منبع پایان نامه ارشد درمورد (2,3)، (3,1)، (2,2)

دانلود پایان نامه ارشد

جدول(4-1)
34
OCD(2,2)
34
CSDC(2,3,2)
42
CSPDC(4,3,2)
45
CSPDC(1,2,2)
46
CSRCM(2,2,2)
31
CSPRC(3,3,2)
41
CSRM(4,4,2)
40
OCD(2,3)
27
CSDC(2,3,3)
41
CSPDC(4,3,3)
2
CSPDC(1,2,3)
40
CSRCM(2,2,3)
36
CSPRC(3,3,3)
27
CSRM(4,4,3)
13
OCD(3,1)
35
CSDC(2,4,1)
4
CSPDC(5,1,1)
25
CSPDC(1,3,1)
5
CSRCM(2,3,1)
12
CSPRC(4,1,1)
18
CSRM(4,5,1)
43
OCD(3,2)
34
CSDC(2,4,2)
20
CSPDC(5,1,2)
9
CSPDC(1,3,2)
14
CSRCM(2,3,2)
6
CSPRC(4,1,2)
47
CSRM(4,5,2)
34
OCD(3,3)
9
CSDC(2,4,3)
27
CSPDC(5,1,3)
49
CSPDC(1,3,3)
17
CSRCM(2,3,3)
15
CSPRC(4,1,3)
44
CSRM(4,5,3)
20
FOCP(1,1)
7
CSDC(3,1,1)
21
CSPDC(5,2,1)
36
CSPDC(2,1,1)
34
CSRCM(2,4,1)
16
CSPRC(4,2,1)
28
CSPRC(1,1,1)
31
FOCP(1,2)
50
CSDC(3,1,2)
33
CSPDC(5,2,2)
26
CSPDC(2,1,2)
7
CSRCM(2,4,2)
22
CSPRC(4,2,2)
32
CSPRC(1,1,2)
37
FOCP(1,3)
9
CSDC(3,1,3)
32
CSPDC(5,2,3)
24
CSPDC(2,1,3)
37
CSRCM(2,4,3)
26
CSPRC(4,2,3)
30
CSPRC(1,1,3)
30
FOCP(2,1)
2
CSDC(3,2,1)
15
CSPDC(5,3,1)
3
CSPDC(2,2,1)
6
CSRCM(2,5,1)
5
CSPRC(4,3,1)
11
CSPRC(1,2,1)
14
FOCP(2,2)
29
CSDC(3,2,2)
22
CSPDC(5,3,2)
35
CSPDC(2,2,2)
33
CSRCM(2,5,2)
14
CSPRC(4,3,2)
16
CSPRC(1,2,2)
18
FOCP(2,3)
45
CSDC(3,2,3)
1
CSPDC(5,3,3)
3
CSPDC(2,2,3)
25
CSRCM(2,5,3)
41
CSPRC(4,3,3)
24
CSPRC(1,2,3)
13
FOCP(3,1)
34
CSDC(3,3,1)
50
CSDC(1,1,1)
4
CSPDC(2,3,1)
39
CSRCM(3,1,1)
2
CSRCM(1,1,1)
12
CSPRC(1,3,1)
42
FOCP(3,2)
10
CSDC(3,3,2)
9
CSDC(1,1,2)
27
CSPDC(2,3,2)
36
CSRCM(3,1,2)
47
CSRCM(1,1,2)
43
CSPRC(1,3,2)
30
FOCP(3,3)
19
CSDC(3,3,3)
6
CSDC(1,1,3)
5
CSPDC(2,3,3)
46
CSRCM(3,1,3)
37
CSRCM(1,1,3)
10
CSPRC(1,3,3)
15
FOCP(4,1)
24
CSDC(3,4,1)
19
CSDC(1,2,1)
41
CSPDC(3,1,1)
45
CSRCM(3,2,1)
25
CSRCM(1,2,1)
12
CSPRC(2,1,1)
50
FOCP(4,2)
50
CSDC(3,4,2)
10
CSDC(1,2,2)
41
CSPDC(3,1,2)
17
CSRCM(3,2,2)
29
CSRCM(1,2,2)
9
CSPRC(2,1,2)
6
FOCP(4,3)
8
CSDC(3,4,3)
25
CSDC(1,2,3)
37
CSPDC(3,1,3)
35
CSRCM(3,2,3)
12
CSRCM(1,2,3)
12
CSPRC(2,1,3)
1
OCP(1,1)
43
FOCD(1,1)
17
CSDC(1,3,1)
8
CSPDC(3,2,1)
10
CSRCM(3,3,1)
23
CSRCM(1,3,1)
22
CSPRC(2,2,1)
1
OCP(1,2)
10
FOCD(1,2)
48
CSDC(1,3,2)
33
CSPDC(3,2,2)
2
CSRCM(3,3,2)
49
CSRCM(1,3,2)
16
CSPRC(2,2,2)
39
OCP(1,3)
7
FOCD(1,3)
47
CSDC(1,3,3)
26
CSPDC(3,2,3)
38
CSRCM(3,3,3)
28
CSRCM(1,3,3)
47
CSPRC(2,2,3)
31
OCP(2,1)
33
FOCD(2,1)
3
CSDC(1,4,1)
49
CSPDC(3,3,1)
26
CSRCM(3,4,1)
27
CSRCM(1,4,1)
22
CSPRC(2,3,1)
24
OCP(2,2)
22
FOCD(2,2)
37
CSDC(1,4,2)
33
CSPDC(3,3,2)
24
CSRCM(3,4,2)
12
CSRCM(1,4,2)
10
CSPRC(2,3,2)
17
OCP(2,3)
30
FOCD(2,3)
14
CSDC(1,4,3)
41
CSPDC(3,3,3)
46
CSRCM(3,4,3)
25
CSRCM(1,4,3)
46
CSPRC(2,3,3)
20
OCP(3,1)
19
FOCD(3,1)
22
CSDC(2,1,1)
23
CSPDC(4,1,1)
31
CSRCM(3,5,1)
32
CSRCM(1,5,1)
49
CSPRC(3,1,1)
22
OCP(3,2)
25
FOCD(3,2)
28
CSDC(2,1,2)
22
CSPDC(4,1,2)
31
CSRCM(3,5,2)
34
CSRCM(1,5,2)
22
CSPRC(3,1,2)
40
OCP(3,3)
12
FOCD(3,3)
48
CSDC(2,1,3)
42
CSPDC(4,1,3)
43
CSRCM(3,5,3)
20
CSRCM(1,5,3)
6
CSPRC(3,1,3)
46
OCP(4,1)
35
OCD(1,1)
21
CSDC(2,2,1)
5
CSPDC(4,2,1)
41
CSPDC(1,1,1)
19
CSRCM(2,1,1)
13
CSPRC(3,2,1)
24
OCP(4,2)
12
OCD(1,2)
50
CSDC(2,2,2)
7
CSPDC(4,2,2)
29
CSPDC(1,1,2)
50
CSRCM(2,1,2)
21
CSPRC(3,2,2)
24
OCP(4,3)
18
OCD(1,3)
16
CSDC(2,2,3)
9
CSPDC(4,2,3)
10
CSPDC(1,1,3)
2
CSRCM(2,1,3)
30
CSPRC(3,2,3)
46
FOCR(1,1)
4
OCD(2,1)
36
CSDC(2,3,1)
20
CSPDC(4,3,1)
12
CSPDC(1,2,1)
45
CSRCM(2,2,1)
14
CSPRC(3,3,1)

ادامه جدول(4-1)
4
DMA(4,2)
19
DD(1,2)
85
E(3,2)
66
D(1,2)
96
A(2,1)
2
FOCRC(3,2)
14
FOCR(1,2)
2
DMA(4,3)
6
DD(1,3)
77
E(3,3)
82
D(1,3)
59
A(2,2)
27
FOCRC(3,3)
22
FOCR(1,3)
16
DMA(5,1)
19
DD(2,1)
9
DM(1,1)
94
D(2,1)
79
A(2,3)
2
OCRC(1,1)
9
FOCR(1,4)
15
DMA(5,2)
13
DD(2,2)
17
DM(1,2)
56
D(2,2)
71
A(2,4)
24
OCRC(1,2)
44
FOCR(2,1)
17
DMA(5,3)
11
DD(2,3)
19
DM(1,3)
74
D(2,3)
63
A(3,1)
31
OCRC(1,3)
30
FOCR(2,2)
16
DRCM(1,1)
3
DD(3,1)
18
DM(2,1)
63
D(3,1)
64
A(3,2)
9
OCRC(2,1)
16
FOCR(2,3)
20
DRCM(1,2)
2
DD(3,2)
16
DM(2,2)
97
D(3,2)
84
A(3,3)
8
OCRC(2,2)
22
FOCR(2,4)
12
DRCM(1,3)
20
DD(3,3)
7
DM(2,3)
82
D(3,3)
82
A(3,4)
10
OCRC(2,3)
41
FOCR(3,1)
4
DRCM(2,1)
20
DC(1,1)
8
DM(3,1)
77
H(1,1)
83
B(1,1)
37
OCRC(3,1)
2
FOCR(3,2)
11
DRCM(2,2)
10
DC(1,2)
8
DM(3,2)
100
H(1,2)
98
B(1,2)
18
OCRC(3,2)
9
FOCR(3,3)
4
DRCM(2,3)
19
DC(1,3)
14
DM(3,3)
70
H(1,3)
62
B(1,3)
37
OCRC(3,3)
5
FOCR(3,4)
18
DRCM(3,1)
4
DC(2,1)
16
DM(4,1)
83
H(2,1)
84
B(2,1)
33
RMC(1,1)
23
IC(1,1)
18
DRCM(3,2)
17
DC(2,2)
5
DM(4,2)
61
H(2,2)
60
B(2,2)
27
RMC(1,2)
44
IC(1,2)
4
DRCM(3,3)
16
DC(2,3)
9
DM(4,3)
72
H(2,3)
56
B(2,3)
22
RMC(1,3)
32
IC(1,3)
93
N(1,1)
20
DC(3,1)
8
DM(5,1)
77
H(3,1)
82
B(3,1)
21
RMC(2,1)
34
IC(1,4)
84
N(1,2)
3
DC(3,2)
16
DM(5,2)
55
H(3,2)
86
B(3,2)
17
RMC(2,2)
27
IC(2,1)
67
N(1,3)
20
DC(3,3)
17
DM(5,3)
68
H(3,3)
80
B(3,3)
5
RMC(2,3)
26
IC(2,2)
63
N(1,4)
20
DC(4,1)
9
DRCP(1,1)
86
H(4,1)
72
U(1,1)
41
RMC(3,1)
48
IC(2,3)
74
N(2,1)
9
DC(4,2)
16
DRCP(1,2)
55
H(4,2)
67
U(1,2)
6
RMC(3,2)
15
IC(2,4)
87
N(2,2)
14
DC(4,3)
2
DRCP(1,3)
88
H(4,3)
92
U(1,3)
14
RMC(3,3)
23
IC(3,1)
57
N(2,3)
1
DMA(1,1)
14
DRCP(1,4)
76
H(5,1)
73
U(2,1)
36
RMC(4,1)
48
IC(3,2)
52
N(2,4)
15
DMA(1,2)
15
DRCP(2,1)
53
H(5,2)
83
U(2,2)
31
RMC(4,2)
13
IC(3,3)
70
N(3,1)
1
DMA(1,3)
7
DRCP(2,2)
82
H(5,3)
63
U(2,3)
8
RMC(4,3)
34
IC(3,4)
76
N(3,2)
17
DMA(2,1)
3
DRCP(2,3)
89
E(1,1)
83
U(3,1)
49
RMC(5,1)
30
FOCRC(1,1)
79
N(3,3)
8
DMA(2,2)
10
DRCP(2,4)
59
E(1,2)
71
U(3,2)
39
RMC(5,2)
35
FOCRC(1,2)
88
N(3,4)
6
DMA(2,3)
17
DRCP(3,1)
54
E(1,3)
81
U(3,3)
15
RMC(5,3)
4
FOCRC(1,3)
2
NRSMIN
19
DMA(3,1)
11
DRCP(3,2)
97
E(2,1)
89
U(4,1)
62
A(1,1)
24
FOCRC(2,1)
6
NRSMAX
14
DMA(3,2)
3
DRCP(3,3)
57
E(2,2)
92
U(4,2)
89
A(1,2)
32
FOCRC(2,2)
2
NDSMIN
1
DMA(3,3)
4
DRCP(3,4)
76
E(2,3)
79
U(4,3)
54
A(1,3)
16
FOCRC(2,3)
8
NDSMAX
14
DMA(4,1)
17
DD(1,1)
99
E(3,1)
77
D(1,1)
77
A(1,4)
35
FOCRC(3,1)

7
NPSMAX
1
NPSMIN

4-1-1-1- نتايج حل مدل پيشنهادي در ابعاد کوچک
با توجه به ورودي هاي مدل و حل آن، خروجي حاصل از مدل و مقدار تابع هدف و زمان اجراي آن به دست آمده است که به شرح زير است.
تابع هدف به دست آمده مقدار 29653.20 مي باشد که در مدت زمان صفر به دست آمده است.
متغيرهايي که در مسئله مقادير غير صفر به خود گرفته اند هريک در جدول (4-2) نشان داده خواهند شد.
پس از حل در مي يابيم که متغير تصميم پ(1,2) مقدار عددي 1 را به خود اختصاص داده است اين بدان معني است که مرکز جداسازي 1 براي قطعه 2 بايد احداث گردد.متغير تصميم (3,2) مقدار عددي 1 گرفته است، مفهوم آن اين است که مرکز بازيافت 3 براي براي قطعه 2 احداث مي گردد. به طور کلي زماني که متغيرهاي تصميم jm و km و ip و rm مقدار عددي 1 را به خود اختصاص دهند نشان دهنده ي اين است که مرکز مورد نظر به آن متغير تصميم براي قطعه و يا محصول مورد نظر احداث مي گردد.
متغير تصميم Q(1,4,2) مقدار عددي 5 گرفته است اين بدان معني است که مقدار جريان قطعه 2 از مرکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي 1 به مرکز توليد 4، 5 است. متغير تصميم ي(2,3) مقدار عددي 15 را اتخاذ کرده است مفهوم آن اين است که مقدار جريان قطعه 3 در مرکز بازيافت 2، 15 است. 8=8(3,2,2) به اين مفهوم است که مقدار جريان قطعه 2 از مرکز بازيافت 3 به مرکز مواد 2، 8 است.

جدول(4-2): نتايج حاصل از حل مدل با استفاده از نرم افزار Lingo9
15

(2,3)
1

(2,3)
1

(2,3)
5
T(4,2,2)
1

(2,1,3)
5
Q(1,4,2)
1.19

(2,1,4)
18

(3,1)
1

(2,4)
1

(3,1)
8
T(5,1,1)
1

(2,3,1)
8
Q(1,5,1)
0.87

(2,3,2)
25

(3,2)
1

(3,1)
80
Y(1,2)
16
T(5,1,2)
1

(2,3,3)
19
Q(2,1,3)
0.94

(3,3,1)
4

(3,3)
1

(3,2)
62
Y(1,3)
17
T(5,3,3)
4

(2,4,2)
14
Q(2,3,3)
1.09

(3,3,3)
9

(1,1)
1

(3,3)
18
Y(2,1)
6
V(1,1,2)
16

(2,5,1)
9
Q(2,4,3)
34

(2,1,2)
17

(1,2)
1

(3,4)
20
Y(2,3)
6
V(1,1,3)
7

(2,5,2)
9
Q(2,4,3)
28

(2,4,4)
19

(1,3)
34.87
X(2,2)
59
Y(3,1)
17
V(1,2,2)
13

(2,5,3)
16
Q(2,5,2)
41

(3,1,1)
24

(2,1)
29.19
X(2,4)
1

(1,1)
1
V(1,3,1)
3

(3,1,2)
17
Q(2,5,3)
8

(3,4,3)
16

(2,2)
41.94
X(3,1)
1

(1,2)
20
V(1,4,1)
8

(3,2,2)
8
Q(3,3,1)
62
G(1,3,2)
33

(2,3)
9.09
X(3,3)
1

(2,2)
4
V(2,1,2)
18

(3,3,1)
7
Q(4,2,3)
50
G(1,4,3)
8

(3,1)
1

(1,1)
1

(2,3)
16
V(2,2,3)
14

(3,3,2)
16
S(1,1,1)
16
G(2,1,3)
8

(3,2)
1

(1,2)
1

(3,1)
19
V(2,3,1)
6
T(1,1,3)
4
S(1,2,1)
59
G(3,2,1)
14

(3,3)
1

(1,3)
1

(4,2)
9
V(2,4,2)
8
T(1,2,1)
11
S(1,2,2)
8
O(1,1,3)
16

(4,1)
1

(2,1)
1

(4,3)
14
V(2,4,3)
13
T(1,2,3)
4
S(2,1,3)
18
O(1,3,2)
5

(4,2)
1

(2,2)
71

(1,1)
20
V(3,1,1)
3
T(1,3,2)
20
S(4,1,2)
4
O(1,3,3)
9

(4,3)
1

(2,3)
57

(1,2)
13
V(3,1,3)
7
T(2,1,2)
1

(1,1,1)
4
O(2,2,3)
8

(5,1)
1

(3,1)
16

(2,2)
4
V(3,2,1)
17
T(2,2,3)
12

(1,1,2)
18
O(2,3,1)
16

(5,2)
1

(3,2)
63

(2,3)
3
V(3,3,2)
24
T(2,3,1)
17

(1,2,1)
9
Q(1,1,1)
17

(5,3)
32

(1,1)
8

(3,1)
20
V(3,3,3)
16
T(2,3,3)
6

(1,2,3)
17
Q(1,1,2)

20

(1,2)
20

(4,2)
1

(1,2)
8
T(3,2,1)
14

(1,4,1)
18
Q(1,2,1)

12

(1,3)
7

(4,3)
1

(1,3)
8
T(3,2,2)
2

(1,4,3)
16
Q(1,2,2)

17

(2,1)
1

(2,1)
1

(2,1)
13
T(4,1,1)
8

(1,5,2)
8
Q(1,3,2)

11

(2,2)
1

(2,2)
1

(2,2)
3
T(4,2,1)
4

(1,5,3)
16
Q(1,4,1)

2-1-4- حل مدل پيشنهادي با استفاده از مثال عددي در ابعاد متوسط
براي حل مدل پيشنهادي در ابعاد متوسط مقدار انديس ها به شرح زير است.
i = 1,…,7
j = 1,…,7
k = 1,…,8
f = 1,…,10
r = 1,…,7
w = 1,…,10
p = 1,…,8
m = 1,…,7
l = 1,…,7
c = 1,…,8
به مانند حل در ابعاد کوچک و داده ها را وارد مدل کرده و به حل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد محدوديت، جريان، ظرفيت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد (5,5)، (5,4)، (3,4)