منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، کارشناسی ارشد، نیروی انسانی، اطلاع رسانی

دانلود پایان نامه ارشد

بدست آمد و ارقام مربوط به تعداد منابع کتابخانه ای به ازای هر دانشجو، تعداد کارمند به ازای هر هزار دانشجو، هزینه سرانه هر دانشجو، نسبت کارکنان کتابخانه به مجموعه، نسبت بودجه کتابخانه به بودجه دانشکده یا دانشگاه، و نسبت کارمندان متخصص به غیر متخصص نیز محاسبه شد.
به این ترتیب در تدوین هر یک از استانداردها، ضمن حرکت در محدوده استانداردهای بین المللی و مراجعه به استانداردهای معتبر، آمار و اطلاعات مربوط به وضع موجود کتابخانه های دانشگاهی ایران نیز برای مقایسه و تصمیم گیری در اختیار کمیته استانداردهای کتابخانه ای دانشگاهی بوده است. در عین حال سعی شده است به جنبه های کاربردی استانداردها بیشتر توجه شود و تا جای ممکن از ایراد هایی که به بعضی استانداردهای شناخته شده وارد کرده اند. همچنین از نتایج نظر خواهی از بیست کتابخانه دانشگاهی و مرکز آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران در باب پیش نویس اولیه استانداردها بهره گرفته شده است. متن هریک از استانداردها قبل و بعد از بررسی در کمیته، از نظر عده ای از صاحب نظران کتابخانه های دانشگاهی و بنا به مورد متخصصان و پژوهشگران دیگر، گذشته است.
2ـ12ـ3. هدف و پوشش
استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران کوششی است برای تعیین و تعریف یک سری شرایط و ضوابط واقع بینانه که در صورت تحقق به ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات کتابخانه ها و واحدهای اطلاع رسانی دانشگاهی ایران خواهد انجامید. این استانداردها بر پایه واقعیت های موجود و امکانات بالقوه کتابخانه های دانشگاهی ایران و با استفاده از استانداردهای بین المللی معتبر برای استفاده کتابداران ، قانونگذاران ،
سیاست گذاران، مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی تهیه و تنظیم شده است.
سعی بر آن بوده که تاجای ممکن در قالب استانداردهایی روشن و صریح ، حدود و ثغور عملکرد کتابخانه تعریف و کمّ و کیف منابع و خدمات آن معین شود. واضح است استانداردهای کتابخانه ای بیشتر جنبه رهنمودی داشته و با استانداردهای کتابخانه ای صرفاً با اصول و ضوابط کلی سر و کار دارد و برای شرح روش ها و ریز دستورالعمل ها انجام امور کتابخانه ای ، باید به دستنامه ها و کتابهای آموزشی مربوط مراجعه شود.
مراد از ارائه این استانداردها بهینه سازی خدمات کتابخانه ای دانشگاهی است نه یکدست کردن آنها. هر کتابخانه دانشگاهی باید در مسیری گام بردارد که با موقعیت خاص و نیاز جامعه استفاده کننده آن هماهنگی داشته باشد. و هر استاندارد باید در پرتو نیازهای ویژه واحد آموزشی مربوط ارزیابی شودو سپس با توجه به هدف اصلی آن استاندارد به مرحله عمل در آید.
هدف های اصلی این مجموعه استاندارد عبارت است از :
1- ارائه الگوی مناسب جهت تشکیل دادن کتابخانه برای دانشکده ها و دانشگاه های تازه تاسیس.
2- ایجاد انگیزه برای گسترش ، نوسازی و بهسازی کتابخانه های دانشگاهی موجود.
3- ارائه معیارهایی برای ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی موجود
4- ارائه رهنمودهایی برای تصمیم گیری و عمل برای کتابداران و سایر افرادی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با برنامه ریزی کتابخانه های دانشگاهی سرو کار دارند(تعاونی، 1381).

2ـ13. پیشینه پژوهش در ایران
در ایران پژوهش هایی در مورد بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی انجام گرفته است، با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع معتبر به نظر می رسد تاکنون چنین پژوهشی در مورد کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار انجام نشده است.
علوی(1372) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی وضعیت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه ارومیه” به بررسي وضعيت این كتابخانه پرداخته است. گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهدة مستقيم انجام گرديده و يافته‌هاي تحقيق با «استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي» (ACRL) مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان مي دهد كه مديران تمام كتابخانه ها از تخصص لازم كتابداري و اطلاع‌رساني برخوردار نيستند؛ فعاليت نيروهاي متخصص كتابداري در بخشهاي مختلف كتابخانه (از جمله تهيه و سفارش) كم است؛ بودجه، ناكافي و نامشخص است؛ كميتة انتخاب كتاب وجود ندارد؛ نبود همكاري و مشاركت بين كتابخانه‌هاي اين دانشگاه، مشهود است؛ اساسنامة مكتوب در امر انتخاب و تهية مواد وجود ندارد؛ ناآشنايي مراجعان با شيوة درست استفاده از كتابخانه، ادارة كتابخانه با سيستم بسته، نبود كتابداران مرجع متخصص، نبود كلاسهاي بازآموزي و كارآموزي براي كتابداران، فقدان وسايل تكثير و كمبود كتابهاي مرجع و فضاي مطالعه، از مشكلات عديدة اين كتابخانه ها هستند. استفاده از مديران متخصص، برگزاري كلاسهاي كارآموزي، تدوين خط‌‌مشي انتخاب، افزايش مجموعة كتابها و توسعة فضاي كتابخانه ها از جمله پيشنهادهاي ارائه‌شده می باشد.
کلید واژه ها: كتابخانه‌هاي دانشگاهي ،استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ، کتابخانه های دانشکده ای
آدرس: دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

غلامی (1380) درپایان نامه کارشناسی ارشد خودبا عنوان” ارزیابی کیفی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهراصفهان “را مورد بررسی قرار داده است. هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت کتابخانه های دانشگاه های دولتی واقع در شهر اصفهان مطابق با شاخص های سطوح در استانداردهای مجموعه استانداردهای انجمن کتابخانه دانشگاهی و پژوهشی است. روش تحقیق ، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مشاهده است. جامعه تحقیق شامل کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر اصفهان بوده که در نهایت 25 کتابخانه مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان میدهدکه رشدکمّی مجموعه ومنابع کتابخانه بارشد همه جانبه مراجعان کتابخانه همگام نیست. مطابق فرمول A ، مجموعه کتابخانه های مورد مطالعه به لحاظ کمّی زیر سطح استاندارد هستند. نیروی انسانی متخصص کتابداری 23/38 درصد و نیروی غیر متخصص 77/61 درصد از نیروی انسانی شاغل در کتابخانه ها هستند.
کلیدواژه ها: کتابخانه های دانشگاهی، ارزیابی کتابخانه ها
آدرس: دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

اکبری(1380) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی وضعیت کتابخانه های منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران” به تحقیق پرداخته است. در اين پژوهش ميزان مطابقت 8 متغير كميً و كيفي در كل كتابخانه‌هاي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي (16 كتابخانه) با استانداردهاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران مورد بررسي قرارگرفته است. اين متغيرها در قالب پرسش‌هاي زير مطرح شد و تحليل پاسخ‌ها به نتايجي انجاميد. با گذشت 20 سال از فعاليت كتابخانه‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي، به لحاظ متغيرهايي كه در اين پژوهش مورد بررسي بود، هنوز اين كتابخانه‌ها از حداقل شرايط براي خدمت‌رساني به استادان و دانشجويان برخوردارند.نتایج حاکی از آن نشان دهنده این است که بیشتر کتابخانه های واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمّی با استانداردها مطابقت نداشته و زیراستاندارد می باشدوتنها 4/45 درصد پارامترهای قابل سنجش با شاخص استانداردها مطابقت دارند.
کلید واژه ها: كتابخانه‌هاي دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي، استانداردهاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي
آدرس: فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، زمستان 1382 ،(دوره4: 6) شماره پیاپی :24.
حکیمی و طبسی (1381) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” مقایسه وضع موجود کتابخانه های دانشگاهی شهر زاهدان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران “انجام دادند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه با مدیران کتابخانه ها، مشاهده عینی و اسناد و مدارک موجود در باره کتابخانه ها بود.یافته پژوهش بیانگر این است که کتابخانه های دانشگاهی شهر زاهدان از نظر مجموعه پایین تر از سطح استاندارد هستند. فضا و امکانات آنها، از نظر کیفی نامطلوب است و از نظر کمّی فاصله زیادی با استانداردهای داخلی دارند.از نظر نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی مطلوب و نزدیک به استاندارد است. در حالی که دانشگاه آزاد اسلامی از این نظر تا استانداردهای داخلی فاصله بسیار زیادی دارد و با کمترین نیروی انسانی مورد نیاز اداره می شود.
کلید واژه ها: کتابخانه های دانشگاهی، استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران،
آدرس: فصلنامه کتاب. تابستان 1382(شماره 54).ص. 52 – 58 .

عطایی(1381) درپایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران بر اساس پیش نویس استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران” انجام داده است. این پژوهش به روش پیمایشی به بررسی میزان رعایت پیش نویس استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران از لحاظ نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های دانشگاهی دو وزرات خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی در سطح شهر تهران پرداخته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که رقم قابل توجهی کسر نیرو یعنی 1038 نفر در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران وجود دارد که از این تعداد بیشترین مربوط به دانشگاه تهران با 277 نفر و کمترین (9 نفر کمبود) برای دانشگاه تربیت مدرس است.
کلید واژه ها: کتابخانه های دانشگاهی، استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران
آدرس: database.irandoc.ac.ir/articles

مرادمند(1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” ارزیابی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهید چمران اهواز بر اساس استانداردهای مرتبط ” به ارزیابی مجموعه کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخت. در این پژوهش موجودی 16 کتابخانه این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مجموعه موجود در کتابخانه های دانشگاه شهید چمران 369,871 جلد می باشد، در حالیکه مجموعه مورد نیاز این دانشگاه، طبق فرمول A 995,279,1 جلد و طبق استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران 241,091,1 جلد
می باشد. این دانشگاه 31 درصد استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی و 36 درصد استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران را داراست. براساس استانداردهای طرح شده، مجموعه های کتابخانه های دانشگاه شهید چمران نه تنها مطابق با حد نصاب های ذکر شده نیستند، بلکه از آنها فاصله بسیار زیادی هم دارند.
کلید واژه ها: ارزیابی. ا.سی.آر. ال، کتابخانه های دانشگاهی، استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران
آدرس: فصلنامه کتاب . تابستان 1383(شماره 58). ص. 11 – 28 .

نصیری و عصار(1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاداسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی” ایران به بررسی دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای تابعه و مقایسه با پیش نویس استانداردهای مربوط پرداخته اند.این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است.با توجه به پرسش های تحقیق و یافته های ارائه شده ،
می توان نتیجه گرفت که جامعه مورد تحقیق از نظر اهداف و وظایف 100 درصد، سازمان و مدیریت 56 درصد، نیروی انسانی متخصص 24 درصد،کتابدارکمک متخصص 29 درصد، و غیر کتابدار 26 درصد، از نظر کیفیت مجموعه 74 درصد، سازماندهی منابع 60 درصد، خدمات 68 درصد ، ساختمان و تجهیزات 43 درصد وبودجه 41 درصد مطابقت دارند.درنتیجه همه کتابخانه مزبور زیر سطح استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران بوده و رشد کافی نداشته اند.گرچه از لحاظ وضعیت کمّی (اهداف و وظایف، سازمان و مدیریت، سازماندهی منابع و خدمات) کتابخانه های مورد بررسی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، اطلاع رسانی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه ملی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم انسانی