منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ترکیبات اجزای جریانات نقدی به این نتیجه رسیده است که ترکیبات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی جریانات نقد، به پیش بینی قریب الوقوع بودن درماندگی مالی کمک می کنند.

2-13-11- گيولی و همکاران47
گیولی و همکاران در سال 2007 در تحقیقاتی که در کشور آمریکا انجام دادند به این نتیجه رسیده اند که محافظه كاري به طور مستقيم از طريق نقش افزايش وجوه نقد در دسترس و به طور غير مستقيم از طريق نقش اطلاعاتي سبب كاهش سرمايه گذاري نقدي، جلوگيري از سرمايه گذاري با ارزش خالص فعلي كم، پايين نگه داشتن هزينه هاي نمايندگي و افزايش پس انداز به كاهش ريسك ورشكستگي كمك مي كند، زيرا ورشكستگي شرايطي است كه در آن وجوه نقد به ميزان كافي وجود ندارد و منابع داخلي و خارجي شركت براي مقابله با تعهدات شركت كافي نمي باشد.

2-13-12- لی و چانگ48
لی و چانگ در سال 2010 در تحقیقی با عنوان «به کارگیری پایگاه منابع مالی در سیستم هشداردهنده درماندگی مالی واحدهای اقتصادی» به این نتیجه رسیدند که متغیرهای پیش بینی کننده «نسبت بدهی» و «جریانات نقد عملیاتی» به ترتیب، یک و دو سال قبل از درماندگی، بیشترین قدرت پیش بینی و اعتبار را دارند.

2-13-13- لين و همکاران49
لین و همکاران در سال 2012 با به كارگيري يك رويكرد مبتني بر حسابداري كه از نسبت هاي مالي براي پيش بيني ورشكستگي استفاده مي كند به معرفي چندين مدل رتبه بندي ريسك براي واحدهاي تجاري كوچك در انگلستان پرداخته اند و در مجموع با ارائه تعاريف مختلف از درماندگي مالي اقدام به پيش بيني عدم توان بازپرداخت بدهي (نكول) اين شركت ها نموده اند.

2-14- تحقيقات داخلی

2-14-1- رسول زاده
در سال 1380 رسول زاده طی پژوهشی با عنوان «بررسي كاربرد مدل آلتمن براي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» نشان داد كه مدل آلتمن با 92% اطمينان وضعيت عدم ورشكستگي شركت ها و با 81% اطمينان وضعيت ورشكستگي شركت ها را قبل از ورشكستگي درست پيش بيني نموده است.

2-14-2- نظری
در سال 1380 در پژوهش خود با عنوان «بررسي رابطه محتواي اطلاعاتي صورت جريان هاي نقدي و تداوم فعاليت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسید که شاخص های عمليات جاري مؤسسه، معيار مناسبي براي ارزيابي تداوم فعاليت نمي باشند. زيرا تداوم فعاليت ماهيتًا بلند مدت بوده و سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و حسابرسان نيز به دليل تغييرات مداوم و سريع اين شاخص ها، نمي توانند آن ها را براي ارزيابي تداوم فعاليت مورد استفاده قرار دهند. وی نمونه انتخاب شده از شرکت هاي مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت هاي متناظر غير مشمول ماده ياد شده در فاصله بين سال هاي ۱۳۷۶ الي ۱۳۷۸، مشخص کرد که از بين نسبت هاي مالي حاصل از صورت جريان وجوه نقد، صرفًا نسبت هاي مخارج سرمايه اي مي توانند به عنوان معيار ارزيابي تداوم فعاليت شرکت ها مورد استفاده قرار گيرند. ضمن اين که نسبت هاي نقدينگي سنتي نيز، از مدت ها پيش به عنوان معيار ارزيابي تداوم فعاليت، مورد استفاده قرار مي گرفته اند. از اين رو اين دو گروه نسبت ها انتخاب و ارتباط اطلاعاتي آن ها مورد مطالعه قرار مي گيرد.

2-14-3- سليمانی اميری
در سال 1381 سلیمانی امیری در پژوهش خود با عنوان «بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران» و با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و اطلاعات 30 شركت سالم و 30 شركت ورشكسته، مدلي جهت پيش بيني بحران مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه نموده و آن را تا سه سال قبل از بحران مالي مورد آزمون قرار داده است، كه نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن بوده كه مدل مزبور در يك، دو و سه سال قبل از بحران مالي، به ترتيب 95%، 83% و 95% كل نمونه را به طور صحيحي طبقه بندي نموده است.
2-14-4- شاکری
در سال1382 شاکری در مطالعه ای به بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. مدل اسپرینگیت که از روش آماری تحلیل تمایز چندگانه استفاده می کند می تواند با 88 درصد اطمینان ورشکستگی شرکت ها را دو سال قبل از وقوع آن پیش بینی کند. از 14 نسبت مالی به عنوان متغیر های کمی مورد بررسی استفاده شد و در نهایت مشخص شد که 4 متغیر در پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بیشتری برخوردارند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی قادر به پیش بینی صحیح ورشکستگی شرکت ها با دقت 84 درصد برای دو سال آینده می باشد. همچنین، الگو برای سال آینده را نیز با همان دقت 84 درصد پیش بینی می نماید، از سوی دیگر برآورد مدل جدیدی مبتنی بر اطلاعات شرکت های ایرانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که به دلیل پایین بودن حجم نمونه نتایج از مدل اولیه ضعیف تر می باشد.

2-14-5- فلاح پور
در سال 1383 فلاح پور در پژوهش خود با عنوان «پيش بيني درماندگي مالي شركت ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي» به پيش بيني درماندگي مالي در 80 شركت توليدي پرداخته و از مدل تحليل تمايزي چند متغيره به عنوان مدل مقايسه اي استفاده نموده و طبق شواهد گردآوري شده به اين نتيجه رسيد كه مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني درماندگي مالي اين شركت ها، به طور معني داري نسبت به مدل تحليل تمايزي از دقت پيش بيني بيشتري برخوردار است.

2-14-6- مهرانی و همکاران
در سال 1383 مهرانی و همکاران طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطلاعات تاريخي مالي و غيرمالي
در سال 1383 مهرانی و همکاران طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطلاعات تاريخي مالي و غيرمالي جهت تفكيك شركت هاي موفق از ناموفق» براي يك دوره دو ساله (سال های 1381 و 1382) استفاده از اطلاعات تاريخي مالي و غيرمالي جهت تفكيك شركت هاي موفق از ناموفق را مورد آزمون قرار داده اند. نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه اطلاعات مالي و غيرمالي هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند . آن ها در اين تحقيق به بررسي رابطه بين متغيرهاي مالي و غيرمالي با بازده سهام پرداختند و شش متغير شامل: فروش، سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، حجم معاملات، تعداد دفعات معامله، و تعداد خريداران را مورد بررسي قرار داده اند، كه متشكل از سه متغير مالي و سه متغير غيرمالي است. نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه از ميان متغيرهاي فوق، دو متغير فروش و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام داراي رابطه معناداري با بازده سهام بوده، ضمنًا شركت هاي موفق بازده بيشتري نسبت به شركت هاي ناموفق كسب كرده اند.

2-14-7- بهرامفر و ساعی
در سال 1385 بهرامفر و ساعی در تحقیقی با عنوان «ارائه مدل براي پيش بيني عملكرد (مالي و بازار) شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي منتشره» ابتدا تفاوت متوسط برخي از ویژگی‌های مالي شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسي تحليلي قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا براي پيش بيني شرکت‌های موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با استفاده از تحلیل‌های آماري لاجيت، احتمال تعلق يك شركت به گروه شرکت‌های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملكرد بازار پيش بيني می‌کند. مدل دوم نيز با استفاده از روش شناسي مشابه، به پيش بيني بازده حقوق صاحبان سهام و عملكرد مالي مي‌پردازد. يافته هاي تحقيق، در مورد تحليل معني دار بودن تفاوت اطلاعات مالي منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنين نشان دادند كه از نظر شاخص‌های فعاليت، وضعيت بدهي، متوسط اندازه ارزش دفتري دارايي و نوع صنعت، تفاوت‌های آماري با اهميتي وجود دارد هر چند تفاوت وضعيت نقدينگي اين دو گروه با اهميت نيست.

2-14-8- نيكومرام و پورزماني
در سال 1385 نیكومرام و پورزماني در تحقيقات خود تحت عنوان «حاكميت شركتي و پيش بيني ورشکستگی شرکت ها» در بخشي از نتايج كارشان نشان داده‌اند كه نسبت‌های مالی سود‌آوري و نقدینگی می‌تواند در متمايز ساختن شركت ورشكسته و شركت موفق مفيد واقع شود.

2-14-9- مجتهدزاده و اسمعيلی
در سال 1387 مجتهدزاده و اسمعیلی در تحقيقي با عنوان «بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران» با هدف شناسايي و بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران و تعيين ميزان اهميت آن‌ها با استفاده از رهنمود هاي استاندارد حسابرسي شماره 57 ايران در خصوص تداوم فعاليت واحد مورد رسيدگي، 16 معيار مؤثر را بيان كردند و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش‌های آمار توصيفي و استنباطي در سطح معني داري 5% تعيين شد. نتایج تحقیق نشان داد که هفت معیار از نظر حسابرسان مستقل بیشترین تأثیر را در ارتباط با تداوم فعالیت شرکت ها دارد که به ترتیب اهمیت شامل: وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی منجر به محکومیت واحد مزبور می شود و تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است، عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی، فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری، از دست دادن عمده بازار فروش محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت کالا یا تأمین کنندگان اصلی کالا یا خدمات، تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد، وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام و در نهایت از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن ها می باشد.

2-14-10- پورزماني و همکاران
در سال 1388 پورزماني و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسي كارايي شاخص هاي كلان اقتصادي در الگوهاي پيش بيني بحران مالي در محيط اقتصادي ايران» علاوه بر نسبت هاي مالي، متغيرهاي اقتصادي را نيز جهت پيش بيني بحران مالي به كار گرفتند و با استفاده از روش آماري لاجيت به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهاي اقتصادي اضافه شده كمكي به افزايش توان پيش بيني بحران مالي نمي كنند. براي ارزيابي ورشكستگي در محيط اقتصادي يونان، تحليل لاجيت و تحليل مميزي مورد استفاده قرار گرفت و متغيرهاي به كار رفته در تحقيق را در اين امر مؤثر دانسته اند.

2-14-11- خدامی پور و پوراحمد
در سال 1389 خدامی پور و پوراحمد در پژوهشي به بررسي توانايي اقلام تعهدي، سود عملياتي و جریان های نقدي عملياتي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي، با در نظر گرفتن وقفه هاي زماني خاص پرداختند. نتايج اين پژوهش در بازه زماني 1382 الي 1387 نشان داد كه بين جريان هاي نقدي عملياتي آتي و سود عملياتي رابطه معناداري وجود دارد.

2-14-12- نبوی و همکاران
در سال 1389 نبوی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت» مدلی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کردند. به منظور طراحی مدل ابتدا از 9 نسبت مالی استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، مدل لاجیت با متغیرهای توضیحی تعریف شده در آن، بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی شرکت‌ها در ایران دارا می‌باشند. دقت پیش بینی مدل برای سال ورشکستگی 5/87% و برای یک سال قبل از ورشکستگی 5/72% و برای دو سال قبل 5/52% می‌باشد.

2-14-13- رستمی و همکاران
در سال 1390 رستمی و همکارانش در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک پرداختند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و رگرسیون لجستیک (LR) در ارزیابی مالی شرکت بوده است. همچنین نتایج الگوی DEA با LR مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.

2-14-14- مرادزاده فرد و صيادی
در سال 1391

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، دارایی ها، پیش بینی ورشکستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد درماندگی مالی، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار