منبع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

در این تحقیق اظهار می شود که افشای اطلاعات باکیفیت توسط واحدهای تجاری میتواند از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب معکوس ، منجر به کاهش ریسک نقدشوندگی از یکسو و هزینه سرمایه شرکت، از سوی دیگر گردد . هدف از انجام تحقیق فوق نیز بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده با ریسک نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت می باشد . جامعه آماری تحقیق ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1384 تا 1388 می باشد که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه برخی از مدل ها ، این دوره زمانی تا سال 1380 گسترش می یابد. فرضیه اول به بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت می پردازد و فرضیه دوم نیز در زمینه بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات مالی و هزینه سرمایه سهام عادی، مطرح شده است .
نتایج تحقیق فوق، وجود ارتباط منفی بین برخی از ویژگی های کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی را نشان داده، که این ارتباط تنها برای ویژگی های پایداری ، قابلیت اتکا و دقت سود ، معنادار بوده است همچنین یافته های تحقیق فوق حاکی از آن بوده است که بین کیفیت اطلاعات افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت، رابطه منفی وجود دارد که این رابطه برای متغیرهای دقت و فراوانی سود ، معنادار نبوده است .
( جوانمردی 1390 ) نیز به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در واقع هدف پژوهش فوق ، تعیین ارتباط بین کاهش در کیفیت گزارشگری مالی اندازه گیری شده بر مبنای تعهدی کیفیت سود و پراکندگی بازده غیرعادی سهام بوده است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیونی چند متغیره ، یکی بر اساس داده های مقطعی و دیگری بر اساس داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه کیفیت سود ، از مدل دی چاو و دیچو ( 2002 ) که کیفیت سود با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است .
( سجادی ، حاجی زاده و نیک کار 1391 ) تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی را مورد توجه قرار داده اند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از داده های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هزینه های نمایندگی ، تاثیر مثبت و معنادار ، اما کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند.
( عرب مازار یزدی و طالبیان 1388 ) در پژوهشی با عنوان کیفیت گزارشگری مالی ، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه ، به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه ، طی سال های 1380 تا 1384 پرداختند . یافته های پژوهش آنان حاکی از آن است که هزینه سرمایه شرکت های باکیفیت اقلام تعهدی پایین، از هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا، بیشتر است. همچنین یافته های پژوهش آنها نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری ، بیشتر از اقلام تعهدی غیراختیاری، هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد .
همچنین ( احمد پور و رسائیان 1385 ) در پژوهش خود ، سودمندی اطلاعات مالی را در توضیح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اثبات کردند. شواهد ارائه شده در این پژوهش بیانگر این موضوع است که داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می شود و نشان می دهد که سرمایه گذاران باید این اطلاعات را در ارزیابی ریسک بالقوه و در نتیجه در تصمیم های سرمایه گذاری خود به طور کامل به کار گیرند .
در تحقیق مهم دیگر مرتبط با موضوع، ( تقوی 1388 ) به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مانده وجه نقد ، پرداخته شده است. در این تحقیق ، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی موثر در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی که میتواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد، مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق فوق، اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی، بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، رابطه منفی و معناداری با نقد و معادلهای نقدی دارد. به این معنا که هر چه کیفیت گزارشگری، بالاتر باشد، شرکت ها وجه نقد کمتری نگهداری می نمایند .
از این رو توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت ها، در کاهش هزینه های تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد، حائز اهمیت است. همچنین در مدل مربوط به عوامل موثر بر مانده نقد شرکت ها ، فرصت های رشد و جریان نقدی ، اثر مثبت بر مانده نقد داشته است . در مجموع ، پیشینه تحقیقات مرتبط با پژوهش و تحقیق حاضر، عمدتا در دو حوزه مختلف : عوامل مربوط به سیاست تقسیم سود و همچنین عوامل مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی ، مطرح بوده است . ما در تحقیق حاضر به بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدودکننده سیاست تقسیم سود شرکت ها بر روی تصمیمات سرمایه گذاری آنان خواهیم پرداخت .
2-16) تاریخچه مطالعاتی
مطالعات خارجی
جدول (2-1) :تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی
نتایج حاصل از تحقیق
سال
محقق
موضوع تحقیق
ردیف
افزایش کیفیت گزارشگری مالی به طورمعناداری موجب افزایش کارایی سرمــایه گذاری میگردد
(بین کیفیت گزارشگری مالی و سـرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه معناداری برقرار است)
2009
2006
بی دل97
بی دل و هیلاری98
تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری
1
شاخص های کیفیت گزارشگری مــالی هم بــا بیش – ســــرمـــایه گذاری و هم بــا کــم – سرمایه گذاری رابطه منفی دارد.
2006
وردی99
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
2
کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری با نوسانات بازده سهام دارای رابطه منفی است.
2005
راج گوپال
ون کاتاچلم100
رابطه کیفیت گزارشگری
مالی با نوسانات بازده سهام
3
کیفیت بالا برای گزارشگری مـــالی موجب بهبود کارایی تخصیص سرمایه می شود.
2005
سان101
پیش بینی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی تخصیص سرمایه
4
کیفیت پایین گزارشگری مــالی منجر به ایجـــاد ریسک اطلاعات و افزایش هزینه سرمایه می شود.
2004
ورکچیا و
لئوز102
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سرمایه
5
افزایش کیفیت اطلاعات مالی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه منجر می شود و ارتباط معنــاداری بین متغیرهای مزبور وجود دارد.
2003
1991
1986
1985
ایسلی و اوهارا103
دیاموند و ورکچیا
امیهود و مندلسون
گلوستن و میلگروم
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سرمایه
6
بهبود گزارشگری مالی موجب افـزایش درجه نقد شوندگی سهام و بهبود عملکرد سهام می شود.
1999
هیلی و
پالپو104
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و درجه
نقد شوندگی سهام
7

جدول (2-2): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود
نتایج حاصل از تحقیق
سال
محقق
موضوع تحقیق
ردیف
افزایش و حفظ جریان سود تقسیمی به طور معناداری موجب کاهش سرمایه گذاری در پروژه های سودآور می گردد.
2010
دانیل105
آثار منفی تقسیم سود برروی کاهش سرمایه گذاری
1
تصمیمات تقسیم سود دارای محدودیت معنادار و بـــا اهمیتی (تاثیر منفی) بر روی تصمیمات سرمایه گذاری است.
2005
براو106
آثار تصمیمات مربوط به تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
2
تقسیم ســـود، تــــاثیر منفی معنـــاداری بــر سرمایه گذاری ها دارد.
1983
1967
پترسون
و بنش107
دریمز و
کیورز108
بررسی آثار سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری
3

مطالعات داخلی
جدول (2-3): تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی
نتایج حاصل از تحقیق
سال
محقق
موضوع تحقیق
ردیف
نتایج تحقیق فوق وجود ارتباط منفی بین برخی از ویژگیهای کیفیت اطلاعات و ریسک نقد شوندگی را نشان داده است همچنین بین کیفیت اطلاعات افشا شده و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی وجود دارد.
1391
باقری
اثر کیفیت اطلاعات مالی بر ریسک نقد شوندگی و هزینه سهام عادی
1
هزینه های نمایندگی تاثیر مثبت ومعنادار، اما کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری بـر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند.
1391
سجادی
حاجی زاده
نیک کار
تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری
2
بین کیفیت گزارشگری مالی و پــراکندگی بــازده غیرعادی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد
1390
جوانمردی
بررسی کیفیت گزارشگری
مالی و پراکندگی بازده غیر عادی سهام
3
افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کـاهش هزینه هـا و ریسک اطلاعـــاتی شرکت منجر به افزایش سرعت تعدیل قیمت سهام می گردد.

1390
قمری
رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام
4
هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها بالاتر باشد، مسئله سرمـایه گذاری بیش از حد کمتر به وجـود می آیـد و این رابطه در شرکت هــایی بــا جریان های نقد آزاد بالا، بیشتر رخ می دهد و تاثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حســابداری در این شرکت هــا به مراتب بیشتر است .

1390
ثقفی
بولو
محمدیان
کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد
5
افزایش در دقت (کیفیت اطلاعات مالی افشا شده) موجب افزایش در هزینه های مالکیت خواهد شد.
1389
کبیری

رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و هزینه های مالکیت
6

در بورس تهــران بــر خلاف تحقیقات بی دل و همکاران (2006، 2007، 2009) و وردی (2006) عملاً هیچگونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مزبور وجود ندارد.
1388
عرب مازار
یزدی
رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
7
هزینه سرمایه شرکتهـای بــا کیفیت اقلام تعهدی پایین، از هزینه سرمایه شرکتهای بــا کیفیت اقلام تعهدی بــالا، بیشتر است. همچنین اقلام تعهدی اختیــاری بیشتر از اقلام تعهدی غیــر اختیــاری هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.
1388
عرب مازار
یزدی
طالبیان
کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه
8
کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری با نقــد و معادل های نقدی دارد. همچنین در مــدل مربوط به عوامل موثر بر مـــانده نقد شرکتهـــا، فرصت هــای رشد و جریــان نقدی، اثر مثبت بــر مانده نقد داشته است.
1388
تقوی
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مانده وجه نقد
9
سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کـــارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد.
همچنین بین بیش (کم) سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد.
1387
حصارزاده
مدرس
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
10

جدول (2-4): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود
نتایج حاصل از تحقیق
سال
محقق
موضوع تحقیق
ردیف
سیاست تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی) بــا عدم تقارن اطلاعــاتی بــــازار، رابطه مثبت ومعنادار دارد.
1391
زارع
رابطه سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی از منظر تئوری علامت دهی
1
عدم تقارن اطلاعاتی، تــاثیر منفی بر سیــاست تقسیم سود شرکت ها دارد.

1391

دهقانی فیروزآبادی

ارتباط بین عدم تقارن
اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود
2
عدم وجود ارتباط معنادار میان صبور بودن و سیـــاست تقسیم ســود و از ســویی دیگـــر رابطه معنـــاداری میـــان تقسیم سود و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تقسیم سود، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، سیاست تقسیم سود Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، دارایی ها