منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، اطلاع رسانی، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد بایستی به جهت گیری پاسخها توجه نمود بدین معنا که اگر تعداد پاسخهای بلی بیشتر باشد آن مؤلفه بیشتر ازحد متوسط (50%) تأمین شده است و اگر تعداد پاسخهای خیر بیشتر باشد آن مؤلفه کمتر از متوسط برآورده شده است.
برای معنی داری شاخصها، پاسخ به سوالات با یکدیگر ادغام گردید و آزمون رتبه-علامتدار ویلکاکسون در مورد هرکدام از استانداردها به عمل آمد.
به عنوان نمونه در جدول 4-26 ، آزمون دوجمله ای برای برسی شاخص های استاندارد هفتم ملاحظه می شود در این استاندارد از 19 شاخص ارائه شده در 5 مورد معنی دار است که در دوشاخص معنی دار: وجود یک درب اصلی برای ورود و خروج و مجهز بودن به وسایل اطفاء حریق ( 8 مورد جواب مثبت و 1 مورد جواب منفی بوده ) در نتیجه می توان گفت این دو شاخص از لحاظ استاندارد لازم، بیشتر از 50 درصد رعایت شده است . اما در 3 شاخص دیگر معنی : طراحی ساختمان جهت در نظر گرفتن نیازهای ویژه معلولان ( 9 مورد جواب منفی )، استفاده از برگه دان برای بازیابی اطلاعات ( 1 مورد جواب مثبت و 8 مورد جواب منفی )، وجود شیشه دوجداره جهت جلوگیری از انعکاس صدا( 1 مورد جواب مثبت و 8 مورد جواب منفی ) بوده است . در نتیجه می توان در مورد این 3 شاخص معنی دار گفت : استاندارد لازم کمتر از 50 درصد رعایت شده است. اما در دیگر جداول تفسیر به شرح ذیل می باشد:
قابل ذکر است زمانی که شاخصی نتیجه اش معنی دار است دو حالت پیش می آید که باید در نظر گرفت پاسخ های شاخص معنی دار به صفر (منفی) نزدیکتر است یا به 1 ( مثبت) . که براین مبنا رعایت یا عدم رعایت در در 50 درصد از کل جامعه پژوهش مشخص می گردد.
موارد دیگر به شکل مختصر:
جدول 4ـ21. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد دوم
شاخص مورد سنجش: دارا بودن کمیته مشورتی.
نتیجه شاخص فوق: آزمون معنی دار است
توضیح: این شاخص کمتر از 50% رعایت می شود
جدول 4ـ22. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد سوم
شاخص مورد سنجش: برگزاری دوره های کتابداری در سه سال اخیر.
نتیجه شاخص فوق: آزمون معنی دار است
توضیح: دوره های کتابداری در سه سال اخیر برگزار نشده است. یعنی این شاخص کمتر از 50 درصد هم، در جامعه پژوهش رعایت نشده است
جدول 4ـ24. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد پنجم
شاخص مورد سنجش: استفاده از فهرست های مشترک وپایگاههای کتاب شناختی.
نتیجه شاخص فوق: آزمون معنی دار است
توضیح: این شاخص بیشتر از 50% رعایت شده اما در بقیه موارد شاخص ها در حدود 50 درصد رعایت شده است.
جدول 4ـ 25. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد ششم
شاخصهای مورد سنجش: داشتن امکانات جهت ارائه به معلولان و نابینایان، وجود ضوابط و مقررات مدون برای امانت کتابخانه، وجود متخصص کامپیوتر برای نظارت بر امور نرم افزاری و سخت افزاری و امانت دادن منابع قابل استفاده در خارج از کتابخانه
نتیجه شاخص های فوق : آزمون معنی دار است
توضیح: شاخص های داشتن امکانات جهت ارائه به معلولان و نابینایان، وجود متخصص کامپیوتر برای نظارت بر امور نرم افزاری و سخت افزاری کمتر از 50 درصد استاندارد لازم رعایت شده است. و در شاخص های امانت دادن منابع قابل استفاده در خارج از کتابخانه، وجود ضوابط و مقررات مدون برای امانت کتابخانه ، بیشتر ازحد متوسط( 50 درصد ) استاندار لازم رعایت شده است. در نتیجه موارد معنی دار شاخص های استاندارد ششم، تقریباً رعایت شده است.
نتایج ویافته های پژوهش حاضر، فرضیه پژوهش را که ” کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت ندارد ” را تایید می کند.

5-5. محدویت های پژوهش
به علت اینکه دربعضی از دانشکده ها مسئول پاسخگویی به پرسشنامه، ” کتابدار متخصص ” نبود احتمال وجود سؤگیری در مورد داده های گرد آوری شده وجود دارد . همچنین به علت عدم وجود برخی اطلاعات مکتوب در مورد تاریخچه کتابخانه و دانشکده ها، اطلاعات مربوط در این زمینه از طریق مصاحبه و برگرفته از وب سایت دانشگاه ها بدست آمد که امکان اینکه در پاره ای از موارد روزآمد نباشد وجود دارد.

5-6. پیشنهادهای کاربردی
اهمیت هر پژوهش ، پیشنهادها و راهکارهایی است که بر اساس نتایج به دست آمده در پژوهش ارائه
می دهد. تمام مطالعه ها، پردازش اطلاعات و آزمون هایی که در طی یک پژوهش انجام می گیرد، زمانی موثر، مفید و کارآمد است که قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد.
پیشنهادهای برخاسته از پژوهش حاضر عیارتند از :
1. تخصیص بودجۀ کافی، معیّن و متناسب با نیاز کتابخانه، به همراه اتخاذ سیاستی مدوّن جهت خرید و تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیأت علمی، جهت کاهش فاصله استاندارد.
2. راه اندازی اینترنت و اشتراک بانک های اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی
3. پیش بینی امکانات و منابع مورد نیاز به هنگام تاسیس رشته های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
4. جذب نیروی انسانی متخصص در کتابداری و اطلاع رسانی.
5. ارتقای سطح کیفی تجهیزات و فضای اختصاص یافته به مطالعات فردی .
6. آگاه سازی کتابداران شاغل در کتابخانه های مورد بررسی از پیشرفت جاری علوم کتابداری و اطلاع رسانی نظیر نمایه سازی و چکیده نویسی از طریق شرکت در نشست های تخصصی.
7. امکان دسترسی به منابع آنلاین مورد نیاز کاربران.
8. تلاش برای بالابردن تنوع منابع و اشتراک مجلات هر رشته.
9.اقدامات لازم جهت تجهیز کتابخانه ها به وب سایتی کارآمد برای آگاهی مراجعان از کلیه منابع اطلاعاتی .

5-7. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
بررسی میزان و عوامل رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه های دانشگاهی سبزوار.
نیاز سنجی و امکان سنجی امانت بین کتابخانه ای میان کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار و تاثیر آن در بازیابی نیاز استفاده کنندگان.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
ابرامي ، هوشنگ (1386). شناختي از دانش شناسي . به كوشش رحمت ا… فتاحي . تهران : نشر كتابدار.
احمدزاده، سعادت(1384).بررسی وضعیت کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مقایسه آن با استانداردهای دانشگاهی ایران.فصلنامه باغ نظر.سال سوم.ص. 3-20.
احمدی، محمد ابراهیم(1375).سیمای سبزوار: سرزمین سربداران.قم: نبوغ.
استانداردهاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي: پيش نويس ويرايش 1995.(1376)، ترجمه محمد هدايي. فصلنامه كتاب. دوره ششم،3:ص. 94.
اسدی،الف.(1379).ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاهی.تهران:مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اکبری،عسگر(1380). بررسی وضعیت کتابخانه های منطقه پنج و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
اكبري حقيقي، كريم ]بي‌تا[ استاندارد چيست و استانداردكردن براي چه هدفي است؟. تهران: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، (پلي‌كپي).
ایلالی، احترام السادات…]ودیگران[(1388). ارزیابی کتابخانه های دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، بابل و گلستان درسال86-87 و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بهمن 1388،( 19: 74).ص. 85 – 89.
بیهقی، محمود(1370). سبزوار شهر دیرینه های پایدار.مشهد: کتابستان مشهد.
پریرخ، مهری(1380). وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع رسانی. مجله کتابداری و اطلاع رسانی، سال چهارم، پاییز 1388. ص. 35-64.
ترکیان تبار،منصور; میرمحمدمکی،ابوالفضل;زندی،بهمن (1388).بررسی وضعیت کتابخانه های منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی.فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،19(4):91-108
تعاوني، شيرين(1381).استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران (پوری سلطانی، مهرانگیز حریری و جعفر مهراد، همکاران اصلی). تهران: كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران.
جلالی، بهناز(1385).بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه رازی، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه. فصلنامه کتاب، 17(3): 39 – 50.
چهری، علی امید (1382). ارزیابی مجموعه و نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
حرّی، عباس(1381). دایرۀالمعارف کتابداری و اطلاع رسانی.( نرگس نشاط ویراستار همکار; محمدحسین رجبی و نرگس نشاط دستیاران علمی ). تهران: کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران.
حقیقی، محمود (1372).ارزیابی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران.پیام کتابخانه،3(1):18-36.
حکیمی، رضاو طبسی، علی (1381). مقایسه وضع موجود کتابخانه های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران. فصلنامه کتاب، شماره 54.ص. 52-58.
حمیدی، علی(1383).انجمن کتابخانه های دانشگاهی و مرجع ACRL .مجله ارتباط علمی.سال سوم.شماره دوم.ص. 1-5.
حیدری، غلام و امید چهری، علی (1384). ارزیابی مجموعه کتابخانه دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران. مجله کتابداری، سال سی و نهم، دفتر چهل وسوم.
خیشوند، علی(1387).گزارش و پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی.تهران: صادق نیا.
سلطاني ، پوري; راستين فروردين.(1372).اصطلاحنامه كتابداري .تهران : كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.
علوي، سهيلا.(1372). بررسي وضعيت كتابخانه هاي دانشكده اي دانشگاه اروميه. پايان نامه کارشناسی ارشدكتابداري و اطلاع رسانی ، دانشكده روان شناسی و علوم تربيتي ، دانشگاه تهران.
غلامی، طاهره(1380). ارزیابی کیفی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهراصفهان.پایان نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران
فدایی، غلامرضا(1375).کتاب و کتابخانه : مدیریت و توسعه فرهنگی .تهران:سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
فدایی، غلامرضا (1389).پایان نامه و رساله دانشگاهی: پژوهش،نگارش و دفاع.تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
فروزانی، نوشین (1388).بررسی وضعیت کتابخانه های پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران. مجله کتابداری:سال43، دفتر 49.ص.97-114.
فوترگيل، ريچارد; برچارت، يان(1379).مواد غيركتابي دركتابخانه ها.ترجمه كاظم خادميان. مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي.
گوپتا، شمشير؛ ياداو، شمي(1376).استانداردسازي در خدمت كتابداري و اطلاع‌رساني. ترجمه نعمت‌الله جهانفرد. كتابداري.شماره سي‌ويكم (1376): 71-75.
لايل، گاي(1352).مديريت كتابخانه هاي دانشكده اي. ترجمه پروين سليماني . تهران دانشسراي عالي.
مختاري معمار، حسين(1374). درآمدي بركتابداري . شيراز: نشر قو.
مرادمند، علی(1383). ارزیابی مجموعۀ کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس استانداردهای مرتبط. فصلنامه کتاب،15(2): 13- 28.
موکهرجی،آجیت کومار(1375).تاریخ و فلسفه کتابداری.ترجمه اسدالله آزاد.مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
مومنی، مرجان (1388). مقایسه کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
نصیری، ماریا و عصار، فریده ( 1383 ). عنوان مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی.مجله کتابداری:سال 38، دفتر 42.ص.77-98.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، اطلاع رسانی، کتابخانه مرکزی، بازیابی اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مقایسات زوجی، زیست محیطی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی