منبع پایان نامه ارشد درمورد گرشاسب نامه، اسدی طوسی، نثر فارسی، شعر فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

ی انسان تغییرپذیر است. 66
2-28- بهترین هنر سخاوتست. 66
2-29- دادو رز باید بود 67
2-30- آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند. 67
2-31- نباید به شادمانی ها نازید. 67
2-32- باید اهل پند و اندرز بود. 67
2-33- باید اهل آزمون بود. 67
2-34- از پرخوری باید دوری کرد. 67
2-35- کردار مهم است نه گفتار 68
2-36- به کسی نباید آزار رساند. 68
2-37- کسی بزرگ است که نزد خدا بزرگ باشد. 68
2-38- سود یکی در گرو زیان دیگری است. 68
2-39- نباید با تنگ دست مشورت کرد. 68
2-40- نباید زیاد خوابید. 69
2-41- شنیدن کی بود مانند دیدن. 69
2-42- پیری و درد عیبهای مرد را آشکار مینمایند. 69
2-43- باید از زفتی دوری کرد. 69
2-43-1باید از درشتخوی دوری کرد و به نرمی رفتار کرد. 69
2-44 — از نا استوران ایمنی مجوی 69
2-45- به گمانها نباید اعتماد کرد و عمل کرد 70
2-46- از نهان رشک و کینه ور باید ترسید. 70
2-46-1-از کسی که از تو میترسد باید ترسید. 70
2-47-در وصف هنر 70
2-47-1- بهترین هنر آنست که حتی دشمن هم پسندد. 70
2-47-1-هنرمند همیشه به رنج است. 70
2-48- دردی که مرهم دارد باید همان مرهمش را گذاشت. 70
2-49- نباید از قوم و خویش برید. 70
2-50- آدم بیشرم از گفتن هیچ حرفی باکی ندارد. 71
2-51- (زیاد خوری می باعث کم خردی میشود.) 71
2-52- نباید گناه کسی را به پای کسی دیگر نوشت.(نه بر گنهکار و نه بر بیگناه نه باید خشم برانی) 71
2-53- (مهمان ناخوانده را هم باید نکو داشت.) 71
2-54- از بد، بدتر هم وجود دارد. 71
2-55- در رفتار و برخورد باید تعادل را حفظ کرد. 71
2-56- همسایه ی بدان نباید شد. 72
2-57- نباید دزدی کرد. 72
2-58- در جوانی باید کام دل جست. 72
فصل سوم:حماسه در گرشاسب نامه
3-1- حماسه 73
3-2-مختصات حماسه در گرشاسبنامه: 73
3-2-1- در حماسه همه جا سخن از دلاوری و جنگاوری است. 73
3-2-2-همیشه زنی عاشق قهرمان حماسه میشود. 75
3-2-3-حضور گیاهان عجیب و غریب در حماسه 76
3-2-4-آیندهبینی و پیشگویی در حماسه نقش مهمی دارد. 77
3-2-5-قهرمان حماسه به سفرهای پرخطری می رود و در نهایت تن درست و پیروز به وطن باز می گردد. 78
3-2-6-قهرمان حماسه قهرمانی قومی و ملی یا نژادی است. 78
3-2-7-در حماسه سخن از دیوان، غولان، جادوان و جادویی است. 79
3-2-8-قهرمان حماسه همه آفاق را سیر و سیاحت میکند. 79
3-2-9-قهرمان حماسه اعمالی انجام میدهد که اهمیت ملی یا معنوی دارد. 80
3-2-10-قهرمان حماسه جانور مهیب یا هیولایی را میکشد. 80
3-2-11-قهرمان حماسه در هر بخش از زندگی خود با یک ضد قهرمان مواجه است. 80
3-2-12-در نبردهای تن به تن جنگهای حماسی از انواع سلاح استفاده میشود. 80
3-2-13-یکی از صحنه های مهیج هر حماسه نبرد تن به تن قهرمان با دشمن اصلی و عوامل اوست.در نبرد گرشاسب با زنگی: 81
3-2-14-در حماسه یکی از ابزارهای جنگی فریب است. 82
3-2-15-در حماسه، با عینیت، اقتدار،سادگی و عظمت مواجه ایم. 82
3-2-16-حماسه دارای سبک عالی، معنایی جدی و الفاظی سنگین و فاخر است. 83
3-2-17-در حماسه اعمال قهرمان خارقالعاده و غیر طبیعی است. 83
3-2-18-قهرمان حماسه موجودی مافوق طبیعی است و گاهی از خدازادگان است و به هر حال مایه های الهی و فوق انسانی دارد. 84
3-2-19-در حماسه نیروهای متافیزیکی نقش مهمی دارند. 85
3-2-20-در حماسه هر کدام از خدایان طرفدار یکی از قهرمانان هستند. 85
3-2-21-در حماسه حیوانات نقشهای بزرگی دارند و نمیتوان آنها را جانوران معمولی به شمار آورد. 86
3-2-22-در حماسه شعر بوسیلهی یکی از الهگان شعر به شاعر الهام میشود. 86
3-2-23-مرگ قهرمان حماسه در حضور مردم نیست. 86
فصل چهارم: مکانهای جغرافیایی
4-1-مقدمه 88
4-2-نام مکانها ..89
فصل پنجم: عجایب در گرشاسب نامه
5-1-مقدمه 106
5-2-عجایب در داستانهای گرشاسب نامه ..111
فصل ششم: عناصر سامی و زرتشتی
6-1-مقدمه …118
6-2- عناصر سامی 118
6-3- عناصر زرتشتی 124
فصل هفتم :بلاغت
7-1- مقدمه 126
7-2- تشبیه 126
7-2-1-تشبیه از نظر حسی و عقلی بودن طرفین 128
7-2-2-تقسیم بندی تشبیه از نظر تعداد و ترکیب طرفین 130
7-2-3-تقسیم بندی تشبیه ازنظر تعداد و ترکیب تشبیه ………..133
7-2-4-تقسیم بندی تشبیه از نظر وجود شرط در تشبیه………………………………………………………………………………………………135
7-2-5-تشبیه ازنظر زاویه تشبیه …136
7-2-6-تقسیم بندی تشبیه ازنظر اشکاری درکلام …137
7-2-7-تقسیم بندی تشبیه ازنظر وجود یا حذف وجه شبیه و ادات …138
7-2-8-تقسیم بندی تشبیه ازنظر جایگاه و حرمت مشبه نسبت به مشبه به در داشتن وجه …142
7-3-استعاره …144
7-4-مجاز ……………146
7-5-کنایه …150
7-6-بدیع …….154
7-6-1-بدیع لفظی …154
7-6-2-بدیع معنوی …165
فصل هشتم: نتیجه گیری: 173
جدول 173
نمودار 176
منابع و مآخذ: 180

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه
علی بن احمد الاسدیالطوسی الشاعر: تاریخ تولد وی دقیقاً معلوم نیست، اما آنچه تذکرهنویسان و سایر پژوهندگان دربارهی او نوشتهاند این است که از شاعران بزرگ حماسه سرای ایران درقرن پنجم است که در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم ولادت یافته است. سال وفاتش را بیشتر 465 هجری دانستهاند بی شک مولد و موطن اصلی اسدی شهر طوس می باشد چنانچه خود در سبب گفتن قصه در آغاز گرشاسب نامه چنین می گوید :
زهر گونه رأیی فکندند بن
پس آنگه گشادند بند سخن
که فردوسی طوسی پاک مغز
بدادست داد سخن های نغز
به شهنامه گیتی بیاراستست
بدان نامه نام نکو خواستست
تو همشهری او را و همپیشهای
هم اندر سخن چابک اندیشهای(اسدی،1389: 39)
اما از آنجا که طوس و خراسان پر از آشوب و غوغای ترکان شده بود درحدود نیمهی قرن پنجم به نخجوان سفر می کند و در آنجا از مهر و محبت شاه ارّانی ملک بودلف بهرهها مییابد بهطوریکه گرشاسب نامه را به نام او میسراید :
مجوی اندرین کار جز کام اوی
منه مهر بر وی بجز نام اوی
که تا جایگه یافتی نخجوان
بدین شاه شد بخت پیرت جوان ( همان،40 )
« دولتشاه سمرقندی در تذکرۀ الشعرا گفته است که او استاد فردوسی طوسی بود و به دنبال این ادعا افسانهی کودکانهای نقل کرده است. در اینکه اسدی در روزگار سلطان محمود استاد فرقهی شعرای خراسان بود و او را بکرات تکلیف نظم شاهنامه کردند، نپذیرفت و فردوسی را که شاگرد او بود شایستهی این کار دانست و به نظم شاهنامه تشویق کرد و بعد از آنکه فردوسی از غزنین گریخت و به مازندران رفت و پس از چندی به طوس بازگشت. در مرض موت باستاد خود (یعنی اسدی !) گفت که قسمتی از نظم شاهنامه باقی مانده است، اسدی گفت:ای فرزند غمگین مباش و از پیش فردوسی برفت و تا نماز دیگر چهارهزار بیت! باقی شاهنامه را به نظم آورد و هنوز فردوسی درحال حیات بود که سواد آن ابیات مطالعه نمود ! … ) (صفا،1383، 255 )
گروهی دیگر از پژوهندگان نیز به وجود دو اسدی قائل شده اند. نخستین « ابوالنصر احمدبنمنصور و اسدی دوم پسر او «علی» بوده است. که اسدی پدر یعنی ابونصراحمدبنمنصور گویندهی مناظرات و استاد فردوسی تصور شده و اسدی پسر علیبناحمد شاعر گرشاسبنامه و نویسندهی لغت فرس تصویر شده است .
به هر صورت این اقوال چون به مدرک و دلایل کافی استوار وابسته نیستند درخور و شایستهی توجه نمیباشند. و باید گفت که علی بن احمد اسدیطوسی استاد فردوسی نبوده و اینان که قائل به دو اسدی پدر و پسری می باشند نیز راهی خطا را رفته اند.

1-1-1-ممدوحین اسدی و طوسی
1-امیر ابودلف پادشاه نخجوان که اسدی گرشاسب نامه را به نام او سروده است. اطلاع خاصی دربارهی ابودلف وجود ندارد. تنها اسدی در آغاز گرشاسب نامه در وصف اوچنین می گوید:
شه ارمن و پشت ایرانیان
مه تازیان، تاج شیبانیان
ملک بودلف شهریار زمین
جهاندار ارّانی پاک دین
بزرگی که با آسمان همبر است
زتخم براهیم پیغمبر است (اسدی،1389: 40)
که دارای برادری است به اسم ابراهیم :
برادرش چون ماه آن پاکزاد
براهیم بن صفر با فر وداد (همان،43 )
و نام پسرش محمود است :
جهان خرم از فرو آورند اوی
هم از میرمحمود فرزند اوی ( همان، 43)
امیر بودلف با توجه به گفتههای اسدی درگرشاسبنامه : پادشاهی ارّانی از نسل حضرت ابراهیم است که از خاندان شیبانی است و برسرزمین ارمنستان حکمرانی میکند .از آنجا که فردی مسلمان و معتقد است غزوههای زیادی با کفار دارد بودلف پادشاهی شجاع، عادل، بخشنده ومردمدار است.
2- امیر اجل شجاعالدوله:ابوالشجاع منوچهربن شاور از پادشاهان شدّادی که گویا ازسال 456 تا 503 یا 504 هجری در آنی از بلاد ارمنستان حکومت میکرده است اسدی مناظرهی قوس و رمح را در مدح این پادشاه سروده است:
نامور میراجل والا منوچهر اصل ملک
تاج شاهان و شجاع دولت و فخر و تبار
3-ابوالوفا : که اطلاع دقیق دربارهی او نیست فقط میدانیم اسدی مناظرهی آسمان و زمین را درمدح او سروده است.
4- ابونصر خلیلبناحمد:از او نیز اطلاعی دردست نیست،اما اسدیطوسی دو مناظرهی مغ و مسلمان وهمینطور مناظرهی شب و روز را مدح ایشان سروده است.

1-1-2-آثار اسدی طوسی
1-لغت فرس : قدیمیترین لغتنامه فارسی است و چون اشعار زیادی از شاعران قرن چهارم و اوایل قرن پنجم در این لغتنامه آمده است ضمن اینکه شعرای ناشناختهای از این طریق نامشان به آیندگان رسیده است،در باب تحقیق در تاریخ شعر فارسی نیز کتاب مفیدی است.
لغت فرس از نمونههای بلیغ وشیوای نثر فارسی است.
2- مناظرات :که اسدی طوسی درهریک، مناظرهای را بین دو طرف تخیل کرده و دلایل هریک را بر ترجیح خود نسبت به دیگری بیان کرده است و در آخر یکی را مجیب و دیگری را مجاب ساخته و آنگاه به مدح ممدوح خود تخلص کرده است. اسدی دراین مناظرات خیلی موفق نبوده است و شعری ساده و معمولی را ارائه داده است. آنچه باعث باقی ماندن این مناظرات شده است تازگی کار اسدی دراین زمینه می باشد.از مناظرههای ذکر شدهی اسدی میتوان : مناظرهی آسمان و زمین، در مدح ابوالفا، مناظرهی مغ و مسلمان و مناظرهی شب و روز درمدح ابونصر خلیلبناحمد، مناظرهی نیزه و کمان در ستایش امیر منوچهر، مناظرهی شب و روز ، مناظرهی عرب و پارسی را نام برد.
3-کتابت نسخهای از کتاب « الابنیه عن حقایق الادویه » تألیف ابومنصور موفق الدین علیهروی. که در شوال سال 447 هجری قمری از استنساخ آن فارغ شده است.
4-گرشاسبنامه:داستان منظومی است که نسخهای متفاوت آن بین7تا11 هزار بیت دارند. این اثرحماسی بر وزن فعولن، فعولن، فعولن، فعل و در بحر متقارب مثمن محذوف یا گاهی مقصور سروده شده است. چنانچه اسدی خود در پایان کتاب ذکر کرده است:
شد این داستان بزرگ اسپری
به پیروزی و روز نیک اختری
زهجرت بر او بر سپهری که گشت شده چارهصد سال و پنجاه و هشت (همان،414).
تاریخ پایان کتاب سال 458 هجری قمری است.
این اثر حماسی سرگذشت گرشاسب پهلوان بزرگ سیستان را بیان میکند.به طوریکه چون جمشید ازضحاک شکست میخورد به سیستان فرار میکند و در آنجا با دختر کورنگ، شاه آن سرزمین ازدواج میکند از آنان شیدسپ و از شیدسپ، طورگ و از طورگ، شم، و از شم، اثرط و از اثرط ، گرشاسپ متولد می شود.
گرشاسب بعد از اینکه در حضور ضحاک هنرنمایی میکند درجنگی اژدهایی هولناک را نابود میکند و سپس ببر ژیان را از پای در میآورد.در نبردی بهو حاکم سرندیب را شکست میدهد سپس درسیر و سیاحتی طولانی از مناطق عجیب و غریب هند از جمله:جزایرهرنج، رامنی، هردزور، اسکونه،کرگدن، هدکیر، دیومردمان،استرنگ،موران،مردم سربینی بریده،درخت واق واق، قالون،بند آب، رونده،تاملی ، درخت هفت میوه دیدن میکند و در همین سفر دخمهی سیامک را مییابد، سگسار را شکست میدهد، اژدهایی دیگر را می کشد، بتخانههای عجیب و غریبی را مشاهده میکند و سپس به ایران بر میگردد. چندی نمیگذرد که به کشور روم میرود با دخترشاه آن سرزمین ازدواج

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ظاهر و باطن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اسدی طوسی، گرشاسب نامه، ادب فارسی، شهر سیستان