منبع پایان نامه ارشد درمورد هوش هیجانی، سلامت روان، سلامت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

با گروه هماهنگ میشوند که خود نشانه توان بالای همدلی آنان میباشد.
5-مهارت های اجتماعی: این مهارت که همان مدیریت روابط است، بیشتر به دوست یابی هدفمند مربوط میشود. افرادی که مهارت اجتماعی قوی تری دارند، به راحتی میتوانند مسیر فکری دیگران را در قسمتی که میخواهند،هدایت کنند.آنهاهمیشه درصد هستند که چرخه وسیعی از اطلاعات را فراهم کنند و خیلی سریع جنبه های مشترک افراد را شناسایی میکنند و بعد از آن یک رابطه موثر برقرار میکنند (شیخ پورو بذر افکن،1387).
به طور کلی افراد در هریک از این حوزه ها از توانایی و قابلیت های متفاوتی بر خوردارند.ارتجاعی بودن نظام عصبی تعیین کننده ظرفیت های اولیه مربوط به هریک از حوزههای هوش هیجانی است. هر فرد دارای مجموعه عصب شناختی زیر بنایی است که تعیین کننده وضعیت مزاجی او است. مانند توانایی کنترل تکانه های هیجانی، کمرویی، تحریک پذیری. گرچه اساس زیر بنایی کفایت هیجانی عصبی است،اما مدارهای مثمری درگیر،انعطاف پذیر میباشند. هر یک از این پنج حوزه به میزان زیادی مجموعهای از عادتها و پاسخهای آموخته شده را نشان میدهد و در نتیجه می توان با روشهای مناسب آنها را بهبود بخشید(گلمن، 2000 به نقل از جردن و اشکانازی و هارتل148،2002).
-مدل هوش هیجانی بار- ان (1997)
ریون بار-ان نیز مانند گلمن از نظریه پردازان ترکیبی هوش هیجانی است. او هوش هیجانی را به این صورت تعریف میکند : «هوش هیجانی یک دسته از مهارتها، استعدادها و توانایی های غیر شناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارهاوانتقادهای محیطی افزایش میدهد»( شیخپور و بذرافکن،1387) هوش هیجانی فرد یک عامل مهم در تعیین توانایی موفقیت در زندگی است و به طور مستقیم بهداشت روانی وی را تحت تاثیر قرار میدهد.هوش هیجانی همچنین با سایر تعیین کنندههای مهم (توانایی فرد برای موفقیت در مقابله با حوادث محیطی) مانند شرایط و پیش آمادگی های زیستی-طبی،استعداد عقلی شناختی و واقعیت ها و محدودیت های فوری و در حال تغییر محیط نیز ترکیب میگردد. این رویکرد با دیدگاه تعاملی بم و آلن (بم149وآلن150 ،1974؛ به نقل از بار-ان 2004)از این جهت که بر اهمیت تمرکز سنجش بر عوامل شخصی و موقعیت های محیطی در پیش بینی رفتار تاکید دارد موافق است اسپتین151 (1979؛ به نقل از بار- ان،1997) نیز بر این دیدگاه تاکید و بیان میدارد که طرح این پرسش که کدامیک از آنها(موقعیت یا شخص)مهم ترند چرا که رفتار همیشه نتیجه کنش مشترک شخص و موقعیت است. رفتار همیشه در یک بافت موقعیتی152 رخ میدهد نه در خلاء. بنابراین، بحث درباره ویژگی های رفتار فرد بدون مشخص کردن موقعیتی که رفتار در آن رخ داده است،امری بی معنی میباشد.
مدل هوش هیجانی چند عاملی بار-ان با ظرفیت برای عملکرد مرتبط است تا خود عملکرد- ظرفیت برای موفقیت نه خود موفقیت – همچنین این مدل فرایند-مدار153 است تا نتیجه مدار154. این چهارچوب مفهومی جامع بر گروهی از مولفههای عاملی (مهارتهای هیجانی) مبتنی است و سایر مدلهای موجود هوش هیجانی را نیز در بر میگیرد. به این معنا که این مدل تنها بر آگاهی از احساسات و استفاده از این اطلاعات برای تطابق با زندگی تاکید ندارد. بلکه دربرگیرنده مولفههای دیگری است که در تعیین موفقیت فرد در کنار آمدن با فشارها و شرایط محیطی کم اهمیت نیستند( احمدی رق آبادی،1384).
بار-ان به این دلیل اصطلاح هوش هیجانی را برای این سازه بکار برده است که هوش مجموعهای از تواناییها، مهارتها و ظرفیتهایی است که برای سازگاری موثر با زندگی استفاده میشود. صفت هیجان به معنی تاکید بر این نکته به کار برده شده است که این نوع خاص از هوش با هوش شناختی متفاوت است. استفاده بار-ان از هوش ،شبیه تعریف وکسلر از هوش است؛ از نظر وی هوش هیجانی و مهارت های هیجانی طی زمان رشد میکنند،طی زمان تغییر میکنند و میتوان با آموزش و برنامه های اصلاحی مانند تکنیک های درمانی، آنها را بهبود بخشید و یا پیشرفت کرد. هوش هیجانی ترکیب عاطفه، شناخت و هیجان با هوش است. بار-ان میگوید:«هوش هیجانی نوعی آرایش قابلیتهای شخصی، هیجانی، عاطفی و اجتماعی است و مهارتهایی برای تاثیر بر توانایی انسان ها برای موفقیت در غلبه بر فشارها و مقتضیات محیطی دارد و مستقیماً بر آسایش روانشناختی کلی انسان اثر میگذارد. هر کدام از این فعالیتها با فعالیت بخشی از مغز ارتباط دارند( شیخ پور و بذر افکن، 1387).
گسترش مدلهای مخصوص هوش هیجانی با ساخت آزمونهایی برای سنجش این مفهوم همراه بوده است(بار-ان،1997 ؛ بویاتزیس، گلمن و مکبر 155،1999؛ مایرو گهر156،1996؛ مایر و سالوی و کارسو، 1999؛به نقل از بار-ان،2000).
– پیشـینه تحقـیق
در این جا به ذکر موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در رابطه با تحقیق مورد نظر، ابتدا در خارج و سپس در داخل کشور اشاره می شود.
الف) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
سياروچي، پيدنيز و اندرسون(2010)در مقالهاي تحت عنوان بررسی رابطه هوش هيجانی و استرس و سلامت روان براي فهم رابطة بين هوش هيجاني،استرس و سلامت روان مطالعه اي بر روي 302 نفر از دانشجويان دانشگاه به روش مقطعي به انجام رساندند . نتايج نشان داد كه بزرگسالان و افراد ي كه به ويژه در مديريت و اد اره عواطف و هيجا نهاي خود و ديگران عملكرد خوبي داشتند از حمايت اجتماعي و احساس رضايتمندي بيشتري برخوردار بودند. اين حمايت مي تواند نقش حفاظتي مهمي در برابر افسردگي، اضطراب و ديگر مشكلات رواني ايفا كند.
سالووي و همكاران(2011) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی ادراک شده و عملکردهای روانی چنین می نویسد که هوش هيجاني ادارك شده و عملكردهاي رواني و بين شخصي رابطة معناداري وجود دارد. به نحوي كه هوش هيجاني بالا ، با افسردگي و اضطراب اجتماعي كمتر ، همدلي و رضايت بين شخصي بيشتر و سبك هاي مقابله اي سازش يافته تر همسو است.
کانپ و همکاران(2011) در پژوهشی تحت عنوان باورهای غیر منطقی و موفقیت کاری چنین می نویسند که باورهاي فرد مي تواند در برداشت وي از عملكرد شغلي اش، محيط كارش و شرايط آن مانند همكاران و سرپرست تأثير داشته باشد در يك پژوهش، نتايج بيانگر اين بود كه بين تمايل به بهتر بودن، جاه طلبي در عرصه اجتماعي و شغلي و به آساني خشمگين شدن با رضايت شغلي رابطه معني داري وجود دارد. بين باورهاي غيرمنطقي و رضايت شغلي رابطه منفي وجود دارد .
ب) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور
عاملی (1389) در پژوهشی تحت عنوان بررسي تأثير هوش هيجاني بر سلامت روان كاركنان سازمان امور مالياتي استان فارس چنین می نویسد كه بين هوش هيجاني و تمامي ابعاد سلامت روانی رابطه مثبت معناداري وجود دارد،(ابعاد خلق عمومي، روابط درون فردي، روابط بين فردي و سازگاري در سطح 0/01 و بعد كنترل استرس در سطح 0/05)، يعني با افزايش هوش هيجاني در ابعاد مختلف سلامت روانی كاركنان نيز بهبود مي يافت.
نتيجه گيري: يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه سلامت روانی با تمامي مولفههاي هوش هيجاني رابطه مثبت معني دار دارد. لذا انجام مداخلات آموزشي به منظور افزايش هوش هيجاني در ميان كاركنان مي تواند منجر به بهبود سلامت روان در آنها گردد.
ایراندخت (1387) در پژوهشی تحت عنوان بررسی آسیب شناسانه باورهای غیر منطقی چنین می نویسد که مؤلفههای کمال گرایی، توام با اضطراب،انتظار بیش از حد از خود، واکنش عاجزانه به ناکامی و آمادگی برای سرزنش ، به ترتیب بالاترین رتبه را در میان مؤلفه های باورهای غیرمنطقی جونز از آن خود کرده اند. نتایج نشان می دهد هر دو گروه از دختر و پسر در مؤلفه کمال گرایی و به ترتیب در مؤلفه های انتظار بیش از حد از خود و نگرانی زیاد توام با اضطراب بالاترین رتبه و در مؤلفه بی مسئولیتی عاطفی و به ترتیب اجتناب از مشکل و توقع تایید از دیگران پایین ترین رتبه را از آن خود کرده اند. همچنین نتایج بیانگر آن است میزان و نوع پاسخ های دختران و پسران به سؤالات تشکیل دهنده مؤلفههای ده گانه جونز به صورت معناداری متفاوت است.
نجارپوراستادي (1389) در پژوهشی تحت عنوان بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي با رضايت شغلي در بين کارکنان شرکت سهامي خاص مخابرات استان اذربايجان شرقي چنین می نویسد که بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي رابطه معني داري وجود ندارد و هيچ يک از ويژگيهاي شخصيتي نمي توانند رضايت شغلي افراد را پيش بيني کنند. همچنين نتايج نشان داد که بين باورهاي غيرمنطقي و رضايت شغلي رابطه معني داري وجود ندارد. يافته ها بيانگر اين بود که بين ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و ويژگي شخصيتي روان رنجوري مي تواند باورهاي غيرمنطقي افراد را پيش بيني کند. يافته هاي ديگر حاکي از اين امر بود که تفاوت معني داري بين زنان و مردان از نظر باورهاي غيرمنطقي وجود دارد و ازمودني هاي زن در مقايسه با ازمودني هاي مرد از باورهاي غيرمنطقي بيشتري برخوردار بودند، اما بين دو گروه زن و مرد از نظر رضايت شغلي تفاوت معني داري به دست نيامد.
پژوهش پورشايگان و همكاران ( 1381 ) در مورد تفاوت باورهاي غيرمنطقي در دو جنس مرد و زن، نشان داد كه در مشاوران زن در خرده مقياس هاي انتظار بيش از حد از خود، واكنش با درماندگي به ناكامي، درماندگي براي تغيير با نمره كل رضايت شغلي، رابطه معنادار وجود دارد. در حالي كه در مشاوران مرد، در خرده مقياس هاي وابستگي، انتظار بيش از حد از خود با نمره كل رضايت شغلي، رابطه معني دار بود. بين طرز نگرش و تفكر (باورها) و افسردگي ارتباط وجود دارد. در همين مطالعه مشخص شد كه پسران منطقي تر از دختران هستند.

فصل سوم

طرح تحقیق

در این فصل در مورد روش تحقیق ، منابع جمع آوری اطّلاعات ، نحوهی گردآوردی اطّلاعات، نحوه ی نمونه گیری و تعیین اندازه ی آن بحث می گردد . ابزار اصلی جمع آوری اطّلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در ادامه به معرفی آن نیز می پردازیم.

3-1-طرح پژوهش
روش تحقیق این پژوهش، همبستگی157 بود. در هنگامی که محقق، دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد، می تواند از این روش تحقیقی استفاده کند، چرا که این روش برای مطالعه میزان تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل158 دیگر است(نادری و سیف نراقی1384).
در این پژوهش، رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران بررسی قرار گرفت.

3-2-جامعة آماری
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است ار کلیه دبیران مرد و زن که در دوره اول متوسطه شهر محمودآباد مشغول خدمت هستند و تعداد آنها240 نفر می باشند .

3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه:
روش نمونه گیری در این تحقیق ،روش نمونه گیری تصادفی ساده است . نمونه ی آماری این پژوهش عبارت است از 148 نفر براساس جامعه آماری (240=N) دبیران مرد و زن که در دوره اول متوسطه می باشند، و بر روی آنها پرسشنامه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان اجرا شده است.
3-4-روش گرد آوری اطّلاعات
براي جمع آوري داده ها و اطلاعات اين تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . يكي از روشهای بسيار متداول در گردآوري اطلاعات ميداني روش پرسشنامه اي است كه امر گردآوري اطلاعات را در سطح وسيع امكان پذير مي سازد . در تحقيقات توصيفي و نيز تحقيقاتي كه از گستره جغرافيايي زيادي برخوردار باشد يا افراد جامعه آماري و نمونه آن زياد باشند ، معمولاً از روش پرسشنامه استفاده مي شود( حافظ نيا ، ص :152 ) . به منظور نمونه گيري و جمع آوري اطلاعات، پژوهشگر به صورت تصادفي (148) از دبیران مرد وزن که در دوره اول متوسطه انتخاب نموده وآنان اقدام به تكميل پرسشنامه نمودند و پس از نمره گذاري پرسشنامه هاي تكميل شده، بااستفاده از نرم افزار spss18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
3-5- ابزار گرد آوری اطّلاعات
در این پژوهش نیز ازسه نوع پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هوش هیجانی، خودآگاهی، سلسله مراتبی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هوش هیجانی، سلامت روان، همبستگی پیرسون