منبع پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، حقوق جزا، مجمع عمومی، تجدید نظرخواهی

دانلود پایان نامه ارشد

د: پایان نامه
1- احمدیان سلامی، غلامحسین، صلاحیت دادگاه کیفری استان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم، 1385.
2-علی زاده گرجی، علی محمد، تحلیل فقهی و حقوقی ماده 696 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه تهران، 1380.
ی: منابع لاتین:
1- M.A.Solhchi & H.Najandimanesh, An introduction to law, majd pub, 1386, p 217.
2- Martin hunt, A level and as level law,London, sweet, 2000.
4- oxford Advanced Learner s Dictionary, seven edition.2007
5- http/www.dadgostary-tehran.ir/farsi/maghale/madiyoon.htm
6- http://www.businesslink.gov.uk
7- http://www.merriam-webster.com/dictionary/Insolvency
8- http://www.insolvency.govt.nz/cms/personal-insolvency
9- http:www.tebyan.net

ضمیمه پایان نامه
آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال
این آیین نامه، مطابق با مقررات جاری کشور و آیین نامه انضباطی فیفا و به استناد بند 8 ماده 37 و بند 2 ماده 60 اساسنامه فدراسیون فوتبال، با هدف رعایت قوانین و مقررات و مبانی اخلاقی فوتبال، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تدوین شده و با رعایت‌ همه پیشنهادها و نظریات اصلاحی اعضای مجمع، روسای هیأت‌های فوتبال و اعضای کمیته‌های انضباطی استان‌ها در آن اعمال شده است و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی، حسب موافقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 1/9/1388 فعالیت‌های مرتبط با فوتبال که تحت نظر فدراسیون انجام می‌پذیرد، لازم الاجرا می‌باشد.
فصل اول: کلیات
• ماده 1 تعاریف
آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، که از این پس آیین‌نامه انضباطی خوانده می‌شود، مجموعه مقرراتی است که هماهنگ با قوانین فوتبال و بر اساس مقررات انضباطی فیفا و منطبق با قوانین موضوعه و قراردادهای ثبت شده در راستای مشخص‌سازی تکالیف، تخلفات، اعمال تنبیه وتشویق بازیکنان، مربیان، سرپرستان تیم ها، داوران، تماشاگران و مقامات رسمی و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات و روابط بین باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال تدوین گردیده تا در محدوده اختیارات و در تمام سطوح ورزش فوتبال و فوتسال اعم از آقایان و بانوان، برای موارد مذکور تعیین تکلیف نماید.
زمان قبل از مسابقه: به فاصله زمانی از هنگام ورود به استادیوم تا لحظه شروع مسابقه گفته می‌شود. (با رعایت جدول زمان بندی اعلام شده توسط کمیته مسابقات)
زمان پس از مسابقه‌: به فاصله زمانی بعد از سوت پایان مسابقه توسط داور تا خروج از محدوده استادیوم گفته می‌شود.
مسابقه رسمی: مسابقه‌ای است که تحت نظارت تشکیلات رسمی مرتبط با فوتبال، برای تمام یا برخی تیم ها اجرا می‌شود و امتیازات آن برای شرکت در سایر مسابقات رسمی یا همان مجموعه مسابقات خاص تأثیر دارد.
مسابقه بین‌المللی: به مسابقه ای گفته می‌شود که بین دو تیم(ملی یا باشگاهی) از دو فدراسیون ملی متفاوت برگزار می‌شود.
مسابقه دوستانه: به مسابقه ملی یا باشگاهی گفته می شود که توسط افراد حقیقی و حقوقی با اهداف یا مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود و نتیجه آن در سایر مسابقات تأثیری ندارد، مگر مسابقات دوستانه ملی که فقط در جدول رده‌بندی فیفا مؤثر خواهد بود.
مقامات رسمی: به اشخاصی(غیر از بازیکنان) که در هیئت‌ها، فدراسیون و باشگاه‌ها دارای سمت اجرائی، اداری، ورزشی و غیره هستند، بدون توجه به مسؤولیت‌شان، مقام رسمی اطلاق می‌شود. همچنین مدیران، مربیان و عوامل تدارکات و پزشکی و همراهان قانونی هر تیم نیز مقام رسمی آن تیم محسوب می‌گردند.
مقامات رسمی مسابقه: به داور، کمک داوران، داور چهارم، نماینده فدراسیون، نماینده ویژه ناظر داوری، نماینده هیأت و یا انجمن محلی و سایر افرادی که از سوی ارکان رسمی‌ فدراسیون فوتبال و برای کنترل و نظارت بر مسابقه دارای اختیار شده‌اند، مقام رسمی مسابقه اطلاق می‌شود.
مقامات فدراسیون: شامل رئیس و هیئت رئیسه و دبیر کل، رؤسا و معاونین و اعضای کمیته‌ها می‌باشند.
قوانین و مقررات فیفا: به اساسنامه، مقررات، بخشنامه‌ها و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) دستورالعمل‌ها و دستوراتی که از ناحیه فیفا فوتبال جمهوری اسلامی ایران تدوین یافته است، گفته می‌شود.
علامت‌های اختصاری : در این آیین نامه عبارات ذیل جایگزین عناوین کامل آنها می‌شود:
فدراسیون به جای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و فیفا به جای فدراسیون جهانی فوتبال و AFC به جای کنفدراسیون فوتبال آسیا و داوران به جای داور وسط، کمک داور و داور چهارم.
• ماده 2 هدف
این آیین نامه با هدف حمایت از اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین المللی فوتبال و رعایت اصول انضباطی و مبانی منشور اخلاقی و بازی جوانمردانه در ورزش فوتبال، تهیه و تدوین شده تا علاوه بر حفظ نظم و انضباط لازم در انجام مسابقات فوتبال، وحدت رویه‌ انضباطی نیز در سراسر کشور ایجاد نماید.
• ماده 3 دامنه شمول آیین نامه
این آیین نامه در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی فوتبال فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال می‌شود:
• الف) هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه فدراسیون
• ب) مقامات رسمی فوتبال و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص
• پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها
• ت) دارندگان گواهی رسمی از فیفا در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی
• ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه
• ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن
• د) خبرنگاران و اهالی مطبوعات تحت نظارت فدراسیون فوتبال
• تبصره: در موارد اجمال یا ابهام یا سکوت این آیین نامه، مقررات اعمال خواهد شد. فیفا و ای.ا ف.سی
فصل دوم : ارکان قضایی
• ماده 4 ساختار قضایی فدراسیون فوتبال
ساختار قضایی فدراسیون فوتبال به شرح ذیل است:
الف) کمیته انضباطی فدراسیون
ب) کمیته استیناف
• ماده 5 ساختار کمیته‌های انضباطی
کمیته‌های انضباطی از یک رئیس و یک معاون (که هر دو باید دارای تحصیلات حقوقی باشند) و سه عضو دیگر که الزاما از قوانین و مقررات فوتبال مطلع‌اند، تشکیل می‌شود. اعضای کمیته انضباطی شهرستان از بین افراد صلاحیتدار، به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال شهرستان و تصویب رئیس هیئت فوتبال استان منصوب می‌شوند. اعضای کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان از بین افراد صلاحیت‌دار، به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال استان و تصویب اعضای هیأت رئیسه فوتبال استان منصوب می‌شوند. تبصره: اعضای کمیته‌های انضباطی و انجمن‌های عضو مجمع فدراسیون فوتبال از بین افراد ذیصلاح و بر مبنای این آیین‌نامه و در چارچوب مقررات اساسنامه مربوطه تعیین و معرفی می‌شوند. مسؤول حقوقی فدراسیون، دبیر کمیته‌های انضباطی و استیناف فدراسیون خواهد بود که بدون حق رأی در جلسات شرکت نموده و تنظیم صورتجلسات این کمیته ها را بر عهده دارد. (انتخاب دبیر در کمیته‌های انضباطی استان و شهرستان با پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی و تصویب رئیس هیئت فوتبال خواهد بود که بدون حق رأی در جلسات حضور می‌یابد.) کمیته می‌تواند با حضور سه نفر از اعضا که حداقل یکی از آنها رئیس یا معاون کمیته باشد، تشکیل و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ نماید. در برخی از موارد خاص(در صورتی که در آئین نامه انضباطی تصریح شده باشد)، رئیس کمیته می‌تواند شخصاً تصمیمات لازم را اخذ نماید.
• ماده 6 صلاحیت کمیته انضباطی
کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی در صورت ارجاع و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل دارای صلاحیت است:
رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی ناشی از نقض مقررات
رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادر شده از ناحیه کمیته‌های انضباطی شهرستان یا مرکز استان‌ها
اتخاذ تصمیم درباره درخواست اعاده رسیدگی از آرایی که در این کمیته قطعی شده است
در خصوص نحوه قضاوت داوران و انجام مسؤولیت مقامات رسمی مسابقات هیچ شکایتی از اشخاص حقیقی و حقوقی در رکن قضایی فدراسیون فوتبال پذیرفته نمی‌شود، اما در خصوص تخلفات اخلاقی و انضباطی از قبیل اهانت، ایراد صدمه به بازیکنان یا اعضای کادر فنی، گرفتن رشوه و نظایر آن، کمیته انضباطی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی به تخلفات انضباطی و رفتاری داوران (مقامات رسمی مسابقه) حسب مورد فقط در صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون می‌باشد.
تبصره: صلاحیت محلی کمیته‌های انضباطی سه گانه (فدراسیون – استان -شهرستان)، محدوده فوتبالی هر مجموعه است
• ماده 7 جهات قانونی برای شروع به رسیدگی
1-اعلام کتبی یا گزارش هیئت ر ئیسه یا مقامات رسمی فدراسیون و هیئت ها
2-اعلام کتبی گزارش داور مسابقه یا ناظر فدراسیون. (مقامات رسمی مسابقه)
3-شکایت مقامات رسمی
4-شکایت مربیان، بازیکنان، کادر پزشکی، سرپرست و دیگر عوامل باشگاه و نیز کارگزاران رسمی فیفا و کارگزاران داخلی منحصراً در مواردی که خودشان در دعوی ذینفع باشند.
5-در تخلفات مشهود، کمیته های انضباطی رأساً می توانند وارد رسیدگی شوند.
• ماده 8 گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی
گزارش و شکایت و اعلام کتبی به رکن قضایی فدراسیون فوتبال، بایستی مستند و مستدل باشد.
در صورت وجود اختلاف بین گزارش‌های رسیده، گزارش داور برای وقایع داخل زمین و گزارش نماینده فدراسیون در مسابقات لیگ سراسری کشور و گزارش نماینده هیئت‌ها در مسابقات استانی برای وقایع خارج از زمین، مبنای رسیدگی خواهد بود.
در تورنمنت‌ها و مسابقات مجتمع، شکایاتی قابل استماع است که ظرف 24 ساعت پس از انجام مسابقه، تسلیم نماینده فدراسیون، هیئت‌های استان و شهرستان و یا کمیته‌های انضباطی شود ولی برای مسابقات لیگ، شکایات تا پایان نیم فصل قابل رسیدگی است.
تبصره: چنانچه در مسابقه‌ای نماینده فدراسیون و یا هیئت، حضور نداشته باشند، زمان شکایت تا 48 ساعت افزایش می‌یابد.
چنانچه تیمی پس از انقضای مهلت تعیین شده، در تورنمنت‌ها و مسابقات مجتمع اعتراض خود را تسلیم نماید، این اعتراض تلقی شده و هیئت یا فدراسیون مکلف به رسیدگی گزارش خواهند بود. نحوه رسیدگی به شرح ذیل است:
الف: به تیم معترض(گزارش دهنده) امتیاز تعلق نخواهد گرفت.
ب: در صورت موجه بودن گزارش، تیم خاطی که مورد اعتراض قرارگرفته، در تمام مسابقاتی که مرتکب تخلف شده است، سه بر صفر بازنده اعلام خواهد شد، اما به تیم‌های مقابل امتیاز تعلق نمی‌گیرد.
• ماده 9 هزینه دادرسی
متقاضی رسیدگی باید قبل از ارائه شکایت یا تقاضا، نسبت به پرداخت هزینه دادرسی به شرح ذیل اقدام نماید:
هزینه دادرسی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، مبلغ یک میلیون ریال است که به حساب فدراسیون فوتبال واریز خواهد شد.
هزینه دادرسی در کمیته انضباطی استان پانصد هزار ریال و در کمیته انضباطی شهرستان سیصد هزار ریال تعیین می‌شود که به حساب هیئت‌های فوتبال تابعه واریز می‌شود.
هزینه تجدید نظرخواهی دو برابر هزینه مرحله بدوی خواهد بود
هزینه رسیدگی، در هر صورت، غیر قابل استرداد است ، اما هزینه پرداخت شده از سوی معترض در صورت محکوم شدن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دانشگاه تهران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تجدید نظرخواهی، دستور موقت، حل اختلاف، اشخاص حقوقی