منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته باشد.( تعاونی، 1381).
با توجه به نیاز مبّرم به ارزیابی کمّی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی وارائه مقادیر کمّی لازم در فرمول استاندارد مجموعه، در زمینه تعداد اعضای هیأت علمی، دانشجویان و رشته های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، مبادرت به جمع آوری اطلاعات مستند در این زمینه گردید.

جدول 4ـ3. توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی دانشجویان و مقاطع دانشگاهی شهرستان سبزوار
نام دانشگاه
تعداد اعضای هیأت علمی
تعداد
دانشجویان
تعداد رشته های کارشناسی
تعداد رشته های کارشناسی ارشد
تعداد رشته های دکتری
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری
188
5724
42
13
4
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری
81

1682
12
11
2
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
84
1918
8
3
1
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاداسلامی سبزوار
133
4577
40
7
2
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
56
1472
6
3
1
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
74
936
10
2
1
کتابخانه علوم پایه دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار
64
1750
31


کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی(ره) برادران
35
1536
17


کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا… خواهران
27
700
7


با توجه به داده های جدول 4-3، تعداد اعضای هیأت علمی هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی درج شده است. بر این مبنا، دانشگاه حکیم سبزواری، دارای 188 عضو هیأت علمی; دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 133 عضو هیأت علمی; و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 84 عضو هیأت علمی را در اختیار دارند.
در همین راستا، براساس جدول 4ـ3، دانشگاه حکیم سبزواری با 5724 نفر; دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با 4577 نفر; ودانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزواربا 1918 نفر، بیشترین دانشجو را در شهرستان سبزوار در اختیار دارند. در خصوص رشته های تحصیلی، دانشگاه حکیم سبزواری با 4 رشته مقطع دکتری و همچنین با 13 رشته در مقطع کارشناسی ارشد بیشترین فعالیت را درجذب دانشجویان در دوره های تحصیلات تکمیلی داشته است.

4ـ1ـ1. وضعیت کمّی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
به منظور بررسی وضعیت کمّی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار مبادرت به طرح سوالاتی در پرسشنامه در زمینه تعداد منابع و مجموعه مواد کتابی، میزان کمّی منابع غیرکتابی موجود در کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوارصورت گرفت که نتایج آن بر اساس جداول مربوطه و به شرح ذیل ارائه شده است.

جدول4ـ4. بررسی کمّی مجموعه کتابی و غیر کتابی چاپی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
مواد کتابی و غیر کتابی چاپی
نام کتابخانه
کتاب
(جلد)
مجله
(جلد)
پایان نامه
(جلد)
گزارش علمی
(جلد)
گزارش تحقیقی
(جلد)
جزوه
(جلد)
نقشه
(جلد)
اطلس
(جلد)
کاتالوگ
(جلد)
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری
91250
222
3215
30
123


25
3500
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم
40432
101
324

81

36

2900
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد سبزوار
32261
37
400

97
54
23

4000
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاد سبزوار

21950
22
299
64

90

6
2500
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد سبزوار
50601
48
427

186
30


3000
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار
34175
60
193
130
96
750

32
3000
کتابخانه علوم پایه دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار
17226
34

106
24


6
2100
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (
14113
29

315
1700
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا…خوهران
13224
26

198
2700

براساس جدول4ـ4، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری با 91250 جلد کتاب، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با 50601 جلد، و کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار با 34175 جلد به ترتیب بالاترین مجموعه کمّی را در کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار دارا هستند در حالیکه کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا… با 13224 جلد کتاب، وضعیت نازلی را نسبت به دیگر کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار دارد.در زمینه پایان نامه ها، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری با 3215 جلد، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با 427 جلد، و کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با 400 جلد وضعیت بهتری دارند.

جدول4ـ5. تعداد عنوان اشتراک نشریات ادواری جاری کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
نام کتابخانه
نشریات فارسی
(عنوان)
نشریات لاتین
( عنوان )
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری
215
7
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم
96
5
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد سبزوار
28
9
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاد سبزوار
22

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد سبزوار
34
14
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار
41
19
کتابخانه علوم پایه دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار
28
6
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی ( ره )
18
11
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا… خواهران
15
9

4ـ1ـ2. بررسی کمّی عناوین اشتراک نشریات ادواری جاری کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
براساس جدول4ـ5، در زمینه تعداد عناوین اشتراک نشریات ادواری کتابخانه های دانشگاهی، تعداد نشریات فارسی و لاتین کتابخانه های مزبور نشان می دهد که کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری، دارای 215 عنوان نشریه فارسی و 7 عنوان نشریه لاتین; کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری دارای 96 عنوان نشریه فارسی و 4 عنوان نشریه لاتین; و کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار با 41 عنوان نشریه فارسی و 19 نشریه لاتین نسبت به دیگر کتابخانه ها وضعیت شاخص تری نیز دارند.

جدول 4ـ6. بررسی کمی مجموعه دیداری ـ شنیداری کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
مواد دیداری – شنیداری
نام کتابخانه

میکروفیلم
(حلقه)
میکروفیش
(فقره)
نوارصوتی
(فقره)
نوارویدئو
(حلقه)
اسلاید
(حلقه)
عکس
(قطعه)
دیسک فشرده
(فقره)
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری
_
_
280
350
_
_
511
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری
_
_
260
173
_
_
153
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
_
_
170
228
_
_
1500
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاداسلامی سبزوار
_
_
135
228
_
_
300
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
_
_
100
270
_
_
1825
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
_
_
50
190
_
_
300
کتابخانه علوم پایه دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار
_
_
184
230
_
_
450
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی(ره) برادران
_
_
40
22
_
_
92
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا… خواهران
_
_
37
83
_
_
77

4ـ1ـ3. بررسی کمّی مجموعه دیداری ـ شنیداری کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
بر اساس جدول شماره 4ـ6، وضعیت مواد دیداری ـ شنیداری قابل رویت است.کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری با 280 فقره نوارصوتی،350 حلقه نوار ویدئو، 511 فقره دیسک فشرده ، از مجموعه مناسب تری نسبت به دیگر کتابخانه های شهرستان سبزوار برخوردار می باشد.در این راستا آنچه که قابل تأمل است این است که هیج یک از کتابخانه های مزبور بهره مند از میکروفیلم، میکروفیش، اسلاید، و عکس نمی باشند

جدول4ـ7. مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران
مجموعه مورد نیاز

نام کتابخانه
مجموعه پایه
مجموعه لازم برای هیأت علمی
مجموعه لازم
برای دانشجویان تمام وقت
مجموعه لازم برای رشته های کارشناسی
مجموعه لازم برای رشته های کارشناسی ارشد
مجموعه لازم برای رشته های دکتری
تعدا کل مجموعه کتابخانه بر اساس استاندارد
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری
40000
18800
68688
14070
39000
80000
260558
کتابخانه دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه حکیم
48000
8100
20184
4020
33000
40000
153304
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
32000
8400
23016
2680
9000
20000
95096
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاداسلامی سبزوار
40000
13300
54924
13400
21000
40000
182624
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
48000
5600
17664
2010
9000
20000
102274
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
40000
7400
11232
3350
6000
20000
87982
کتابخانه علوم پایه دانشگاه
پیام نور شهرستان سبزوار
32000
6400
21000
10385
_
_
69785
کتابخانه دانشکده فنی و
حرفه ای امام خمینی(ره)
32000
3500
18432
5695
_
_
59627
کتابخانه دانشکده فنی و
حرفه ای بقیه ا… خواهران
32000
2700
8400
2345
_
_
45445

4ـ1ـ4. مجموعه مورد نیاز جامعه پژوهش بر اساس فرمول استاندارد
با توجه به سوال چهارم پرسش های اساسی پژوهش مبنی بر اینکه میزان منابع کمّی موجود در کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران تطابق دارد دارد؟ برساس نتایج بدست آمده می توان گفت:
بر اساس فرمول1 استانداردها که متشکل از مجموعه پایه، مجموعه لازم برای هیأت علمی تمام وقت (F)، مجموعه لازم برای دانشجویان تمام وقت (E)، مجموعه لازم برای رشته های کارشناسی (U)، مجموعه لازم برای رشته های کارشناسی ارشد (M)، مجموعه لازم برای رشته های دکتری (D)، وتعداد کل مجموعه کتابخانه (V) ،از این رو، میزان کمّی مجموعه های کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار برمبنای اولویت بالا به قرار ذیل است:
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری: 260558 جلد
کتابخانه دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار: 182624 جلد
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی حکیم سبزواری: 153304 جلد
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار: 102274 جلد
کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار: 95096 جلد
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی: 87982 جلد
کتابخانه دانشگاه علوم پایه پیام نور سبزوار: 69785 جلد
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی(ره) : 59627 جلد
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا.. خواهران: 45445 جلد
براین اساس جدول 4ـ7، ترسیم گردید.

جدول4ـ8. مقایسه مجموعه مورد نیاز براساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران با مجموعه کتابخانه های دانشگاهی سبزوار
نام کتابخانه

مجموعه پایه مورد نیاز براساس فرمول
مجموعه مواد چاپی موجود
معادل جلدی مواد میکروفرمی و مواد دیداری – شنیداری
کل مجموعه موجود شامل مواد چاپی و معادل های جلدی میکروفرمی و مواد دیداری – شنیداری
مجموعه زیر استاندارد است
تفاوت
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، خدمات درمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، سلسله مراتب، منابع اطلاعاتی، آزمون استاندارد