منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، روش پژوهش، ضمن خدمت، برنامه چهارم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه پژوهش پس از تجزيه تحليل آماري با ميانگين 11/3 بالاتر از حد متوسط برآورد شد. در اين پژوهش يافته ها نشان مي دهد که در اغلب موارد ، علت استفاده نکردن دانشجويان از کتابخـانه ، نداشتن نياز اطلاعاتي نيست بلکه ناتواني در بهره گيري از نظام کتابخانه اسـت‏. و عـدم درک متقابـل ميـان کتابـدار و اسـتفاده کننـده کـه باعث درک نکردن اصطلاحات ارائه شده توسط کتابداران مي شود ، از جمله بزرگترين عوامـل عـدم اسـتفاده از کتابخـانـه بـه شمار مي رود.
قاسمي(1385)«بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي و انطباق آن با استانداردهاي سواد اطلاعاتي ACRLو چهارسند توسعۀ ملي ».اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي و تحليل محتوا به هنجاريابي استاندارد قابليت هاي سواد اطلاعاتي براي آموزش عالي پرداخته است . جامعه پژوهش را دانشجويان تحصيلات تکميلي چهار دانشگاه فردوسي، تهران، شيراز و چمران تشکيل داده اند. اطلاعات لازم در بخش پيمايشي با استفاده از پرسشنامه و به شيوه خود اظهاري، از يک نمونه 650 نفري جمع آوري شد که 316 نفر به آن پاسخ دادند. در بخش تحليل محتوا نيز مقولات مرتبط با سواد اطلاعاتي از چهار سند توسعه ملي (سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، سند برنامه چهارم توسعه اجتماعي اقتصادي کشور، سند راهبردي نظام توسعه علمي کشور و سند توسعه پژوهش و فناوري) استخراج گرديد و مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که از نظر وضعيت سواد اطلاعاتي، اگر چه نمرات کسب شده در سطح قابل قبولي قرار دارد، بين دانشجويان علوم انساني و غير علوم انساني، بين دانشجويان مناطق مختلف دانشگاهي، بين دانشجويان دختر و پسر و بين دانشجويان مقطع ارشد و دکتري تفاوت مختلف معنادار ديده ميشود. ميانگين کسب شده براي دانشجويان رشته هاي علوم انساني، براي دانشجويان دختر و براي دانشجويان دکتري بالاتر از همتايان مورد مقايسه با آنان است. در تحليل محتوايي اسناد توسعه ملي نيز مشاهده شد که ميزان توجه اين اسناد به نقش اطلاعات ودانش در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، توجه به برنامه ريزي براي توسعه و ترويج آموزش سواد اطلاعاتي به ويژه براي دانشجويان تحصيلات تمکيلي را ضروري ميسازد. همچنين با توجه به تعاريف موجود و سطح نمرات کسب شده و نيز با توجه به نتايج حاصل از آزمون روايي و پايايي پرسشنامه، به نظر مي‌رسد که از مجموعه استاندارد قابليت هاي سواد اطلاعاتي براي آموزش عالي، ميتوان به عنوان چارچوب استاندارد براي تدوين برنامه ها و مدل هاي آموزش سواد اطلاعاتي در ايران بهره گرفت.
مقدس زاده (1385) در پايان نامه خود به «بررسي ميزان سواد اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي،واحد مشهد» پرداخته است.روش پژوهش براي بررسي ميزان سواد اطلاعاتي اعضاي هيأ ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي،واحد مشهد به صورت پيمايشي و با استفاده ازپرسشنامه برروي نمونه اي به تعداد 230 نفر صورت گرفته است.دراين پژوهش مهارت اعضاي هيأت علمي از نظر درک درست نياز اطلاعاتي ،راهبردهاي جستجوي اطلاعات، مکان يابي و دستيابي به اطلاعات، استفاده از اطلاعات،ترکيب اطلاعات جديد با دانسته هاي قبلي خود و مهارت ارزيابي نتيجۀ فرايند جستجودربارۀ رفع نياز اطلاعاتيشان مورد بررسي قرار گرفته است. باجمع بندي کل داده ها مشخص شده است که 2/85درصد ازپاسخ دهندگان ميزان سواد اطلاعاتي خودرا زياد وخيلي زياد دانسته.درعين حال 5/52 درصد نياز به آموزش براي کسب مهارت هاي سواد اطلاعاتي را زياد و بسيارزياد برآورد کرده اند. از نتايج حاصله از اين تحقيق چنين برداشت مي شود که اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي،واحد مشهد براي کتابداران درآموزش سواد اطلاعاتي نقش قابل ملاحظه اي قايل نشده اند و فقط درصد بسيار کمي از آنان در پژوهش حاضر اولويت اول در اين امررا به کتابداران داده اند. درحالي که در متون منتشرشده اينگونه آمده است که کتابدران سهم بسزايي درشکل گيري و پرورش سواد اطلاعاتي دارند.
وزيري (1385) «بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه شيراز درسال تحصيلي1384-85 ». هدف پژوهش،بررسي وضع سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي شيراز درسال تحصيلي 1384-1385 است.روش پژوهش حاضر،توصيفي – پيمايشي است و به بررسي وضع سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي شيراز 1385 مي پردازد.جامعه آماري مورد نظرراتمام کتابداران داراي مدرک کارشناسي و بالاترشاغل در کتابخانه هاي دانشگاه شيراز تشکيل مي دهند.ابزارگردآوري اطلاعات پرسشنامه اي حاوي 50 سوال بسته ساخته محقق است.نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که اکثريت جامعه آماري خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با کتابخانه و شيوه هاي مختلف کسب اطلاعات توسط کتابداران متخصص هستند. کتابداران بخش مرجع کتابخانه هاي مختلف و کتابداران شاغل در کتابخانه هاي کشاورزي،حقوق و مهندسي داراي سواد اطلاعاتي بهتري نسبت به کتابداران ساير کتابخانه ها هستند.کتابداران بخش فهريت نويسي کتابخانه هاي مختلف وکتابداران با سابقۀ کاري بيشتر از آشنايي بيشتري با منابع کتابخانۀ محل خدمت خود برخوردارند.کتابدارن داراي مدرک تحصيلي کتابداري از نظرسواد اطلاعاتي،مهارت هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آشنايي با ابزارهاي جستجو وضع بهتري نسبت به سايرکتابداران دارند.با توجه به نتايج حاصله از پژوهش حاضرمحقق به اين نتيجه رسيده است که کتابداران به دلايلي،موجه ترين افراد براي آموزش سواد اطلاعاتي هستند. آنها علاوه بر اينکه خود توانايي دسترسي و استفاده ازمنابع اطلاعاتي را دارند،در مجموعه سازي،سازماندهي و اشاعۀ اطلاعات نيز نقش مهمي ايفا مي کنند.
پورنقي (1386) درپايان نامه خودبا عنوان«بررسي تطبيقي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي » به بررسي ميزان سواد اطلاعاتي بين کتابداران کتابخانه هاي مرکزي دانشگاهي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي شهيد بهشتي،تهران و تربيت مدرس است.روش پژوهش از نوع پيمايشي و تطبيقي است که براي گرد آوري اطلاعات از روش سرشماري و توزيع پرسشنامه درميان کارکنان کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي شهيد بهشتي،تهران و تربيت مدرس که 100 نفربودند،استفاده شده است.پرسشنامه شامل 31 سوال بسته بوده که براي تجزيه و تحليل داده ها ازروش هاي آمارتوصيفي،نظيرتهيۀ جداول فراواني،نمودارهاي ستوني و محاسبۀ شاخص هاي مرکزي مانند ميانگين استفاده وبراي انجام محاسبات آماري ازنرم افزارآماري«اس.پي.اس.اس»118 استفاده شده است.جامعۀ پژوهش شامل تمام کارکنان کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي شهيد بهشتي،تهران و تربيت مدرس، که 100 نفربودند، است.يافته هاي پژوهش نشان داده است که بيشترين استفادۀ افراد ازبانک هاي اطلاعاتي پيوسته، 58درصد،اينترنت 69درصد،وفهرست هاي کامپيوتري 71درصد است.کتابداران کتابخانۀ تربيت مدرس با ميانگين4/13درحدزياد است وبيشترين مهارت رادراستفاده ازمنابع دارند و دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با ميانگين 3/62کمترين مهارت را دارند.نتايج پژوهش نشان مي دهد که سطح سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه ها در حد متوسط است و در حد مطلوبي قرار ندارد.پژوهشگر،برگزاري کلاس هاي آموزشي ضمن خدمت،آموزش مداوم زبان انگليسي و…. را براي بهبود وضع پيشنهاد کرده است. با توجه به نتايج حاصله ازپژوهش حاضر و پژوهش هايي پيشين در اين زمينه به کارايي مثبت و سودمندي کارگاه هاي سواد اطلاعاتي،برگزاري کلاس هاي آموزشي ضمن خدمت،آموزش مداوم زبان انگليسي تاکيدداشته اما اين نکته نيز حايز اهميت است: افراد باسواد اطلاعاتي آنهايي هستند که يادگرفته اند چگونه ياد بگيرند. آنها به آساني در درياي بزرگ اطلاعـات راه خود را يافته و اطلاعات درست و موثر را در مورد هر نياز اطلاعاتي به شـيوه اي مناسـب به کار مي بندند.
سيامک (1386) در پژوهش خود با عنوان “تدوين ابزاري استاندارد براي سنجش مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي پايه دانشجويان مقطع كارشناسي و آزمون آن بر روي دانشجويان دانشگاه فردوسي” تدوين ابزاري استاندارد براي سنجش سواداطلاعاتي دانشجويان کارشناسي بررسي کرده است. پژوهش به روش پيمايشي انجام شده است . براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. يافتههاي پژوهش نشان داده سواد اطلاعاتي دانشجويان جديد و سال آخر ازحدمتوسطکمتراست و بين مهارتهاي سواداطلاعاتي دانشجويان جديد و سال آخر کارشناسي تفاوت وجود دارد . بنابراين فضاي آموزشي دانشگاه بر افزايش سواد اطلاعاتي دانشجويان مؤثراست .تفاوت پژوهش حاضر با ساير پژوهشهاي مشابه در نوع پرسشنامه است. درساير پژوهش از پرسشنامه نوع “خود سنجي” استفاده شده است اما دراين پژوهش پرسشنامه از نوع “سنجش واقعي” است.
آزاد پيله ورد (1385) «وضعيت سواد اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي گروه هاي کتابداري و نقش آن بر توليد اطلاعات علمي آنان در دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهر تهران » .هدف اصلي اين پژوهش، بررسي سواد اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي رشتۀ کتابداري است و نقش آن بر توليد اطلاعات علمي آنان در دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهرتهران است.جامعۀ پژوهش 56 نفرازاعضاي هيأت علمي گروه کتابداري است و براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه اي که شامل 28 سوال باز بود استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که هدف از جستجوي اطلاعات اعضاي هيأت علمي ، روز آمد کردن اطلاعات تخصصي است. جامعۀ مورد مطالعه براي دستيابي به منابع الکترونيکي نياز به آموزش دارند. اکثراعضاي هيأت علمي نياز به آموزش شيوۀ جستجو و اطلاع يابي در اينترنت را در خود احساس مي کنند. طبق آزمون t انجام شده ، اگرچه اعضاي هيأت علمي داراي مهارت هاي سواد اطلاعاتي هستند ولي از آن درر توليد علم استفاده نمي کنند. هيچ رابطه اي بين ميزان سواد اطلاعاتي و توليد علم وجود ندارد. با توجه به نتايج پژوهش حاضر و پژوهش هاي ديگر در اين زمينه مي توان دريافت اعضاي هيئت علمي که توانايي بالايي در استفاده از اينترنت دارند تمايل بيشتري به استفاده از اينترنت نشان مي دهند . اعضاي هيئت علمي مورد مطالعه آنها ازميان ابزارها ومنابع اينترنت ، پست الکترونيکـي ، موتـور جستجوي وب ، مرورگر وب‏، اف‏. تـي‏. پي‏. ، پايگاههـاي اطلاعـاتي ييوسـته وفهرسـت پستي را بـيش ازمـوارد ديگـرمـورد استفاده قرار مي دهند. و اعضاي شاخه علوم انساني کمتر از اعضاي گروههاي علوم پايه و مهندسي از اينترنت بهره مـي گيرد.
انگورج تقوي( ١٣٨٧) . در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان” بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابدارانکتابخانه هاي عمومي شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ” دريافتند که کتابداران کتابخانه هايعمومي از سواد اطلاعاتي بالايي برخوردار نيستند. و به اين نتيجه رسيدند که سطح سواد اطلاعاتي کتابداران در حدمتوسط بوده و در حد مطلوبي قرار ندارد و همين طور رشته تحصيلي کتابداران و سواد اطلاعاتي آنها با هم مرتبطهستند.
عيني(1387). درپايان نامۀ خود با عنوان«طرح توسعۀ آموزش سواد اطلاعاتي در سند ملي چشم اندازبيست سالۀ آموزش و پرورش و ارايه الگويي جهت تحقق اهداف سواد اطلاعاتي » درپي آن است تا بتواند الگوي مناسبي براي به کارگيري استانداردهاي سواد اطلاعاتي در تدوين سند ملي چشم انداز ارايه دهد. براي رسيدن به اين منظور دوهدف عمده يعني 1.تعيين ميزان آشنايي تدوين گران سندملي چشم اندازبيست سالۀ جمهوري اسلامي ايران با مفهوم سواد اطلاعاتي در سند ملي چشم اندازبيست ساله مد نظرقرار گرفته است.به نظر مي رسد با توجه به تحقيقاتي که پيش از انجام شده اين پژوهش نوعي تحقيق کتابخانه اي(پژوهش در پژوهش هاي موجود) است.
گلستان (1388) در پژوهش خود با عنوان «بررسي عوامل موثر بر سواد اطلاعاتي کارکنان شرکت پتروشيمي اصفهان » به بررسي سواد اطلاعاتي کارکنان اين شرکت با استفاده از مدل اسکانل ، پرداخته است. دربررسي مقدماتي ، که بوسيله شرکت پتروشيمي اصفهان صورت گرفت مشخص شد که کارکنان اين شرکت از سواد و مهارت هاي دسترسي به اطلاعات ، برخوردار نيستند و اين عامل باعث مي شود که در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دانشکده اقتصاد، کتابداران، روش پژوهش، مهارت جستجو Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد روش پژوهش، کتابداران، دانشگاه تهران، استفاده از کتابخان