منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، تحلیل اطلاعات، کتابخانه مرکزی، اطلاع رسانی

دانلود پایان نامه ارشد

)
3

مجموع
9

استاندارد دوم
بیشتر حد از متوسط
3
5/0

18/0
آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط
6

برابربا متوسط( 50% )
0

مجموع
9

استاندارد سوم
بیشتر حد از متوسط
2
5/0
3/0
آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط
7

برابربا متوسط( 50% )
0

مجموع
9

استاندارد چهارم
بیشتر حد از متوسط
3
5/0
39/0
آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط
4

برابربا متوسط( 50% )
2

مجموع
9

استاندارد پنجم
بیشتر حد از متوسط
7
5/0
18/.
آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط
2

برابربا متوسط( 50% )
0

مجموع
9

استاندارد ششم
بیشتر حد از متوسط
4
5/0
79/0
آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط
3

برابربا متوسط( 50% )
2

مجموع
9

استاندارد هفتم
بیشتر حد از متوسط
4
5/0
81/0
آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط
5

برابربا متوسط( 50% )
0

مجموع
9

استاندارد هشتم
بیشتر حد از متوسط
1
5/0
12/0
آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط
8

برابربا متوسط( 50% )
0

مجموع
9

همانطور که از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده مشخص گردید، می توان نتیجه گرفت که فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. یعنی طبق فرضیه ” کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت ندارد”.
4-3 پاسخ به پرسش های پژوهش
کلیه کتابخانه های مورد بررسی در این تحقیق به طور جداگانه با هشت استاندارد موجود در استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه گردیده اند که در اینجا به ارائه نتایج و پاسخ به پرسش ها پرداخته میشود.تعداد 9 پرسشنامه حاوی 81 سوال میان کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار توزیع گردیده بود که کلیه پرسشنامه ها با پاسخ سوالات برگردانده شد البته قابل به ذکر است که به 5 سوال از مجموع 729 سوال پاسخ داده نشده بود.پس از ورود پاسخ ها به نرم افزار spss.18جهت پاسخ گویی به سوالات از آزمون نسبت استفاده شد.
پرسش اول: آیا اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی شهر سبزوار با استانداردهای
کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استاندارد1:”مدیر کتابخانه باید هدفدار باشد و هدفش را مدون کرده در راستای وظایف سازمان به کتابدارها ابلاغ نماید.”(تعاونی،1381)
جهت بررسی پرسش اول پژوهش،4 سوال در پرسشنامه طراحی شده بود.بررسی پاسخ سوالات مربوط به اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی مشخص کرد که 3/33 درصد کتابخانه ها دارای اهداف و وظایف مدون،مکتوب و مصوب هستند.2/22 درصد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دارند.6/55 اهداف و وظایف را مورد بازنگری قرار داده و 7/66 درصد به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف توجه کرده اند.
آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار به دست آمده است نشان می دهد تمامی شاخص های این استاندارد (داشتن اهداف و وظایف مدون مکتوب و مصوب، داشتن
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ،مورد بازنگری قرار گرفتن اهداف و وظایف و توجه به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف) از لحاظ آماری معنی دار نیست.یعنی اینکه، همه این شاخص ها در حد متوسط(50 درصد) رعایت می شود.
پرسش دوم: آیا سبک و شیوه مدیریت کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار با استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استاندارد2:”برای رسیدن به اهداف، امکان بیشترین و بهترین بهره وری از منابع فراهم شود،جایگاه
کتابخانه ها از نظر سلسله مراتب اداری معلوم باشد.ارتباط رئیس کتابخانه با رئیس سازمان وجود داشته و برنامه ها مدوّن باشند.کمیته های مشورتی برای کتابخانه ها وجود داشته باشند.” (تعاونی،1381).
جهت پاسخگویی به این پرسش پژوهش تعداد 5 سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شده بود.بررسی پاسخ سوالات مربوطه مشخص کرد که در 6/55 درصد کتابخانه ها جایگاه کتابخانه در سلسله مراتب اداری مشخص است ورئیس کتابخانه زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه کار می کند.1/11 درصد کتابخانه ها دارای کمیته مشورتی هستند.در 3/33 درصد کتابخانه ها رئیس کتابخانه عضو شورای آموزشی است و حوزه وظایف،مسئولیت ها و اختیارات رئیس کتابخانه مکتوب است.
آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های مورد پژوهش مشخص می شود این است که از پنج شاخص ارائه شده برای استاندارد سازمان و مدیریت تنها یک شاخص معنی دار است(که به معنای عدم وجود کمیته مشورتی است)که استاندارد این شاخص رعایت نشده است. امادر چهار شاخص دیگرکه از لحاظ آماری معنی دار نیست، شاخص ها در حد متوسط( 50 درصد) با استناد به آزمون رتبه – علامتدار ویلکاکسون رعایت شده است.
پرسش سوم: نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های واحد های دانشگاهی شهر سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استاندارد3:”نیروی انسانی کارآمد با دانشنامه تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی باشد.شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص و به صورت مکتوب در اختیار آنها قرار گرفته باشد.کارکنان در طول دوره تعالیم لازم را ببینند و فعالیت کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد.” (تعاونی،1381).
تعداد سوالات در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به این پرسش در پرسشنامه6 سوال بود.بررسی پاسخ ها نشان داد در4/44 درصد از کتابخانه ها رئیس کتابخانه دارای مدرک کتابداری است. در7/66 درصد از کتابخانه ها شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص است.در3/33 درصد شرح وظایف کارکنان در اختیار آنان قرار گرفته.در هیچ موردی در سه سال اخیر دوره های کتابداری برگزار نشده است و در نهایت در 7/66 درصد فعالیت کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های واحدهای دانشگاهی بدست آمده است نشان می دهد در استاندارد نیروی انسانی شاخص های داشتن مدرک کتابداری برای رئیس کتابخانه،روشن و مشخص بودن شرح وظایف کارکنان،در اختیار قرار دادن شرح وظایف کارکنان و مورد ارزیابی قرار گرفتن فعالیت کارکنان از لحاظ آماری معنی دار نیستند. یعنی شاخص ها در حد متوسط( 50 درصد) رعایت شده است و تنها در مورد برگزاری دوره های کتابداری در سه سال اخیر آزمون معنی دار است زیراکه دوره های کتابداری در سه سال اخیر برگزار نشده لذا، استاندارد این شاخص، رعایت نشده است.
پرسش چهارم: مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استانداد4:”مجموعه کتابخانه باید متوازن با رشته های دانشگاهی بوده و تمام مدارک در آن زمینه جمع آوری شود.” (تعاونی،1381).
تعداد12 سوال برای رسیدن به پاسخ این پرسش در پرسشنامه در نظر گرفته شده بود.بررسی پاسخ ها نشان داد که در تهیه مجموعه کتابخانه6/55 درصد به نیاز های جاری و آینده آموزشی توجه شده و برای ارتقاء کیفیت مجموعه کتابخانه هابا ناشران وبانک های اطلاعاتی ارتباط دارند.4/44 درصد امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق دیسک فشرده را فراهم آورده اند.3/33 درصد به اینترنت متصل هستند، کتابخانه هادارای کامپیوتر کافی بوده و امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریقon line وجود دارد.4/44 درصد جستجوی رایانه ای را برای
کاربران ایجاد نموده اند. 6/55 درصد رئیس کتابخانه مسئول نهایی تصویب و خرید سفارشات است. در 7/66 دصد، منابع پاسخگو مجموعه است.2/22 درصد قانون مدون برای وجین منابع وجود داشته و اشتراک منابع از طریق امانت بین کتابخانه ای وجود دارد .در 6/55 درصد موارد،سیستم حفاظتی برای جلوگیری از سرقت و آتش سوزی وجود دارد.
تجزیه وتحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های دانشگاهی نشان می دهد که هیچکدام از نتایج بدست آمدهاز لحاظ آماری معنی دار نیست.در نتیجه شاخص های این استاندارد در حد متوسط( 50 درصد) رعایت شده است.
قابل ذکر است که، با توجه به فرمول تعیین استاندارد حداقل تعداد کتابی که باید در یک کتابخانه دانشگاهی وجود داشته باشد، براساس اطلاعات گردآوری شده از کتابخانه ها، مشخص گردید که تمامی کتابخانه های مورد مطالعه از مجموعه ناکافی برخوردار هستند.به طوری که تعداد مدارک موجود در کتابخانه های مورد پژوهش در حال حاضر356809 مدرک می باشد که طبق استاندارد باید 1056695 باشد.
پرسش پنجم: سازماندهی منابع کتابخانه های واحد های دانشگاهی شهرستان سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استاندارد 5 :”مدارک موجود در کتابخانه باید بر اساس اصول و قواعد ملی و بین المللی برای سهولت در بازیابی تنظیم شده باشد.” (تعاونی،1381).
برای پاسخگویی به این پرسش تعداد7سوال در نظر گرفته شده بود.بررسی پاسخ ها نشان داد در8/77 درصد کتابخانه ها سازماندهی منابع بر اساس قواعد بین المللی انجام می شود.(در واقع دو کتابخانه از قواعد بین المللی برای سازماندهی منابع خود استفاده نمی کند)استفاده از فهرست های مشترک و پایگاه های کتاب شناختی در9/88 درصد کتابخانه ها صورت می گیرد.در3/33 درصد مسئولیت فهرست نویسی بر عهده کتابخانه مرکزی است(لازم به ذکر است که در مورد این سوال یکی از مسئولین کتابخانه ها به سوال پاسخ نداده ).در6/55 درصد کتابخانه ها، دارای فهرستگانی از مجموعه کتابخانه در کتابخانه مرکزی هستند.در8/77 درصد کتابخانه ها فهرست عمومی طوری تنظیم شده است که استفاده همزمان توسط چند کاربر در آن امکان پذیر است.3/33 درصد کتابخانه ها نمایه سازی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی را انجام داده اند.و در 6/55 درصد منابع جدید به هنگام سازماندهی معطل می مانند.
آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده بدست آمده نشان می دهد در استاندارد سازماندهی منابع تنها در یک موردآزمون معنی دار است که آن استفاده از فهرست های مشترک وپایگاه های کتاب شناختی می باشد.که این شاخص بیشتر از 50 درصد رعایت شده است ودر موارد (سازماندهی منابع براساس قواعد بین المللی، مسئولیت فهرست نویسی مجموعه کتابخانه های دانشکده ها برعهده کتابخانه مرکزی می باشد، وجود فهرستگانی از مجموعه کتابخانه های دانشگاه در کتابخانه مرکزی، تنظیم فهرست عمومی کتابخانه برای استفاده همزمان چندنفر، نمایه سازی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی، معطل ماندن سازماندهی مواد و منابع جدید) آزمون معنی دار نمی باشد، شاخص ها در حد متوسط ( 50 درصد ) رعایت شده است. بنابراین می توان گفت : با استناد به آزمون رتبه – علامتدر ویلکاکسون این استاندارد هم در کتابخانه های مورد مطالعه در حدود 50 درصد رعایت شده است.
پرسش ششم: خدمات کتابخانه ای کتابخانه های واحد های دانشگاهی شهر سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استاندارد 6 :”خدمات اطلاع رسانی جامع و مناسب برای تحقق بخشیدن به برنامه ها و هدف های آموزشی و پژوهشی سازمان مادر و استفاده بیشتر ار منابع انجام شود.” (تعاونی،1381).
به منظور پاسخگویی به این پرسش تعداد14سوال در پرسشنامه طراحی شده بود.پاسخ های ارائه شده حاکی از آن است که در 4/44 درصد موارد رئیس کتابخانه و کتابداران متخصص از برنامه های جدید آموزشی مطلع
می شوند.هیچکدام از کتابخانه ها امکاناتی جهت ارائه خدمات به معلولین و نابینایان ندارند .در6/55 درصد موارد، بخش خدمات عمومی کتابخانه با شیوه های نوین اطلاع رسانی هماهنگ است.در7/66 درصد موارد، کتابخانه ها برنامه مشخص برای آشنا ساختن کاربران با خدمات کتابخانه دارند. 9/88 درصد کتابخانه ها منابع قابل استفاده در خارج از کتابخانه را امانت می دهند.همه کتابخانه ها دارای ضوابط و مقررات مدون برای امانت دهی هستند.در 2/22 درصد ،راهنمای استفاده از کتابخانه در ابتدای سال تحصیلی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، اطلاع رسانی، کتابخانه مرکزی، بازیابی اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مقایسات زوجی، زیست محیطی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی