منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، هزینه نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی اثری بر زیان دهی شرکت ندارد.
ساربانی 1391 در تحقیقی با عنوان تاثیر محافظه کاری مشروط ونامشروط برخطای پیش بینی سود بیان می دارد که سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي از استفاده كنندگان برون سازماني اطلاعات مالي به شمار مي روند . تهيه و فراهم كردن اطلاعات مربوط براي اين دو گروه، يكي از رسالت هاي اصلي مديريت و سيستم هاي حسابداري است. مديران از طريق افشاي اطلاعات در قالب گزارشگري مالي اين رسالت را ايفا مي نمايند. صورت هاي مالي قسمت مهمي از گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند. و به این نتیجه میرسد که بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با خطای پیش بینی سود رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد.

جدول 1-2 چکیده پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
نتایج
1986
جنسن
هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت
وی پیشبینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصتطلبانه آنها را کمتر مینماید. به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را در دسترس مدیران باقی خواهد گذاشت.
2001
فردنیاند گیول و ستوای
ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و حقالزحمه حسابرسی
در این تحقیق به این نتیجه رسیدهاند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای دارای سطوح پائین / بالای مالکیت سرمایه مدیرانه به ترتیب قویتر و ضعیفتر میباشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل بین جریان وجوه نقد آزاد و مالکیت سرمایه مدیرانه در شرکتهای دارای سطوح بالا / پائین دیون به ترتیب کمتر و بیشتر است.
2001
جونز و شارما
رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقدی آزاد
به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکتها مدیران سعی میکنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکتهای با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
2005
مایکل و ست فالن
ساختار بهینه سرمایه و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود میسازد.
2005
چیونگ و همکاران
مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارتهای برونسازمانی
وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایهگذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی میباشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل میکنند
2009
انوار ابومصلح

مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط میباشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو میسازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت میباشد.
2009
گارسيا و همكاران
بررسي رابطه محافظه كاري و قوت نظام راهبري شركتي
حاكي از آن بود كه بين قوت و ضعف نظام راهبري و محافظه كاري ارتباط مستقيم ومعني داري وجود دارد به نحوي كه همواره نظام راهبري قدرتمندتر با حسابداري و گزارشگري مالي محافظه كارانه تر همراهي مي شود.
2009
گارسيا لارا و ديگران
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي هيات مديره و محافظه كاري
آنها يادآوري كردند كه نظام راهبري شركتي قوي نقش مهمي در استفاده از محافظه كاري براي هشدار به ذينفعان براي بررسي علل موضوع دارد.
2010
هوگون و موسلو
هزینه¬ نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر
بررسي تأثير محافظه كاري حسابداري بر كيفيت محيط اطلاعاتي پيرامون شركت
آنها پيش بيني كردند در آن دسته از صاحب كاراني كه شركا، مديران و مؤسسات حسابرسي به تناوب تعويض مي شوند. كيفيت سود بالاتر و گزارشگري آنها محافظه كارانه تر است.
2011
جو هونگ ها
بررسي ارتباط بين هزينه هاي نمايندگي جريان نقدي آزاد و محافظه كاري مشروط
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و داراي مقدار كمتري بدهي هستند،نسبت به شركت هايي كه بدهي بيشتري دارند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند،و شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و سود سهام نقدي كمتري توزيع مي كنند، نسبت به شركت هايي كه سود سهام نقدي بيشتري توزيع مي كنند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند،و شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و وجه نقد بيش از حد زياد نگهداري مي كنند، نسبت به شركت هايي كه وجه نقد بيش از حد نگهداري نمي كنند،محافظه كاري مشروط بيشتري دارند.
1387
کمالی
تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
وی این چنین مطرح می¬کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت¬های رشد و سرمایه¬گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه¬گذاری¬ های پرخطری رهنمون می¬کند که سود را دچار نوسان می¬کند و بنابراین با استفاده از تکنیک¬های مدیریت سود آن را هموار می¬¬نمایند ولی زمانی که این شرکت¬ها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می¬شوند، بدهی¬ها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت¬طلبانه مدیران عمل کرده¬ و میزان آن را کاهش می¬دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می¬انجامد.
1389
توجه
بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون
جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.
1390
شهابی
ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران بیان داشته است که موضوع افشاي اطلاعات
نتايج تحقيق نشان داد كه بين محافظه كاري به روش باسو و سطح افشا رابطه منفي و معناداري وجود ندارد همچنين بين محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصولات شيميايي رابطه منفي و معناداري وجود دارد و در سه صنعت ديگر چنين نتيجه اي مشاهده نمي شود.
1390
بنی مهد و همکاران
بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و نظام راهبري شركتي
يافته هاي اين تحقيق در خصوص ارتباط بين محافظه كاري (محاسبه شده از طريق روش گيولي و هين) و نظام راهبري شركتي بيانگر وجود رابطه مثبت بين درصد مالكيت نهادي سهام و درصد اعضاي غيرموظف هيات مد يره و رابطه منفي بين تفكيك وظايف رئيس هيات مديره از مديرعامل با محافظه كاري در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران بوده است . ضمن اينكه بين محافظه كاري و وجود حسابرسي داخلي در بورس اوراق بهادار تهران رابطه اي مشاهده نگرديد. نتيجه كلي تحقيق تائيد كننده ديدگاه مكمل در خصوص ارتباط بين محافظه كاري و مكانيزيم هاي راهبر ي شركتي مي باشد.
1391
ساربانی
تاثیر محافظه کاری مشروط ونامشروط برخطای پیش بینی سود
به این نتیجه میرسد که بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با خطای پیش بینی سود رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد.
1391
آخوندی و زنجیردار
عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران
یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی وخصوصی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
1392
ایوب
تبیین رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد به تفکیک نوع مالکیت در بازار سرمایه ایران
نتایج حاصله نشان دهنده وجود رابطه بین مستقیم هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت نهادی می باشد و وجود رابطه معکوس بین سود خالص با هزینه نمایندگی در تمامی مالکیت ها و رابطه معکوس هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت مدیریتی و شرکتی می باشد .

2-6 – خلاصه فصل
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراییها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه كاری را به عنوان یك میثاق تعدیل كننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می كند كه دارائیها و بدهی ها اغلب در یك شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند. نمونههایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگامتر اخبار بد میشوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیانهای کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. طبق تعریف جنسن و مک لینگ «رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
در این فصل، روش شناسی در چارچوب موارد زیر بیان شده است:
جامعه آماری، فرضیه ها، روش پژوهش، نحوه گردآوری داده ها، متغیر های پژوهش و روش آزمون فرضیه ها.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، هزینه نمایندگی، مدیریت سود Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، روش کوکران