منبع پایان نامه ارشد درمورد هوش هیجانی، سلامت روان، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

نیاز استفاده شده است:
الف) پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان: پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان در سال 1997 راروون بارون بر پایه مقیاس 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم تنظیم کرده است.این پرسشنامه 15 خرده مقیاس دارد که عبارتند از :
خودآگاهیهیجانی159(ES)، جراتمندی 160(AS)، حرمت نفس161(sr)، خودشکوفایی162 (SA) ،استقلال163(IN)، روابط میان فردی 164(IR)،همدلی165(EM)،مسئولیت پذیری اجتماعی166(RE)، حل مسأله167PS) )، واقعیت آزمایی168(RT)انعطاف پذیری169(FL)، تحمل فشار روانی170(ST)،کنترل تکانه171(IC)، شادکامی172(HA) و خوشبینی173(OP) تشکیل شده است.
در بررسی همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در هفت نمونه از جمعیت های مخنلف (بار-آن،2000)میانگین ضرایب آلفای کرونباخ را برای همه خرده مقیاس ها در دامنه ای از 69 درصد از مسئولیت پذیری اجتماعی تا 86 درصد حرمت نفس و میانگین 76 درصد گزارش گردید. بررسی ضرایب پایایی بازآزمایی میانگین ضریب پایایی را 66 درصد نشان داد. دهشیری (1382)، پایایی این آزمون را به روش باز آزمایی به فاصله یک ماه برای 35 نفر،74 درصد گزارش نمود. برای خرده مقیاسهای جرات مندی، مسئولیت پذیری اجتماعی و استقلال ، ضرایب باز آزمایی 58/0 ،62/0، 65/0 گزارش نموده است. بالاترین ضریب آلفا در مورد خرده مقیاس 85/0 و کمترین ضریب برای خرده مقیاس مسئولیت پذیری اجتماعی 50/0 بدست آمد.

ب ) پرسشنامه باورهای غیر منطقی (IBT): این پرسشنامه که در سال 1968 توسط جونز ساخته شد. این آزمون در تحقیقات متعدد به منظور بررسی عقاید و باورهای غلط به کار گرفته شده است. آزمون IBTشامل ده قسمت است که هریک ده سوأل را شامل می شود. هر بخش یک باور غلط را مورد ارزیابی قرار می دهد. روایی این آزمون از طریق آزمون آلفای کرونباخ برابر با 71% است( تقی پور،1377؛ شفیع آبادی، 1373). باورهای غیر منطقی همگانی در این مقیاس عبارتند از: نیاز به تأیید و حمایت دیگران، انتظار زیاد از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب، اجتناب از مشکلات، وابستگی، ناامیدی نسبت به تغییر و کمال گرایی. آزمون به روش لیکرت به صورت پنج درجه ای تهیه شده، آزمودنی نظر خود را با انتخاب یکی از گزینه ها مشخص می کند.

ج) پرسشنامه سلامت عمومی: پرسشنامه سلامت عمومی یک پرسشنامه غربالگر مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. گلدنبرگ در سال 1979 آزمون سلامت عمومی را برای غربال گری بیماران روانی در مراکز درمانی و جامعه طراحی نمود. آزمون اصلی از 60 ماده تشکیل شده است.اما تعدادی نسخه های کوتاه نیز تهیه شده که مهم ترین آنها شکل های 28 ،12و30 ماده ای است. فرم 28 ماده ای پرسشنامه دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار غربال گری می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند. پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است که هر کدام 7 سؤال دارد. مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط 10 تا 12 دقیقه است. یعقوبی نیز (1374) نیز حساسیت این آزمون را 86/0 و ویژگی آن را 82/0 گزارش نموده است. ویلیامز،گلدبرگ و ماری2(1988) چندین مطالعة انجام شده و نتیجه گرفتند که روایی این آزمون در حدود 80/0 است (اوتادی،1380). در خصوص پایایی پرسشنامة سلامت عمومی مطالعات متعددی صورت گرفته است. در یک بررسی گلدبرگ و ویلیامز(1988) پایایی تنصیفی 95/0 را گزارش کردند. پایایی فرم 28 ماده ای پرسشنامة سلامت عمومی توسط پالاهنگ ، براهنی و شاه محمدی 1375، 91/0 محاسبه شده است. مجاهد(1374) طی پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت رفتار کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری از ضریب همبستگی در دو نوبت استفاده کرد. ضریب همبستگی به دست آمده 62/0 بود که از لحاظ آماری معنادار است.در نتیجه پایایی نسبی پرسشنامه مورد تأکید قرار گرفت (اوتادی،1380).

3-6-روش های تجزیه و تحلیل اطّلاعات
در این پژوهش برای تحلیل استنباطی داده ها و بررسی معنی داری آن ها از نظر آماری از تکنیک های آمار استنباطی نظیر آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.براي انجام اين كار،محاسبات مورد نياز توسط نرم افزار spss18 انجام شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

در این فصل ابتدا مؤلفه های توصیفی و جمعیت شناختی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با استفاده از شیوه های آمار استنباطی از جمله همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت.
4-1- یافته های توصیفی
دراین پژوهش تعداد 145 (83 معلم زن و 62 معلم مرد) معلم مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین و انحراف استاندارد سن دبیران زن مورد بررسی 43/5 ± 66/35 سال و دبیران مرد 24/5 ± 93/35 سال بود. همچنین میزان فراوانی مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل شرکت کننده های پژوهش بررسی
شد و در جدول 1-4 ارئه شده است.
جدول 1-4- میزان فراوانی و درصد مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل به تفکیک جنسیت معلمان مورد بررسی
مؤلفه
گروه

فراوانی
درصد
مقطع تحصیلی
معلمان زن
دیپلم
7
4/8

کاردانی
17
5/20

کارشناسی
59
1/71

معلمان مرد
دیپلم
5
1/8

کاردانی
14
6/22

کارشناسی
43
4/69
وضعیت تاهل
معلمان زن
مجرد
16
3/19

متاهل
67
7/80

معلمان مرد
مجرد
10
1/16

متاهل
52
9/83

تحلیل توصیفی داده ها نشان داد که 1/71 درصد از معلمان زن و 4/69 درصد از معلمان مرد مورد بررسی دارای تحصیلات در مقطع لیسانس بودند.همچنین بررسی وضعیت تاهل معلمان شرکت کننده در پژوهش نیز نشان داد که 7/80 درصد از معلمان زن و 9/83 درصد از معلمان مرد متاهل و مابقی مجرد بودند.
در این پژوهش نمره کل سلامت روان، باور های غیر منطقی و هوش هیجانی معلمان بررسی شد. جدول های زیر میانگین و انحراف استاندارد هریک از این مؤلفه ها را به تفکیک دو گروه معلمان زن و مرد ارائه می دهد.
جدول 2-4- میانگین و انحراف استاندارد نمره کل سلامت به تفکیک جنسیت معلمان
مؤلفه
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
نمره کل سلامت
معلمان زن
87/39
21/4

معلمان مرد
43/40
92/2

نتایج جدول 2-4 نشان داد که بین نمره کل سلامت روان در معلمان زن و مرد و تفاوت چندانی وجود ندارد و نمرات میانگین بسیار نزدیک به هم هستند. جدول 3-4 میزان میانگین و انحراف استاندارد نمره کل هوش هیجانی را به تفکیک معلمان زن و مرد ارائه می دهد.

جدول 3-4- میانگین و انحراف استاندارد نمره کل هوش هیجانی به تفکیک جنسیت معلمان
مؤلفه
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
نمره کل هوش هیجانی
معلمان زن
365
63/21

معلمان مرد
64/328
53/23

مقایسه میانگین نمره کل هوش هیجانی در معلمان زن و مرد نشان می دهد که میزان هوش هیجانی در معلمان زن بیشتر از معلمان مرد می باشد. جدول 4-4 نیز میزان میانگین و انحراف استاندارد باور های دهگانه غیر منطقی را در نمونه های معلم زن و مرد ارائه می دهد.

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد باور های غیر منطقی به تفکیک جنسیت معلمان
مؤلفه
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
نیازبه تایید دیگران
معلمان زن
09/36
21/4

معلمان مرد
66/36
92/2
انتظار بالا از خود
معلمان زن
50/36
53/4

معلمان مرد
98/34
94/3
تمایل به ارزش
معلمان زن
09/36
53/4

معلمان مرد
98/35
38/4
واکنش نسبت به ناکامی
معلمان زن
62/37
56/4

معلمان مرد
64/31
26/4
بی مسئولیتی هیجانی
معلمان زن
20/32
64/3

معلمان مرد
66/33
51/3
نگرانی زیاد توام با اضطراب
معلمان زن
16/37
89/3

معلمان مرد
14/34
5
اجتناب از مشکل
معلمان زن
36/32
90/6

معلمان مرد
75/31
79/5
وابستگی
معلمان زن
60/33
93/4

معلمان مرد
04/32
55/5
درماندگی نسبت به تغییر
معلمان زن
10/37
50/5

معلمان مرد
11/33
63/5
کمال گرایی
معلمان زن
37/35
86/5

معلمان مرد
59/33
09/6

نتایج جدول 4-4 نشان داد که در باورهای غیر منطقی در مؤلفههای انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، نگرانی زیاد، درماندگی و ناامیدی و کمال گرایی تفاوت بارزتری بین معلمان زن و مرد وجود دارد و در تمامی این مؤلفهها میانگین معلمان زن بیشتر از معلمان مرد بود.

4-2- یافتههای استنباطی
فرضیه اول پژوهش: بین باورهای غیر منطقی و سلامت روان رابطه معنیداری وجود دارد. جهت بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و نمره کل سلامت روان در معلمان مورد بررسی از همبستگی پیرسون استفاده شد، جدول 5-4 نتایج ماتریس همبستگی را ارائه می دهد.
جدول 5-4- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه باور های غیر منطقی و سلامت روان معلمان
تایید
1

انتظار
91/0
1

ارزش
**00/0
70/0
1

ناکامی
**00/0
27/0
*02/0-
1

بیمسئولیت
85/0
*01/0-
90/0
28/0
1

نگرانی
08/0
**00/0
48/0
*03/0
**00/0
1

اجتناب
70/0
66/0
19/0
96/0
55/0
*01/0-
1

وابستگی
98/0
**00/0
21/0
96/0
24/0
**00/0
*01/0-
1

ناامیدی
**00/0
87/0
**00/0-
**00/0-
14/0
*02/0
**00/0
86/0
1

کمال گرایی
26/0
**00/0
26/0
64/0
05/0
18/0
67/0
*02/0
79/0
1

سلامت
09/0
49/0
**00/0
*02/0-
58/0
08/0
41/0
91/0
18/0
*02/0
1

نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین نمره کل سلامت و باور های غیر منطقی تمایل به ارزش، واکنش نسبت به ناکامی، و کمال گرایی رابطه معنی داری وجود دارد. از این رو فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین سلامت روان و باور های غیر منطقی تایید می شود.
فرضیه دوم پژوهش: بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد. جهت بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان در معلمان مورد بررسی نیز از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 6-4 ارائه شده است.
جدول 6-4- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین نمره کل سلامت روان و نمره کل هوش هیجانی
مؤلفه
نمره کل سلامت روان
نمره کل هوش هیجانی
نمره کل سلامت روان
1

نمره کل هوش هیجانی
675/0
1

نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد. از این رو فرضیه دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین نمره کل سلامت روان و نمره کل هوش هیجانی تایید نمی شود.
فرضیه سوم پژوهش: بین هوش هیجانی در زنان و مردان معلم تفاوت معناداری وجود دارد.جهت بررسی تفاوت هوش هیجانی در بین زنان و مردان از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 7-4 ارائه شده است.

جدول 7-4- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه معلمان زن و مرد در میزان هوش هیجانی
مؤلفه
اختلاف میانگین
Df
T
سطح معنی داری
نمره کل هوش هیجانی
35/36
143
641/9
000/0

نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در میزان نمره کل هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد.از این رو فرضیه سوم پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین معلمان زن و مرد در میزان هوش هیجانی تایید می شود.
فرضیه چهارم پژوهش : بین باورهای غیرمنطقی در معلمان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.جهت مقایسه باور های غیرمنطقی در معلمان زن و مرد نیز از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 8-4 ارائه شده است.
جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه باورهای غیر منطقی بین معلمان زن و مرد
مؤلفه
تفاوت میانگین ها
Df
T
سطح معنی داری
نیاز به تایید دیگران
56/0-
143
784/0-
434/0
انتظار بالا از خود
52/1
143
171/2
032/0
تمایل به ارزش
112/0
143
150/0
881/0
واکنش نسبت به ناکامی
98/5
143
01/8
000/0
بی مسئولیتی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هوش هیجانی، سلامت روان، سلامت روانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، باورهای غیرمنطقی، کمال گرایی