSmax

جدول(3-3): متغيرهاي تصميم
تعريف نماد
مقدار جريان محصول p از مرکز برگشت i به مرکز جداسازي j ijp
مقدار جريان محصول p از مرکز برگشت i به مرکز کنترل، ikp
تميزکاري و مرتب سازي k
مقدار جريان قطعه m از مرکز جداسازي j به مرکز کنترل، Gjkm
تميزکاري و مرتب سازي k
مقدار جريان قطعه m از مرکز جداسازي j به مرکز بازيافت r Ojrm
مقدار جريان قطعه m از مرکز کنترل، تميزکاري و Qkfm
مرتب سازي k به مرکز توليد f
مقدار جريان قطعه m از مرکز کنترل، تميزکاري و Skrm
مرتب سازي k به مرکز بازيافت r
مقدار جريان قطعه m از مرکز بازيافت r به مرکز مواد w rwm
مقدار جريان قطعه m از مرکز توليد f به مرکز توزيع l Tflm
مقدار جريان قطعه m از مرکز توزيع l به مشتريان c Vlcm
اگر مرکز جداسازي j براي قطعه m احداث گردد 1 jm
در غير اين صورت 0
اگر مرکز کنترل،تميزکاري و مرتب سازي k km
براي قطعه m احداث گردد 1 در غير اين صورت 0
اگر مرکز جمع آوري i براي محصول p احداث گردد 1 ip
در غير اين صورت 0
اگر مرکز بازيافت r براي قطعه m احداث گردد 1 rm
در غير اين صورت 0
مقدار جريان قطعه m در مرکز توليد f fm
مقدار جريان محصول p در مرکز جمع آوري i Xip
مقدار جريان قطعه m در مرکز جداسازي j Yjm
مقدار جريان قطعه m در مرکز کنترل،تميزکاري و مرتب سازي k km
مقدار جريان قطعه m در مرکز بازيافت r rm
3-4-2- ارائه مدل

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

(36)
(37)

3-4-2-1- تابع هدف مدل
مي خواهيم مدلي را در زنجيره تامين معکوس ارائه دهيم به طوريکه هزينه هاي زنجيره حداقل شود. بنابراين بايد مدلي ارائه شود که به طور همزمان هزينه هاي حمل و نقل محصولات و قطعات بين مراکز و هزينه راه اندازي سايت ها و هزينه هاي عمليات بر روي قطعات و هزينه نگهداري موجودي و هزينه ي بازتوليد را کمينه کند. با توجه به تعاريف انديس ها، پارامترها و متغيرها، تابع هدف مدل که شامل حداقل سازي هزينه ي جابجايي و حمل و نقل محصولات و قطعات و هزينه ي احداث مراکز و هزينه ي عمليات بر روي قطعات و هزينه نگهداري موجودي و هزينه بازتوليد در زنجيره تامين معکوس مي باشد تعريف مي شود.(1)
3-4-2-2-

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ريزي، خطي، صحيح Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد محدوديت، جريان، ظرفيت