منبع پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان، ادبیات کودکان

دانلود پایان نامه ارشد

همچنین در لابه‌لای شعرهای کتاب، آگاهی‌هایی درباره‌ی قرآن کریم، اصول دین، نام‌ها و القاب پیامبر، امامان شیعه، بیماری‌ها و ماه‌های سال و… گردآورده است. این فرهنگ‌نامهي کوچک بیش از هفت قرن است که بر زانوی اطفال مسلمان ایران و ماوراءالنهر و هندوستان و ترکیه قرار داشته است و ظاهرا نخستین کتابی است که پس از قرآن کریم برای آموختن زبان عربی برای کودکان به کار میرفته است(محمدی و قائینی، 1379، جلد 2: 198-201)
کسی که برای اولینبار داستان‌های عامیانهي ایرانی را مخصوصا جمعآوری و منتشر کرد، «ابولفضل صبحی مهتدی» بود. لازم است اشاره شود که صبحی نخستین کسی نبود که به جمعآوری ادبیات عامیانه در ایران اقدام کرد، بلکه سال‌ها قبل از او «صادق هدایت» این کار را کرده بود؛ ولی صبحی کسی بود که ادبیات عامیانه را برای کودکان و نوجوانان جمعآوری نمود و در واقع از این نظر کارش را میتوان همردیف کار «برادران گریم» در آلمان و «شارل پرو» در فرانسه دانست(حجازی، 1385: 31).
قبل از آنکه ادبیات نوین کودک در ایران پایه‌گذاری شود، زمینه‌های آن در دورهي مشروطه ایجاد و فراهم شد. تحول مهمی که در ادبیات مشروطه اتفاق افتاد، گرایش و حرکت شعر از دربارها و خواص بین مردم و عوام بود. این حرکت کلی در زبان شعر، مضامین و محتوا و دیگر جوانب آن تأثیر گذاشت. در بین اشعار این دوره شعر‌های کودکان نیز یافت میشوند. اگرچه این شعرها هنوز از فضای پند و اندرز پدرانه برای کودک خالی نیست، اما به هرحال نخستین گام‌هایی است که به سوی ادبیات کودک برداشته می‌شود. از جملهي این شاعران می‌توان به ایرج میرزا (1291-1343 ه.ق) اشاره کرد. وی را شاید بتوان اولین شاعری دانست که اشعاری برای کودکان و در خور فهم ایشان سروده است. غیر از او حاجی میرزا یحیی دولتآبادی (1279ه.ق -1318ه.ش) از روشنفکران دورهي مشروطه، مهدی قلیخان هدایت (مخبرالسلطنه)، محمدتقی ملکالشعرای بهار (1266-1330ه.ش)، نیما یوشیج اشعاری برای کودکان سرودهاند(محمدی و قائینی، جلد 4: 40).
پایه‌گذاری ادبیات نوین کودکان از آذربایجان و جبار عسکرزاده (باغچهبان) شروع شد. او در سال 1264 ه.ش به دنیا آمد و در سال 1345 درگذشت. بزرگ‌ترین ابتکار او انتخاب وزن‌ها و و قالب‌هایی نزدیک به ترانه‌های عامیانه است(همان).
در فاصله سال‌های 1300 تا 1320 نویسندگان و شعرایی دست به خلق آثاری زدند؛ مانند یحیی دولتآبادی، صنعتیزاده کرمانی (مؤلف کتاب رستم در قرن بیستم)، عباس یمينی شریف. در همین زمان مترجمانی چون علی‌نقی وزیری و مهری آهی، افسانههای عامیانهي ملل مختلف را به فارسی برگرداندند. مجله‌ها و روزنامه‌ها نیز صفحاتی به کودکان اختصاص دادند. از سال 1332 گروهی به انتشار مجلهي پر ارزش «سپیدهي فردا» همت گماشتند و ضمن آشنا ساختن مربیان با اصول تربیت نوین، مسئلهي ادبیات کودک را مطرح ساختند. در سال 1338 همین مجله فهرست کتابهای مناسب کودکان و نوجوانان را برای اولینبار منتشر نمود. در همین سالها سیل ترجمه از ادبیات کودکان جهان به سوی کودکان ایران سرازیر شد.
سال 1340 نقطه عطفی در تاریخ ادبیات کودک و نوجوان است. در این سال چرخشی بنیادین در کتابهای درسی پدیدار شد. روش تدریس و مطالب کتابهای جدید، سن مطالعه را تقریبا سه سال پایین آورد و بدین ترتیب جمعیت کتابخوان چندین برابر شد. در همین سال نخستین کتاب مدون ادبیات کودک چاپ شد. در سال1341 شورای کتاب کودک کار خود را شروع کرد و در سال 1344 کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به وجود آمد. سال‌های پس از 1340 را میتوان دورهي تازهای در ادبیات کودک و نوجوان دانست. در این دوره اهمیت ادبیات کودک در رشد فکری و پرورش انديشه و تخیل از دوران کودکی و نوجوانی در ایران شناخته شد. ویژگی عمدهي این دوره توجه به نیاز‌های کودکان و رشد ادبیات ویژهي آنان در برابر آثار ترجمه شده است(انوشه: 65).
ادبیات کودک در دههي 50 و 60 سرعت بیشتری یافت. رشد روزافزون جمعیت و جوان شدن آن، و بالا رفتن درصد دانشآموزان و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، توجه به کودکان و نوجوانان را افزایش داد. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 هشیاری اجتماعی کودکان ایرانی را بالاتر برد و بر وسعت تجربههای آنان افزود و زمینه‌های دیگر را برای کار نویسندگان و شاعران فراهم نمود. در این این دو دهه مخصوصا پس از انقلاب، صحبت از یک شاعر و یک نویسنده یا یک تصویرگر نیست. در همهي زمینه‌ها رشد و گسترش مشاهده میشود و خواهناخواه درصد کارهای نامناسب و مبتذل نیز فزونی یافت و همزمان با آن سخت‌گیری و جدیت بیشتری در زمینهي نقد کتب کودکان به وجود آمد. در این ایام به اسامیِ علی اشرف درویشیان، فریدون دوستدار، رضا رهگذر، قدسی قاضی‌پور و به خصوص هوشنگ مرادی کرمانی برمی‌خوریم(حجازی: 45).
ادبیات کودک در دهه‌ی شصت به دنبال شروع جنگ با عراق، کاملا متأثر از شرایط جنگ بود. بیشترین داستان‌ها و شعر‌ها درباره‌ی جنگ نوشته شد و بیشترین برنامه‌های تلویزیونی کودک و نوجوان را زندگی نامه‌ها و یا حوادث جنگی پر می‌کرد. شاهکارهای بسیار زیادی در این خصوص آفریده شد که درخشش آنها گاهی تا بیش از بیست سال طول کشید.
ادبیات کودکان در دههي 70 همراه با تعمیق برنامههای دهه‌های گذشته، ورزیدگی در اجرای فعالیتها، تسهیل ارتباطات بین‌المللی علاوهبر دستیابی به اطلاعات، حضور ادبیات کودکان و نوجوانان ایران و فعالان این زمینه را در عرصه جهانی پر‌رنگ‌تر نمود. در این دهه، فعالیت شامل حال همه کودکان و نوجوانان شد؛ از کودکان معلول که آغاز فعالیت برای آنها در دههي قبل است- تا کودکان پناهندگان به ایران یا کودکان کانون اصلاح و تربیت. یکی از اقدامات اساسی و اصولی این دهه، تهیه و تدوین فرهنگنامهي کودکان و نوجوانان توسط شورای کتاب کودک است که در تابستان 1379 جلد ششم آن نیز منتشر شد. آغاز تهیهي «تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان» نیز این دوره است(همان: 46).

فصل چهارم

بررسی تحلیلی یکصد شغل منتخب

مقدمه
تجزیه و تحلیل شغل عبارت است از جمع آوری هر نوع اطلاعات شغلی و تحلیل آنها توسط روش های متفاوت برای بکارگیری در مقاصد گوناگون. این کار از وظایف عمده مدیریت منابع انسانی محسوب می شود.تجزیه و تحلیل شغلی فرآیندی است که طی آن طریقه ای برای موشکافی واقعیت در نظر گرفت در یک شرح شغلی، وظایف و مسئولیت ها و شرایط کلی کار به طور خلاصه بیان می شود. تجزیه و تحلیل شغل الزاما تلاشی برای شناسایی و جذب نیروی کاری مورد نیاز یک سازمان نیست. این کوشش می تواند حرکتی در جهت موشکافی واقعیتی انجام شود. می توان گفت این رویه می کوشد تا چیزهایی را که مردم در حین کار انجام می دهند، به صورت واژه ها درآورد.
برای تجزیه و تحلیل یک شغل باید به اجزای تشکیل دهنده ی آن دست یافت. اجزای اصلی این تحلیل را می توان، عنوان شغل، شرح شغل و اهداف آن، تعداد کارکنان لازم جهت تحقق آن شغل، ابزارهای لازم جهت اجرا، حقوق در نظر گرفته شده، ساعات کاری تعریف شده و استراحت مورد نیاز، توانایی های فیزیکی و ذهنی و .. در نظر گرفت.
در تحقیق حاضر مهم ترین علت این امر، به گونه ای کوششی است برای موشکافی یک واقعیت. واقعیتی به نام ” تحلیل و از بین رفتن برخی مشاغل در گذر زمان در پرتو جهش تکنولوژیکی دنیای جدید”.
4-1 تعاریف
چند واژه که در تقسیم بندی مشاغل در این تحقیق به کار رفته اند عبارتند از :
1. بخش مشاغل غیر رسمی: زیرمجموعه ای از اقتصاد غیر رسمی و کوچکتر از آن است مانند دست فروشان که ارزش افزوده ی فعالیتشان در هیچ حساب و کتاب درج نمی شود و در نتیجه نه میزان درآمد آنها مشخص است و نه مالیاتی به آنها تعلق می گیرد. مشاغل غیر رسمی که اکثر آن ها جزء مشاغل کاذب به حساب می آیند، علیرغم ظاهر مثبت خود که پوششی نیز برای آمارهای غیر واقعی نرخ بیکاری در جامعه است، اثرات سوء در اقتصاد و اجتماع از خود به جای می گذارد. از تبعات این بخش غیر رسمی اقتصاد، رقابت نابرابر با واحدهای قانونی و در نتیجه کاهش تعداد شاغلان در آن بخش می توان نام برد. از جمله مشاغلی که در حیطه این بخش قرار می گیرند، فعالیت مربوط به دستفروشان است. شاغلان غیر رسمی یا فعالان اقتصادی زیر زمینی مانند(نصاب دیش ماهواره، تولیدی در آپارتمان، کار در منزل و…) و نیز تعداد بسیار زیادی از دستفروشان هستند که تحت هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند، و گاهی در کنار دستفروشی مواد غذایی و یا غیر آن به خرید و فروش مخفیانه مواد مخدر و یا قاچاق مبادرت می کنند. در تقسیم بندی و کد گذاری مشاغل بر اساس کد گذاری بین المللی آیسیک، متاسفانه این مشاغل نیز کد گذاری شده است که نشانگر پذیرش این مشاغل به عنوان شغل رسمی است.
2. اشتغال ناقص: جمعیتی است که خواهان کار بوده اما به دلیل محدودیت فرصت های اشتغال، فاقد کار هستند. برخی از افراد هستند که به دلیل شرایط زندگی نمی توانند مدت طولانی بیکار بمانند و به هر کاری هرچند کوچک و بی اهمیت تن می دهند. این افراد گر چه توجه به معیار حداقل یک ساعت کار در تعریف اشتغال، بیکار محسوب نمی شوند اما به طور هم زمان در جست و جوی کار بیشتری نیز هستند. طبق توصیه های بین المللی، برای تعریف اشتغال، معیار حداقل یک ساعت کار در دوره مرجع کوتاه مدت در نظر گرفته می شود تا آمارهای نیروی کار با سایر آمارهای اقتصادی هماهنگ شود. در این تحقیق کارگران فصلی جزء گروه مذکور نظر گرفته شده اند.
3. مشاغلی با شان اجتماعی پایین: مشاغلی که افراد شاغل در آن و یا خانواده آن ها از ابراز آن در جامعه ناخرسندند. همانند گدایی و قاچاق. خانم مرضیه ترابی از این مشاغل با عنوان ناکاری یاد کرده و معتقدند برخلاف نه کاری یا مشاغل غیر رسمی همچون واکسی و ..که مقبولیت نسبی دارند و اخلاقا محکومیتی ندارند، ناکاری مثل گدائی و قاچاق، مقبولیت اجتماعی نداشته و نوعی خطا به شمار می روند (ترابی، 84).
4. گروه فاقد سنی، آثاری هستند که از کتاب خانه های عمومی و گروه کودک و نوجوان تهیه شدند، اما در شناسنامه ی آنها عبارت گروه سنی قید نشده بود.
5.

4-2 تجزیه و تحلیل یک صد شغل:
4-2-1 روش اجرا:
ابتدا 100 عنوان از آثار نویسندگان مختلف ایرانی به شکل اتفاقی انتخاب شده و داده ها، با استفاده از روش فیش برداری تهیه گردید. تعداد شغل ها بدون در نظر گرفتن بسامد هریک، بالغ بر 935 فقره شد که ازبین آن ها100 عنوان شغلی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. عناوین منتخب بر اساس کد بین المللی (آیسیک) در 10 رده مورد طبقه بندی قرارگرفت. سپس با استفاده از شواهد موجود در فیش ها معانی و شرح و بسط آن ها با مراجعه به فرهنگ های لغات عمومی مثل معین و دهخدا و نیز فرهنگ نامه ها و دایره المعارف های مختص مشاغل، داده ها مورد تجزیه و تحلیل انجام گرفت.

1.عنوان شغلی: اداره ای
معنی لغوی: هر کسی که در استخدام دولت و حقوق بگیر اوست.
مثال: … آقای درانی که اداره ای بوده و بازنشسته است… (شما که غریبه نیستید،مرادی کرمانی،188)
کد isic: 1410
طبقه شغلی: مدیران
بسط و شرح: در قدیم به کارمندان آموزش و پرورش اداره ای می گفتند و اداره آموزش و پرورش اداره فرهنگ نامیده می شد. اداره فرهنگ در بین مردم جایگاه خاصی داشت و معلمان و آموزگاران از اعتبار ویژه ای برخوردار بودند. بیشتر خانواده ها ترجیح می دادند فرزندانشان در اداره فرهنگ استخدام شوند.
مطلوبیت: تضمین بودن حقوق بازنشستگی ماهانه از بزرگترین محسنات کارمندی بوده و هست هر چند مقدار آن خیلی زیاد نباشد.
————————————————————————

2.عنوان شغلی: استادکار آهنگری
معنی لغوی: پیشه وری که ابزار و آلات آهنی می سازد. در گذشته آهنگری شامل اسلحه سازی نیز می شد؛ حداد (صدری افشار،1394:16)
مثال: استاد آهنگر به این امید که پسرک به کار آهنگری علاقه مند شود، زیاد سر به سرش نگذاشت و به او سخت نگرفت. (مثل ها و قصه هایشان، رحماندوست، 42)
کد isic: 7221
طبقه شغلی:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آثار ادبی، آداب و رسوم، اروپای غربی، تاریخ ادبی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نظم و امنیت، علف های هرز، ساختار شهری، زندگی روزمره