منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، سود سهام، جریان وجوه نقد آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

3-2- جامعه آماری
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال1391 برابر 470 شرکت بوده است که با روش حذف سیستماتیک 106 شرکت اتنخاب شد.
انتخاب شرکت ها با رعایت پیش فرض های زیر صورت گرفته است:
1- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی از بورس خارج شده اند (124)
2- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند (146)
3- تعداد شرکتهایی که سرمایه گذاری، بانک، لیزینگ، بیمه، هلدینگ و سایر موسسات اعتباری بوده اند (48)
(به دلیل عدم ارتباط با موضوع پژوهش)
4- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معاملاتی داشته اند (27)
5- تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها به 29/12ختم نمی شود (19)
(به دلیل یکنواختی سالهای مالی از نظر فعالیت)
جمع نمونه مورد مطالعه (پیوست شماره 1) 106

3-3- روش تحقیق
این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است . پژوهش از نظر روش همبستگی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد . انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی – استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه ها به صورت استقرایی انجام گرفته است.

3-4- گرد آوری اطلاعات
اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از صورتهای مالی و یادداشت های پیوست صورتهای مالی و همچنین از اطلاعات اولیه تابلوی بورس(گردآوری شده در نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی اداره آمار شرکت بورس )استفاده شده است .

3-5- فرضیه های تحقیق
جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال 1986 برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالیهای شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهیها و تعهدات در تحریک کارایی و بهرهوری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیشبینی کرده بود که وقتی مدیران جریانهای نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصتطلبانهای از جمله سرمایهگذاری در پروژهها با خالص جریانهای نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینههای اضافی، تلف کردن عایدیها و مواردی از این قبیل را از خود نشان میدهند. و همچنین جونز و شارما92 2001 رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در شرکتهای با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکتها مدیران سعی میکنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکتهای با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند. چیونگ و همکاران93 در سال 2005 در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارتهای برونسازمانی» ذکر میکند که مدیران شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژههای منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده میکنند. بنابراین این فرضیه های زیر برای ما مطرح می گردند:
با توجه به پرسش های پژوهش، فرضیه ها به شرح زیر می باشد:
فرضه اصلي :
شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند و نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند نسبت به شركت هايي كه فرصت هاي رشد بيشتري دارند و نقدينگي آزاد كمتري ايجاد مي كنند، محافظه كاري مشروط بيشتري دارند.
فرضيه هاي فرعي :
شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و داراي مقدار كمتري بدهي هستند،نسبت به شركت هايي كه بدهي بيشتري دارند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند.
شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و سود سهام نقدي كمتري توزيع مي كنند، نسبت به شركت هايي كه سود سهام نقدي بيشتري توزيع مي كنند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند.
شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و وجه نقد بيش از حد زياد نگهداري مي كنند، نسبت به شركت هايي كه وجه نقد بيش از حد نگهداري نمي كنند،محافظه كاري مشروط بيشتري دارند.

3-6- متغیر های تحقیق و شیوه محاسبه آنها
محافظه كاري مشروط :براي اندازه گيري محافظه كاري از دو روش اندازه گيري كه توسط باسو( 1997 ) ارائه شد استفاده مي كنيم.
1- مدل رگرسيون معكوس :از اين مدل به عنوان روش اصلي تجزيه و تحليل محافظه كاري استفاده مي كنيم. اين مدل در مورد اينكه چگونه اخبار اقتصادي خوب و بد كه بوسيله بازده بازار اندازه گيري شده است،با درآمد حسابداري بطور نامتقارن وابسته مي باشد تمركز دارد.براي محاسبه محافظه كاري بر طبق اين مدل از رابطه زير استفاده مي كنيم :
NI= β_0+β_1 D_t+β_2 R_t+β_3 R*D+ε
مدل بازگشت نامتقارن:يكي از محدوديت هاي مدل رگرسيون معكوس باسو اين است كه براي اندازه گيري اخبار اقتصادي از بازده سهام استفاده مي كند كه ممكن است اطلاعاتي را دربربگيرد كه در درآمد منعكس نشده باشد. به عنوان يك روش جايگزين براي برخورد با اين محدوديت،باسو روش دومي را بيان مي كند كه اساس آن تغييرات در درآمد است.استدلال باسو از اين مدل اين است كه تداوم درآمد راه ديگري براي مشاهده بهنگام بودن درآمد است.براي محاسبه محافظه كاري بر طبق اين مدل از رابطه زير استفاده مي كنيم :
∆NI= β_0+β_1 〖DNI〗_t+β_2 〖∆NI〗_(t-1)+β_3 DNI*NI+ε
جریان نقدی آزاد : برای محاسبه جریان نقدی آزاد (FCF) از رابطه زیر استفاده می کنیم :
FCF=〖CFO〗_AIP+I_(〖new〗_((existing assets in place)) )
〖CFO〗_AIP = وجه نقد حاصل از عملیات
I = وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریها

وجه نقد مازاد :به مقداري از وجه نقد گفته مي شود كه بيشتر از حدي است كه معمولا شركت ها مبادرت به نگهداري آن مي كنند.اغلب به وجه نقدي كه بيشتر از 20 درصد درآمد يك شركت باشد وجه نقد مازاد گفته مي شود.در اين پژوهش براي محاسبه و شناخت وجه نقد مازاد يك شركت چند عامل مورد بررسي قرار مي گيرد.شركت هايي كه نسبت وجه نقد و دارايي هاي نقدي به دارايي هايشان براي سه سال آخر بيشتر از 25 درصد باشد،به عنوان شركت هايي كه وجه نقد مازاد نگهداري مي كنند شناخته مي شوند.
نسبت بدهي : نسبت بدهي از طريق تقسيم كل بدهي به كل دارايي محاسبه مي شود.در اين تحقيق براي محاسبه ميزان بدهي هاي شركت ها از نسبت بدهي استفاده مي كنيم.در صورتي كه نسبت بدهي بالاتر از متوسط صنعت باشد برابر با 1 و در غير اين صورت برابر با صفر مي باشد.
توزيع سود نقدي : DPS یا سود سهام نقدی پرداخت شده به سهامداران عادی برابر است با سود نقدی توزیع شده بین سهامداران شرکت تقسیم بر تعداد سهام شرکت.
فرصت رشد :از شاخص كيو توبين (Tobin’s Q) به عنوان معياري براي سنجش فرصت رشد شركت ها استفاده مي كنيم. شاخص كيو توبين ابزاري است كه فرصت هاي سرمايه گذاري سهامداران را بررسي مي كند، بنابراين براي سنجش فرصت رشد شركت ها مناسب مي باشد. كيو توبين به زبان ساده عبارت است از نسبت ارزش بازار شركت(شامل حقوق صاحبان شركت و بدهي ها) به بهاي جايگزيني دارايي هاي مشهود شركت.
مدل آزمون فرضیه ها: مدل آزمون رابطه مقدار بدهی با سطح محافظه کاری مشروط :

مدل آزمون رابطه مقدار سود سهام نقدی توزیع شده با سطح محافظه کاری مشروط :

مدل آزمون رابطه مقدار وجه نقد نگهداری شده با سطح محافظه کاری مشروط :

جایی که :
NIt = سود خالص در پایان سال t
Rt = بازده خرید و نگهداشت سهام،شروع از چهارمین ماه سال مالی t-1 و پایان در چهار ماه بعد از پایان سال مالی t
Dt = یک متغیر مجازی است، زمانی که Rt منفی باشد برابر با یک در غیر اینصورت صفر می باشد.

AGENCYt-1 = يك متغير مجازي است. براي سال هايي كه وجوه نقد آزاد شركت بيش از متوسط صنعت است و رشد شركت كمتر از متوسط صنعت است، برابر با يك مي شود.در غير اين صورت برابر با صفر مي باشد.

DIST_Dt-1 = يك متغير مجازي كه اگر شركت داراي نسبت بدهي بالاتر از متوسط صنعت باشد برابر يك مي شود و در غير اين صورت برابر صفر است.

DIVt-1 = يك متغير مجازي است كه اگر شركت داراي نرخ پرداخت سود بالاتر از متوسط صنعت باشد برابر با يك و در غير اين صورت برابر صفر است.
RERSt-1 = يك متغير مجازي است كه اگر نسبت وجه نقد و دارايي هاي نقدي به دارايي ها برای سه سال آخر بیشتر از 0.25 باشد برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر می شود.
ΔNIt = تغییرات در سود خالص از سال t-1 تا سال t
DNIt = یک متغیر مجازی که اگر ΔNIt منفی باشد برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر می باشد.
Controls = متغیر کنترلی اندازه شرکت برابر با لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت در پایان سال t می باشد.

3-7- تابع آماری
3-7-1-آزمون دوربین – واتسون (DW)
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد ، استقلال خطا (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر است . در صورتیکه فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد (مومنی، منصور، سال1386،128). به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین –واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود .

DW=(∑▒〖(e_t-e_(t-1) )^2 〗)/(∑▒e_t^2 )
et = میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی t
et-1= میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل t
اگر همبستگی بین خطاها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
DW=2(1-ρ)
مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و +4 قرار دارد زیرا :
اگر =0ρ آنگاه DW=2 خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی).
اگر =1ρ آنگاه DW=0 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند.
اگر =-1ρ آنگاه DW=4 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند.
{█(H_0=ندارد وجود خطاها بین همبستگی@H_1=دارد وجود خطاها بین همبستگی )┤
و نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد H0 آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت H0 رد می شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) و مواقعی که فرض همبستگی بین خطاها رد می شود می توان از رگرسیون استفاده کرد .

3-7-2 – مدل هاي داده هاي تابلويي94
سياري از مطالعات اخير که در زمينه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه داده هاي تابلويي براي بررسي استفاده کرده اند، بدين ترتيب که چندين بنگاه، خانوار، کشور و… در طول زمان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. تجزيه و تحليل داده های تابلويي يکي از موضوع هاي جديد و کاربردي در اقتصاد سنجي مي باشد، چرا که داده هاي تابلويي يک محيط بسيار غني از اطلاعات را براي گسترش دادن روش هاي تخمين و نتايج نظري فراهم مي آورد. در بسياري موارد محققين مي توانند از داده هاي تابلويي براي مواردي که مسائل را نمي توان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، هزینه نمایندگی، مدیریت سود Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، روش کوکران