منبع پایان نامه ارشد درمورد هیات مدیره، حقوق ایران، قانون مجازات، جرم انگاری

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه وکیل و موکل است در این رابطه امانی قراردادی خود این جرم را انجام بدهند که در مورد این مجازات این جرم در قانون تجارت کشورمان مقادیرش تعیین شده است و در مورد ماده قانونی مرتبط با خیانت در امانت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در قوانین فرانسه باید گفت سوء نیت این جرم مد نظر قرار گرفته شده و عنوان شده که با احراز آن این افراد در صورت ارتکاب جرم خیانت در امانت دارای مسئوولیت کیفری و مجازات هستند و ضمنا مجازات آنان تا ۵ سال حبس و تا ۳۷۵ هزار یورور جزای نقدی است .
باتوجه به اهمیت این موضوع محقق پژوهش خود را تحت عنوان بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه به رشته تحریر در آورده است و با تطبیق و تحلیل موضوع سعی در پر کردن خلاء های موجود در این مساله دارد و از آنجا که بطور کلی برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد و سپس موضوع در تطبیق و مقایسه قرار میگیرد .
2 : اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، و با توجه با اهمیت اموال و دارایی که از آنها در قرآن یاد گردید (در قرآن از اموال و اولاد تحت عنوان فتنه یاد می نماید) و همچنین روایت نبوی، که حرمت مال مسلمان به مانند حرمت خون اوست، حکایت از اهمیت موضوع مال بوده،لذا نگارنده را مجاب نموده تا در خصوص آن، مطالبی را در قالب پایان نامه، ارائه نماید. علت دیگر انتخاب این موضوع، تازگی این موضوع و عدم سابقه کار تحقیقی و یا ارائه مقاله و پایان نامه، در این حوزه بوده است.علیرغم آنکه، این جرم قدمتی هشتاد و هشت ساله در نظام قانونگذاری ایران دارد، یعنی اولین قانونی خیانت در امانت را جرم انگاری نمود، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴بوده و قبل از آن یعنی در قانون جزای عرفی به این جرم اشاره ای نشده است. تا این که قانونگذار اسلامی مجدداً در سال ۱۳۶۲ مهر تأییدی بر مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفید امضاء زده است. و این امر در سال ۱۳۷۵در قانون مجازات اسلامیتکرار گردیده است.تعدادی مقاله یا کار تحقیقیدر این زمینه موجود است که البته به کلیات خیانت در امانت پرداخته شده است اما در بررسی های محقق در باب خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه چیزی یافت نشد .
بنابر این سعی میگردد، با توجه به تازگی موضوع، همچنین کمبود منابع در این موضوع ، با استفاده از دیدگاه های مختلف و ابزارهای حقوق کیفری، تحقیقی جامع آنهم در حد پایان نامه، تقدیم علما و فضلای علم حقوق که در مسیر پر پیچ و خم حق و حقیقت قدم می گذارند، نماییم.
3 : پیشینه تحقیق
در باب سوابق و پیشینه تحقیق همانطوری که در مبحث قبل عنوان شد در این موضوع کار خاصی صورت نگرفته و از مباحث قابل ذکر میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
۱: خراسانی.بهمن، ۱۳۹۲، خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی
محقق در این مقاله عنوان کرده است که چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها، امانی محسوب می شود، لذا به موجب ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی(مصوب ۱۶خرداد ۱۳۵۰) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱قانون مجازات عمومی(سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می شود. با جایگزین شدن ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات سال۱۳۷۵ بجای ماده ۲۴۱در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص بر اساس ماده ۶۷۴ تعیین می­شود؛ یعنی به حداکثر مجازت شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود.
۲: امیرخانلو.محمد، ۱۳۹۲، مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل در جرم خیانت در امانت
در مادۀ ۱۲۸ قانون شرکت های آمده است، هر يک از مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا کارکنان شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتکب خيانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت يا اتحاديه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومي محکوم مي‌شود.
۳ : جندقی.بهروز ، ۱۳۸۹، خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا
محقق در این مقاله به منشا رابطه حقوقی امانی و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا پرداخته است .
از منابعی که به بررسی این جرم در حقوق فرانسه میپردازد موارد زیر قابل ذکر است :

1: pradel (jean)et midhel danti-juan-dorit penal special –cujas –ed 2-paris-2001
4 : سوالات تحقیق
-سوال اصلی
۱ : قانونگذار در حقوق ایران و فرانسه چه چیزی را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره دانسته است ؟
-سوالات فرعی
۲: شرایط لازم برای تحقق عنصر روانی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه شامل چه مواردی است ؟
۳ : مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره از سفید مهر و سفید امضا و اختیارات آنان چیست و در چه مواردی جرم انگاری شده است ؟
5 : فرضیات تحقیق
-فرضیه اصلی
۱ : قانونگذار در حقوق ایران و فرانسه سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره دانسته است.
-فرضیات فرعی
۲ : عمد و اراده ، قصد اضرار و علم به خیانت در امانت از شرایط لازم برای تحقق عنصر روانی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه است .
۳ : مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره از سفید مهر و سفید امضا و اختیارات آنان خیانت در امانت یعنی عدم تقدم بخشیدن به منافع شرکاء و توام با سوء نیت است .

6 : جنبه جدید و نوآوری تحقیق
بررسی دقیق و تفکیک موضوع و نگاه ریزبینانه به موضوع فوق الذ کر و مقایسه موضوع با کشور فرانسه نگاه جدید و نوآوری محقق در این پژوهش است .
7 : اهداف تحقیق
1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.
2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است. به واقع هدف کاربردی این تحقیق اجرایی کردن جنبه های مشخص مجازاتها , برطرف شدن چالش ها در موضوع فوق الذکر و بررسی دقیق این مقوله و تحلیل آن است
8 : روش شناسی تحقیق
تحقیق مربوطه به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می پذیرد که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود و مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه های دیجیتال، نشریات و مقالات مرتبط اکتساب و جمع آوری میشود . اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها، نشریات تخصصی، مقالات علمی- تخصصی گرد آوری می شود.

9 : ساختار تحقیق
محقق پژوهش خود را در دو بخش و در مجموع پنج فصل به رشته تحریر در آورده است . در بخش اول کلیات و مبانی نظری را عنوان کرده است و در آن به تعاریف پرداخته است و واژگان کلیدی مانند جرم ,خیانت , امانت و مال در حقوق ایران و فرانسه را در این قسمت تعریف کرده است بعد از آن تاریخچه این جرم مورد بررسی قرارداده سپس در فصل دوم این بخش مبانی جرم بودن خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه مورد تحلیل قرار گرفته است و انواع رابطه حقوقی امانی عنوان شده وخیانت در امانت در این روابط مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش دوم پژوهش محقق به احراز جرم خیانت در امانت و مصداق های آن توسط مدیر عامل و هیات مدیره در اموال شرکت و تحلیل آن در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است .عناصر این جرم را مورد بررسی قرار داده و آن را در مورد وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه مورد تحلیل قرار داده ضمنا در این قسمت سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا را به عنوان مصداقی از جرم خیانت در امانت بررسی کرده است و آن را نیز به موضوع تحقیق ارجاع داده است .در فصل بعدی این بخش مسئوولیت کیفری این افراد را دراین جرم مطرح کرده و در نهایت با تحلیل و تطبیق هر مورد با حقوق فرانسه نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه نموده و منابع و ماخذ را جهت آشنایی بیشتر عنوان کرده است .

بخش اول : مبانی نظری جرم خیانت در امانت در اموال شرکت
فصل اول : کلیات
در این فصل کلیات پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد .
مبحث اول : مفاهیم و مبانی نظری
گفتار اول : تعاریف
در این گفتار واژگان کلیدی پژوهش تعریف میشود .
بند اول : جرم و تعاریف آن در حقوق ایران و فرانسه
در این قسمت تعاریف لغوی و اصطلاحی جرم در حقوق ایران و فرانسه عنوان میشود
الف : تعریف لغوی
از لحاظ لغوی جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است.1 جرم به معنای بریدن ,گناه کردن , گناه جستن وگناه نهادن بر کسی نیز آمده است 2. از لحاظ لغوی واژه جرم در زبان فرانسه جنایت و جنحه را شامل میشود 3. ضمنا در زبان این کشور از نظر لغوی به معنای بزه نیز آمده است4 .
ب : تعریف اصطلاحی
در حقوق ایران افعال و اقوالی جرم تلقی می شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه دوازدهم سوره مائده «یجرمنکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هشتم از سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می برند. همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.در قانون مجازات اسلامی نیز عنوان شده که هر فعل و ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم نام دارد5 . یعنی مراد از جرم همان تعریف سنتی و قانونی میباشد.درباب تعریف اصطلاحی جرم در زبان فرانسه میتوانیم به نظر دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوي اشاره کنیم که در تعريف جرم مي‌گويد ما مي‌توانيم وجود يک سلسله از عملياتي را اثبات کنيم که اجتماع عليه آنها واکنشي به صورت مجازات نشان مي‌دهد. از اين سلسله عمليات، مي‌توان گروهي درست کرد و به آن نام مشترکي به نام جرم داد. 6

ج : بیان مفهوم جرم و اقسام آن در حقوق ایران و فرانسه
علماي حقوق كيفري هر يك جرم را به گونه‌اي تعريف كرده‌‌اند. هر يك از اين تعاريف، اغلب از گرايشهاي نظري مكتب‌هاي خاصي ملهم شده است. براي نمونه مكتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است. يا بنا به تعريف گارو فالو يكي از بنيانگذاران دانش جرم شناسي، جرم عبارتست :
از تعرض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل مي‌شود”7
در تعريف جرم از نقطه نظر اجتماعي و جامعه شناسي، افكار عمومي و به عبـارت بهتـر افراد جامعه داراي نقش مهمي هستند. در هر دورة زماني، اكثريت جامعه به اصولي پايبند بوده و تداوم و بقاي جامعه و اجتماع را منوط به احترام به آن اصول مـي داننـد و سـاير افراد را مكلف به احترام به ايـن اصـول دانسـته و متخلـف از آن را مسـتحق و سـزاوار سرزنش مي دانند. به عبارت ديگر در هر جامعه يك قدرت ارزش گذار وجود دارد. اين قدرت ارزش گذار اصول و ارزش هاي مورد احتـرام جامعـه را تشـخيص داده و لـزوم احترام به آنها را اعلام نموده و نقض آنها را ممنوع اعلام مي نمايد و با توجه به اهميـت اين اصول ميزان و نحوة پاسخ اجتماع به نقض اين ارزش ها را اعلام مي نمايد و درست در همين زمان مفهوم جرم از لحاظ حقوق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق ایران، هیات مدیره، حقوق فرانسه، جرم انگاری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، جرم انگاری، حقوق ایران، هیات مدیره