منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، خدمات درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

های تازه تاسیس طراحی شده اند. این استانداردها، برای راهنمایی کتابدارهای متخصص ایرانی جهت سرویس دهی بهتر کتابخانه ها
می باشند. به طور کلی، هدف این استانداردها توسعه کتابخانه های ایران، آموزش کتابداران و بالا بردن کیفت خدمات کتابخانه درحد شرایط موجود است نه استاندارد سازی آنها.
کلید واژه ها: College Libraries; Foreign Countries; Library Science; Library Services; Library Standards
آدرس:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch…. =ED073800

لارنس کووری54و کاترین دیس55 (2007) تحقیقی با عنوان ” ارزیابی کتابخانه دانشکده مایاگوس56 دانشگاه پورتوریکو57 بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی “انجام داده اند. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه با رئیس، متخصصین و کارکنان کتابخانه جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مجموعه کتابخانه از نظر تطابق با استانداردها در حد رضایت بخشی قرار دارد. بودجه اختصاص داده شده به مجموعه ها در صورت افزایش شدید قیمت ها خصوصاً در حوزه مجلات علمی پاسخگو نیست. خدمات ارائه شده در این کتابخانه مطابق استانداردها بوده است. از طرف دیگر یافته ها نشان داد کارکنان کتابخانه برای آموزش روز آمد بسیار پاسخگو و وظیفه شناس هستند و از موارد جاری سواد اطلاعاتی آگاهی دارند. از نظر مقایسه پرسنل کتابخانه با استانداردهای یاد شده، نتایج به دست آمده نسبتاً خوب ارزیابی شده است.”
کلید واژه ها: University Library, Evaluation Library University of Puerto Rico,ACRL
آدرس: http://www.uprm.edu/library/docs/acrlfinalreport.pdf
2ـ15. جمع بندی پیشینه پژوهش
اهمیت مطالعه وضعیت کتابخانه ها در جهان امروز به حدی است که تحقیقات متعدد و متنوعی در این زمینه صورت گرفته است. در حال حاضر ارزیابی عملکرد، یکی از وجوه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به شمار می آید.
اکثر کتابخانه های دانشگاهی مورد مطالعه در پیشینه پژوهش، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمّی با استانداردها مطابقت ندارند. کمبودها و نارسایی هایی که در این کتابخانه ها به چشم می خورد عبارتند از: نداشتن خط مشی مدوّن و اساسنامه برای انجام امور، کمبود نیروی انسانی، فقر مجموعه، عدم تناسب موجودی مواد غیر چاپی با مواد چاپی،عدم تخصیص بودجه کافی و . . .
ازمرور نتایج می توان نتیجه گرفت اولاً پژوهش در زمینه ارزیابی کتابخانه ها در موسسات و دانشگاه های کشور نسبت به خارج از کشور، کمتر صورت می گیرد . ثانیاً از لحاظ کمّی و کیفی کتابخانه های داخل با شاخص های استاندارد و کتابخانه های خارج کشور، فاصله چشمگیری دارند.
پژوهش حاضر، قصد دارد که کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار را با هشت استاندارد موجود در پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه کند تا نتایج بدست آمده از نظر کمّی و کیفی واقعیت های موجود جامعه پژوهش را نشان دهد. بیان این وضعیت می تواند به ارایه راه کارهایی برای حل مشکلات، بهره وری مناسب از امکانات و آگاهی مسئولان از کمبودها را به همراه داشته باشد.

مقدمه
هر پژوهشی با توجه به مسئله، متغیرها و طرح پژوهش، با استفاده از ابزارهای پژوهش متناسب اجرا
می شود. انتخاب ابزار مناسب به گونه ای باید باشد که بتواند همان سازه هایی را که هدف پژوهش قصد دستیابی به آن رادارد، پوشش دهد. علاوه بر انتخاب ابزار متناسب، انتخاب شیوه ی مناسب اجرا و صحت پاسخ های ارائه شده باید مد نظر قرار گیرد. پژوهشگر بعد از انتخاب ابزار مناسب پژوهش خود ، باید همبسنگی بالایی را بین اجزای پژوهش برقرار سازد.
این فصل از پژوهش شامل: روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه گیری پژوهش، ابزار گرد آوری اطلاعات پژوهش، روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز می باشد.

3ـ1. روش پژوهش
به دلیل ماهیت مسئله روش اجرای پژوهش، روش پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و ارزیابانه است که از نظر هدف کاربردی می باشد.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید.این پرسشنامه مطابق با هشت استاندارد موجود در “پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران” تهیه شده که حاوی79 سوال است.همچنین علاوه بر روش فوق محقق برای نظارت بر صحت گردآوری اطلاعات پرسشنامه، به صورت مراجعه شخصی و مصاحبه با مسئولین و مشاهده عینی در انجام پروژه تحقیق نیز حضور داشته است.

3ـ2. جامعه پژوهش
دانشگاه های جامعه پژوهش به ترتیب تاریخ تأسیس به شرح ذیل می باشند:
دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سبزوار( كتابخانه مركزي و مركز اسناد، كتابخانه دانشكده فني و مهندسي ، كتابخانه دانشكده ادبیات و علوم انساني )
دانشگاه حکیم سبزواری ( دانشگاه تربیت معلم سابق: كتابخانه مركزي و مركز اسناد، كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انسانی )
دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار( كتابخانه مركزي دانشگاه پیام نور )
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهرستان سبزوار( كتابخانه مركزي و مركز اسناد )
دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)
دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا…

3ـ3. نمونه گیری پژوهش
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل 9 كتابخانه مركزي و دانشكده اي دانشگاه های سبزوار وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است ، كه به منظور جامعيت تحقيق از هيچ نوع نمونه گيري استفاده نگردید و كل جامعه تحقیق مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته است.

3ـ4. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش
در این پژوهش گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است،که برای اطمینان از صحت داده ها از روش مشاهده مستقیم و مصاحبه با مسئولان کتابخانه هم استفاده شده . پرسشنامه مورد استفاده ، پرسشنامه محقق ساخته است که براساس گویه های موجود در ” استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران ” تهیه شده است. از آنجائیکه پرسشنامه مذکور در انجام پزوهش های مشابه داخلی همچون مومنی،1388;غلامی،1380 ;علوی،1370 مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد از روایی لازم برخوردار باشد. اما برای کسب اطمینان بیشتر از روایی محتوایی ، پرسشنامه بین 5 نفر متخصص در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند توزیع گردید که پس از یک هفته، نظرات افراد مذکور گرد آوری و پرسشنامه نهایی تهیه که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آن معادل 729/. درصد می باشد.

3ـ5. روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش18 استفاده شده است. برای نمایش تجزیه و تحلیل نتایج، نمودارها و جداولی، تنظیم و با فرمول های پیشنهادی استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه گردید.
در این پژوهش چون متغیر مورد بررسی یک متغیر کیفی و دو مقداری است و نیز تعداد مشاهدات کم می باشد برای مقایسه درصد پاسخهای مطلوب(پاسخ بلی) با یک مقدار ثابت(مقدار متوسط 50%) از آزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده می شود.همچنین برای بررسی معنی داری هر شاخص، از پاسخهای افراد به سوالات مربوط به آن شاخص، میانگین تهیه و با یکدیگر ادغام گردید . سپس آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون در مورد هرکدام از استانداردها انجام شد. نتایج بدست آمده همراه با تحلیل و تفسیر آن در فصل چهارم قابل مشاهده است.

مقدمه
به منظور پردازش داده های حاصل از پرسشنامه و نیز پاسخ به پرسش های پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها امری لازم و ضروری است. لذا به منظور ارائه خلاصه ای از نتایج پژوهش در قالب جداول و نمودار، فصل چهارم به این امر مهم اختصاص یافته است. شایان ذکر است که با توجه به سوالات پرسش نامه در بعضی از از پرسش ها، از جدول و در برخی دیگر از نمودار استفاده شده است. در این فصل جمع بندی نهایی از نتایج داده های پرسش نامه نیز ارائه خواهد شد.

4ـ1. یافته های پژوهش
پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار 18.spss نتایج زیر بدست آمد که در قالب جدول و نمودار بیان شده است.

جدول4ـ1. بررسی نام و عنوان دانشگاه و وابستگی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار
نام سازمان
نام کتابخانه
دانشگاه حکیم سبزواری ( تربیت معلم سابق )
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد سبزوار
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاد سبزوار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار
دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار
کتابخانه علوم پایه دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار
دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی ( ره )
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی ( ره )
دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا… خواهران
کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا… خواهران

جدول 4-1جامعه آماری پژوهش را که شامل کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه های شهرستان سبزوار تشکیل می دهند نشان می دهد.

جدول4ـ2. توزیع فراوانی نوع کتابخانه
نوع کتابخانه
فراوانی
درصد
مرکزی
3
3/33
دانشکده ای
6
7/66
جمع
9
100

چنانچه در جدول 4-2، ملاحظه میشود3/33 درصد کتابخانه های مورد مطالعه به صورت کتابخانه مرکزی و7/66 درصد آن به صورت دانشکده ای میباشد.

رهنمودهای لازم
لازم است محاسبه مجموعه هر کتابخانه مستقل دانشگاهی بر مبنای فرمول 1 انجام گیرد.
V= 100 F + 12 E + 335 U + 3000 M + 20000 D
فرمول 1 استاندارد برای مجموعه پایه
F ـ تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت
E ـ تعدا کل دانشجویان تمام وقت
U ـ تعداد رشته های کارشناسی
M ـ تعداد رشته های کارشناسی ارشد
D ـ تعداد رشته ها در سطح دکتری
V ـ تعداد کل مجموعه کتابخانه
مجموعه پایه ، رقمی ثابت و نمایشگر حداقل مجموعه ای است که باید همزمان با گشایش هر واحد دانشگاهی در کتابخانۀ آن موجود باشد. این رقم برای رشته های مختلف به شرح زیر است:
ـ ادبیات و علوم انسانی 48000 مدرک
ـ علوم اجتماعی 40000 مدرک
ـ علوم پایه 32000 مدرک
ـ فنی و مهندسی 32000 مدرک
ـ پزشکی 40000 مدرک
ـ هنر 18000 مدرک
ـ کشاورزی 28000 مدرک
مجموعه پایۀ کتابخانه های مرکزی باید بین 40 تا 80 هزار مدرک، بنا به نوع و زمینۀ فعالیت موضوعی، تعیین شود.در این فرمول منظور از مدرک هرگونه مواد کتابخانه ای، اعم از کتاب، نشریه ادواری، فیلم، مجموعه اسلاید، نوار، نوار ویدئو، نرم افزار کامپیوتری ، دیسک نوری و مانند آن است مشروط بر این که به نحوی سازماندهی شده و در مجموعۀ کتابخانه قرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، اطلاع رسانی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه ملی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم انسانی