منبع پایان نامه ارشد درمورد (8,13,6)، (10,5,11)، (6,11,2)

دانلود پایان نامه ارشد

ابعاد بزرگ مقدار انديس ها به شرح زير است.
i = 1,…,12
j = 1,…,13
k = 1,…,14
f = 1,…,16
r = 1,…,13
w = 1,…,16
p = 1,…,12
m = 1,…,11
l = 1,…,11
c = 1,…,15
با استفاده از داده هاي تصادفي توليد شده توسط نرم افزار مطلب براي مقادير پارامترها به حل مسئله پرداخته ايم.
1-3-1-4- پاسخ مسئله
متغيرهايي که در مسئله مقادير غير صفر به خود گرفته اند هريک در جدول (4-4) نشان داده خواهند شد.
تابع هدف به دست آمده مقدار 215531.8 مي باشد که در مدت زمان کمتر از 30 ثانيه به دست آمده است.
جدول(4-4): نتايج حاصل از حل مدل با استفاده از نرم افزار Lingo9
19
O(9,5,10)
2
O(4,1,10)
30
G(8,5,11)
33

(8,11,9)
3.9

(2,3,10)
2
O(9,6,10)
18
O(4,8,7)
40
G(9,8,3)
49.22

(8,12,1)
3.56

(5,7,3)
6
O(9,8,6)
2
O(4,9,7)
37
G(9,13,10)
55

(8,13,6)
3.05

(7,8,12)
6
O(9,13,3)
5
O(4,9,10)
27
G(10,5,8)
46

(9,4,7)
2.98

(7,11,8)
7
O(10,2,8)
2
O(5,1,11)
1
G(10,8,10)
78

(9,5,6)
3.75

(8,8,2)
2
O(10,7,8)
20
O(5,2,10)
31
G(10,10,11)
24

(10,5,11)
3.36

(8,12,9)
9
O(10,7,10)
13
O(5,3,10)
94
G(11,2,5)
56.99

(10,8,8)
3.75

(8,13,6)
13
O(10,8,8)
12
O(5,3,11)
46
G(11,5,11)
84.76

(12,4,4)
2.83

(9,12,7)
13
O(10,11,1)
13
O(5,4,9)
73
G(11,6,4)
24

(12,5,5)
3

(10,5,11)
11
O(10,11,10)
9
O(5,6,2)
42
G(11,7,3)
62

(12,8,10)
3.24

(12,7,4)
19
O(10,11,11)
7
O(5,6,9)
85
G(11,8,9)
59.78

(12,11,1)
3.22

(12,11,1)
19
O(10,13,11)
8
O(5,9,5)
61
G(11,10,8)
38
G(1,11,9)
3.5

(12,11,5)
2
O(11,2,4)
5
O(5,10,11)
44
G(12,8,1)
66
G(1,12,1)
57

(1,11,4)
8
O(11,2,11)
7
O(5,11,9)
10
O(1,2,9)
67
G(2,1,4)
57

(1,13,11)
17
O(11,3,3)
9
O(6,2,6)
20
O(1,5,9)
85
G(3,1,1)
61

(2,7,5)
8
O(11,7,3)
8
O(6,5,1)
19
O(1,12,9)
82
G(3,2,6)
78

(2,8,3)
2
O(11,7,9)
5
O(6,10,9)
5
O(2,1,1)
59
G(3,3,8)
50

(2,10,1)
9
O(11,9,4)
3
O(6,11,6)
13
O(2,1,2)
74
G(3,4,3)
8

(2,10,10)
10
O(11,10,3)
20
O(6,13,9)
14
O(2,4,1)
87
G(3,7,2)
67.05

(2,12,12)
1
O(11,12,3)
19
O(8,1,7)
14
O(2,13,2)
63
G(3,11,4)
82

(3,6,9)
7
O(12,2,1)
13
O(8,4,7)
3
O(3,4,2)
86
G(3,12,7)
77

(4,6,7)
14
O(12,13,6)
3
O(8,5,7)
10
O(3,5,3)
82
G(4,3,10)
72

(4,10,10)
13
O(13,1,8)
5
O(8,6,11)
16
O(3,5,8)
76
G(4,4,7)
73

(4,12,5)
14
O(13,3,5)
9
O(8,7,7)
8
O(3,6,6)
13
G(4,13,2)
37

(5,8,3)
18
O(13,3,8)
12
O(8,7,11)
1
O(3,7,4)
57
G(5,4,5)
14.24

(5,9,4)
15
Q(1,2,7)
10
O(8,8,11)
2
O(3,8,1)
78
G(5,6,11)
65

(6,11,2)
9
Q(1,5,6)
20
O(8,11,7)
15
O(3,8,3)
29
G(5,9,10)
65

(6,11,2)
18
Q(1,6,6)
8
O(9,1,6)
16
O(3,8,4)
50
G(5,11,2)
54

(7,12,2)
7
Q(1,7,3)
15
O(9,2,3)
1
O(3,13,1)
54
G(5,11,9)
70.01

(7,12,8)
13
Q(1,10,6)
1
O(9,2,6)
15
O(3,13,8)
70
G(6,4,6)
53

(8,8,2)

ادامه جدول(4-4)
10
Q(11,1,2)
9
Q(8,9,1)
18
Q(7,5,3)
3
Q(4,6,7)
6
Q(1,13,6)
7
Q(11,2,4)
3
Q(8,9,3)
16
Q(7,6,9)
7
Q(4,7,7)
9
Q(1,16,7)
10
Q(11,5,11)
13
Q(8,9,10)
5
Q(7,7,6)
18
Q(4,9,4)
19
Q(2,3,4)
17
Q(11,6,11)
13
Q(8,10,1)
14
Q(7,7,9)
7
Q(4,9,7)
2
Q(2,6,2)
12
Q(11,7,1)
2
Q(8,10,2)
18
Q(7,8,3)
3
Q(4,10,9)
20
Q(2,6,4)
9
Q(11,7,4)
10
Q(8,10,3)
2
Q(7,8,5)
10
Q(4,11,4)
15
Q(2,8,1)
2
Q(11,7,11)
2
Q(8,11,1)
3
Q(7,8,6)
13
Q(4,12,9)
13
Q(2,9,2)
15
Q(11,10,11)
1
Q(8,11,2)
5
Q(7,9,9)
19
Q(4,16,9)
8
Q(2,10,5)
20
Q(11,12,11)
10
Q(8,11,3)
6
Q(7,10,3)
17
Q(5,4,10)
7
Q(2,12,2)
18
Q(11,13,7)
18
Q(8,12,1)
12
Q(7,11,6)
2
Q(5,5,8)
19
Q(2,14,2)
20
Q(11,15,4)
20
Q(8,13,10)
1
Q(7,12,5)
4
Q(5,5,10)
10
Q(2,16,1)
9
Q(12,1,1)
6
Q(8,14,1)
12
Q(7,12,8)
5
Q(5,9,6)
2
Q(3,1,6)
4
Q(12,1,4)
6
Q(8,14,10)
6
Q(7,13,1)
6
Q(5,9,8)
8
Q(3,3,6)
7
Q(12,2,5)
14
Q(8,16,2)
17
Q(7,13,5)
17
Q(5,10,8)
4
Q(3,4,3)
14
Q(12,4,4)
3
Q(8,16,10)
17
Q(7,15,1)
13
Q(5,13,11)
15
Q(3,4,6)
8
Q(12,6,1)
7
Q(9,4,2)
14
Q(7,15,3)
5
Q(5,15,10)
7
Q(3,5,5)
1
Q(12,8,7)
1
Q(9,4,11)
1
Q(7,15,5)
14
Q(5,16,8)
13
Q(3,7,5)
8
Q(12,10,4)
8
Q(9,8,2)
7
Q(7,15,6)
12
Q(6,3,11)
7
Q(3,8,4)
18
Q(12,11,1)
8
Q(9,8,9)
7
Q(7,15,8)
17
Q(6,7,10)
4
Q(3,11,5)
5
Q

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد (5,5)، (5,4)، (3,4) Next Entries دارويي، گاوهاي، گياه