منبع پایان نامه ارشد درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، علوم پزشکی، دانش‌آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

وخانه کتابدار انجام می‌شود (خانه کتابدار کودک و نوجوان، 1383).
11-2 پیشینه پژوهش
پژوهش‌های زیادی در زمینه مطالعه و خواندن انجام شده است که در این‌جا هم به پژوهش‌های مربوط به خواندن و هم به پژوهش‌های مطالعه در ایران و خارج از کشور پرداخته می‌شود. پیشینه‌هایی که در ادامه خواهند آمد از طریق سایت MAGIRAN (بانک اطلاعات نشریات ایران )، سایت‌های دانشگاهی (دانشگاه آزاد واحد تنکابن، سبزوار، … )، SID (مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی) و فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی و غیره و با استفاده از کلیدواژه‌های خواندن و مطالعه و همچنین به صورت عبارتی « عادت‌های مطالعه» و « عادت‌های خواندن » برای پیشینه‌های موجود در ایران مورد جستجو قرار گرفته است. برای پیشینه‌های خارجی نیز از سایت ERIC ، ScholarGoogle ،Google و science direct و … با استفاده از کلید واژه‌های Reading ،Study،Reading Habits و Study Habits استفاده شده است.
1-11-2 پیشینه پژوهش درایران
کاشانی (1355) در پژوهش خود به بررسی عوامل ایجاد تمایل برای مطالعه در کودکان ایرانی پرداخته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه و روش مصاحبه می‌باشد. گروه نمونه 400 نفر از دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی در تهران است. نتایج نشان می‌دهد که دانش‌آموزان به آثار نویسندگان ایران علاقمند هستند ولی اکثرا کتاب‌های ترجمه را می‌خوانند و علت دیگر اینکه تمایل کودکان به مطالعه آثار خارجی را می‌توان در وضع فعلی ارزش‌های جامعه خودمان جستجو کرد.
امینیان (1373) به بررسی شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداخته است. نمونه مورد استفاده 497 نفر از دانشجویان موفق و ناموفق شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی (پرستاری و بهداشت) است. ابزاری که در این پژوهش استفاده شده پرسشنامه‌ای با 53 سوال می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که غالب دانشجویان به هنگام مطالعه با مشکلاتی مواجه هستند. مشکلاتی مانند عدم تمرکز حواس به هنگام مطالعه، نداشتن حوصله درس‌خواندن، کندخوانی و خوب یادنگرفتن مطالب. و اکثرا در زمینه روش‌های صحیح مطالعه، آموزش‌های لازم را ندیده‌اند.
بابانژاد (1375) در پژوهش خود به بررسی و مقایسه شیوه‌های رایج مطالعه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر بابل پرداخت. در این پژوهش تعداد 480 پرسشنامه در بین دانش‌آموزان دختر و پسر توزیع گردید. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. پرسشنامه مورد استفاده دارای 32سوال است. یافته‌ها حاکی از آن است که بین معدل پیشرفت تحصیلی و شیوه‌های مطالعه همبستگی مثبت (r=0/64) وجود دارد. و این رابطه از نظر آماری معنادار است (tr=18/20). دانش‌آموزان موفق در مقایسه با دانش‌آموزان ناموفق شیوه‌های مطالعه مناسب‌تری دارند، همچنین دانش‌آموزان دختر در مقایسه با دانش‌آموزان پسر از شیوه‌های مطالعه بهتری سود می‌جویند.
کامکار (1376) به بررسی مقایسه شیوه‌های مطالعه و یادگیری در دوگروه از دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پرداخت. گروه نمونه 63 نفر از دانشجویان ضعیف و قوی در مقاطع کاردانی و کارشناسی می‌باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه 50 سوالی و فرم مصاحبه 10 سوالی است. یافته‌ها تفاوت معناداری را از نظر شیوه‌های یادگیری بین دو گروه نشان می‌دهد. مهمترین مشکل دانشجویان ضعیف هنگام یادگیری حواس‌پرتی، خستگی و مشغولیت ذهنی بود، درحالیکه مهمترین مشکل دانشجویان قوی هنگام مطالعه و یادگیری نبودن فضای مناسب برای مطالعه بوده است. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین معدل دانشگاه با شیوه‌های یادگیری وجود دارد.
بحرانی (1378) در پژوهش خود به بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه بر روی نمونه‌ای از دانش‌آموزان متوسطه شیراز پرداخت. در این مطالعه رابطه بین مجموعه‌ای از انگیزه‌های تحصیل و عادات مطالعه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بر روی نمونه‌ای متشکل از 516 دانش‌آموز پایه سوم متوسطه از نقاط مرکزی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه معنادار بین عادات مطالعه و انگیزه‌های تحصیلی دانش‌آموزان بود و میزان این رابطه 34/0 (P<0/001) به دست آمد. رابطه بین عادات مطالعه و منابع انگیزشی عزت نفس و اتکابه نفس نسبت به دیگر منابع انگیزش تحصیلی بالاتر بود. نتایج همبستگی کانونی منابع انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه دو متغیر کانونی را به دست داد که از این تحلیل‌ها رابطه مهارت‌های سطح بالای مطالعه، مثل نظارت بر روند مطالعه و انسجام دادن مطالب با منابع انگیزشی عزت نفس و اتکای به نفس، استنباط می‌شود.
یوسفی (1379) در پژوهش خود به مقایسه راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان موفق و ناموفق رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های تهران پرداخته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری ویشتاین و همکاران 1986 بود که شامل 77 ماده و 10 خرده آزمون است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است که از این طریق 276 نفر انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان موفق در مقایسه با دانشجویان ناموفق از لحاظ راهبردهای مطالعه و یادگیری در سطح بالاتری قرار دارند. دانشجویان کارشناسی ارشد در مقایسه با دانشجویان کارشناسی از لحاظ راهبردهای مطالعه و یادگیری در سطح بالاتری قرار دارند. دانشجویان سال‌های بالاتر در مقایسه با دانشجویان سال اول از لحاظ راهبردهای مطالعه و یادگیری در سطح بالاتری قرار دارند.
امانی (1379) در پژوهش خود به بررسی رابطه مطالعه در دوران کودکی – نوجوانی با مطالعه در دوران بزرگسالی پرداخته است. در پژوهش حاضر تعداد 3500 پرسشنامه بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه‌های آزاد کشور توزیع گردید. روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای (خوشه‌ای، طبقه‌بندی متناسب و تصادفی ساده) انتخاب شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. یافته‌ها نشان داد حدود 31 درصد پاسخگویان در روز فقط 30دقیقه مطالعه کتب غیردرسی دارند. همچنین مهمترین عوامل کمبود میزان مطالعه کتب در کشور از نظر پاسخگویان عبارت از گران بودن کتاب، ارج نگذاشتن جامعه به علم و دانش، مشکلات اقتصادی جامعه، عادت نداشتن مردم به مطالعه از دوران کودکی و نوجوانی، نداشتن انگیزه برای مطالعه و مشغله زیاد مردم می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مطالعه دوران کودکی و نوجوانی و تداوم مطالعه در دوران بزرگسالی رابطه معناداری وجود دارد و بین مطالعه والدین و میزان مطالعه فرزندان همبستگی مثبت مشاهده گردید. همچنین بین متغیرهای برنامه‌های وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، دسترسی به کتاب‌های مورد نیاز و مورد علاقه، وضعیت اقتصادی خانواده و متغیر مطالعه دوران بزرگسالی ربطه معنادار مثبتی وجود دارد. علاه برآنها بین تعداد اعضای خانواده و میزان مطالعه کودکان و نوجوانان و همچنین میزان مطالعه بزرگسالان رابطه منفی مشاهده شد.
دشتبان (1380) در پژوهش خود به مقایسه اثربخشی روش دوجانبه و مطالعه فردی به درک مطلب و یادداری پرداخته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو آزمون محقق ساخته درک مطلب و یادداری است. تعداد 50 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه اول راهنمایی منطقه 17 آموزش و پرورش تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در دو گروه انتخاب شده‌اند. نتایج بیانگر آن است که درک مطلب و یادداری دانش‌آموزانی که با استفاده از روش پرسیدن دوجانبه به مطالعه پرداختند بیشتر از دانش‌آموزانی است که به صورت فردی به مطالعه پرداختند.
بدیع چراغی (1380) به بررسی اثربخشی روش مطالعه مشارکتی و پرسیدن دوجانبه بردرک مطلب یادداری و انتقال یادگیری دانش‌آموزان پسر پایه دوم راهنمایی علی‌آبادکتول پرداخته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون‌های درک مطلب محقق‌ساخته، آزمون‌های یادداری محقق‌ساخته و آزمون‌های نوبت اول و دوم دروس مورد نظر در سال 79-80 است. جامعه مورد تحقیق کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دوم راهنمایی هستند که معدل آنها در دروس فارسی، دینی، تاریخ و جغرافیا و تعلیمات اجتماعی کمتر از 15 است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تعداد نمونه 32نفر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که آموزش این روش‌ها موجب افزایش سطح درک مطلب و یادداری دانش‌آموزان شده است. مهارت‌های آموخته شده در روش مطالعه مشارکتی در یادگیری تکالیف تحصیلی موثر بوده‌اند ولی در گروه پرسیدن دوجانبه انیچنین نبوده است.
مرتضوی زاده (1380) در پژوهش خود به بررسی شیوه‌ها و استراتژی‌های مطالعه و یادگیری دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پیشرفت تحصیلی پایین در مقطع متوسطه استان کهکیلویه و بویراحمد پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان با معدل زیر 14 و معدل بالای 17 از 4 دبیرستان دخترانه و پسرانه، روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای و ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق‌ساخته است. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین‌ها از لحاظ آماری و استفاده از شیوه‌های قبل از مطالعه و هنگام مطالعه و بعد از مطالعه معنادار نبوده است. اما بین استفاده از عادات غلط مطالعه دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. یعنی دانش‌آموزان پسر بیشتر از دانش‌آموزان دختر در روش مطالعه خود از عادات غلط استفاده می‌کنند و میزان تمرکز حواس دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا بیشتر از دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین است. و دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین بیشتر از دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا از عادات غلط استفاده می‌نمودند.
شقاقی (1382) در پژوهش خود تاثیر آموزش مهارت‌ها و راهبردهای یادگیری مطالعه در یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور و ثبات این تاثیر پس از گذشت یک نیمسال را مورد بررسی قرار داده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه، و روش نمونه‌گیری تصادفی و تعداد نمونه 60 نفر از دانشجویان رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز تهران بود. یافته‌ها بیانگر این مطلب است که آموزش راهبردها و مهارت‌های یادگیری موجب افزایش یادگیری دانشجویان از محتوای کتاب‌های خودآموز شده و ثبات این یادگیری را پس از گذشت یک نیمسال نیز بالا می‌برد. همچنین دانشجویان قوی بیشتر از دانشجویان ضعیف از راهبردهای شناختی تکرار و مرور استفاده می‌کنند. آموزش راهبردها و مهارت‌های یادگیری مانع از افزایش اضطراب امتحان به سطح آسیب‌زایی می‌گردد.
مکی زاده (1383) در پژوهش خود به بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش‌های مطالعه پرداخته است. ابزار مورد استفاده یک پرسشنامه 36 سوالی است که در بین 341 دانشجو مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد در رشته‌های مختلف و با رعایت سهم هر رشته به روش تصادفی طبقه‌ای توزیع شده است. نتایج کلی این پژوهش نشان می‌دهد میزان آگاهی دانشجویان نسبت به روش‌های مطالعه اندک است.
پورحسین ملایوسفی (1384) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی و روش‌های مطالعه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان ناحیه 4 تبریز در سال تحصیلی 84 – 85 پرداخته است. تعداد 350 نفر از دانش‌آموزان با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین سبک‌های شناختی و رشته تحصیلی و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد شیوه‌های مطالعه دانش‌آموزان و رشته تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. هریک از ابعاد سبک‌های شناختی با رشته تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که بین هریک از ابعاد با رشته‌های تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین همبستگی معناداری بین سبک‌های شناختی جذب‌کننده و واگرا و شیوه‌های مطالعه وجود دارد و بین سبک‌های شناختی همگرا و انطباق یابنده همبستگی معناداری وجود دارد.
نوریان و همکاران (1385) در خلال یک مطالعه پژوهشی مهارت‏ها و عادت‌های مطالعه دانشجویان پزشکی زنجان را بررسی کرده‏اند. در این پژوهش توصیفی-مقطعی با استفاده از ابزار پرسشنامه کلیه دانشجویان رشته پزشکی زنجان مورد آزمون قرار گرفته‌اند. پرسشنامه شامل 24 سئوال و با ساختار لیکرت108 5 بخشی تهیه شده است. یافته‏های این پژوهش نشان داد که دانشجویان پزشکی در زمینه‏های عادت‌های مطالعه، درک مطلب و یادداشت‌برداری نسبت به سایر مهارت‏های مطالعه وضعیت مناسب‏تری داشتند. در این پژوهش پیشنهاد شده که مهارت‏ها و عادت‌های مطالعه در قالب یک واحد درسی به دانشجویان آموزش داده شود.
کوشان و حیدری (1385) در پژوهشی دیگر به بررسی عادت‏های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار پرداخته‏اند. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه PSSHI‏‏109 استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 45 سئوال در هشت حوزه شامل تقسیم‌بندی زمان، شرایط فیزیکی مطالعه، توانایی خواندن، یادداشت‌برداری، انگیزش یادگیری، حافظه امتحانات و سلامتی می‏باشد. کوشان و حیدری به این نتیجه رسیده‏اند که شیوه مطالعه در آزمودنی‏ها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.
دیانی و تقی پناهی (1387) به بررسی عوامل موثر انگیزه‌های مطالعه در دانش اموزان ابتدایی و راهنمایی پرداختند. ابزار پژوهش پرسشنامه انگیزه‌های خواندن MRQ است که در اختیار 304 دانش آموز مقطع پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی شهر مشهد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مورد بررسی، کمابیش همه انگیزه‌های خواندن را دارند و میزان این انگیزه‌ها از ضعیف تا متوسط رتبه‌بندی شده است. رقابت، اهمیت، لذت و نمره از انگیزه‌هایی بودند که در دانش‌آموزان مورد بررسی نسبت به بقیه در سطح بالاتری قرار داشتند و انگیزه‌های اجتناب از مطالعه، مطالعه به دلایل اجتماعی، مطالعه به قصد چالش‌برانگیزی و تکلیف، نسبت به بقیه انگیزه‌ها نمره‌های کمتری را به خود اختصاص دادند. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش عبارتنداز: بین انگیزه‌های اهمیت، شناخت، نمره و رقابت، از لحاظ میزان برخورداری، تفاوتی معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های لذت و به دلایل اجتماعی براساس جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های اثربخشی، چالش برانگیزی، اهمیت، شناخته شدن، اجتماعی و اجتناب برحسب مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد. بین انگیزه‌های اثربخشی چالش برانگیزی، کنجکاوی، شناخته شدن، اجتماعی و رقابت با معدل نمره املای دانش آموزان در دوسال اخیر، رابطه معنادار وجود دارد. همین نتیجه به غیر از انگیزه شناخته شدن درمورد معدل نمره فارسی دانش‌آموزان در دو سال اخیر دیده می‌شود. بین انگیزه‌های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی و تکلیف و معدل درسی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود داشت. بین انگیزه‌های چالش‌برانگیزی، شناخته شدن، نمره و رقابت و عضویت فعال در کتابخانه، رابطه معنادار دیده شد. البته در این مورد، رابطه بین انگیزه‌های یادشده و عضویت فعال در کتابخانه منفی بود. بین هیچ کدام از انگیزه‌های مختلف مطالعه و میزان آشنایی دانش‌آموزان با اینترنت رابطه معنادار دیده نشد.
رضایی، قدم پور و پاشاشریفی (1387) در پژوهش خود به بررسی الگویی برای ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش: بررسی اثربخشی آن در دانش‌آموزان دوره راهنمایی پرداختند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق‌ساخته است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به طریق تصادفی است که تعداد نمونه شامل 275 نفر می‌باشد. براساس این پژوهش دیدگاه‌های گوناگون برای رسیدن به الگویی مناسب ارائه شد. این الگوی پیشنهادی بر چهار عنصر بنیادی متکی است که عبارت‌انداز: ویژگی‌های دانش‌آموزان که سبب ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش در آنها می‌شود؛ ویژگی‌های معلمان که علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش را در دانش‌آموزان افزایش می‌دهند؛ متغیرهای جو کلاس که می‌توانند محیطی برانگیزاننده برای مطالعه و پژوهش ایجاد کنند و متغیرهای آموزشی که علاقمندی نسبت به فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی را افزایش می‌دهند.
فریدونی مقدم و چراغیان (1388) در پژوهش خود عادت‌های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان را مورد بررسی قرار داده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه عادت‌های مطالعه به روش خودایفا در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم بر روی 150 دانشجوی پرستاری این دانشکده استفاده شده است و نتایج نشان می‌دهد که وضعیت عادت‌های مطالعه دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط است و می‌توان گفت که شیوه مطالعه آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.
عبدخدایی و غفاری (1389) به بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت‌های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها پرداختند. در این مطالعه 425 نفر از دانشجویان ورودی سال‌های 84 و 86 دانشکده‌های ادبیات و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی (1384) که به منظور اندازه‌گیری میزان استفاده دانشجویان از این راهبردها طراحی شده است، توسط آنها تکمیل گردید. یافته‌ها حاکی از این بود که عملکرد دانشجویان در استفاده از مهارت‌ها در حد متوسط بود. دخترها بیشتر از پسرها از مهارت‌ها بهره برده، دانشجویان ادبیات نیز بیشتر از دانشجویان مهندسی از راهبردها استفاده کرده‌اند. بین دانشجویان روزانه و نوبت دوم و همچنین دانشجویان سال اول و سوم تفاوتی در استفاده از راهبردها مشاهده نشد. همبستگی بین رتبه کنکور و استفاده از راهبردها معنادار نبوده و همبستگی بین استفاده از راهبردها با معدل دوره متوسطه و معدل دانشگاهی دانشجویان معنادار بوده است و در نهایت تحلیل رگرسیون نشان داد که فرایند فراشناختی دانش و کنترل خود بیشترین سهم را در تبیین موفقیت تحصیلی دانشجویان برعهده داشته است.
افکانه و شکوری شالدهی (1389) نیز با دیدی متفاوت به این حوزه نگریسته‏اند. آنها در یک مطالعه پژوهشی راه‏های ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب‏های غیردرسی را بررسی کرده‏اند. در این پژوهش توصیفی با استفاده از یک پرسشنامه پژوهشگر-ساخت 540 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‏های این پژوهش نشان داد که عواملی از قبیل روش تدریس اساتید، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه‏های کتاب و شیوه‏های ارائه خدمات کتابخانه‏ای به طور معناداری در هدایت دانشجویان به سمت متون غیردرسی تأثیر دارند.
جوادی یگانه و کاظمی (1390) در پژوهش خود به بررسی نگرش دانشجویان به رمان جدی پرداختند. این پژوهش با هدف سنجش نگرش جوانان به خواندن رمان جدی در سال تحصیلی 87-88 به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. نمونه تحقیق شامل 393 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران است که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شده‌اند. سنجش نگرش به خواندن رمان با استفاده از نظریه فیش باین و آیزن و براساس مطالعه استاکمنز (1999) و اسکاتن و گلاپر (2002 و 2004) انجام شده است. نتایج تحقیق، به تمایلات رفتاری (نیت خواندن) اکثر پاسخگویان به خواندن رمان جدی می‌پردازند. عوامل موثر مهم در نیت خواندن عبارت‌انداز: نگرش افراد به خواندن رمان جدی، نظر دیگران مهم در رفتار خواندن، درک بیشتر فرد از عوامل بازدارنده یا تسهیل‌کننده خواندن، تجربه بیشتر فرد از خواندن در گذشته. سایر نتایج تبیینی نیز عبارت‌اند از: همبستگی متوسطی میان ابعاد شناختی و عاطفی نگرش، هنجار ذهنی و نیت خواندن وجود دارد؛ رابطه متغیر رفتار قبلی و نیت خواندن ضعیف است و متغیر کنترل رفتاری ادراک شده با هیچ کدام از متغیرهای دیگر رابطه ندارد؛ بین نیت خواندن و رفتار خواندن رمان جدی همستگی متوسطه هست؛ متغیرهای هنجار ذهنی، رفتار قبلی و نیت خواندن توانستند رفتار خواندن رمان جدی را پیش‌بینی کنند.
اباذری و ریگی (1391) در پژوهشی، عادت‌ها و مهارت‌های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را بررسی کرده‌اند. در این پژوهش از پرسشنامه عادت‌های مطالعه کالج Redwood برای گردآوری داده‌ها از یک نمونه 342 نفری استفاده شده است یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت عادت‌ها و مهارت‌های مطالعه دانشجویان در حد متوسط برآورد شده است.
بادله و همکاران (1391) در پژوهشی، مهارت‌های مطالعه در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان را بررسی کرده‌اند. این پژوهش یک مطالعه مقطعی – توصیفی است که تعداد 211 دانشجو در سال تحصیلی 1388- 1387را از طریق نمونه‌گیری آسان مورد مطالعه قرار داده‌اند. ازسیاهه مهارت‌های مطالعه کانگان برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان بهترین عملکرد را در تمرکز و کمترین عملکرد را در مدیریت زمان دارند. همچنین بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان مهارت‌های مطالعه مطلوبی ندارند.
صیفوری (1391) با سنجش مهارت‏ها و عادت‌های مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه یکی دیگر از آثار این حوزه را خلق کرده است. در این پژوهش پیمایشی از دو پرسشنامه ‏CSI110 و PSSH استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که عمده مشکلات دانشجویان به ترتیب در زمینه عدم غلبه بر عوامل مداخله‏گر و استرس‌زا حین مطالعه، نداشتن مطالعه کاربردی و خلاقانه، عدم توانایی در مدیریت زمان، عدم توانایی در مطالعه انتقادی و دقیق‌خوانی و مطالعه باری به هرجهت بوده است.
ترشیزی، وارسته، پوررضایی و فصیحی (1391) در پژوهش خود عادت‏های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را بررسی کرده‏اند. در این پژوهش هم از پرسشنامه PSSHبرای گردآوری داده‏ها از یک نمونه 238 نفری استفاده شده است. در یافته‌‏های این پژوهش آمده است که وضعیت عادت‌های مطالعه آزمودنی‏ها در حد متوسط بوده و شیوه مطالعه آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست بنابراین با توجه به اهمیت عادت‌های مطالعه در عملکرد و پیشرفت تحصیلی افراد لازم است برنامه‌ریزی در جهت بهبود روش‏ها و عادت‌های مطالعه دانشجویان صورت پذیرد.
شریفی و رحمتی (1391) در پژوهش خود به بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های یادداشت‌برداری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده بهداشت دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداختند. نمونه تحقیق شامل 110 نفر بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه خودکارآمدی دانش‌آموز Morgan – Jinksانجامو برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های Independent – t و ANOVAاستفاده شد. خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پس از آموزش مهارت‌های یادداشت‌برداری به طور معنی‌داری افزایش یافت (p<0/005). همچنین یافته‌های حاصل از مقایسه دو دانشکده آشکار ساخت که آموزش این مهارت‌ها رابطه معنی‌داری با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت داشته است (p<0/005) ، اما رابطه معنی‌داری با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشاهده نشد (p>0/005) .
2-11-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور:
گالیک111 (1999) با این پرسش که آیا دانشجویان با هدف سرگرمی به خواندن می‏پردازند، عادت‌های خواندن برای سرگرمی دانشجویان را بررسی کرده است. برای این پژوهش از پرسشنامه‏ای استفاده شده که در رابطه با مواردی همچون مقدار زمان صرف شده برای خواندن و نوع مواد خواندنی پرسش‏هایی را مطرح می‏کند. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که ارتباط معنی‏داری بین میانگین نمرات درسی و مقدار زمانی که صرف خواندن برای سرگرمی شده وجود دارد.
انجی (2002) در پژوهش خود به بررسی عادت‌های مطالعه دانشجویان دانشگاه نیجریه می‌پردازد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه 35 سوالی با سه مولفه و نمونه مورد استفاده 441 نفر از دانشجویان چهار دانشگاه فدرالی نیجریه می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عمده مشکلات دانشجویان در مدیریت زمان و زمان‌بندی می‌باشد.
دیروسیس و همکاران (2004)، در آمریکا در پژوهش خود به بررسی عادت‌های مطالعه رزیدنت‌های جراحی و عملکرد هیات علمی در آموزش امتحانات آمریکا (ABSITE) پرداخته‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه SSHA و نمونه مورد مطالعه 59 نفر از رزیدنت‌های امریکایی بوده است. نتایج نشان می‌دهد که عمده مشکلات دانشجویان در زمینه عادت‌های مطالعه در مدیریت زمان، برنامه‌ریزی می‌باشد و همچنین در این مطالعه افرادی که نکات مهم را به هنگام مطالعه مطالب درسی با تفسیر و برداشت خود یادداشت کرده بودند نسبت به افرادی که فقط مطالب را برجسته نموده بودند، در امتحانات به طور معنی‌داری عملکرد بهتری داشتند. در این پژوهش دانشجویان ترم‌های بالایی عادت‌های مطالعه بهتری داشتند.
چمپلیِ112 (2005) در رساله دکتری خویش به موضوع بررسی مواد خواندنی و راهبردهای خواندن در بزرگسالان پرداخته است. نمونه مورد مطالعه شامل 96 نفر از ساکنین شهر کانزاس آمریکا بوده است. پژوهشگر برای گردآوری داده‏ها از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. در بخش یافته‏های این رساله آمده است که آزمودنی‏ها در زمینه درک مطلب و مهارت‏های خواندن در جایگاه مناسبی قرار دارند. روزنامه عنوان بیشترین ماده خواندنی را به خود گرفته و در خلال این پژوهش مشخص شد که نیمی از آزمودنی‏ها از اینترنت برای خواندن متون مختلف بهره می‏گیرند.
کلرک و فوستر113 (2005) در پژوهشی عادت‌ها و اولویت‌های خواندن 8000 نفر از دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی لندن را نسبت به خواندن براساس سن و جنسیت مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش از نرم‌افزار spss استفاده شده است و تحلیل داده‌ها در سطح یک درصد معنادار می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که دختران بیشتر از پسران از خواندن لذت می‌برند. و پسران نگرش‌های منفی‌تری نسبت به خواندن دارند. پسران خواندن را بیشتر برای به دست آوردن شغل و دختران بیشتر برای سرگرمی انجام می‌دهند. خواندن با سن رابطه عکس نشان می‌دهد، بچه‌های دبستانی نسبت به دبیرستانی‌ها از خواندن بیشتر لذت می‌برند و نگرش مثبت‌تری نسبت به خواندن دارند. نیمی از آزمودنی‌ها بیان کردند که از خواندن لذت می‌برند و خود را خواننده ماهری می‌دانند . اکثر دانش‌آموزان نشان دادند که آنها هر روز یا یک بار یا دوبار در هفته می‌خوانند. تقریبا نیمی از نمونه‌ها معتقد بودند که آنها به اندازه کافی نمی‌خوانند و علاقه‌ای هم به بهتر شدن ندارند. به طورکلی دانش‌آموزان با اظهاراتی مانند خواندن سخت است یا فقط برای دختران است نه پسران، مخالف بودند. مواد خواندنی آنها غیر از کتب درسی کتاب‌های تخیلی، ماجرایی، کمدی ، وحشت، و داستان‌هایی درمورد روح بود. اکثر آنها اولین مکانی را که برای خواندن انتخاب می‌کنند اتاق خواب، بعد کلاس درس و بعد از آن اتاق نشیمن می‌باشد. هدف آنها از خواندن بیشتر برای مهارت در زندگی، نیاز به دانستن، رسیدن به آنچه می‌خواهند و سرگرمی می‌باشد. پژوهش کلرک و فوستر با پژوهش هال و کلوز114 (1999) همسو می‌باشد.
عبدالکریم و حسن115(2007) در مقاله‏ای پژوهشی عادت‌ها و نگرش‏های دانشجویان مالزی را نسبت به خواندن بررسی کرده‏اند و سپس کارآمدی برنامه‏های دانشگاهی را برای تقویت این عادت‌ها و نگرش‏ها مورد تحلیل قرار داده‏اند. عبدالکریم و حسن با استفاده از مدل اولیه پرسشنامه ASRA و تغییر دادن قسمت‏هایی از آن به جمع‏آوری داده‏ها از گروهی از دانشجویان کارشناسی پرداخته‏اند. یافته‏های این پژوهش نشان داد که وب‌سایت به طور روزافزونی به یک منبع خواندن تبدیل می‏شود. این در حالی است که بین برنامه‏های دانشگاه، انواع مواد خواندنی و منابع خواندن تفاوت وجود دارد.
سلیمان و نیل116 (2009) در پژوهشی عادت‌های خواندن دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه پادشاهی آل‌سعود را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش سه خرده آزمون انواع مواد خواندنی، مجراهای دستیابی به مواد خواندنی و مقدار زمان مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که دانشجویان بیشترین وقت خود را صرف خواندن کتاب‌های جیبی، جزوات سخنرانی (جزوات ارائه کلاسی) می‌کنند. و زمان کمی را نیز صرف (خواندن) منابع اینترنتی می‌کنند. آنها حدود چهار ساعت و سی دقیقه در هفته را صرف خواندن این مواد می‌کنند.
بانو، کوستاگولاس و اولنوگلو117 (2008) در پژوهش خود الگوهای رفتاری خواندن دانشجویان کارشناسی دانشگاه ایونیان یونان را مورد بررسی قرار داده‌اند. تعداد پاسخگویان 335 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده‌های مختلف دانشگاه ایونیان می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که رفتارهای خواندن آنها با مردم عادی متفاوت است. آنها اوقات فراغت خود را بیشتر به خواندن روزنامه در درجه اول و سپس مجله و کتاب می‌پردازند. آنها مجراهای دستیابی به مواد خواندنی را اول دوستان خود می‌دانند و استفاده از اینترنت مجرای چندان مورد توجهی در بین آنها نیست. یافته‌ها حاکی از آن است که آنها به خواندن علاقه‌مندند ولی کمبود زمان را عاملی اصلی برای نخواندن خود می‌دانند.
گوچ‏اردمار و دمیرل118 (2009) در پژوهشی جالب عادت‏های استفاده از کتابخانه در دانشجویان رشته دبیری را مورد توجه قرار داده‌اند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش را دانشجویان سال اول و چهارم دانشگاه قاضی ترکیه تشکیل دادند. ابزار این پژوهش یک پرسشنامه با ساختار لیکرت بوده است که از دو بخش سئوالات جمعیت شناختی و سئوالات مربوط به عادت‌های استفاده از کتابخانه ساخته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان در هفته یا در ماه یکبار به کتابخانه مراجعه می‏کنند. هم‏چنین با اجرای این پژوهش مشخص شد که گروه کثیری از آزمودنی‏ها از کتابخانه برای انجام تحقیق استفاده می‏کنند.
اوگئیک و آکیای119(2009) در پژوهشی به ارزیابی و بررسی عادت خواندن و نگرش کلی دانشجویان نسبت به خواندن پرداخته‌اند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش، 187 دانشجوی دبیری زبان‌های خارجه دانشگاه ترکیه بوده‌اند. جهت گردآوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه‌ای پژوهشگر-ساخت شامل 40 سوال با دو گزینه پاسخگویی بله و خیر استفاده شده‌است. پرسشنامه شامل 4 بخش اصلی: نگرش کلی دانشجویان به خواندن، ترجیحات خواندنی آنها، اثرات خواندن بر روی عملکرد دانشجویان و نقطه نظرات منفی دانشجویان نسبت به خواندن می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که آزمودنی‏ها نسبت به خواندن نگرش مثبتی داشتند.
نانیس و هادسون120 (2010) در زمانی که گفته‌های زیادی مبنی بر صرف مدت زمان خیلی اندک برای خواندن توسط دانشجویان شنیده می‏شد و البته هنوز هم می‏شود پژوهشی را با عنوان تأثیر مقدار زمان خواندن و عادت‌های خواندن بر روی عملکرد دانشجویان انجام داده‏اند. برای گردآوری داده‏ها از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخوانی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، ادبیات کودکان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، روانشناسی، اوقات فراغت، استفاده از کتابخان