منبع پایان نامه ارشد درمورد پاسخگویان،، ۸/۱۰، مي‌کنم

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگویان، (4/32 درصد) از دوران مجردی خود خیلی زیاد راضی بوده‌اند؛ کمترین تعداد از آنها‌ (1/10 درصد) گفته اند به میزان کمی از دوران مجردی خود راضی هستند. همچنین بیشترین تعداد از پاسخگویان، (2/25 درصد) اعلام داشته‌اند که در صورت مساعد بودن شرایط احتمال ازدواجشان خیلی زیاد خواهد بود، در مقابل کمترین تعداد از آن‌ها (8/15 درصد) اعلام کرده اند که در صورت مساعد شدن شرایط به احتمال کمی ازدواج خواهند کرد. همچنین، بیشترین تعداد پاسخگویان، (7/41 درصد) معتقد بوده‌اند که ازدواج تا حدی باعث بیشتر شدن مشکلات زندگیشان خواهد شد، در مقابل کمترین تعداد از آن‌ها، (9/7 درصد) معتقد بوده‌اند که ازدواج خیلی زیاد می‌تواند مشکلاتشان را افزایش دهد. همچنین، بیشترین تعداد پاسخگویان، (۳۶ درصد)، تاحدی بین وضعیت تأهل و وضعیت تجرد تفاوت قائل بوده‌اند و در مقابل کمترین تعداد (۵درصد) بین این دو خیلی زیاد تفاوت قائل بوده‌اند.
4-2-12 سلامت اجتماعی
جدول شماره 18 توزیع پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی(بعد یکپارچگی)
ابعاد

نظر خود را راجع به عبارات زیر بنویسید.

کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم

درصد
درصد
درصد
درصد
درصد

یکپارچگی

فکر مي‌کنم متعلق به مجموعه‌اي به نام جامعه هستم.

فکر مي‌کنم بخش مهمي از اجتماعم هستم.

جامعه من منبع آرامش و راحتي است.

فکر مي‌کنم اگر خواسته يا ايده‌اي داشتم ساير افراد به من توجه مي‌کردند

سایر افراد اجتماع براي من به‌عنوان يک فرد ارزش قائل‌اند.

۷/۱۳
۵/۲۴
۵/۱۶
۵/۳۴
۸/۱۰

۵/۱۱
۲/۳۰
۵/۱۶
۹/۳۰
۸/۱۰

۹/۱۲
۲/۲۵
۵/۳۴
۱/۱۵
۲/۱۲

۸/۱۰
۶/۲۶
۶/۲۶
۶/۲۱
۴/۱۴

۶/۲۱
۶/۲۱
۵/۱۶
۵/۲۹
۸/۱۰

ازجدول بالا می‌توان نتیجه گرفت که احساس تعلق به اجتماع، تقریبا در بین پاسخگویان ضعیف می باشد چرا که تنها 8/10 درصد از آن‌ها با دو گویه تعلق (در ابتدای سؤالات سلامت اجتماعی) کاملا موافق بوده‌اند. احساس آرامش در جامعه نیز بین پاسخگویان در حد مطلوبی نبوده و تنها درصد 2/12 از آن‌ها با گویه سوم کاملا موافق بوده‌اند. در قسمت گویه های خود ارزشی درجمع، بیشترین پاسخها در حد موافقم با امتیاز ۴ بوده است که نشان می دهد این دو گویه در بین گویه های بعد یکپارچگی امتیاز بالاتری را به دست آورده‌اند.
جدول شماره 19 توزیع پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی(بعد پیوستگی)
ابعاد

نظر خود را راجع به عبارات زیر بنویسید.

کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم

درصد
درصد
درصد
درصد
درصد

پیوستگی

1. نسبت به افراد اجتماعم احساس نزديکي مي‌کنم.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد فراواني، پاسخگویان،، همچنین، Next Entries منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی پاسخگویان