منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، کارشناسی ارشد، کتابخانه دانشگاهی، علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

نزدیک به استاندارد بوده ولی از نظر کیفی ( نیروی انسانی، مجموعه، بودجه، ساختمان و تجهیزات ) اختلاف زیادی وجود دارد.
کلید واژه ها: کتابخانه های دانشگاهی، استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی.
آدرس: database.irandoc.ac.ir/articles/209003

حیدری و امید چهری (1384) در پایان نامه کارشناسی ارشد شان با عنوان ” ارزیابی مجموعه
کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران “، به تشریح وضع موجود کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه از نظر مجموعه و تعیین فاصله وضع موجود با وضع مطلوب و استاندارد پرداختند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مشاهده مستقیم استفاده شده است . پژوهشگران دریافتند که منابع مورد نیاز در کتابخانه های مورد پژوهش کسری 82 درصد نسبت به استاندارد را نشان می دهد. کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی که 40 درصد از منابع مورد نیاز را طبق استاندارد داراست، وضعیت مطلوبی دارد و کمترین منابع نسبت به استاندارد متعلق به دانشکده پزشکی است که 6 درصد استاندارد را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از استاندارد نیرو دارد.
کلید واژه ها: کتابخانه های دانشگاهی. استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی. ارزیابی.
آدرس: فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی( کتابداری سابق). بهار و تابستان 1384.
شماره 43.ص95-118.

جلالی(1385)پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه رازی، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه “پرداخته است.نتایج بیانگراین است مجموعه
کتابخانه های مورد بررسی از نظر کمّی به استانداردها نزدیک نیست و مجموعه موجود با مجموعۀ مورد نیاز، طبق استانداردها، در این کتابخانه ها فاصله دارد. از دلایل فقر مجموعه می توان به فقدان امانت بین کتابخانه ای، عدم تخصیص بودجه کافی، عدم همکاری اعضای هیأت علمی در غنی سازی مجموعه . . . یاد کرد.
کلید واژه ها: کتابخانه‌های دانشگاهی،کرمانشاه،استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران
آدرس: فصلنامه کتاب. پاییز 1385 (شماره 67). ص. 39-50.

ایلالی(1388) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” ارزیابی کتابخانه های دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، بابل وگلستان در سال86-87 ومقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی” پرداخته است. نتایج بدست آمده مؤیّد این مطلب است که پژوهشگر در یک مطالعه توصیفی 25 کتابخانه وابسته به مراکز فوق را بررسی و تجزیه و تحلیل نموده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی (اِ سی آر ال) 43 بوده است. که یافته ها نشان داده است از 25 کتابخانه مورد بررسی همه کتابخانه ها از نظر کتابخانه ها از نظر نیروی انسانی متخصص و تعداد منابع موجود زیر خط استاندارد هستند و هیجیک از کتابخانه ها هم دارای بودجه مستقلی نمی باشند.
کلیدواژه ها:استانداردهای کتابخانه دانشگاهی- ارزیابی کتابخانه ها- کتابخانه های دانشکده
آدرس: فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بهمن 1388،(74:19). ص.85-89.

فروزانی(1388) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی وضعیت کتابخانه های پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی تهران ” را انجام داده است. این پژوهش به روش پیمایشی و از نوع توصیفی است.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استانداردACRL بوده و با استفاده از مصاحبه و چک لیست استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که اهداف و وظایف کتابخانه دانشکده فنی به دلیل نداشتن آیین نامه مدوّن از سطح استاندارد پایین تر است. از نظر سازمان ومدیریت با استانداردهای دانشگاهی فاصله معناداری وجود دارد.از نظر نیروی انسانی متخصص، نسبت به مجموعه موجود در کتابخانه با سطح استاندارد اختلافی نیست ولی نسبت به تعداد دانشجویان از سطح استاندارد پایین تر است. از نظر مجموعه کتابخانه های پردیس دانشکده فنی با سطح استاندارد فاصله معناداری وجود دارد. از نظر سازماندهی منابع مطلوب و نزدیک به استاندارد است. خدمات کتابخانه ای با سطح استاندارد اختلاف دارد.و در نهایت از نظر فضا و تجهیزات با سطح استاندارد اختلاف وجود دارد و به نحو احس از فضا استفاده نشده است و اصلاحات کلی در این بخش باید صورت گیرد
کلیدواژه ها: استانداردهای کتابخانه ای. ارزیابی کتابخانه ها. کتابخانه های دانشگاهی
آدرس: فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی(کتابدرای سابق). بهار و تابستان 1388،(شماره49 ).ص.97-114.

مومنی(1388) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” مقایسه کتابخانه های دانشگاهی شهرسمنان با استانداردهای کتابخانه دانشگاهی ایران ” انجام داده است. این پژوهش با روش پیمایشی و از نوع ارزیابی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که وضعیت کتابخانه های دانشگاه سمنان، علوم پزشکی، آزاد و پیام نور از نظر کمّی در شاخص های نیروی انسانی، مجموعه، بودجه، ساختمان و تجهیزات در مقایسه با استانداردها اختلاف چشمگیر دارد. ولی از نظر کیفی در شاخص های اهدادف و وظایف، سازمان و مدیریت، سازماندهی منابع و خدمات با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران نزدیک است.به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش، فرضیه تحقیق را که کتابخانه های جامعه تحقیق با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت کمی دارند را تایید می نماید.
کلیدواژه ها: استانداردهای کتابخانه دانشگاهی. ارزیابی کتابخانه ها
آدرس: تهران.دانشگاه آزاد اسلامی.واحد شمال،کتابخانه مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی.

2ـ14. پیشینه پژوهش در خارج از کشور
بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاهی در آمریکا سابقه ای طولانی دارد. بررسی وضعیت کتابخانه های دانشکده ای آمریکا توسط مرکز ملی آمار آموزشی با بررسی آماری سال های 1966 و 1968 شروع شد. از آن پس، در سالهای1986،1971، 1973، 1975، 1977،1979،1982و1985نیزادامه داشته است.از سال 1988 بررسی وضعیت کتابخانه های دانشکده ی به صورت دوسال یکبار ادامه یافته است. از سال 2000، از وب برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود. اطلاعات گردآوری شده از این آمارها، با اطلاعات سال های قبل مقایسه و میزان رشد و یا رکود معیارهای مورد ارزیابی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. داده های گردآوری شده در این تحقیقات به وسیلۀ سازمان های حمایت کنندۀ کتابخانه ها، برنامه های اعتبار سنجی ، مدیران کتابخانه ها، مدیران دانشکده ها و انجمن های مختلف کتابداری مورد استفاده قرار می گیرد و نقش هماهنگ کنندۀ فعالیت های کتابخانه ها را دارد
( اسمیت، 2007 ).
بول44 (1979) به تحقیقی با عنوان” ارزشیابی مجموعه کتابخانه: یک مطالعه موردی “پرداخته است. وی به تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی مجموعه کتابخانه کراز بای دانشگاه گونزاگا45 در واشنگتن می پردازد. تجزیه و تحلیل نقاط قوت وضعف مجموعه اساس کاراین تحقیق است.اماهدف اصلی،کسب اطلاعات ویژه درباره مجموعه کتب بوده، که در برنامه ریزی آینده دانشگاه مفید و لحاظ شود. در این تحقیق به موضوع رشته های تحصیلی که تدریس می شود پرداخته شده ، که در دو بخش به ارزیابی کمّی و کیفی مجموعه توجه شده است.
کلید واژه ها: Gonzaga University ,University Library, Evaluation of Librarirs,
آدرس: Journal of Academic Librarianship;Nov79, Vol. 5 Issue 5, p256

آشور46 ( 1991 )، پژوهشی با عنوان” ارزیابی مجموعۀ کتابخانه های دانشگاهی واقع در عربستان سعودی براساس استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشکده ی و پژوهشی” انجام داده است که هدف آن،بررسی وضعیت مجموعۀ هفت کتابخانه دانشگاهی در عربستان سعودی بود.به همین منظور، برای گردآوری اطلاعات ،
پرسشنامه ای تدوین گردید و به 7 کتابخانه مورد بررسی فرستاده و معلوم شد که مجموعۀ 6 کتابخانه از 7 کتابخانه مورد بررسی، زیر استانداردهای انجمن کتابخانه های پژوهشی و دانشگاهی است. اما کتابخانه دانشگاهی شاه فهد47 از سطح استانداردها بالاتربود. با توجه به نتایج بدست آمده، عمده ترین دلایل نامتناسب بودن مجموعه ها عبارت است : عدم برنامه ریزی، نبود سیاست های مجموعه گستری، شرکت نکردن اعضای هیأت علمی دانشکده در مجموعه سازی ، ناکافی بودن پشتیبانی مالی، و عدم امانت بین کتابخانه ای و جست و جوی پیوسته در بازیابی اطلاعات دانشکده ها، در بعضی از کتابخانه.
کلید واژه ها:Evaluation of Librarirs,Academic libraries, King Fahad Saudi University Library
آدرس: http//books.google.com/books?id=7a6pkKTcN3Y&pg =pA217&1pg=
ashoor+mohammad+saleh
میچل48 و سیدورکو49 (1995) در پژوهشی با عنوان ” بررسی و ارزیابی علمی در کتابخانه دانشگاه نیوکاسل ” پرداختند که دراین تحقیق مواردی همچون ارتباطات موجود در کتابخانه ها، توان کیفی مجموعه های کتابخانه ها، قابلیت دستیابی منابع موجود در کتابخانه های دانشکده ها، وهمچنین ارائه خدمات بررسی شده است. در قسمت پایانی هم خلاصه ای از نتایج به همراه پیشنهادات جهت رفع نقاط ضعف کتابخانه ارائه شده است.(غلامی،1380 ).
کلید واژه: Evaluation of Librarirs, University of Newcastle Library آدرس: Mitchell, C. & Sidorko, P.E.” Academic survey at the University of Newcastle Library”. Australian Academic and Research Libraries (AARL),Vol. 26,No3(1995):175-182.

ومبون و بنکیس 50 (1995)در تحقیقی با عنوان ” مجموعه کتابخانه دانشگاه کشاورزی کلوردی51″ نیجریه پرداخته است.وی اظهار داشت که در کار ارزشیابی مجموعه اهمال شده است. وی به جمع آوری نظریه های اساتید از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. 95 درصد اساتید بیان نمودند، که کتابخانه نمی تواند نیاز برنامه های آموزشی جدید را رفع نماید ( غلامی،1380ص. 20).
کلیدواژه ها University Library, Evaluation of Librarirs, Klvrdy

آدرس: Wombon.S, ” Collection Evalation in Africa: A case Study of University Library”.

Collection Management. Vol.17.No1( 1995):84-85.

گبمی، اگانبوت، و ادکومیسی52 (2004)، در تحقیق خود با عنوان ” بررسی گسترش مجموعه کتابخانه های دانشگاهی نیجریه پرداخته ” است . مورد مطالعه این گروه کتابخانه دانشگاه اولابیسی اونابانجو53 بوده است. نتیجه حاصله از این پژوهش نشان دهنده این است که مجموعه حاضر کتابخانه نتوانسته پیش بینی های اولیه و همچنین خط مشی خود را نیز برآورده کند.
کلید واژه ها: Nigerian Academic Libraryies, University Library آدرس:
Omagbemi C O; Ogunbote K O; Adekunmisi S R” Nigerian academic libraries and collection
development : a case study of Olabisi Onabanjo University library Nigeria”. Library Herald,Vol.42,No.2 (2004):87-93.

هاروی(2005) در تحقیق تحت عنوان ” استانداردهای کتابخانه دانشکده تازه تاسیس ایرانی” به این نتیجه رسیدکه به طور کلی، استانداردهای دانشگاهی به صورت یک راهنما برای توسعه دانشکده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، اطلاع رسانی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه ملی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم انسانی