منبع پایان نامه ارشد درمورد هنرهای زیبا، دلبستگی به مکان، تأمین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

شود.در زندگی روزمره، بسیاری از تصمیمات در ظاهر آگاهانه، در واقع بازدهی عادات است. جالب توجه است که عادت می تواند انسان را از لزوم تصمیم گیریهای کوچک رها سازد و به او اجازه دهد تا هم خود را بر مسائلی متمرکز سازد که حقیقتا برای فعالیتش مهم است.(فتحی،1372،ص 64) ارزیابی فردی فرآیندی است که درآن رفتار جاری با اهداف بزرگتر و ایدهآلهای فرد مقایسه میشود تا میزان پیشرفت نسبت به هدف ارزیابی شود. احساسات فرد نسبت به مکان، باز خورد میزان موفقیت اوست و رفتار شخص را در حرکت به سمت هدف کنترل میکند. دلبستگی به مکان تأمین کننده ارتقای شخصی در بستر محیطی امن برای کاهش استرس ، حل مشکلات و بروز خود است. یک مکان دلخواه پناهگاهی ایمن است که برای انسان امکان برنامهریزی برای دستیابی به اهداف و ارزیابی پیشرفت خود را فراهم میکند. (Scannell & Gifford, 2010)
3-9-3 تداوم شخصیتی62
منظور از تداوم شخصیتی رسیدن به حس پایدار از خود یا خود آگاهی مداوم است، به گونهای که رفتارهای حال و گذشته و آینده را به هم پیوند دهد. تداوم شخصیتی زاییده پیوندی فردی و شناختی با مکان است که از طریق آن فرد با مکان هویت خود را تعریف میکند. از این رو افراد اغلب به مکانهایی دلبستگی مییابند که با معیارها و ارزشهای فردی آنها تناسب داشته و نماینده «خود» آنها باشد، پروسهای که تویگرراس و اوزل63 (1996) «تداوم شخصیت متجانس با مکان»64 مینامند.پیوند با مکان میتواند تأمین کننده تداوم شخصیت در طول زمان نیز باشد که از دلبستگی فردی به مکانی بر میآید که به واسطه خاطرات و ارتباط با گذشته حاوی معنای نمادین برای فرد است، برای مثال میتوان به نوع دلبستگی انسان به خانه دوران کودکی یا به مکانهایی که او را با رفتگان خود پیوند میدهد، اشاره کرد. در این صورت مکان به عنوان نماد کالبدی وقایع مهم زندگی عمل میکند و حاوی جوهره آن اتفاقات و یا حفظ کننده و یادآور آنهاست. مکان تداوم شخصیت در طول زمان را از طریق یادآوری اپیزودهایی از اتفاقات رخ داده در گذشته و یا با ایجاد امکان قیاس «خود» گذشته و حال فرد ایجاد میکند. این فرایند «تداوم شخصیت ارجاعی به مکان»65 نامیده شده است. به این ترتیب یک قرارگاه کالبدی نماینده بخشی از گذشته شخصی افراد است.(Scannell & Gifford, 2010)
تداوم شخصیتی میتواند در سطوح فرهنگی یا مذهبی نیز ایجاد شود. مکانهایی که قرارگاه وقایع مهم فرهنگی هستند دارای معنای فرهنگی مشترک است، نام مکان و یا داستانها و افسانههای پیوند خورده با مکان میتواند انتقال دهنده معانی مشترک اجتماعی مکان باشد. (Scannell & Gifford, 2010)
دلبستگی به مکان باعث هماهنگی فرد و محیط، بهره برداری بهتر از محیط، رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلق آنها به محیط و تداوم حضور در آن می شود ( فلاحت، 1385)
گاه دلبستگی به مکان، در حد برآورده ساختن نیازهای فردی و یا به عبارتی وابستگی به عملکرد می باشد و گاه فراتر رفته و به معناداری و اینهمانی با مکان می انجامد تا جایی که منجر به رفتارهای پاسخگو و متعهد در قبال مکان می گردد.(دانشپور، سپهری مقدم و چرخچیان، 1388).محققان بالاترین حد دلبستگی به مکان را منجر به رفتارهای پاسخگو در قبال مکان میدانند و آن را معیاری برای سنجش میزان دلبستگی و اصلیترین نتیجه فرآیند دلبستگی بر میشمرند.

تصویر 3-3: سلسله مراتب دلبستگی به مکان (Bonaiuto et al., 2003)

فصل چهارم: بررسی مصادیق

4-1 بررسی مصادیق معماری:
در این بخش مصادیق معماری بررسی میگردد که از نمونه های داخلی در ایران انتخاب شده اند. هنرستان پاپلی از نمونه های موفق هنرستان های دخترانه به شمار می رود و دانشکده هنرهای زیبا نیز به علت ارتباط با موضع هنرهای تجسمی و طراحی مناسب انتخاب گردیده اند.

4-1-1 هنرستان دخترانه پاپلي خلعتبري، تهران:
گروه طرح اين پروژه، گروه معماري پاديا و پارت هستند. كار حرفه‌اي اين پروژه، بنياد خيريه پاپلي خلعتبري (لندن) بوده است.
طراحي اين پروژه از مهرماه تا اسفند 1382 به طول انجاميد. مساحت زمين پروژه 6500 متر مربع و نزديك به 3500 متر مربع زيربنا دارد.
مدير پروژه و طراح معمار: بهرام شكوهيان ، سازه: خسرو حريري

می توان تحلیلی کوتاه از رویکرد این مدرسه دخترانه بر اساس معیارهای تعلق به مکان بیان نمود:
طرح مناسب آستانه ورودی اصلی به مجموعه از طریق عقب نشستگی در حجم اصلی و استفاده از مسیرهای مستقیم و روشن در راهروه ها باعث افزایش خوانایی فیزیکی مجموعه گردیده است.در حالیکه درک نامناسب کلیت مجموعه در بدو ورود و عدم توجه به طراحی جزییات نما از خوانایی آن کاسته است.
طراحی و حوزه بندی حیاط متناسب با فعالیت های گروهی و ایجاد گوشه ها در برخی از قسمت ها برای تجمعات دوستانه نیز افزایش فعالیت های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
استفاده از مصالح آجر و رنگ های آشنا با فطرت از قبیل سفید و کرم، همچنین فرم های مستطیل شکل دلبستگی به مکان را افزایش می دهد.
عدم ارتباط قوی با طبیعت به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در حس تعلق و تحریک نشدن حواس پنج گانه از نکات منفی مجموعه به شمار می رود.

4-1-2 دانشکده هنرهای زیبا: (پردیس فعلی هنرهای زیبا)
در مهرماه 1318 بنا به توصیه و حمایت اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت، دانشکده هنرهای زیبا به جای مدرسه کمال‌الملک و مدرسه عالی صنایع پیشه‌ و هنر و در ابتدا با نام «هنرکده» تأسیس گردید. قبل از دانشکده هنرهای زیبا، تنها مدرسه قابل اعتنا و مؤثر هنری در دوران معاصر، مدرسه کمال‌الملک بود. ایجاد «هنرکده» سبب شد تا این مدرسه نوپا که چند ماهی از تأسیس آن نگذشته بود با مدرسه صنایع پیشه و هنر در هم ادغام شوند.
«هنرکده» ابتدا با سه شعبة معماری، نقاشی و مجسمه‌سازی در محل «مدرسة خان مروی» تأسیس شد. با موافقت وزارت پیشه و هنر، دروس شعبه معماری هنرسرای عالی و شعبه نقاشی و مجسمه‌سازی هنرستان عالی هنرهای زیبای نوین (که تابع آن وزارتخانه بود)، منحل و دانشجویان آنها به هنرکده، واقع در مدرسه مروی منتقل گردیدند. با پذیرفتن عده‌ای داوطلب جدید در قالب اساسنامه و آئین‌نامه‌های آموزشی، فعالیت هنرکنده آغاز گردید.
در سال 1321 هـ .ش، با تلاش مسئولین ذیربط، این هنرکده با عنوان «‌هنرهای زیبا» ضمیمه دانشگاه تهران گردید.
در سال 1319 ـ آندره گدار برای برنامه‌ریزی، راه‌اندازی و سپس سرپرست هنرکده منصوب شد. دانشکده هنرهای زیبا که با سه رشته معماری، نقاشی و مجسمه‌سازی آغاز به کار نمود، با گذشت نزدیک به هفتاد سال از تاسیس آن، اینک جایگاه ویژه‌ای در دانشگاه تهران و نیز مجموعه آموزش عالی کشور در رشته‌های هنر، معماری و شهرسازی دارد. یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین دانشکده‌های دانشگاه تهران می‌باشد، که خود دانشگاه مادر در کشور است. مجموعه رشته‌های آن که در آغاز تاسیس سه رشته را شامل می‌گردید، اینک به بیش از 38 رشته و در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری رسیده است.
رنگ تعلق:
حد و اندازه ای است که مردم امکان زدن مهر و نشان خویش را بر مکان پیدا میکنند.رنگ تعلق فضا را خوانا می کند و نوع کاربری را صریح و روشن می کند
کاربران به دو طریق به فضا رنگ تعلق می زنند: بهبود وضعیت تسهیلات کاربردی ، تغییر تصویر ذهنی از مکان
رنگ تعلق بیشتر در فضاهای درونی و مرز درون و بیرون اتفاق می افتد. یعنی در فضاهای خصوصی و همگانی
الگوهای رنگ تعلق، در صورتی اتفاق می افتد که فضا تحت کنترل انسان قرار بگیرد.رنگ تعلق بازتاب الگوهای تصرف است.

در بررسی دانشکده هنرهای زیبا میتوان عوامل موثر در بالا بردن حس تعلق به مکان را مورد توجه قرار داد که ازآن جمله می توان خوانایی مجموعه را نام برد.

خوانایی
خوانایی در دو سطح قابل بررسی است:
1- فرم کالبدی 2- الگوی فعالیت ها
برای بهره گیری کامل از امکانات بالقوه مکان ،این دو سطح باید یکدیگر را تکمیل کنند،و این برای افراد بیگانه خیلی مهم است که به درک درستی از فضا دست یابند،
عناصر کالبدی کلیدی عبارتند از:راه ،گره، نشانه ،لبه ،حوزه
تقویت خوانایی نیز از طرق زیر امکان پذیر می باشد:
1.دادن شخصیت قوی به راه به ترتیبی که برای کاربران برجسته و متفاوت باشد
2.اهمیت نسبی برای هر راه
گره:
1.نقش کارکردی خیابان های مواصلاتی
2.میزان سطح سازگاری فعالیت های جاری در ساختمان های مجاور

تناسبات:
چگونه مردم اماکن را تفسیر می کنند:
– افراد همگروه تفسیر یکسان دارند.
– افراد غیر همگروه به دلیل تجارب محیطی متفاوت و اهداف متفاوت تفاسیر متفاوتی دارند.
در زمینه ی تناسبات، برای ایجاد رابطه بین ساختمان و زمینه و ایجاد خوانایی، به شاخص هایی نیاز است که به آن- ها شاخص های زمینه ای می گویند.مثل گره، نشانه، لبه
نوع دیگر شاخص های کاربردی اند که جهت ایجاد انعطاف پذیری و گوناگونی به کار می روند.

دید پی در پی:
با قدم زدن از یک سوی مکان به سوی دیگر آن با گام های یکسان فضاهایی که به صورت متوالی آشکار می شوند در پیش روی ما قرار خواهند گرفت.
پیشروی در داخل فضاها به وسیله یک دسته از مقیاس های ناگهانی آشکار می شوند.

فضای محصور:
– منظر بسته:
در این مانور ساختمانی را بر پا می دارند، سپس از شما دعوت می کنند که در چند قدمی آن بایستید و آن را تحسین کنید.
فضای بسته:
در فضای بسته چشم نسبت به یک حقیقت کاملا محاط شده واکنش نشان می دهد. این واکنش ثابت است:موقعی که به یک فضای محصور وارد می شویم، هنگام قدم زدن در درون آن و تا لحظه ی خروج از فضا، یعنی وقتی که یک منظر جدید به طور ناگهانی ظاهر شود، منظر بدون تغییر باقی می ماند.

آن جا بودن:
چیزی که به دلیل غیر قابل دسترس بودنش حالتی غزل گونه پیدا می کند، آن همیشه آن جا است.

تغییر سطح:
هرگونه محاسبه از عکس العمل های انسان نسبت به موقعیت( مکان) بایستی تغییر سطوح را نیز شامل شود.
عمل پایین رفتن ما

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دلبستگی به مکان، تعاملات اجتماعی، فعالیت های اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تعاملات اجتماعی، فضاهای آموزشی، دلبستگی به مکان