منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، انتظارات کاربران، فرهنگ نامه، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

کتابداري
لطفا در پاسخ به سوالات ذيل فقط يک گزينه را انتخاب کنيد
1. به نظر شما تعريف ذکر شده مربوط به کدام گروه از منابع ذيل است ؟ ” مدارکي که مستقيما در ارتباط با حادثه يا پديده قرارمي‌گيرند وممکن است به شکل کتبي، شفاهي، تصويري و مانند آن مشاهده شوند”.
” الف) دايرةالمعارفها ب) نمايه‌‌نامه‌‌ها و چکيده‌‌نامه‌‌ها
ه ج) راهنماها د) منابع دست اول تاريخي
2. دو گام اوليه و اساسي براي انجام يک پژوهش علمي کدام است ؟
الف) دستهبندي اطلاعات،بررسي‌اطلاعات
ب) احساس مشکل يا مسأله،بررسي راه حل ها
هج) احساس مشکل يامساله،تعيين و تعريف مساله
3. بهترين کليد واژه‌‌ها براي جستجوي موضوع تحقيق زير در کدام يک از گزينه هاست ؟
“رابطه داده‌‌پردازي با علم اطلاع‌‌رساني و کتابداري”
“الف) داده‌‌پردازي،علم اطلاع‌‌رساني،رابطه ب) کتابداري،کامپيوتر،داده‌‌پردازي
يج) سازماندهي فايلها،اطلاع‌‌رساني، کامپيوتر د) داده‌‌پردازي،اطلاع‌‌رساني، کتابداري
4. کدام گروه از منابع زير براي ” شناسايي مقاله‌‌هاي مجله‌‌ها ” مي‌‌تواند به عنوان مناسب¬ترين منبع مورد استفاده قرار گيرد ؟
الف) فهرست برگه‌‌ها ب) کتابشناسي‌‌ها(چاپي يا الکترونيکي)
)ج) نمايه‌‌نامه‌‌ها و چکيده‌‌نامه ها(چاپي يا الکترونيکي) ) د) پايگاه اطلاعاتي نشريات
5. فصلنامه ره آورد نور از انتشارات مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي است. در اين اثر مقاله هاي تحقيقي در حوزهي موضوعي اطلاع‌رساني علوم اسلامي منتشر مي‌‌شود. نوع اين اثر را مشخص کنيد ؟
؟ الف) کتاب ب) سند دولتي
ي ج) نشريه عمومي د) نشريه حرفه‌‌اي
ي ه) نشريه علمي
6. به نظر شما براي شناخت دقيق موضوع تحقيق يک مراجعه‌‌کننده مناسب‌‌ترين کار کدام است ؟
الف) بررسي کتابهايي که او تا به حال امانت گرفته است ب) مصاحبه مرجع
م ج) شناخت موضوع تحقيق مراجعه‌‌کننده در حيطه وظايف شما نيست د) بررسي مشخصات تحصيلي وي
7 .براي تحليل و بررسي يک موضوع چه فعاليتهايي ضروري است ؟
؟ الف) بررسي پيشينه ، گردآوري اطلاعات ، بررسي پيش‌‌فرض‌هاي بنيادي ب) محدود كردن مسئله، تعريف مفاهيم، بررسي پيش‌‌فرض‌هاي بنيادي
ج) محدود كردن مسئله، گردآوري اطلاعات، بررسي مفروضات‌بنيادي د) محدود كردن مسئله، بررسي پيشينه، بازيابي اطلاعات
8 . اگر قرار باشد شما يک مقاله علمي را نمايهسازي نماييد از کدام منبع استفاده مي¬کنيد ؟
؟ الف) نمايه مقالات ب) اصطلاحنامه
ا ج) فرهنگ نامه د) چکيده مقالات
9. اگر مراجعهکنندهاي به کتابي که تنها يک نسخه از آن در کتابخانه وجود دارد و آن يک نسخه توسط کتابخانه به شخص ديگري امانت داده شده باشد، نيازمند بود، چگونه به او پاسخ مي دهيد ؟
؟ الف) به او مي گوييد نسخۀ ديگري موجود نيست ب) شخصي را که کتاب امانت گرفته، مي‌يابيد و کتاب را از وي بگيريد
د ج) شما ميتوانيد يک نسخه ازکتاب را از کتابخانه ديگري براي وي به امانت ميگيريد د)بهمراجعهکننده توصيه ميکنيد کتاب را با جستجو در وب سايتهاي فروش کتاب خريداري بکند
10. براي درخواست جستجوي مراجعهکننده‌اي درباره موضوع ” روشهاي يادگيري”، مقالههاي زيادي به‌دست آمده است که به جنبههاي مختلف اين موضوع پرداختهاند (مانند گروه ياد گيرندگان خاص). در اين هنگام بهترين عمل براي رسيدن به موضوع اصلي مراجعهکننده چيست؟
س الف) گسترش عبارت جستجو ب) تغييرکامل عبارت جستجو
ج ج) محدود ساختن عبارت جستجو از طريق مصاحبه د) جستجو با موتورهاي جستجوي ديگر
11. وقتي مي خواهيد مقاله هاي مجلۀ مناسبي را در موضوع جا معه شناسي بازيابي کنيد، کدام يک ازابزارهاي زيررا برمي گزينيد ؟
الف) جستجو در صفحات مجله ها ب) استفاده از پايگاه اطلاعاتي مقاله ها
هد) استفاده از فهرست کتابخانه ج) استفاده از کتابشناسي ها
1۲. اگر بخواهيد مفهومي را که مترادفهاي مختلفي دارد، جستجو کنيد، کدام عملگر زير را استفاده مي¬کنيد ؟
؟ الف) Adj (مجاورتي) )ب) And (و)
)ج) Near (نزديک) ) د) Not (نه)
)ه) Or(يا)
1۳. شخصي درباره موضوع ” مديريت دانش” تحقيق دارد و ازکتاب خاصي درباره اين موضوع ميخواهد استفاده کند. به نظر شما چه قسمتي از کتاب مورد نظر او را مستقيما به صفحه(هاي) مرتبط با مديريت دانش هدايت ميکند ؟
؟ الف) کتابشناسي پاياني ب) پاورقيها
هج) نمايه موضوعي موجود درانتهاي کتاب د) پيش گفتار
1۴. بهترين اصطلاح اخص توصيفگر “كتابداران” را انتخاب كنيد ؟
الف) نيروي انساني ب) کتابداري
يج) کتابدارانآموزشگاهي د) اطلاعرساني
۱۵. سريعترين روش به دست آوردن مقاله زير چيست ؟
تقابل کتابداران ديجيتال با نسل جديد کاربران کتابخانه اي
نويسندگان: علي بيرانوند * و هادي شريف مقدم
نوع مطالعه: ترويجي | موضوع مقاله: كتابداري و اطلاع رساني
چکيده مقاله:اين مقاله ضمن بررسي انتظارات کاربران کتابخانه ديجيتال به شرح ويژگيها و خصوصيات کتابدار در کتابخانه ديجيتال پرداخته است.عدم استقبال از کتابخانههاي ديجيتال و فهرستهاي پيوسته در نزد کاربران کتابخانهاي به ويژه در سالهاي اخير، به نوعي در ارتباط نزديک با عدم شناخت نيازهاي کاربران از سوي کتابخانهها بوده است که ميتوان دليل عمده اين عدم استقبال رادر نبود رابطهاي کاربري مناسب و ارتباط کاربر و کتابدار در محيط ديجيتال دانست که نتيجه آن روي آوردن کاربران کتابخانهاي به استفاده هرچه بيشتر از موتور جستجوهاي اينترنتي همچون گوگل و يا کتابفروشيهايي همچون آمازون بوده است.
واژه‌هاي كليدي: کتابخانههاي ديجيتال، کاربران کتابخانه، کتابدار، آموزش کاربر
[PDFullText 272 kb]
] الف) کليک بر روي عنوان مقاله براي به دست آوردن تمام متن ب) کليک بر روي گزينه PDF Full Text
P ج) کليک بر روي گزينه واژه¬هاي کليدي
ي د) جستجوي فهرست کتابخانه براي عنوان مجله و اگر موجود بود، به دست آوردن آن به شکل چاپي در کتابخانه.
۱6. مشخصات کتابشناختي زير متعلق به کدام گزينه است ؟
“ک‍ام‍راني، ح‍ش‍م‍ت‌الل‍ه، نقدي برجامعهشناسي . تهران: شبگير،۱۳۷۳ .”
الف) مقاله روزنامه ب) بخشي از يک کتاب
ک ج) مقاله دايرهالمعارف د) کتاب
 ه) مقاله نشريات
17. براي ارتباط مستقيم با متخصصان كتابداراي كدام روشها را انتخاب ميكنيد ؟
؟ الف) به آنها تلفن مي¬زنيد ب) با پست الکترونيکي با آنها رابطه برقرار مي¬کنيد.
. ج) مقاله هايي را که آنها منشر کرده اند، مي¬خوانيد. . د) يک مصاحبه با آنها ترتيب مي¬دهيد.
.ه) از فهرست گروه بحث الکترونيکي استفاده مي¬کنيد تا با آنها صحبت کنيد، يا به وب سايت انجمن کتابدارن ايران مراجعه مي-نماييد.
18. شما مطالعه مقاله جديدي درباره ” ارزشيابي مجموعه منابع اطلاعاتي در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني” به پايان رسانده ايد. در کجا مي توانيد به سرعت فهرستي از مقاله¬هاي مرتبط با اين عنوان را بيابيد ؟
؟ الف) با ارتباط با يکي از نويسندگان مقاله در اين حوزه موضوعي و درخواست فهرست منابع و ماخذ
ب)در ينترنت
ن ج) در نظام پايگاه اطلاعاتي کتابخانه مورد نظر د) درفهرست کتابخانه مورد نظر
نه) بخش منابع و ماخذ/ استنادهاي مقالات مورد نظر
۱۹. اگردرباره موضوع جستجوي خود از اينترنت فايلي را بازيابي کرده باشيد، در کدام يک از فايلهاي بازيابي شده زير امکان اعمال تغييرات، اصلاحات و اضافات ساده تر است ؟
؟ الف) فايل HTML ب) فايل TEXT
T ج) فايل PDF د) فايل FTP
۲0. براي بازنگري و اصلاح فرايند جستجو، کدام اقدام مهمتر است ؟
؟ الف) تهيه يک فايل پشتيبان (back up) ب) ذخيره سازي نتايج بازيابي شده (save record)
) ج) تهيه و حفظ سابقه جستجو (search history) د) واگذاري فرايند جستجو به يک ابر موتور جستجو (meta search)
۲1. آيا اعتبار و معروفيت يک ناشر ميتواند ملاک براي معتبر بودن انتشارات او باشد ؟
؟ الف) معتبر بودن ناشر هيچ تاثيري در اعتبار اثر ندارد ب) معتبر بودن ناشر ميتواند نشانه مثبتي از معتبر بودن اثر باشد
بج) ناشران معتبر هميشه آثار با اعتبار چاپ ميکنند.
22. چرا به مطالعه و پژوهش ميپردازيد ؟
؟ الف) بررسي و ارزيابي نظريهها ، ارائه نظريه جديد ، سرگرمي و فراغت ب) بررسي و ارزيابي نظريهها ، ارائه نظريه جديد ، حل مشکلات سازماني
يج) بررسي و ارزيابي نظريهها ،ارائه نظريه جديد، حل مشکل و پاسخ به سوال د) انجام وظيفه،ارائهنظريه جديد، حلمشکلات سازماني
23. شما موظفيد براي محل کارخود نرم افزاري را خريداري کنيد. از اين نرم افزار دو نوع در بازار موجود است.نسخه اصل با قيمت بالا و نسخه کپي شده غير اصل با قيمت پايين به شما توصيه شده در هزينه صرفه جويي کنيد با توجه به اين نکات، جهت خريد کدام يک از موارد زير را انتخاب ميکنيد ؟
الف) شرايط خريد مهم نيست هرکدام براي تهيه در دسترس بود سفارش ميدهيد. .ب) در اين خريد صرفه و صلاح سازمان مطرح است لذا نسخه ارزانتر خريداري ميشود.
. ج) حق مولف مهم است لذا نسخه اصلي خريداري ميشود.
در پاسخ به سوالات زير ميتوانيد بيش از يک گزينه را انتخاب کنيد.
24. مراجعهکننده اي براي نوشتن مقالهاي که اندکي درباره آن ميداند، راهنمايي ميخواهد کدام يک از موارد زير موثرترين راه جهت راهنمايي براي شروع کار اوست ؟
؟الف) مراجعه به کتابدارمرجع ب) ورق زدن کتابها
کج) يافتن مجلهها و شروع جستجوي آنها د)استفادهاز پايگاههاي اطلاعاتي و چکيدهنامهها براي يافتن مقاله‌هاي مجله‌ها
ه ه) استفاده از فهرست کتابخانه براي يافتن کتاب
25. به نظر شما اطلاعات موثر و كارآمد در يك موضوع، از كدام يك از منابع زير ميتوان يافت ؟
الف) جستجو از طريق موتورهاي جستجو
ج د) مراجعه به متخصصانمب) کتابخانه تخصصي
۲6. کدام يک از منابع زير ممکن است نظرها و ديدگاههاي يک جانبه را ارايه دهند ؟
؟ الف) وبلاگ ها ب) گروههاي خبري
ي ج) ويراستاران روزنامه ها د) وبسايت هاي تجاري يا شخصي
ي ه) مقالههاي مجلههاي علمي
27. شما براي نوشتن مقاله علمي، از متون مهم و معتبر اطلاعاتي را گردآوري کردهايد. از اين اطلاعات چگونه ميتوانيد بهرهبرداري کنيد ؟
الف) متون را ميخوانيد و اطلاعات اصلي را انتخاب ميكنيد. . ب) مطالب به دست آمده را عينا نقل ميکنيد
دج) مفاهيم موجود در متن را تفسير كرده و به زبان خود آنها را بيان ميكنيد.
۲۸. شما قصد نوشتن مقالهاي را داريد که اطلاعاتي از قبل درباره آن داشته و منابع جديدي را نيزجستجو و گردآوري کرده ايد کدام يک از موارد زيرمؤثرترين راه براي چگونگي استفاده از اطلاعات است ؟
؟الف) ارزيابي اطلاعات گردآوري شده ب) مشورت با صاحب نظران موضوع
مج) تلفيق اطلاعات گزينش شده با دانش پيشين و ارزيابي آن د) تدوين چارچوب نظري مقاله
29. چگونه ميتوان به ارزيابي هرچه بهتراطلاعات گردآوري شده در يک حوزه تخصصي پرداخت ؟
؟ الف) بررسي مقالات و کتابهاي مربوط به آن حوزه تخصصي ب) انجام پژوهش (طرح پژوهشي، پايان نامه)
) ج) ازطريق مصاحبه با استادان، متخصصان موضوعي وافراد با تجربه. .د)شرکتدربحثهايگروهيومباحثات ديگر مثل گروههاي بحث الکترونيکي و گفتمان پيرامون موضوع
30. هنگام ارايه مقاله درسمينار،توجه به چه نکاتي با اهميت است ؟
؟ الف) برقراري ارتباط به طور روشن واضح با مخاطبين مورد نظر ب) ارايه مطالب پيچيده
دج) متناسب بودن حجم مطالب با زمان ارايه مقاله د)استفادهازمجموعه‌يفناوريهاياطلاعاتي مثل Point Power
31. شخصي براي تکميل پروژه خود نياز مبرم به اطلاعات پاياننامهاي که فقط در کتابخانه شما موجود است دارد کدام يک از مفاهيم زير در اين سرويسدهي بايد مورد نظر قرار بگيرد ؟
الف) حق مولف ب) دسترسي آزاد به اطلاعات
ا ج) عمل به خطمشي کتابخانه براي دسترسي به منابع اطلاعاتي  د) سرويسدهي از پاياننامهها ميسر نيست
32. اگر مراجعهکنندهاي از شما درخواست منبعي را کند که سرويسدهي آن در کتابخانه ممنوع است شما چه ميکنيد ؟
؟ الف) اعتقاد داريد كه به مصلحت است با اين قبيل مراجعان در نيفتا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد صاحب نظران، کتابداران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه ملی، کتابداران