منبع پایان نامه ارشد درمورد و رتبه بندی، موقعیت استراتژیک، لوازم خانگی

دانلود پایان نامه ارشد

ها………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-4-1 تعيين اولويت زير معيار هاي تبليغات و آگهي………………………………………………………………………………………………………..75
4-4-2 تعيين اولويت زير معيارهاي پيشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………….76
4-4-3 تعيين اولويت زير معيار هاي روابط عمومي……………………………………………………………………………………………………………77
4-4-4 تعيين اولويت زير معيار هاي فروش شخصي………………………………………………………………………………………………………….79
فهرست مطالب
عنوان صفحه

4-5 الگوي روابط بين متغير ها با تكنيك DEMATEL………………………………………………………………………………………………………..80
4-6 اولويت نهائي شاخص هاي مدل با تگنيك ANP…………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم: خلاصه بحث و نتيجه گيري
 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
5-2 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-3 نتايج پژوهش و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
5-4 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
5-4-1 محدوديت هاي در اختيار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………94
5-4-2 محدوديت هاي خارج از اختيار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………95
5-5 مقايسه نتايج تحقيق با مطالعات قبلي……………………………………………………………………………………………………………………………….95
5-6 پيشنهادات جانبي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-7 پيشنهاداتي براي مديران شركت اسنوا………………………………………………………………………………………………………………………………97
5-8 پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

فهرست جداول
عنوان صفحه
1- جدول تركيب عناصر بازاريابي و متغير هاي اصلي هر Pاز ديدگاه فيليپ كاتلر……………………………………………………………………..13
3-1 جدول ارزش گذاري شاخص ها نسبت به هم ، مقياس 9 درجه ساعتي…………………………………………………………………………….60
3-4 جدول شاخص تصادفي بودن (RI) ؛منبع : الونسو و لاماتا……………………………………………………………………………………………….67
4-1 جدول معيارها و زير معيارهاي مدل و نماد هاي مورد استفاده………………………………………………………………………………………….72
4-2 جدول تعيين اولويت هاي اصلي بر اساس هدف ………………………………………………………………………………………………………….73
4-3 جدول تعيين اولويت زير معيارهاي تبليغات و آگهي ……………………………………………………………………………………………………..75
4-4 جدول تعيين اولويت زير معيارهاي پيشبرد فروش …………………………………………………………………………………………………………76
4-5 جدول تعيين اولويت زير معيارهاي فروش شخصي………………………………………………………………………………………………………..78
4-6 جدول ماتريس ارتباط مستقيم : M……………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-7 جدول ماتريس نرمال شده (N)……………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-8 جدول ماتريس ارتباط كامل (T)…………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-9 جدول الگوي روابط معني دار زير معيارها…………………………………………………………………………………………………………………….82
4-10 جدول تعيين اولويت زير معيارهاي روابط عمومي…………………………………………………………………………………………………….83
4-11 جدول سوپر ماتريس اوليه (ناموزون) برونداد نرم افزار سوپر دسيژن……………………………………………………………………………84
4-12 جدول سوپر ماتريس اوليه(ناموزون)برونداد نرم افزار سوپر دسيژن……………………………………………………………………………..86

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 نمودار ANP اولويت شاخص ها در نرم افزار سوپر دسيژن …………………………………………………………………………….72
نمودار 4-2 برونداد نرم افزار سوپر دسيژن براي معيار هاي اصلي……………………………………………………………………………………….74
نمودار 4-3 نمايش گرافيكي اولويت زير معيار هاي تبليغات و آگهي……………………………………………………………………………………75
نمودار 4-4 نمايش گرافيكي اولويت زير معيار هاي پيشبرد فروش……………………………………………………………………………………..77
نمودار 4-5 نمايش گرافيكي اولويت زير معيار هاي روابط عمومي……………………………………………………………………………………..78
نمودار 4-6 نمايش گرافيگي اولويت زير معيار هاي فرو.ش شخصي…………………………………………………………………………………..79
نمودار 4-7 اولويت نهائي زير معيارهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………88

فهرست اشكال
عنوان صفحه

شكل1 گام هاي مختلف در مدل تاثير ارتباطات ترفيع…………………………………………………………………………………………………………28
شكل2 هرم اثرات ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
شكل3-2 مدل مفهومي تحقيق با رويكرد AHP و ANP………………………………………………………………………………………………….63
شكل3-3 ساختار سوپر ماتريس اوليه (ناموزون)………………………………………………………………………………………………………………..64

چكيده:

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آمیخته ترفیع درفروش صنایع لوازم خانگی بوده است. روش پژوهش توصيفي-پيمايشي است، و جامعه مورد بررسي را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکيل می‌دهند. پرسشنامه بین تعداد 50 نفر از کارشناسان توزیع گشت. براي جمع آوري دادههاي پژوهش از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده گرديده است. پرسشنامه خبره جهت اولويت‌بندي معیارهای اصلی انتخاب و روش انجام پروژه با استفاده از تکنيک‌هاي مبتني بر مقايسه زوجي مورد استفاده يعني ANP مي باشد در نهايت نتایج تحقیق نشان داد كه معيار پيشبرد فروش در اولويت اول معيار هاي اصلي قرار گرفت و معيار هاي روابط عمومي، تبليغات و آگهي و فروش شخصي به ترتيب در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند . در اولويت بندي زير معيار ها كه بصورت زوجي مورد مقايسه قرار گرفتند نيز براي معيار تبليغات و آگهي زير معيارتلويزيون در اولويت اول ، براي معيار پيشبرد فروش زير معيار شركت در نمايشگاهها در اولويت اول ، براي معيار روابط عمومي زير معيار نشر مقالات علمي در اولويت اول و براي معيار فروش شخصي زير معيار فروش حضوري در اولويت اول قرار گرفتند. در گام بعدي براي انعكاس ارتباطات متقابل ميان زير معيار ها از تكنيك ديمتل استفاده شد كه بر اساس نتايج بدست آمده زير معيار نشر مقالات علمي از بيشترين تاثير گذاري و تاثير پذيري برخورداربود.
.

فصل اول
کليات تحقيق

۱-۱- مقدمه
موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید،بهبود توزیع ،حضور موفقیت آمیز در بازارهای بین المللی ایجاب می کند که ادبیات بازاریابی مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران ،کارشناسان ،مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.
بر مدیران واستراتژیست های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف گیری به سمت بازارهای دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش ،سهم بازار و درآمد معین برای دوره های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش هاو رویکرد های علمی بازاریاب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پیشبرد فروش، بازار هدف، ادارات دولتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره محصولات لبنی، آمیخته بازاریابی، فرش دستباف