منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقد، حافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد. (جنسن،1986)
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصتهای رشد کم، به سرمایهگذاری در پروژههای اضافی (نهایی)5 یا حتی پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفیمیتواند از طریق ایجاد سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند سرانجام میتواند منجر به قیمت سهام پائینتر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژههای جدید سرمایهگذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش میدهد. این قبیل پروژهها و فعالیتها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران میشود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایهگذاری آن در پروژههای بیهوده و تلف کردن آن در فعالیتهایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002).6 این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایهگذاری افراطی (بیش از حد) شناخته میشود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایهگذاری در پروژههای اضافی (نهایی) و حتی پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده میکنند، پیشبینی شده است که سرمایهگذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکسالعمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیشبینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی7 (مربوط ارزشی) بوده و طریقه محافظه کاری حسابداری مورد استفاده در تصمیمگیریهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به بررسي ارتباط بينهزينه هاي نمايندگي جريان نقدي آزاد و محافظه كاري مشروطپرداخته شده است.

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسي ارتباط بين هزينه هاي نمايندگي جريان نقدي آزاد و محافظه كاري مشروط می باشد .
اهداف بعدی:
تعيين ارتباط بين محافظه كاري مشروط و نقدينگي آزاد شركت ها
تعيين ارتباط بين محافظه كاري مشروط و بدهي شركت ها
تعيين رابطه بين محافظه كاري مشروط و توزيع سود نقدي در شركت ها
تعيين رابطه بين محافظه كاري مشروط و حجم نگهداري وجه نقد در شركت ها
ارائه الگويي جهت تبيين رابطه محافظه كاري مشروط و اهداف ذكر شده در شركتهاي بورس اوراق بهادار جهت استفاده آتي محققان و شركتها.

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
در فرضيه نمايندگي بيان شده است كه در رابطه نمايندگي، نماينده ممكن است همواره در جستجوي تأمين منافعمالك به بهترين شكل نباشد چرا كه منافع شخصي هر يك از طرفين به تابع مطلوبيت و ميزان ثروت و رفاه آنان،بستگي دارد .اما بر اساس مفهوم انتظارات منطقي و عقلايي، افراد و گروههاي مختلف، تمام اطلاعات موجود را بهگونهاي هوشمندانه مورد استفاده قرار ميدهند و لذا هيچ گاه به طور منظم و قاعدهمند دچار خطا نميشوند .بنابراين مالك مخارجي را متحمل ميشود تا بر رفتار نماينده نظارت كند .مخارج تحمل شده از سوي مالك براياعمال نظارت بر نماينده، موجب كاهش حقوق و مزاياي مدير ميشود .توانمندي مالكان در كاهش حقوق و مزايايمدير و ايجاد نوعي پوشش در برابر خطرات احتمالي سبب مي شود تا نمايندگان از انگيزهي لازم براي بهرهگيرياز اجراي عمليات نظارتي برخوردار باشند.
با توجه به موارد ذكر شده دريافتيم كه افزايش در سود تقسيمي و بدهي ها مي تواند بر هزينه هاي نمايندگي كهناشي از جريان هاي نقدي آزاد است،تاثير بگذارد.جريان هاي نقدي آزاد باعث ايجاد موقعيت براي سوءاستفادهمديران مي شود و از طرف ديگرمحافظه كاري مشروط مي تواند اين سوءرفتار را كاهش دهد.هدف از انجام اينپژوهش اين است كه تاثير عواملي مانند بدهي شركت،سود نقدي تقسيمي و نگهداشت وجه نقد را بر روي محافظهكاري بسنجيم و به اين سوال پاسخ دهيم كه هريك از عوامل فوق چه تاثيري بر روي محافظه كاري مشروط دارند.با توجه به اينكه محافظه كاري مشروط مي تواند سوءرفتار مديريت را كاهش دهد و اين امر باعث ارائه بهترگزارشات مالي به سهامداران و ذينفعان منجر مي شود اين پژوهش داراي اهميت و ضرورت مي باشد.
حال با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ضرورت بيش از پيش تحقيق و مطالعه بر روي بررسي ارتباط بين هزينه هاي نمايندگي جريان نقدي آزاد و محافظه كاري مشروط احساس مي گردد در اين راستا محقق در اين تحقيق موضوع بررسي ارتباط بين هزينه هاي نمايندگي جريان نقدي آزاد و محافظه كاري مشروط را برگزيده است تا از طريق آزمون هاي تجربي راهكارهاي مفيدي را براي رشد و تعالي اين شرکتهای بورسی در كشور پيشنهاد نمايد.

1-5-سوالات تحقیق
جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال 1986 برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالیهای شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهیها و تعهدات در تحریک کارایی و بهرهوری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیشبینی کرده بود که وقتی مدیران جریانهای نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصتطلبانهای از جمله سرمایهگذاری در پروژهها با خالص جریانهای نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینههای اضافی، تلف کردن عایدیها و مواردی از این قبیل را از خود نشان میدهند. و همچنین جونز و شارما82001 رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در شرکتهای با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکتها مدیران سعی میکنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکتهای با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند. چیونگ و همکاران9 در سال 2005 در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارتهای برونسازمانی» ذکر میکند که مدیران شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژههای منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده میکنند.بنابرایناین سوالات برای ما مطرح می گردد که :

آيا شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند و نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند نسبت به شركت هايي كه فرصت هاي رشد بيشتري دارند و نقدينگي آزاد كمتري ايجاد مي كنند، محافظه كاري مشروط بيشتريدارند؟
آيا شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و داراي مقدار كمتري بدهي هستند،نسبت به شركت هايي كه بدهي بيشتري دارند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند؟
آيا شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و سود سهام نقدي كمتري توزيع مي كنند، نسبت به شركت هايي كه سود سهام نقدي بيشتري توزيع مي كنند، داراي محافظهكاري مشروط بيشتري هستند؟
شركت شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و وجه نقد بيش از حد زياد نگهداري مي كنند، نسبت به شركت هايي كه وجه نقد بيش از حد نگهداري نمي كنند،محافظهكاري مشروط بيشتري دارند؟

1-6- فرضیه های تحقیق
با توجه به پرسش های پژوهشگر ،فرضیه های زیر تبیین یافته است:
فرضه اصلي :
شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند و نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند نسبت به شركت هايي كه فرصت هاي رشد بيشتري دارند و نقدينگي آزاد كمتري ايجاد مي كنند، محافظه كاري مشروط بيشتريدارند.
فرضيه هاي فرعي :
شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و داراي مقدار كمتري بدهي هستند،نسبت به شركت هايي كه بدهي بيشتري دارند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند.
شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و سود سهام نقدي كمتري توزيع مي كنند، نسبت به شركت هايي كه سود سهام نقدي بيشتري توزيع مي كنند، داراي محافظه كاريمشروط بيشتري هستند.
شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و وجه نقد بيش از حد زياد نگهداري مي كنند، نسبت به شركت هايي كه وجه نقد بيش از حد نگهداري نمي كنند،محافظه كاريمشروط بيشتري دارند.
1-7-روش تحقیق
این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است . پژوهش از نظر روش همبستگی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد . انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی – استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه ها به صورت استقرایی انجام گرفته است.

1-8- گرد آوری اطلاعات
داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعه ی کتاب ها و مقالات داخلی و خارجی و مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه سالانه شرکتهای مورد مطالعه گردآوری شده است.
1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛

1-9-1-قلمرو موضوعی
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی : بررسي ارتباط بين هزينه هاي نمايندگي جريان نقدي آزاد و محافظه كاري مشروط

1-9-2-قلمرو زمانی
قلمرو این پژوهش از نظر زمانی پنج سال یعنی بین سالهای 1386 تا پایان 1391 می باشد.

1-9-3- قلمرو مکانی
قلمرو پژوهش از نظر مكانی،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-10- واژگان کلیدی و اصطلاحات
محافظه کاری حسابداری10: ازدیدگاه تهیه کنندگانصورت‌های مالی،محافظه کاری به عنوان كوششی برای انتخاب روشی ازروش‌های پذیرفته شده‌ی حسابداری است كه به یكی ازنتایج شناخت كندتردرآمدفروش،شناخت سریع‌ترهزینه،ارزشیابی کمتردارایی‌ها،ویاارزشیابی بیشتربدهی‌ها منتج شود (شباهنگ،1382)
محافظه کاری مشروط11:محافظه کاری مشروط(پس رویدادی)بهمفهوم شناسایی به موقع تراخباربدنسبت به اخبارخوب درسوداست.قاعده‌یاقلبهای تمام شده یاارزش بازار،حذف سرقفلی درپی انجام آزمون کاهش ارزش وشناسایی نامتقارن زیان‌های احتمالی درمقابل سودهای احتمالی،ازاین نوع هستند.(پای و همکاران، 2008)12.
محافظه كاري مشروط :براي اندازه گيري محافظه كاري از دو روش اندازه گيري كه توسط باسو( 1997 ) ارائه شد استفاده مي كنيم.
1- مدل رگرسيون معكوس :از اين مدل به عنوان روش اصلي تجزيه و تحليل محافظه كاري استفاده مي كنيم.اين مدل در مورد اينكه چگونه اخبار اقتصادي خوب و بد كه بوسيله بازده بازار اندازه گيري شده است،بادرآمد حسابداري بطور نامتقارن وابسته مي باشد تمركز دارد.براي محاسبه محافظه كاري بر طبق اين مدل ازرابطه زير استفاده مي كنيم :
NI= β_0+β_1 D_t+β_2 R_t+β_3 R*D+ε

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، حافظه کاری، محافظه کاری، وجوه نقد آزاد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، دارایی ها، وجوه نقد