منبع پایان نامه ارشد درمورد چند متغیره، هوش سازمانی، مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

d-squared
p1
p2
129
4.515
.211
.570

38
3.583
.310
.955
190
4.515
.211
.516

116
3.583
.310
.941
239
4.515
.211
.461

128
3.583
.310
.925
161
4.324
.229
.699

141
3.583
.310
.906
254
4.324
.229
.650

27
3.482
.323
.954
44
4.315
.229
.612

33
3.482
.323
.941
170
4.315
.229
.559

40
3.482
.323
.925
129
4.515
.211
.570

79
3.482
.323
.906
190
4.515
.211
.516

130
3.482
.323
.884
239
4.515
.211
.461

136
3.482
.323
.858
161
4.324
.229
.699

38
3.583
.310
.955
254
4.324
.229
.650

116
3.583
.310
.941
44
4.315
.229
.612

128
3.583
.310
.925
170
4.315
.229
.559

141
3.583
.310
.906
129
4.515
.211
.570

27
3.482
.323
.954
190
4.515
.211
.516

33
3.482
.323
.941
239
4.515
.211
.461

40
3.482
.323
.925
161
4.324
.229
.699

79
3.482
.323
.906
254
4.324
.229
.650

130
3.482
.323
.884
44
4.315
.229
.612

136
3.482
.323
.858
170
4.315
.229
.559

143
3.482
.323
.829
129
4.515
.211
.570

153
3.482
.323
.797
283
4.249
.236
.612

189
3.482
.323
.761
11
4.219
.239
.609

193
3.482
.323
.721
99
4.219
.239
.558

260
3.482
.323
.679
114
4.219
.239
.505

266
3.482
.323
.635
55
4.175
.243
.525

256
4.175
.243
.473

22
4.000
.262
.710

125
4.000
.262
.665

3
3.966
.265
.672

106
3.966
.265
.625

13
3.583
.310
.974

25
3.583
.310
.965

فاصله از مرکز هندسی سه متغیر فوق از بالا به پایین ردیف‌های پس از آن فاصله قابل توجهی ندارند پس داده دور افتاده‌ای وجود ندارد.

مدل‌های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل” دارا بودن دو شرط به نام‌های “شرط رتبه” و “شرط مرتبه” ضرورت دارد
مدل 3 صادرات شرط رتبه را دارا می‌باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 3 صادرات با توجه به خروجی زیر عدد 0 است:

Notes for Model (Default model)
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
6
Number of distinct parameters to be estimated:
6
Degrees of freedom (6 – 6):
0

6 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس- کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
6 تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است که صفر است و لذا برای اصلاح مدل نمی‌توان هیچ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود. این مدل اشباع شده است.
مدل 3 صادرات شرط مرتبه را نیز دارا می‌باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‌ها به منظور برآورد پارامترها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است . که در زیر آمده است.

Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = .000
Degrees of freedom = 0
Probability level cannot be computed

مدل 3 صادرات با ضرایب استاندارد

مدل 3 صادرات با ضریب غیر استاندارد

شاخص‌های برازش و اصلاح مدل
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
6
.000
0

Saturated model
6
.000
0

Independence model
3
98.935
3
.000
32.978

کای‌اسکوئر مدل 3 صادرات برابر0= CMIN و مدل‌فوق اشباع‌شده است و چون مدل فوق می‌تواند حالات مختلف به خود بگیرد و چنین مدلهایی را طبق نظر ری کف و مارکولیدس (2002) نمی‌توان آزمون نمود .

مدل 4 صادرات

شاخص‌های ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
Assessment of normality (Group number 1)
Variable
min
max
skew
c.r.
kurtosis
c.r.
هوش سازمانی
1.000
5.000
-.048
-.350
-.828
-3.008
مهارت کارکنان
1.000
5.000
.011
.082
-.628
-2.282
تجربه
1.000
5.000
.515
3.741
-.191
-.693
Multivariate

.911
1.481
قدر مطلق نسبت‌های بحرانی کجی و کشیدگی در جدول بالا برای متغیر 67 از 58/2 کمتراست و لذا این این متغیر نرمال می‌باشد ولی متغیر تجربه و هوش سازمانی نرمال نیست ولی قدر مطلق “ضریب مردیا” در سطر آخر(911/0) و مقدار بحرانی آن(481/1) که کمتراز 58/2 است لذا 3 متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره است.

مقادیر ماهالانوبیس برای بررسی داده های پرت یا دورافتاده
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)

Obser
vation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2

Obs
ervation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2

Obser
vation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
273
18.445
.000
.107

258
5.285
.152
.987

253
4.347
.226
.665
67
16.004
.001
.051

92
5.269
.153
.982

291
4.301
.231
.683
13
12.149
.007
.373

203
5.269
.153
.973

17
4.214
.239
.758
116
12.149
.007
.177

69
5.258
.154
.964

21
4.214
.239
.714
246
11.306
.010
.224

83
5.258
.154
.948

120
4.214
.239
.667
300
11.240
.010
.119

278
5.258
.154
.928

124
4.214
.239
.618
298
11.182
.011
.058

19
5.230
.156
.918

47
4.097
.251
.745
264
11.026
.012
.033

20
5.230
.156
.890

14
4.086
.252
.716
265
11.026
.012
.013

122
5.230
.156
.857

117
4.086
.252
.670
274
11.026
.012
.004

123
5.230
.156
.817

3
3.845
.279
.914
240
9.803
.020
.062

77
5.198
.158
.802

106
3.845
.279
.892
241
9.803
.020
.030

163
5.198
.158
.755

215
3.845
.279
.866
285
9.695
.021
.020

194
5.198
.158
.703

219
3.845
.279
.837
62
9.652
.022
.011

299
5.198
.158
.647

301
3.845
.279
.803
25
8.798
.032
.090

304
5.198
.158
.587

311
3.845
.279
.766
128
8.798
.032
.052

46
5.137
.162
.605

315
3.845
.279
.726
276
7.334
.062
.763

251
5.137
.162
.545

52
3.776
.287
.785
30
7.141
.068
.808

283
5.137
.162
.485

155
3.726
.293
.815
133
7.141
.068
.737

156
4.725
.193
.894

266
3.726
.293
.779
86
6.512
.089
.964

6
4.656
.199
.912

10
3.682
.298
.803
201
6.409
.093
.966

23
4.656
.199
.886

16
3.682
.298
.766
74
6.306
.098
.968

35
4.656
.199
.855

113
3.682
.298
.727
225
6.164
.104
.977

54
4.656
.199
.820

119
3.682
.298
.684
28
6.021
.111
.985

109
4.656
.199
.779

195
3.682
.298
.639
131
6.021
.111
.975

126
4.656
.199
.734

232
3.682
.298
.592
237
6.021
.111
.961

138
4.656
.199
.686

31
3.369
.338
.949
193
5.994
.112
.950

257
4.656
.199
.633

42
3.369
.338
.935
243
5.994
.112
.926

267
4.656
.199
.579

50
3.369
.338
.919
272
5.994
.112
.896

256
4.653
.199
.527

57
3.369
.338
.899
245
5.953
.114
.881

56
4.638
.200
.494

78
3.369
.338
.876
221
5.917
.116
.862

187
4.638
.200
.439

79
3.369
.338
.849
317
5.917
.116
.818

293
4.638
.200
.384

84
3.369
.338
.820
70
5.401
.145
.987

296
4.638
.200
.332

44
5.391
.145
.981

167
4.347
.226
.713

فاصله از مرکز هندسی تا سه متغیر فوق حدودا از 18 تا 3 گزارش شده و چون از بالا به پایین ردیف‌های پس از آن فاصله قابل توجهی ندارند پس این نمونه داده دور افتاده‌ای ندارد.

مدل‌های مشخص و غیرمشخص
برای “مشخص بودن مدل” دارا بودن دو شرط به نام‌های “شرط رتبه” و “شرط مرتبه” ضرورت دارد
مدل 4-5 صادرات شرط رتبه را دارا می‌باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل4-5 صادرات با توجه به خروجی زیر عدد 0 است:
Notes for Model (Default model)
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
6
Number of distinct parameters to be estimated:
6
Degrees of freedom (6 – 6):
0

6 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس- کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
6 تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است که صفر است و لذا برای‌اصلاح مدل نمی‌توان هیچ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 4 صادرات شرط مرتبه را نیز دارا می‌باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‌ها به منظور برآورد پارامترها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است که در زیر آمده است.
Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = .000
Degrees of freedom = 0
Probability level cannot be computed

مدل 4 صادرات با ضرایب استاندارد

مدل 4 صادرات با ضریب غیر استاندارد

شاخص های برازش و اصلاح مدل
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
6
.000
0

Saturated model
6
.000
0

Independence model
3
250.259
3
.000
83.420

کای‌اسکوئر مدل4 صادرات برابر0 =CMIN و مدل فوق‌اشباع شده است و چون مدل فوق می‌تواند حالات مختلف به خود‌بگیرد وچنین مدلهایی را طبق نظر ری‌کف و مارکولیدس (2002) نمی‌توان آزمون نمود .

مدل 5 صادرات

شاخص‌های ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
Assessment of normality (Group number 1)
Variable
min
max
skew
c.r.
kurtosis
c.r.
ذخیره دانش
1.000
5.000
.005
.037
-.220
-.798
مدیریت منابع انسانی
1.000
5.000
.046
.335
-.675
-2.452
انتقال دانش
1.000
5.000
.311
2.263
-.269
-.976
Multivariate

.596
.969

قدر مطلق نسبت های بحرانی کشیدگی و چولگی در جدول بالا برای متغیرها از 58/2 کمتراست و لذا این سه متغیر نرمال می‌باشد و قدر مطلق “ضریب مردیا” در سطر آخر(596/0) و مقدار بحرانی آن (969/0) که کمتر از 58/2 است لذا 3 متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره است.

مدل‌های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل” دارا بودن دو شرط به نام‌های “شرط رتبه” و “شرط مرتبه” ضرورت دارد
مدل 5 صادرات شرط رتبه را دارا می‌باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل5 صادرات با توجه به خروجی زیر عدد 0 است:

Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
6
Number of distinct parameters to be estimated:
6
Degrees of freedom (6 – 6):
0

6 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
6 تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است که صفر است و لذا برای اصلاح مدل نمی‌توان یک پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 5 صادرات شرط مرتبه را نیز دارا می‌باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‌ها به منظور برآورد پارامترها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است . که در زیر آمده است.
Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = .000
Degrees of freedom =

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اثربخشی سازمانی، ساختار سازمانی، چند متغیره، سطح معنی داری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد چند متغیره، یکپارچه سازی