منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

سبزواری
260558
98365
1141
99506
بلی
161052-
کتابخانه دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه حکیم
153304
43874
586
44460
بلی
108844-
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
95096
36872
1898
38770
بلی
56326-
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاداسلامی سبزوار
182624
24931
663
25594
بلی
157030-
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
102274
54292
2195
56487
بلی
45787-
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
87982
38436
540
38976
بلی
49006-
کتابخانه علوم پایه دانشگاه
پیام نور شهرستان سبزوار
69785
19496
864
20360
بلی
49425-
کتابخانه دانشکده فنی و
حرفه ای امام خمینی(ره)
59627
16157
154
16311
بلی
43316-
کتابخانه دانشکده فنی و
حرفه ای بقیه ا… خواهران
45445
16148
197
16345
بلی
29100-

نمودار 4ـ1. مقایسه مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران بامجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار

4ـ1ـ5. مقایسه مجموعه مورد نیاز جامعه پژوهش بر اساس فرمول استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران
همانطور که در سوال چهارم پژوهش مطرح شد، قصد از دستیابی به میزان دقیق کمّی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار و برآورد میزان کمّی، دستیابی به تناسب این مجموعه با فرمول استاندارد های
کتابخانه های دانشگاهی ایران منظور بوده است. براساس جدول4ـ 7، به مقایسه مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران با مجموعه موجود در کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار مبادرت شد که متغیرهای مقایسه مبتنی بر مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول 1 استانداردها، مجموعه مواد چاپی موجود، معادل جلدی مواد میکروفرمی و مواد دیداری ـ شنیداری، و در نهایت کل مجموعه موجود شامل مواد چاپی و معادل های جلدی و میکروفرمی و مواد دیداری ـ شنیداری تلقی شده است.
براساس جدول 4ـ8، تمام مجموعه های کتابی در کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار زیر استاندارد است و به ترتیب، کتابخانه های زیر از وضعیت نامطلوبی درتفاوت موجودی مواد کتابی و غیر کتابی رنج می برند:
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری: 161052جلد
کتابخانه دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار: 157030جلد
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی حکیم سبزواری: 108844جلد
کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار: 56326 جلد
کتابخانه دانشگاه علوم پایه پیام نور سبزوار: 49425 جلد
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی: 49006 جلد
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار: 45787 جلد
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی(ره) : 43316 جلد
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا.. خواهران: 29100 جلد

جدول 4ـ9. مقایسه فضاهای مورد نیاز بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران با فضاهای موجود در کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
نام کتابخانه

فضای تالار
مطالعه موجود
20% کل دانشجویان
5/2 متر به ازای هرنفر
اختلاف
درصد نسبت فضای موجود به مورد نیاز
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری
800
1145
2863
2063-
94/27
کتابخانه دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه حکیم
220
336
840
620-
19/26
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
155
384
960
805-
14/16
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاداسلامی سبزوار
240
916
2290
2050-
48/10
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
120
294
735
615-
32/16
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
280
187
768
488-
45/36
کتابخانه علوم پایه دانشگاه
پیام نور شهرستان سبزوار
200
350
875
675-
85/22
کتابخانه دانشکده فنی و
حرفه ای امام خمینی(ره)
130
307
768
638-
92/16
کتابخانه دانشکده فنی و
حرفه ای بقیه ا… خواهران
180
140
350
170-
42/51

4ـ1ـ6. بررسی وضعیت فضای مطالعه جامعه پژوهش
هرکتابخانه دانشگاهی باید محل مناسبی برای حفظ و نگهداری منابع خود تدارک ببیند و فضای کافی حساب شده ای را برای کارمندان، مراجعان، و ارائه خدمات خود پیش بینی کند. برای محاسبه فضای خالص کتابخانه باید بر اساس استانداردهای زیر عمل شود:
ـ لازم است برای هر 120 جلد کتاب یا معادل آن یک متر مربع فضا در نظر گرفت.برای هر 20 نشریه ادواری جاری یک متر مربع فضا پیش بینی شود. این فضا شامل نگهداری شماره های سال جاری نیز می باشد.
ـ لازم است به ازای هر کشوی بر گه دان ( هر کشو با ظرفیت 800 برگه ) یک متر مربه فضا در نظر گرفته شود. هر واحد برگه دان به سه متر مربع فضای جنبی برای استفاده و تورّق نیاز دارد.
– فضای مطالعه به ازای هر نفر 5/2 متر مربع ، به ازای هر میز تک نفره 3 متر مربع، و متوسط فضای به ازای هر کارمند 10 متر مربع می باشد.(تعاونی،1381).
فضای مورد نیاز کتابخانه ها بر اساس امکانات و تجهیزات موجود،تعداد دانشجویان ، و مجموعه محاسبه و با فضای موجود مقایسه شد که یافته ها در جدول شماره4ـ9، مشاهده می شود.

جدول4ـ10. مقایسه نیروی انسانی جامعه پژوهش بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
دانشگاه
دانشکده
نیروی انسانی موجود
نیروی انسانی لازم
فاصله تا استاندارد
درصد
دانشگاه حکیم سبزواری
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
11
29
18-
38%
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سبزوار
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده پرستاری و بهداشت
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
9
25
16-
36%
دانشگاه علوم پزشکی

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
4
6
2-
67%
دانشگاه پیام نور
کتابخانه علوم پایه دانشگاه پیام نور
2
6
4-
33%
دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی ( ره )
کتابخانه دانشکده امام خمینی (ره)
2
5
3-
40%
دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا… خواهران
کتابخانه دانشکده بقیه ا… خواهران
1
3
2-
33%

4ـ1ـ7. بررسی وضعیت نیروی انسانی جامعه پژوهش
وجود کتابداران متخصص در کتابخانه ها به دلیل تحصیل در این رشته و آگاهی و شناخت رسالت اصلی کتابخانه ها این امکان را فراهم می سازد تا آنان درک بهتری از کتابخانه و مسائل آن داشته باشند و از سوی دیگر انجام امور تخصصی از جمله ( فهرست نویسی، نمایه سازی، چکیده نویسی …. ) توسط ایشان سبب ارائه خدمات ارزنده تر به کتابخانه و مراجعان می شود.
در باره نیروی انسانی عوامل نسبتا ثابتی که مبنای محاسبه تعداد کتابدارن متخصص و کمک متخصص باید قرارگیرد از این قرار است:
به ازای هر 250 نفردانشجو و استاد تمام وقت، یک نفر متخصص یا کمک متخصص.
به ازای هر 25000 جلد کتاب یا سایر منابع کتابخانه ای در مجموعه، یک نفر متخصص یا کمک متخصص
به ازای هر 2500 جلد افزایش سالانه مجموعه یا کسری از آن، یک نفر متخصص یا کمک متخصص به ازای هر کتابدار متخصص ( کارشناس ارشد و بالاتر ) دونفر کتابدار کمک متخصص باید در کتابخانه خدمت کنند
( تعاونی ، 1381).

درخصوص وضعیت نیروهای انسانی موجود و مقایسه آن با نیروی انسانی مورد نیاز براساس یافته های مندرج در جدول 4-10، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی از نظر نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص کمترین فاصله را با استاندارد دارد، در حالیکه دانشگاه حکیم (18نفر) بیشترین فاصله را با استاندارد دارد.در تحلیل این امر باید گفت دانشگاه علوم پزشکی تعداد دانشجویان خود را ثابت نگه داشته و تعادلی میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان برقرار کرده است و همچنیندر بکارگیری نیروهای متخصص در کتابخانه همت گماشته است.
برعکس، دانشگاه حکیم سبزواری با توجه به اینکه هرسال تعداد دانشجویان خود راافزایش داده است اما جذب نیروی متخصص و کمک متخصص در کتابخانه هارا فراهم نکرده است.

4ـ1ـ8. بررسی وضعیت بودجه جامعه پژوهش
کتابخانه بخش عمده ای از سرمایۀ علمی و معنوی هر موسسۀ آموزش عالی است و حفظ و ارتقای ارزش آن به سرمایه گذاری منظم و مداوم نیاز دارد. کتابخانه دانشگاهی باید از بودجه مدوّن و مصوّب خود برخوردار باشد تا بتوانند نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده را به راحتی برآورده سازد.
داشتن بودجه مشخص سالانه این توانایی را به روسای کتابخانه ها می بخشد که با تقسیم بندی بودجه اختصاصی انواع نیازهای خود را اولویت بندی کرده و بر این اساس نسبت به تجهیز کتابخانه خود اقدام کنند. اختصاص بودجه به کتابخانه زمانی ارزش می یابد که این بودجه به رئیس کتابخانه ابلاغ شود تا او با آگاهی بیشتر در زمینه هزینه کرد آن تصمیم گیری نماید. همچنین این امکان را می دهد که برای مجموعه سازی خود همانند تهیه و جایگزینی منابع، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی برنامه ریزی وهمچنین به تقسیم و تنظیم بودجه برای امور خدماتی و دیگر نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده اقدام کند(ترکیان تبار،1388).
عدم ابلاغ بودجه اختصاص یافته کتابخانه به رئیس آن موجب می شود او از سقف هزینه خود اطلاعی نداشته باشند و در نهایت ممکن است هزینه سالانه ای که برای کتابخانه در نظر گرفته می شود مورد استفاده کامل قرار نگیرد . این مشکل در بین کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار کاملا مشهود است
طبق استاندارد لازم است 3 درصد از کل بودجۀ جاری آموزشی، پژوهشی، و اداری هر دانشگاه یا دانشکده به کتابخانۀ آن اختصاص یابد. چنانچه کتابخانه با کمبودهای شدید ( در مقایسه با استاندارد های حاضر) مواجه باشد، این مقدار باید تا میزان 5 درصد از کل بودجۀ سازمان مادر افزایش یابد.( تعاونی، 1381).
در خصوص تعیین سهم کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار از بودجۀ سازمان مادر برای تهیه منابع اطلاعاتی، تنها دو کتابخانه تخصیص بودجه کافی،از سازمان مادررا به کتابخانه گزارش داده اند به عبارت دیگر حدود 22 % جامعه پژوهش بودجه اختصاص یافته را کافی و 78% این جامعه از فقر بودجه گله مند بوده اند.که در بخش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.

جدول 4ـ11. توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد اول
جمع
خیر
بلی
استاندارد اهداف و وظایف
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

100%
9
7/66
6
3/33
3
مدون،مکتوب و مصوب بودن اهداف و وظایف کتابخانه
100%
9
8/77
7
2/22
2
در برداشتن برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
100%
9
4/44
4
6/55
5
مورد بازنگری قرار گرفتن اهداف و وظایف
100%
9
3/33
3
7/66
6
توجه به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف

چنانچه در جدول فوق ملاحظه می شود ،استاندارد اهداف و وظایف در کتابخانه های مورد مطالعه،مورد

نمودار شماره4-2. درصد فراوانی شاخص استاندارد اول (اهداف و وظایف)

چنانچه در جدول، 4ـ11 و نمودار فوق ملاحظه می شود ،استاندارد اهداف و وظایف در کتابخانه های مورد مطالعه،مورد ارزیابی قرار گرفته است.طبق نتایج بدست آمده 3/33 درصد کتابخانه ها دارای اهداف و وظایف مدون،مکتوب و مصوب هستند.2/22 درصد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دارند.6/55 اهداف و وظایف را مورد بازنگری قرار داده و 7/66درصد به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف توجه کرده اند.

جدول 4ـ12. توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد دوم
جمع
خیر
بلی
استاندارد سازمان و مدیریت
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

100%
9
4/44
4
6/55
5
مشخص

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، خدمات درمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، سلسله مراتب، منابع اطلاعاتی، آزمون استاندارد