منبع پایان نامه ارشد درمورد پولشویی، ضریب همبستگی، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق
سوالات
فرضیه
1-روشهای مورد استفاده در بانک تا چه میزان باعث پیشگیری از پدیده پولشویی گردیده است؟
اصلی
2-رویه های بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد، بدون توجه به مبدا نقل و انتقال(موسسه مالی واسطه گر-یا نام کاربر حساب)نقل و انتقال انجام شود؟
فرعی چهارم
3-رویه های بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد،پولی را که بدون سند و مدرک منبع پول(ایجاد پول) باشد را انتقال دهید؟
فرعی دوم
4-بانک شما زمانیکه برای افراد حقیقی گشایش حساب می کند تا چه میزان از او درخواست می کند که مدرک شناسایی رسمی و معتبر و عکس دار در مورد شغلش ارایه دهد؟
فرعی دوم
5-زمانی که بانک شما وارد یک رابطه کاری با مشتری می شود ،تا چه میزان از مشتری خواسته می شود مشخصات عملیات(کار)یا سایر نقل و انتقالات با بانکهای دیگر را به منظور پیشگیری از پولشویی ارایه دهد ؟
فرعی دوم
6-در بانک شما زمانی که مشخص شود عملیات حساب به نفع یا برای فرد گشایش دهند ه حساب نبوده یا در جهت کار او نبوده تا چه میزان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت؟
فرعی سوم
7-بانک شما تا چه میزان ،پیش از اینکه پول را به حساب فردی واریز کند از او مدرک شناسایی رسمی در قبال منبع بدست آوردن پول درخواست می کند ؟
فرعی سوم
8-رویه های بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد، نقل و انتقالاتی را با یک صندوق مشترک (حساب مشترک) انجام دهید؟
فرعی اول
9-بانک تا چه میزان به شما اجازه نقل و انتقال بیش از 150 میلیون ريال را در مدت زمان کوتاه توسط مشتری می دهد؟
فرعی اول
10-بانک شما تا چه میزان اختیار گشایش حساب یا هرگونه نقل و انتقال را برای مشتریان بدون حضور فیزیکی اش فراهم می کند؟

11-زمانی که فرد درخواست کننده نقل و انتقال پول به نفع خود عمل نکند تا چه میزان ،بانک رویه ای را برای شناسایی ذینفع نقل و انتقال می دهد؟
فرضیه اصلی
بانک 12-شما تا چه میزان از یک مکانیزم کنترلی منظم در چارچوب کنترل تطبیقی برای مبارزه با پولشویی استفاده
می کند؟

13-آشنایی کارمندان بانک با پولشویی و روشهای مبارزه با آن تا چه میزان باعث کاهش این پدیده می شود؟

14-کارکنان جدیدی که استخدام می شوند تا چه میزان آموزشهای مبارزه با پولشویی را فرا می گیرند؟

15-دسترسی شما به مامور کنترل در شعبه برای اعلام موارد مشکوک پولشویی و اقدام لازم تا چه میزان است؟

بانک 16-بانک شما تا چه میزان آموزشهای به روز در خصوص پولشویی را برای تمام کارمندان در طول سال انجام
می دهد ؟

17-واحدهای عملیاتی بانک شما تا چه میزان دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و همچنین آموزشهای در خصوص مبارزه با پولشویی را برای کارمندان فراهم می کنند؟

18-رویه های بانک تا چه میزان مقررات داخلی مکتوب در خصوص روشهای مبارزه با پولشویی را دراختیار کارمندان قرار می دهد؟
فرعی چهارم
19-رویه های بانک تا چه میزان به کارمندان اجازه می دهد که در نقل وانتقالات هدف اقتصادی آن در نظر گرفته شود؟
فرعی اول
20-بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد وجوهی را که حاصل از تجارت نامشروع و….باشد را به بخش مرکزی گزارش کنید؟

21-رویه های بانک تا چه میزان اجازه می دهد اسناد مربوط به نقل و انتقال انجام گرفته توسط مشتری تا چندین سال (حداقل 5 سال)در بانک بایگانی شود؟

22-بانک شما تا چه میزان از یک سیستم کنترل برای اطمینان یافتن از رویه های داخلی در خصوص پولشویی استفاده می کند؟

23-بکارگیری کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوط به بحث پولشویی تا چه میزان باعث آشنایی با پدیده پولشویی می شود؟

24-بانک شما تا چه میزان از رویه پدیرفته شده ای برای تجزیه وتحلیل مشخصات مشتری به منظور کشف جریان های مالی غیر معمول استفاده می کند؟
فرعی چهارم
25-رویه های بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد،علی الرغم شناسایی کامل مشتری نقل و انتقال پول انجام شود؟

3-8-تعيين روايي
قبل از طراحي پرسشنامه با مصاحبه‌هايي كه با كارشناسان و اساتيد دانشگاه انجام شد و همچنين با توجه به مطالعات انجام شده، اطلاعات اوليه بدست آمد. سپس با توجه به يافته‌هاي حاصل از پيشينه‌نگاشته‌ها، اهداف و الگوي نظري تحقيق پرسشنامه اوليه تدوين گرديد. سپس براي تأييد روائي صوري45، پرسشنامه در اختيار تعدادي از متخصصان قرار گرفت و بر اساس نظرات آنان اصلاحات لازم اعمال شد.
3-9-روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش ، روش مطالعه موردی می باشد . از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی همبستگی است . تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی روشها و مکانیزم مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد . همچنین از نظر هدف ، از نوع تحقیق کاربردی است ، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران بانک از روشها و مکانیزمهای مبارزه با پولشویی در بانک کاربرد دارد . از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است . زیرا داده های تحقیق با حضور در جامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود .
مدلهای آماری که در این پژوهش کاربرد دارد . مدل آماری استنباطی است به دلیل این که بر اساس تئوری احتمالات بنا شده است و از طرف دیگر چون رشد و نمای آمار استنباطی با انتشار کارهای تحقیقاتی و آزمون های پیرسون و فیشر می باشد کاربرد بسیار بیشتری در امور اقتصادی و مدیریت دارد آمار استنباطی به معرفی روش ها و تکنیک هایی می پردازد که با یاری جستن از آن می توان اطلاعات حاصل از نمونه ای از جامعه آماری را به کل جامعه تعمیم داد و سپس براساس آن برداشتی رابیان نمود یا تصمیمی را اتخاذ کرد. ( آمار در اقتصاد دربازرگانی چاپ پانزدهم محمد نوفرستی ) .
در ادامه به معرفی مدل ها و آزمونهای مورد نیاز می پردازیم.
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده می کنیم. فرض کنید مشاهده iام را با نمایش دهیم و فراوانی تجمعی مشاهده شده و فراوانی تجمعی مورد انتظار را به ترتیب با و نمایش می دهیم. در این آزمون، در صورتیکه n مشاهده داشته باشیم، ابتدا برای هریک از مشاهدات و ، ، را محاسبه می کنیم. سپس کمیت های زیر را محاسبه می کنیم:

حال فرض صفر و مقابل را به صورت زیر تعریف می کنیم:
فرض صفر: (نرمال بودن مشاهدات)
فرض مقابل: مخالف فرض صفر.
حال اگر مقدار بزرگ باشد، فرض را رد می کنیم. (آمار کاربردی جان نتر و همکاران، ترجمه علی عمیدی).
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن
در مباحث آماری نحوه همبستگي و ارتباط دو متغير از اهمیت بسیاری برخوردار است. براي سنجش همبستگي ضرائب گوناگونی وجود دارد. در بعضي از تحقيقات بدست آوردن داده هاي فاصله اي ممكن نيست يا اگر هم ممکن باشد فاقد ويژگيهاي لازم است. در اين گونه مواقع مي توان رتبه را جانشين عدد خام كرد. هرگاه داده ها بصورت رتبه اي جمع آوري شده باشند، مي توان از همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن استفاده كرد.
فرض کنید n داده های زوجی را داریم. تفاضل زوج ها را محاسبه نموده و با ، ، نشان مي‌دهیم. سپس با استفاده از فرمول زیر ضریب همبستگی اسپرمن را محاسبه می کنیم:

با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن می توان فرض زیر را آزمون کرد:
“: میان متغیرها همبستگی وجود ندارد. ”
در برابر فرض
“: میان متغیرها همبستگی وجود دارد. “
براي آزمون فرض ، نیازي به فرض خاصي در مورد جامعه مورد نمونه گيري نيست. براي مقادير بزرگ نمونه توزيع را مي توان با توزيع نرمال تقريب زد كه در اين صورت آماره آزمون به كمك فرمول زير محاسبه مي شود.

تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد می کنیم و در غیر اینصورت را می پذیریم.
3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. فرض کنید n داده های زوجی را داریم. ضریب همبستگی پیرسون را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود.

این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی  را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1-  می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس. اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.
3-9-4 رگرسیون خطی
رگرسيون روش آماری است كه به بررسي ارتباط دو يا چند متغير ميپردازد که با استفاده از آن مي توان يك متغير را بر اساس يك يا چند متغير ديـگر پيش بـيني نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه می شویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغير مستقل، Y یک متغير وابسته و e متغير خطا باشد. معادله خط رگرسيون به صورت:

است که در آن پارامترنشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با استفاده از تحليل رگرسيون مي توانيم فرض وجود ارتباط بين دو متغير مستقل و وابسته را آزمون كنيم. به منظور آزمون کردن فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست ”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده می کنیم که به صورت زیر می باشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد پولشویی، روش شناسی، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه درمورد سلامت روان، آموزش مهارت، مهارتهای زندگی